Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yusuf AkyüzHüseyin Bengisu Çalışma Müşaviri İş Sağlığı ve Güvenliği Müşaviri (A sınıfı İSG. Uzmanı) ADANA SANAYİ ODASI 20 Mayıs 2015 GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLERLE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yusuf AkyüzHüseyin Bengisu Çalışma Müşaviri İş Sağlığı ve Güvenliği Müşaviri (A sınıfı İSG. Uzmanı) ADANA SANAYİ ODASI 20 Mayıs 2015 GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLERLE."— Sunum transkripti:

1 Yusuf AkyüzHüseyin Bengisu Çalışma Müşaviri İş Sağlığı ve Güvenliği Müşaviri (A sınıfı İSG. Uzmanı) ADANA SANAYİ ODASI 20 Mayıs 2015 GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLERLE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI UYGULAMALARI

2  23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete  Sayı : 29335  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 İ S G

3  İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları-8/2-

4  Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları-8/2-

5  Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları-8/2-

6  Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları-8/2-

7  Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları-8/2-

8  Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları-8/2-

9  Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının görev yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları-8/5 Ek cümle-

10  bu fıkrada yer alan “mülki idare amiri tarafından” ibarelerinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibareleri eklenmiştir. İşin durdurulması-25/3

11  Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılır. İşin durdurulması-25/7 Ek-

12  İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. İşin durdurulması-25/8-Ek

13  Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanır. Kararın bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilir ve Kurumun internet sayfasında ilan edilir. Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama-25/A ek m-

14  17 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı beşyüz Türk Lirası İdari para cezaları ve uygulanması -26/1 (ğ) bent değişikliği-

15  25 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, İdari para cezaları ve uygulanması -26/1 (l) bent değişikliği-

16  Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları, 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları hariç gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç tahsil edilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir. İdari para cezaları ve uygulanması -26/(2) fıkra değişikliği-

17  14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır. Verilen diğer idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir.  İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir. İdari para cezaları ve uygulanması -26/(2) fıkra değişikliği-

18  5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri:  İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.  İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.  İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.  İdarî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır İdari para cezaları ve uygulanması -26/(2) fıkra değişikliği-

19  Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası, İdari para cezaları ve uygulanması -26/1 EK bent (o) -

20  Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası,  Bu bend, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.  idari para cezası verilir. İdari para cezaları ve uygulanması -26/ EK bent (ö) -

21  Bu maddede belirtilen idari para cezaları;  a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, İdari para cezaları ve uygulanması -26/ EK Fıkra (3) -

22  b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak, İdari para cezaları ve uygulanması -26/ EK Fıkra (3) -

23  c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,  uygulanır. İdari para cezaları ve uygulanması -26/ EK Fıkra (3) -

24  4-İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz.  5-Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. İdari para cezaları ve uygulanması -26/ EK Fıkralar (4) ve (5)-

25  14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç olmak üzere bu Kanuna göre tahsil edilen idari para cezaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve araştırma- geliştirme projelerine ilişkin harcamalarda kullanılır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan ödenek, Bakanlık bütçesinde öngörülür. Söz konusu ödeneğin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir. İdari para cezaları ve uygulanması -26/ EK Fıkra (6) -

26 Kanun MaddesiCeza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2015 Miktar (23 Nisan 2015 tarihine kadar) 23 Nisan 2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği Sonrası Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) Açıklama lar 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİ KELİ (Aynı miktar da) TEHLİ KELİ (%25 artırıla rak) ÇOK TEHLİ KELİ (%50 artırıla rak) AZ TEHLİ KELİ (Aynı miktar da) TEHLİ KELİ (%50 artırıla rak) ÇOK TEHLİ KELİ (%100 artırıla rak) AZ TEHLİ KELİ (%50 artırıla rak) TEHLİ KELİ (%100 artırıla rak) ÇOK TEHLİK ELİ (%200 artırılara k) MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a 2.466 TL İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 2.4663.0823.6992.4663.6994.9323.6994.9327.398 26/1-a 4/1-b 2.466 TL İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 2.4663.0823.6992.4663.6994.9323.6994.9327.398 İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KADEMELENDİRİLMİŞ MİKTARLARI

27 Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2015 Miktar (23 Nisan 2015 tarihine kadar) 23 Nisan 2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği Sonrası Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) Açıklamalar 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50-+ Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) TEHLİKELİ (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KADEMELENDİRİLMİŞ MİKTARLARI

28

29 26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.700 4.6255.5503.7005.5507.4005.5507.40011.100 MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 5.550 6.9378.3255.5508.32511.1008.32511.10016.650 26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 1.849 2.3112.7731.8492.7733.6982.7733.6985.547 MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1.233 1.5411.8491.2331.8492.4661.8492.4663.699 MADDE 12 - Tahliye26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. 1.233 1.5411.8491.2331.8492.4661.8492.4663.699 Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KADEMELENDİRİLMİŞ MİKTARLARI

30 MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. 1.849 2.3112.7731.8492.7733.6982.7733.6985.547 TL / her yükümlülük için ayrı ayrı 26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. 2.466 3.0823.6992.4663.6994.9323.6994.9327.398TL 26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. 2.466 3.0823.6992.4663.6994.9323.6994.9327.398TL MADDE 15 - Sağlık gözetimi 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. 1.233 TL / her çalışan için * İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KADEMELENDİRİLMİŞ MİKTARLARI

31 MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilme si 26/1-g 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 1.233 TL / her çalışan için * MADDE 17 - Çalışanların eğitimi 26/1-ğ 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 500 TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 26/1-h 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 1.233 1.5411.8491.2331.8492.4661.8492.4663.699 TL / her bir aykırılık için ayrı ayrı MADDE 20 - Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 1.233 1.5411.8491.2331.8492.4661.8492.4663.699TL 26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 1.849 2.3112.7731.8492.7733.6982.7733.6985.547TL 26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 1.233 1.5411.8491.2331.8492.4661.8492.4663.699TL İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KADEMELENDİRİLMİŞ MİKTARLARI

32 MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. 2.466………………3.6994.9327.398 TL / her aykırılık için ayrı ayrı 26/1-i 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. 2.466 3.0823.6992.4663.6994.9323.6994.9327.398 TL / her aykırılık için ayrı ayrı MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyo nu 26/1-j 23/2 Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. 6.167 7.7089.2506.1679.25012.3349.25012.33418.501TL MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu. 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 6.167 7.7089.2506.1679.25012.3349.25012.33418.501TL İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KADEMELENDİRİLMİŞ MİKTARLARI

33 MADDE 25 - İşin durdurulması 26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 1.000 TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 61.681 77.10192.52161.68192.521123.36292.521123.362185.043TL Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 98.690 123.362148.03598.690148.035197.380148.035197.380296.070TL İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 98.690 123.362148.03598.690148.035197.380148.035197.380296.070TL Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 98.690 123.362148.03598.690148.035197.380148.035197.380296.070TL MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 1.233 1.5411.8491.2331.8492.4661.8492.4663.699 TL / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık. MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-o Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. 500 Çalışan başına TL * MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-ö ** Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. 500 Çalışan başına TL * İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KADEMELENDİRİLMİŞ MİKTARLARI

34 İDARİ PARA CEZALARI

35 Kanun MaddesiCeza Mad.Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2015 Miktar (TL) Yeniden Değerleme Oranı % 10,11 Açıklamalar MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 13.412TL İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 13.412TL MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu 107/1-b MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 107 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 13.412TL 6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

36  İşyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya izin verilme şartları, çok tehlikeli işler sınıfında yer alan başta maden ve yapı olmak üzere işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren hususlar, acil hâllerde işin durdurulmasına karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlerin uygulanması. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler-30/1 (g) Bend D.

37  Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu teknik özellikler, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler-30/EK Fıkra (3)

38  Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır. İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü-(Geç.4)/Değ.1.Fıkr.-

39  “(3) İkinci fıkraya göre iş güvenliği uzmanlığı belge yükseltme sınavlarında başarılı olup belge almaya hak kazananların hakları saklıdır.” İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü -(Geç.4)/Ek.Fıkr. 3-

40  23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete  Sayı : 29335  İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNA EKLENEN EK MADDELER (İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ)  Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 İ S G

41  Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU EK MADDE:3

42  Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU EK MADDE:3

43  23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete  Sayı : 29335  MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNUNA EKLENEN EK MADDE (İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ)  Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 İ S G

44  Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU-EK MADDE-1/1 FIKRA-

45  5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz. MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU-EK MADDE-1/1 FIKRA-

46  Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır. MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU-EK MADDE-1/2 FIKRA-

47  Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU-EK MADDE-1/3. FIKRA-


"Yusuf AkyüzHüseyin Bengisu Çalışma Müşaviri İş Sağlığı ve Güvenliği Müşaviri (A sınıfı İSG. Uzmanı) ADANA SANAYİ ODASI 20 Mayıs 2015 GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLERLE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları