Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANLIĞI
BALIKESİR EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANLIĞI

3 (4483 SAYILI MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN
*ÖN İNCELEME (4483 SAYILI MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN ) ****** SORUŞTURMA TEKNİKLERİ

4 İÇİNDEKİLER *TANIMLAR-SUÇUN ÖZEKLLİKLERİ. *SORUŞTURMACIYA NOTLAR.
4483 SAYILI KANUNUN VE UYGULAMA ŞARTLARI İLE KAPSAMI. *HANGİ SUÇLAR 4483 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİ DIŞINDA GÖSTERİLİR ? *ÖN İNCELEME VE ÖN İNCELEME RAPORU NEDİR? *ÖN İNCELEME RAPORU NASIL HAZIRLANIR? *ÖN İNCELEME RAPORUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. *4483 SAYILI KANUNA GİREN VE TCK ‘DA YER ALAN SUÇLAR. *4483 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİRMEYEN SUÇLAR. *BELGE ÖRNEKLERİ:(ÖN İNCELEME RAPORU-TEVDİ RAPORU-İFADE ÖRNEKLERİ)

5 TANIMLAR Hukuk:Kişiler arası ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.
Kamu Hukuku;Devlet ile bir şahıs veya diğer bir devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarıdır. Özel Hukuk:Bir şahıs ile diğer bir şahıs arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallardır. Görev:Bir kimsenin/kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarının konumları, kanun ve diğer idari düzenlemeler gereği yapmak durumunda oldukları iş ve işlemler bütünüdür. Yetki:Bir işi veya bir görevi belli şartlar altında yapıp yapmama veya bir karara bağlama konusunda sahip olunan yasal sorumluluktur. Sorumluluk:Bir kimsenin kendisine verilen görev ve yetkilerin sonuçlarını üstlenmesi halidir. İnceleme;Yetkili makam veya mercilerin onay ve emirleri üzerine ihbara veya şikayete konu olan hususların görevliler tarafından açıklığa kavuşturulması çalışmalarıdır.

6 Soruşturma(Disiplin Yönünden):Disiplin hukukuna aykırı fiillerin doğrudan,ihbar, şikayet veya diğer yollarla öğrenilmesi üzerine idari makamlarca yürütülen iş ve işlemlerdir. Soruşturma (Adli Yönden):Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evrede yürütülen iş ve işlemlerdir. Ön İnceleme:Yetkili Merci tarafından sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılan/ yaptırılan inceleme ve soruşturma çalışmalarının bütünüdür. Suç: Hukuk kurallarının yasakladığı ve yapılmasına veya yapılmamasına cezai yaptırım bağladığı eylemlerdir. Cezai nitelikte hukuka aykırı fiildir. Kabahat:Kanun karşısında idari yaptırım uygulamasını ön gördüğü haksızlıktır. Kusur:Gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık oluşturan fiillerdir.

7 Kamu görevlisi ve kamu hizmeti kavramı: TCK nun 6
Kamu görevlisi ve kamu hizmeti kavramı: TCK nun 6.maddesine Kamu görevlisi, “kamusal faaliyetin yürütülmesine, atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanmıştır. Başka bir ifade ile kamu görevlisi idarenin yürüttüğü kamusal faaliyetin sürdürülmesine kamu hukuku esaslarına göre katılan memur, sözleşmeli ve ya geçici personel ve işçilerdir. Kamusal faaliyet ise Anayasa Kanunlarda belirlenmiş olan usullere göre verilmiş bir siyasal kararla bir hizmetin kamu adına yürütülmesidir.

8 SUÇUN ÖZELLİKLERİ Suçun Yasal Unsuru:Bir fiilin yasada açıkça suç olarak belirtilmiş olması. Suçun Maddi Unsuru:Yasada suç sayılan bir fiilin işlenmiş olması. Suçun manevi Unsuru:Suç sayılan fiilin bilerek ve kasıtlı olarak işlenmiş olması. Genel Kasıt:Eylemin suç olduğunu bilerek ve isteyerek işlenmesi. Özel Kasıt:Eylemin kendisine ya da başkasına çıkar sağlama veya zarar verme amacıyla gerçekleşmesi.

9 SORUŞTURMACIYA NOTLAR:
Soruşturma Planı hazırla (Olur’u incele, kimlere ve nelere ulaşılacağını belirle, değerlendirmeye alacağın iddialarla ilgili yasa yönetmelikleri......incele, zaman aşımını “süreyi”dikkate al...) Soruşturmanın hiçbir aşamasında soruşturma ile ilgili kanaatini yetkililer dahil kimseye açıklama!

10 Şikayetçi, muhbir, tanık ve itham edilen-edilenlerin ifadesini tek tek al, sınırlılığı ve sakıncaları olduğundan yazılı ve toplu ifade almadan kaçın. Soruşturmaya: varsa şikayetçiden, yoksa tanıklardan başla, itham edilen veya itham edilenlerin ifadesini en son al, Olay, fiil bir grup, topluluk içinde olmuşsa o grup veya kurula ait onaylı listeyi alarak örnekleme ile tanık belirle (Liste üzerinde 1,5,10,15,20. sıradakiler gibi.)

11 İtham edilen ifadelerinin yeni tanık ifadeleri gerektireceğini unutma,
İlgililere yönelteceğin soruların, açık, anlaşılır olmasına dikkat et, İfade verenin titizlik gösterdiği görüşlerine veya cümlelerine aynen yer ver, zorlama yapma, ifade vermeme hakkı olduğunu unutma, ifade verme ve açıklama yapmak istemediğini tutanakla tespit et. Soruşturma sırasında, tavsiye, telkin ve gereksiz açıklama ve ikazlarda bulunma, daha önce alınan ifadelerdeki olayla ilgili olarak söylenenleri açıklama.

12 İfadesi alınanların, isim, tarih, kayıtlar ve benzeri notlarına bakmasına izin ver. Ancak, önceden getirdiği bir metnin ifade yerine geçmeyeceğini belirt ve kabul etme, Tanık ve itham edilen ifadeleri olayı tam aydınlatsa dahi, belgeleri topla ve değerlendir, İnceleme-soruşturmanın bütün aşamalarında objektif ve tarafsız ol, bilgi-belgeye dayanmayan kişisel yorum ve kanaatlerde bulunma, raporunun daha sonra disiplin amiri-kurulu tarafından değerlendirileceğini, itham edilen tarafından bilgi edinme yasasına göre alınacağını ve idari yargı yoluna gideceğini unutma,

13 Fiilin meydana geldiği tarihin, olayın olduğu tarih, (sürekli fiillerde olayın en son günü), Fiilin öğrenildiği tarihin, şikayet dilekçesi, bilgilendirme yazısı veya ihbarın kurumun genel evrak defterine giriş tarihi, soruşturmanın başlandığı tarihin olur tarihi ve soruşturmanın bitirildiği tarihin en son alınan ifade veya belge tarihi olduğunu anımsa, son ifade ve belgeyi aldıktan sonra en kısa sürede raporun ( MEB 2008-soruşturma rehberi -20 gün içinde) yazılması,

14 Hasta ve raporlu durumda olan bir kişilerin ifadesini almadan önce, ilgilinin ifade verebilecek durumda olduğunu doktor raporuyla belirle, İfade tutanaklarının sonuna; “yazılanları okudu, söylediklerinin aynısı olduğunu beyan etti” sözlerine, itham edilene de başka bir diyeceğinin olup olmadığını mutlaka sor ve ifade tutanağında belirt, ifadesinde verdiği belge adları ve parça sayısı yazılır.

15 Soruşturma yaptığın yerde ikram kabul etme,
İtham edilenin sorulara cevap vermemede serbest olduğunu unutma, zorlama, İtham edilene rahat cevap verebileceği bir ortamı yarat. Ancak, aşırıya kaçma, İfadelerin alınmasında, soruşturmaya muhatap olan kişi veya kişilerin mevkii ve sıfatlarına uygun yer seçimine özen göster, Soruşturma yapılan kurumda tedhiş havası yaratma, soruşturma sonrasında kurumun düzen ve işleyişinin bozulmasına yol açabilecek davranışlardan kaçın, Soruşturma yaptığın yerde ikram kabul etme,

16 İtham edilenin aleyhindeki kanıtlar kadar lehindeki kanıtları da toplamaya özen göster,
Soruşturma aşamasında herhangi bir nedenle soruşturmacı-muhakkik değişikliğinde ek ifade alma zorunluluğu olduğunu unutma, (önceki ifadeleri okunarak ekleyecek bir husus olup olmadığını sorularak ifadesinin altına yeni tarihli ek ifade de alınabilir MEB Soruşturma Rehberi sayfa 50 ikinci paragraf)

17 Fiillerin mali yönü varsa, net ve kesin belirleme yap,
Gerekiyorsa (uzmanlık gerektiren teknik konularda) CMK’un ilgili maddesine göre bilirkişi belirle,(Bilirkişi isteme yazında teknik konuyu yaz-göreve başlatma- yemin-raporu alma-ücret ödemede CMK hükümlerini esas al) Soruşturma yaptığın yerde dokümanlarını unutma, (çalışma yaprağı,soruşturmaya ait belge, bilgisayar kaydı gibi..) Tarafları uzlaştırma ve yönlendirme,

18 Soruşturma mahalli dışında bulunan tanık, sanık
Soruşturma mahalli dışında bulunan tanık, sanık ..ifadelerinin, yasalara uygun olarak o yerdeki bir yetkiliye aldırtmak için, ifade alınmak üzere yetki verilecek kişiye, ifadesi alınacak kişiden istenecek bilgi ve sorulacak sorularla ilgili olarak açıklama yazısı göndererek yani istinabe talimatı ile ifade alabileceğini anımsa, (Ön İncelemenin zamanında tamamlanmasını sağlamak açısından çeşitli nedenlerle görev mahallinde bulunmayan tanık ve itham edilenlerin ifadeleri o yerdeki bir yetkiliye CMK’nın tanıklarla ilgili 180. ve itham edilenlerle ilgili 196.maddeleri uyarınca aldırılmaları mümkündür.)

19 İdari soruşturma veya ön inceleme işlemini yürütürken; genel hükümlere göre kovuşturulması gereken bir suçla karşılaştığında, suçlu kamu görevlisi olsun veya olmasın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulun, (makam aracılığı ile)suç duyurusuna belgeleri ekle, öğrenciye; şiddet uygulama, dövme, cinsel istismar taciz gibi fiillerde çocuk koruma yasası gereği C.Başsavcılığına mutlaka suç duyurusunda bulunmak gerekir. Soruşturmanın selameti açısından Görevden uzaklaştırılacak memurun görevden uzaklaştırmada; alınan tedbir, tedbirin uzatılması, kaldırılması, göreve başlatılması, amirin sorumluluğu-taktiri ve memurun hk ları ile süre yönünden 657 sayılı yasanın …145. maddelerinde belirtilen esaslara uyulması, (Disiplin soruşturmasında en çok 3 ay, ceza yargılamasında 2 ayda bir tedbirin değerlendirileceği, hüküm giyen ve cezasını çeken memur için Memurluk özlük haklarının geçici olarak kesintiye uğrayacağını unutma.)

20 Ön inceleme ve idari soruşturmalarda; C. M. K
Ön inceleme ve idari soruşturmalarda; C.M.K.’nun 45 ve 60 maddelerine göre; sanığın nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile karısı veya kocası, sanığın ve eşinin ikinci üçüncü derecedeki nesepten akrabalarının tanıklıktan çekinme taleplerine uy, olayların netleşmesi, gerçeğin somut olarak ortaya çıkmasını temin için C.M.K.’un madde hükümlerine uyarınca tanıklara yemin verdirilebileceğini anımsa,

21 Yasal olarak susma hakkı olan itham edilene ifade vermesi için zorlama
Yasal olarak susma hakkı olan itham edilene ifade vermesi için zorlama. Ancak, C.M.K.’ na göre, kimliğe ilişkin soruları cevaplamak zorunda olduğunu anımsat ve al. İfade ve imzadan imtina etmesi halinde durumu bir görevli ile birlikte tutanağa bağla, Fotokopisini alacağın belgeyi aslının fotokopisidir yazısını yazdırarak belgeyi veren makama onaylattır, aslını almak gerektiğinde onaylı fotokopisini bırakarak tutanakla teslim al,

22 Tutuklu bulunan bir kişinin ifadesini C
Tutuklu bulunan bir kişinin ifadesini C.Savcılığından izin alarak, yabancıları tercümanla sağır ve dilsizleri işaretlerden anlayanlarla birlikte al, tutanağı birlikte imzala, Ön İncelemecinin çekilmesi veya reddi CMK. hükümlerine göre mümkün olmadığı ancak, geçerli bir neden ortaya çıkarsa durumu soruşturmayı veren makama ilet sonuca göre hareket et,

23 KAMU DAVASINI ORTADAN KALDIRAN SEBEPLER Sanığın ölümü, Genel af,
Zaman aşımı, (Dava zaman aşımı TCK 66, Ceza Zaman aşımı TCK 68, Müsadere zaman aşımı TCK 70.md.) -Suçtan zarar gören kimsenin şikayetinden vazgeçmesi (Takibi Şik.B.Suç)

24 Kaziye-i Muhkeme (Kesin Hüküm) Diplomasi Dokunulmazlığı,
Ön Ödeme (TCK 75.madde) Uzlaşma, TCK 73/8, CMK 253,254 maddeleri,

25 4483 sayılı kanun kapsamında yer alan bir fiil ile ilgili olarak yürütülen ön inceleme sonucu düzenlenen ön inceleme raporu sonucunda teklif getirilirken varsa kamu davasını ortadan kaldıran sebepler de dikkate alınır. Kamu davasını ortadan kaldıran sebeplerin varlığı halinde soruşturma izni verilmemesi yönünde teklif getirilebilir

26 İnceleme soruşturma konuları/iddialar,
İnceleme ve Soruşturma emri en az soruşturulan kişinin statüsüne denk veya bir üst görevde bulunan (Ön İncelemede üst konumda bulunan) kamu görevlilerine (muhakkik-soruşturmacıya) verilir. İnceleme soruşturma konuları/iddialar, atamaya yetkili disiplin amirince belirlenir. (Ekteki şikayet dilekçesinde belirtilen konularda inceleme-soruşturma yapılması şeklindeki olurlarda sakınca vardır.)

27 MEMURLARIN YARGILANMASI:
4483 SAYILI KANUN

28 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
Yayınlandığı Resmi Gazete : Tarih : 4 Aralk Sayı : 23896 Kanun no : 4483 Kabul Tarihi : Amaç Madde 1. -Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir. Kapsam Madde 2. -Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanr. Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tâbi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tâbidir . Disiplin hükümleri saklıdır.

29 İzin vermeye yetkili merciler
Madde 3. - Soruşturma izni yetkisi; a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, c ) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi, d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri, e) Bakanlar Kurulu kararıyla ve bakanlıkların merkez teşkilatında görevli olup ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan, Başbakanlık merkez teşkilatının aynı durumdaki personeli hakkında Başbakan f) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, g) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı, h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı, i) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi, j) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali, Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır. Yetkili mercilerin, saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. Ast ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.

30 Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler
Madde 4. - Cumhuriyet Başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali olan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak hakkında ihbar ya da şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.

31 *Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler. *Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevleri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar ve şikayetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi zorunludur.Yukarıdakı fıkraya aykırı bulunan ihbar ve şikayetler, Cumhuriyet Başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum ihbar veya şikayette bulunana bildirilir

32 Ön inceleme Madde 5. - İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yaplabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yaplanın üstü konumundaki memur ve yetkili veya kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptrlabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir.Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır. Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez. Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.

33 Ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor
Madde 6. - Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişlerileri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmşsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir. Yetkili merci bu rapor üzerine “soruşturma izni verilmesine “veya verilmemesine” karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

34 Süre: Madde 7. -Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin, birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır. Soruşturma izninin kapsamı: Madde 8. -Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar . Soruşturma sırasnda izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.

35 İtiraz İştirak halinde işlenen suçlar:
Madde 9. -Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir. İtiraza, 3 üncü maddenin (Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşi ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararınn tebliğinden itibaren on gündür. (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar. İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir. İştirak halinde işlenen suçlar: Madde 10. -Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla ayrı mahkemede yargılanır.

36 Soruşturma izninin gönderileceği merci
Madde 11. -Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.İzin üzerine ilgili Cumhuriyet başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır. Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler Madde Hazırlık soruşturması; a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve Bakanlar Kurulu kararı ile atanan memur ve diğer kamu görevlileri ile büyükşehir belediye başkanları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili, b) Ortak kararla veya Başbakanın onayı ile atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri, il ve ilçe belediye başkanları, ilçe idare şube başkanları hakkında il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili, c) Diğerleri hakkında genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığı, Tarafından yapılır. Hazrlık soruşturması sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; (a) bendinde sayılanlar için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, (b) bendinde sayılanlar için il asliye ceza mahkemesine, diğerleri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hakimine başvurulur.

37 Yetkili ve görevli mahkeme
Madde 13. -Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, 12 nci maddenin (a) bendinde sayılanlar için yargıtayın ilgili ceza dairesi, (b) bendinde sayılanlar için il ağır ceza mahkemesi, diğerleri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir. Vekillerin durumu Madde 14. -Bu Kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tâbi olduğu usule tâbidir.

38 Cumhuriyet başsavcılığına re'sen dava açılacak haller
Madde 15. -Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin garaz, kin veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen soruşturmaya geçilir. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlarda kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları saklıdır.

39 Memurin Muhakematı Hakkında Kanuni Muvakkata yapılan atıflar
Madde 16. -Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanun hükümleri uygulanır. Kanunlarda Memurin Muhakemat Hakkmda Kanunu MUvakkalm uygulanmayaca belirtilen hallerde genel hükümler uygulanır. Deiğiştirilen hükümler Madde Tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) Teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine bağlı olup; bu konuda Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerinin Yarglanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanr.

40 Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1. -Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre başlatılmış bulunan işlemler, adı geçen Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır. Yürürlük Madde Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür .

41 SÜRE: -30 gündür. 15 gün ek süre verilebilir
SÜRE: -30 gündür.15 gün ek süre verilebilir. -Sürenin başlangıç tarihi onay tarihidir. Ön İnceleme çeşitli nedenlerle yasada belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılmaması gibi bir durum ortaya çıkarsa tutanağa bağlanarak ulaşılan kanaatler yetkili makama ulaştırılır. -Süre aşımına neden olanlar hakkında TCK.’nun 230.maddesine göre “Görevi ihmal”suçu çerçevesinde cezai sorumluluk doğabilir.

42 Hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlilerinin mahallinde bulunmaması ve adreslerinin saptanama ması durumunda, bu durumu kanıtlayıcı belgeler dosyaya eklenir.

43 Haklarında ön inceleme yapılanlardan mülki idare amirleri, belediye başkanları ve mahallinde bulunamayanların ifadeleri yazılı olarak istenebilir. Yazılı ifade istemlerinde; 4483 Sayılı yasa ile getirilen süre kayıtlaması göz önünde bulundurularak uygun bir süre verilir.

44 Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 Sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, Ön İnceleme yapmakla görevlendirilenler bu konuda “Tevdi Raporu” düzenlerler. Bu hususla ilgili olarak ayrıca Ön İnceleme Raporu düzenlemezler.

45 -Ön İnceleme sırasında:zamanaşımı,af ve ölüm gibi durumların ortaya çıkması halinde,bu husus özellikle belirtilerek “Soruşturma İzni Verilmemesi”önerisinde bulunulur.

46 Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konulardan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında yeniden izin alınması zorunludur. Ön inceleme onayında belirtilenlerden başka memur ve kamu görevlilerinin de iddia konusu olaylara katıldıklarının anlaşılması halinde,yeni bir onay alınmaksızın ön incelemeye dahil edilirler.

47 Ön inceleme raporuyla soruşturma raporunun birlikte yapılması uygun olmayabilir. Çünkü isnat olunan konuların hepsi ön inceleme kapsamında olmayabilir ve bu da bilgi toplamayı daha geniş zamana yayabilir. Belgelerin birinci sureti ön inceleme raporuna diğerleri de soruşturma raporuna eklenir.

48 Ön inceleme konusu fiilin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması halinde ayrıca soruşturma raporu düzenlenir.

49 -Ön İnceleme sırasında:zamanaşımı,af ve ölüm gibi durumların ortaya çıkması halinde,bu husus özellikle belirtilerek “Soruşturma İzni Verilmemesi”önerisinde bulunulur.

50 1-Hangi Hallerde Ön İnceleme Görevi Verilir ?
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle suç işlemeleri halinde 4483 sayılı kanun gereğince yetkili merci tarafından verilir. Söz konusu suçun ya doğrudan veya ihbar yahut şikayet vb. yolla öğrenmiş olması halinde ön inceleme yapılmasına karar verip bu incelemeyi ya bizzat ya da izin vermek suretiyle zanlının(İtham edilenin) üst konumundaki memur veya diğer kamu görevlilerine veya denetim elemanlarına verilir. İhbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olması durumunda inceleme yapılmasına izin verilmez

51 1-Ön İnceleme Kapsamındaki Suçlarda Kimlerin Memur sayılacağı:
* Anayasa 128/1. maddesinde:” Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişiliklerinin genel idari esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memur ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür” denildiği. * 657 sayılı DMK 4/A madesinde:Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. denildiği *5237 sayılı TCK 6/c. Maddesinde:”Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir suretle sürekli,süreli süreli olarak katılan kişi….”anlaşılır tanımlaması yapıldığı, buna göre kişinin kamu görevlisi sayılması için aranacak yegane ölçüt,gördüğü işin bir kamusal faaliyet olmasıdır. kamusal faaliyet Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş usullere göre verilmiş kararla ,bir hizmetin kamu adına yürütülmesidir. Kamusal bir faaliyetin yürütülmesi ihaleye dayalı olarak özel hukuk kişilerince üslenilmesi durumunda bu kişilerin kamu görevlisi sayılamayacağı.

52 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 9
*5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 9.Maddesinde:”… kurumlarda görev yapan yönetici,öğretmen,uzman öğretici ve usta öğreticiler görevleri sırasında suç işlemeleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı TCK uygulaması veya ceza kovuşturması bakımından kamu görevlisi sayılır….”denildiği.Özel öğretim kurumlarında çalışanlar kamu görevlisi olup ceza kovuşturmasında 4483 sayılı kanun kapsamındadır. Ayrıca:Bakanlar Kurulunun 28/11/1975 tarih ve sayılı kararında da açıklayıcı hükümler bulunmaktadır.Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinde;657 sayılı DMK 1. Maddesinde sayılan “kurumlarda çalışan memurlar ile sözleşmeli ve geçici personel” kamu görevlisi olarak belirtilmiştir. *Başbakanlık Teftiş Kurulu BAŞKANLIĞININ 7/12/2000 tarih ve 166 sayılı genelgesinde:” … asli ve sürekli görev kavramının öncelikle ceza hukuku ve idare hukukunda kamu görevi olarak anlaşılması,DMK nuna tabi olan hizmetliler araç sürücüleri vb bu kanun (4483 sayılı) kapsamında değildir.” denildiği. *Anayasa Mahkemesinin 09/02/1993 tarih ve E.1992/44,K.1993/7 sayılı kararında:”… hizmet alımı şeklinde ihaleye dayalı olarak özel hukuk kişilerince üslenilmesinde bu kişilerin kamu görevlisi sayılamayacağının ..“belirtildiği. *Yargı kararları çerçevesinde:”Diğer Kamu görevlileri içerisine bireysel ve toplu sözleşme ile işe alınan işçilerin girmediği ve yine işçilerin Anayasanın 128. maddesi içinde değerlendirilmeyecekleri (4483 sayılı kanun dışında) oldukları.

53 **** Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kavuşturma usullerine tabii olanlara ilişkin hükümler saklıdır. Ayrıca ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.(Silahlı Kuvvetler mensupları, Hakimler ve Savcılar, Yüksek Öğretim Elemanları) Disiplin hükümleri saklıdır. Hükmü gereğince memurları ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle veya görevleri ile ilgili olmayıp görevleri sırasında yahut görevleri dışında işledikleri eylemleri disiplin hukuku yönünden ayrı inceleme ve soruşturma konusu yapılacaktır.

54 Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memura kamu görevlilerinden biri veya bir kaçı eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi ilgili kuruluşun taktirine bağlıdır. Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemezler.

55 3- Hangi suçlar MYHK 2. maddesinin dışında gösterilir ?
* 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, *3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, *5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun * Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerindeki fiiller ( Bu durumlarda genel hükümler uygulanır.)

56 4- 4483 göre izin vermeye yetkili merciler kimlerdir
4-  4483 göre izin vermeye yetkili merciler kimlerdir? (soruşturma izin yetkisi) - İlçede kaymakam ilde ve merkez ilçede Vali - Bölge düzeyinde Olağanüstü Hal Valisi - Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarda görev yapan memur yada diğer kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri - Ortak kararla atanan görevliler hakkında ilgili bakan - Başbakanlıkta çalışanlar için Başbakan İlçelerde Belde Belediye Başkanları ve Köy muhtarları hakkında kaymakam

57 5-Hangi ihbar ve şikayetler işleme konmaz ?
Soyut ve genel nitelikte olmaması veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmemesi 6- Hangi şikayet ve ihbarlar işleme konur ? Bu kanun kapsamına giren suçlara ilişkin ihbar ve şikayetler öğrenildiğinde ivedilikle toplaması gerekli delillerin tespitten başka hiçbir işlem yapılmayacak durumda hakkında ihbar veya şikayette bulunan memur ve diğer görevlilerin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneği ilgili makama gönderilerek soruşturma izni isterler. Ayrıca görevlerini yürütürken elde ettikleri bulgular dolayısıyla da suç duyurusunda bulunurlar.

58 MEMUR SUÇLARI Doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarınca genel hükümlere göre işlem yapılması gerekli suçlar. Soruşturması takibi şikayete bağlı suçlar. Soruşturulması izne bağlı suçlar. Görevleri nedeniyle işledikleri suçlar (Ön İnceleme 4483 Sayılı Kanun)

59 Kamu çalışanlarına M. Y. H. K
Kamu çalışanlarına M.Y.H.K.nun (4483 Sayılı Kanun) uygulanabilmesi için; Kişinin Memur olması Bu Memurun suç işlemesi Suçun görev nedeniyle işlenmesi Her üçünün aynı anda gerçekleşmesi

60 KAPSAM (4483 sayılı Kanun):. Görev nedeniyle işlenen suçları kapsar
KAPSAM (4483 sayılı Kanun): *Görev nedeniyle işlenen suçları kapsar. *Suçun memuriyet görevinden doğmuş sayılması için memuriyet işleriyle ilgili olması,diğer bir anlatımla suçu doğuran fiil ile kişinin görevi arasında neden-sonuç ilişkisi (illiyet bağı) olması gerekir. *Görevin yapılması sırasında da olsa memuriyet göreviyle ilgisi olmayan suçlarda genel hükümler uygulanır.

61 MEMURLARIN BU SUÇLARI İŞLEMELERİ HALİNDE 4483 SAYILI M. Y. H. K
MEMURLARIN BU SUÇLARI İŞLEMELERİ HALİNDE 4483 SAYILI M.Y.H.K.’NA GÖRE ÖN İNCELEME YAPILIR VE SONUÇTA ÖN İNCELEME RAPORU DÜZENLENİR.

62 ÖN İNCELEME

63 ÖN İNCELEME 4483 sayılı Kanun kapsamına giren memur ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikayete konu olan eylem ve işlemlerinin hukuki durumunun saptanması amacıyla yapılan inceleme ve soruşturma çalışmalarıdır.

64 ÖN İNCELEME RAPORU NEDİR ?
Bir incelemeyi yetkili idari ve adli mercilerce memur ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlara ilişkin verilen izin onayıyla yapılan soruşturma- tahkikata “Ön İnceleme”, soruşturma sonunda bilgi ve belgeye dayalı olarak düzenlenen rapora da “Ön İnceleme Raporu” denir. Ön incelemeyi gerektiren yasa “ 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN dır.

65 ÖN İNCELEME RAPORU NASIL HAZIRLANIR ?
1.Soruşturma planı hazırlanır. a-)Önce Olurun anlaşılmasına çalışılır. b-)Kimlere ve nelere ulaşılması gerektiği belirlenir. c-) Şikayetçi tanık ve itham edilen yöneltilecek sorular tespit edilir. d-) İddiaların hangi ceza içerikli ve idari içerikli yasa kapsamına girdiği belirlenir. e-) Takibi şikayete bağlı suç olup olmadığı, varsa CMK 158, TCK 73.maddelerine uyulup, uyulmadığı, 4483 kapsamında görev sebebiyle işlenen suçlardan olup olmadığı belirlenir.

66 f-) Süre dikkate alınır.
g-)İddia konuları ile ilgili mahallinde işlem yapılıp, yapılmadığına bakılır. h-)Müşteki ya da muhbirin dilekçesindeki adresin doğru olup olmadığı, itham edilenin iddia konusu suçu işlemeye ehil ve ya yetkili olup olmadığı araştırılır.

67 2-Önce şikayetçi ifadesi alınmalı, gösterdiği tanık ve belgeler tutanağa geçirilmeli, sonra tanık ifadeleri alınmalı, Şikayetçi dilekçenin kendisine ait olmadığını beyan ederse iddialarda kamu yararını ilgilendiren somut delil varsa ön inceleme sürdürülmeli, değilse emri verene yazı ile bildirilmeli, alınacak emre göre hareket edilmeli 3-Şikayetçi ve itham edilen kişinin gösterdiği tanıkların çok fazla olması ve tamamının dinlenememesi halinde bu durumun nedeni ön inceleme raporunda açıklanmalı,

68 4-Gerekirse tanıkların ifadesinin yeminli alınabileceği (CMK ile verilen yetki 54-57)
Tanıkların yazılı olarak da çağrılabileceği.( Yazı ile Davet-Güvenlik Güçlerinden yardım.) 5-İtham edilenin, nişanlısı, evlilik bağı kalmasa da karısı veya kocası, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üst soy veya alt soyu, üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları, aralarında evlatlık bağı bulunanların tanıklıktan çekinme taleplerine uyulmalı,

69 6-Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini anlayacak durumda olmayanlar kanuni temsilcilerinin rızası ile tanık olarak dinlenebilirler. 7-Avukatlar, stajiyerleri, yardımcıları öğrendikleri bilgileri,Tıp meslek ve sanat mensupları hastaları ve yakınları hakkında öğrendikleri bilgileri, Mali müşavirler, noterler hizmet verdikleri kişilerle ilgili bilgileri Tanık olarak vermekten çekinebilirler. 8-Tanıklık konusu bilgilerin devlet sırrı niteliğini taşıması halinde sadece mahkeme hakimi ve heyetince dinleneceği ,

70 9-Tanığın kendisini veya CMK’nın 45
9-Tanığın kendisini veya CMK’nın 45.maddesinin birinci fıkrasında gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikteki sorulara cevap vermekten çekinebileceği, tanığa cevap vermekten çekinebileceğinin önceden bildirileceği, 10-İtham edilenin ifadesinin alınması 4483 sayılı yasanın 6.maddesi ile zorunludur. Herhangi bir nedenle ifadesi alınamamış ise gerekçeleri ile ön inceleme raporunda belirtilmelidir. 11-Hakkında ön inceleme yapılan kişinin hüviyet tespitinden sonra ifadesinin sanık(itham edilen-sorumlu) sıfatıyla değil “hakkında ön inceleme yapılan “ sıfatıyla alınması,

71 -CMK’nın 147.ve 149-156 md.gereği:
12- Hakkında ön inceleme yapılanın müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından faydalanabileceği, müdafiin ifadesinde hazır bulunabileceğinin hatırlatılması ve yemin ettirilmemesi, ifadelerinde bu hususlara yer verilmesi .(4483 sayılı yasaya uygun örnek klişe ifadelerini kullan) 13-Kişinin müdafi istemesi ve imkanının bulunmaması durumunda ön incelemeci tarafından soruşturmanın yapıldığı yerin baro başkanlığından müdafi talep edilmeli, müdafi seçebilecek durumda ise tutanakla makul süre verilerek ifade esnasında müdafi bulundurabilmesi sağlanmalı,

72 15-Ön İnceleme raporunun yazımına başlanır. Sırasıyla:
14.Belgeler, bilgiler, bulgular toplanır, tasnif edilir. (Belgelerin asıllları ya da onaylı örnekleri alınır.) Bilgi belge isteme yazı örneği (sayfa 17,18) Ön İnceleme raporunda kullanılacak gerekli belgeler, bulgular ve bilgiler raporda kullanılacak şekilde sıraya konur 15-Ön İnceleme raporunun yazımına başlanır. Sırasıyla: a)Hazırlanan ön inceleme raporuna “Dizi Pusulası” yazılır. b)”Ön inceleme Rapor Kapağı” hazırlanır. Ön

73 e) Bir üst yazı ile ilgili emri veren makama teslim edilir.
c)Rapora sayfa numarası ve eklere ek numarası (EK:1/1,2, …EK:35 gibi) verildikten sonra ilgili yerlere paraflar ve imzalar atılır.Mühür vurulur (Kurum mührü kullan) d) İki sureti ekli, bir sureti eksiz olmak üzere üç adet rapor, dosya şeklinde düzenlenir. e) Bir üst yazı ile ilgili emri veren makama teslim edilir.

74 Ön İnceleme Raporlarında Dikkat Edilecek Hususlar:
Rapor düzgün bir ifade ile yazılmalıdır. Rapor konuları açık bir şekilde belirtilmelidir. Raporlarda konu dışına çıkılmamalı,esas sonucu etkilemeyecek gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. Konular yer,zaman,delil,tanık,vb.gibi ana unsurları ve ilgili mevzuat hükümleri ile ele alınmalı,öznel ya da dayanaksız yorumlar yapılmamalıdır. Raporlar,yetkili makamlara yasal süresinde ulaştırılmalı,gecikmelere yer verilmemelidir.

75 Rapor sonlarına inceleme dosyasındaki evrakın sıra numarası,tarihi,sıra numarası,parça adetini gösteren dizi pusulası eklenmelidir. Raporların başlangıçtan sonuç kısmına kadar her sayfası inceleme elamanı tarafından parafa edilmeli son sayfası imzalanmalıdır. Gerçekleşen fiilin 4483 sayılı Yasa kapsamında olmasına özen gösterilmeli,kişinin kapsam dışındaki fiillerinden dolayı yargı karşısına çıkması hususundaki hassasiyette azami özen gösterilmelidir.

76 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN VE TCK ‘DA YER ALAN SUÇLAR: 1-Belgede Sahtecilik Suçu:TCK 204.maddesinde; resmi belgede sahtecilik,205. maddesinde; resmi belgeyi bozmak,yok etmek veya gizlemek,206.maddesinde;resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suç başlıkları ile düzenlenmiştir.Bir belgeden söz etmek için,kağıt üzerindeki yazının içeriğinin hukuki bir kıymet taşıması,hukuki bir hüküm ifade etmesi,hukuki bir sonuç doğurmaya elverişli olması gerekir. Resmi Belge kamu görevlisi /görevlileri tarafından görevi/görevleri gereği olarak yazıyı ifade etmektedir.Düzenlenen belge ile kamu görevlisi arasında bir irtibatın bulunması gerekir..

77 2-Denetim Görevinin İhmali Suçu:TCK 251
2-Denetim Görevinin İhmali Suçu:TCK 251.Maddesinde;Bu suçun unsurları ;görevi gereği Devlet mallarının denetimi ile sorumlu olması,denetimle yükümlü kamu görevlisinin zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yumması veya kamu görevlisinin denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlaması oluşturmaktadır. .

78 3-Görevi Kötüye Kullanma Suçu: TCK 257
3-Görevi Kötüye Kullanma Suçu: TCK 257. maddesinde:(1)görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle,kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan yada kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi,(2)görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek kişilerin mağduriyetine veya kamu zararına neden olan yada kişilere haksız kazanç sağlayan kamu görevlisi,(3) irtikap suçunu oluşturmadığı taktirde görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi olarak belirtilmiştir.

79 Kamu görevlisi görevin gerekli kıldığı yükümlülüklere uygun hareket etmek zorundadır.Bunlarla bağdaşmayan davranışlar belli koşullarda suç olarak tanımlanır.Görevi kötüye kullanma suçunun oluşması için; gerçekleşen fiilin kamu görevlisinin görevi alanına giren bir hususla ilgili olması gerekir.Kamu görevinin gereklerine aykırı davranışın kişilerin mağduriyeti ile sonuçlanmış olması veya kamunun zararına neden olması yada kişilere haksız kazanç sağlanmış olması halinde belirtin suç oluşur. Mağduriyet sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararı ifade etmeyebilir.Fiilde kişi ve kamu zararı,kendisine ve başkasına çıkar sağlama vardır.

80 4-Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu: TCK 258
4-Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu: TCK 258. maddesinde ;Kamu görevine ilişkin sırrın ifşası cezalandırılmaktır.Söz konusu suç,gizli kalması gereken hususları açıklamak,yayınlamak veya ne suretle olursa olsun bunlardan başkasının bilgi edinmelerini kolaylaştırmak suretiyle oluşacaktır. Suçun faili kamu görevlisi olacaktır.Suçun konusu ,ifa edilen kamu göreviyle ilgili olan ve gizli tutulması yani sır olarak saklanması gereken bilgilerdir. Bu sırları kamu görevi bittikten sonra da açıklamaması gerekir.

81 5-Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu: TCK 259
5-Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu: TCK 259.Maddesinde: “Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuztan yararlanarak bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi” .Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle başkalarına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisinin cezalandırılması öngörülmüştür.Suçun tamamlanması için ,mal veya hizmetin satılmış olması gerekmemektedir.Bu tanımla amaçlanan, bir kamusal faaliyetin yürütülmesine katılan veya bir kamu hizmetinden yararlanan kişilerin,kamu görevlisinin görevinin gereklerine uygun işlem tesis edilemeyeceği yönünde bir endişeyle kendilerini,sunulan mal veya hizmeti satın almak mecburiyetinde hissetmelerinin önüne geçmektir.

82 6-Kamu Görevin Terki ve Yapılmaması Suçu: TCK 260
6-Kamu Görevin Terki ve Yapılmaması Suçu: TCK 260.Maddesinde: Kamu görevlilerinin toplu olarak görevlerini terk etmesi,görevlerine gelmemesi görevlerini geçicide olsa kısmen veya tamamen yapmaması yavaşlatması suç olarak tanımlanmıştır. Suçun oluşması için maddede belirtilen hareketlerin toplu olarak gerçekleştirilmesi gerekir.Toplu olarak yapıldığının kabulü için en az 4 kişinin birlikte hareket etmesi gerekir. İşlenen suçun görevle bağlantısı olmaması durumunda,ihbarla ilgili genel kurallar geçerlidir. .

83 7-Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçu: TCK 279
7-Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçu: TCK 279. Maddesinde: Kamu görevlileri görevlerini yaptıkları sırada ve göreve ilişkin olarak bir suçun işlendiğini öğrendiklerinde bunu yetkili, makamlara bildirmekle yükümlüdürler.Bu hükümlülüğe aykırı davranış suç olarak tanımlanmıştır.Bu suçun oluşabilmesi için, bildirim konusu suçun kamu görevlisinin yürüttüğü görevle bağlantılı olması gerekir.

84 8- 237 Sayılı Taşıtlar Kanununda Yer Alan Suç: Bu Kanunun 16
Sayılı Taşıtlar Kanununda Yer Alan Suç: Bu Kanunun 16.Maddesinde: Taşıtları her ne suretle olursa olsun,tahsis olunduğu işin gayrısında veya şahsi hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı halde hakikati tağyir ile taşıtlardan istifade eden ve ettirenler,bunların gidiş-gelişine müsaade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanılmaya elverişli olduğu halde ömrünü doldurduğu bahane edilerek yenileyen veya yeniletenler veya bu hususla ilgili masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize eden kamu görevlileri hk uygulanır.İşçi konumunda olanlar için genel hükümlere göre C.Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

85 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİRMEYEN SUÇLAR: A-3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI,RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE HAKKINDA KANUNDA YER ALAN SUÇLAR: sayılı kanun maddelerinde belirtilen fiillerle ilgili olarak 4483 sayılı kanun hükümleri uygulanmaz.

86 Memurların görevleri ile ilgili işledikleri bazı suçlar 4483 sayılı kanun dışındaki diğer kanunların özel hükümleri nedeni ile ayrı bir soruşturma usulüne tabidir.Müfettiş ve muhakkiklerin inceleme,denetim ve disiplin soruşturması esnasında sayılı kanun kapsamındaki bir fiille karşılaşmaları halinde durumu belge ve delillerle C. Başsavcılığına intikal ettirmesi,disiplin raporunda da bu durumu belirtmesi gerekir. Ön inceleme onayında yer alan iddianın,3628 sayılı Kanundaki fiil ve suçlarla ilgili olması halinde Ön inceleme raporu düzenlenip fiilin 3628 sayılı kanun kapsamında olduğu ve konunun soruşturulmak üzere C.Başsavcılığına intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmelidir.

87 Zimmet Suçu: (TCK-247) Kamu görevlisi görevlisi kendisine devredilmiş mallar üzerinde görevinin gerekleri ile bağdaşmayan bir suretle tasarrufta bulunması,bu malları kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi suç olarak tanımlanmıştır.Zimmet suçunun konusu taşınır veya taşınmaz mallardır.Bu malın zilyetliliği kamu görevlisine devredilmiş olması veya bu mal üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunması gerekir.malın mülkiyetinin Devlete, kamu kurumuna yada herhangi bir kişiye ait olması arasında fark yoktur. Zimmet suçunun oluşması için,suç konusu malın zimmete geçirilmesi gerekir.Zimmete geçirme mal üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunmayı ifade eder.Bu tasarruflar, suç konusu şeyin mal edinilmesi,amacı dışında kullanılması,tüketilmesi,bir başkasına satılması veya verilmesi şeklinde olur. Zimmete geçirme olgusu icrai bir davranışla olduğu gibi ihmali bir davranışla da gerçekleşir.Zimmet suçunda malın şahsının veya başkasının zimmetine geçirilmesi arasında fark yoktur.Malın geçici bir süre kullandıktan sonra iade edilmesi olayında ceza indirimi yapılır.

88 İrtikap Suçu: (TCK-250) İrtikabın varlığı için,kamu görevlisinin kişilerden kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekir. (1) İcbar suretiyle irtikap suçunun oluşabilmesi için; kamu görevlisinin , bir başkasını kendine veya başkasına yarar sağlamaya veya bu yolla vaatte bulunmaya icbar etmesi gerekir.Bu icbarın görevin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılma şeklinde olması gerekir. İcbarın ,yağma suçunun oluşumuna neden olacak şekilde cebir ve tehdit boyutuna varmaması gerekir.Aksi halde gasp olur. (2)İkna suretiyle irtikap suçunun oluşabilmesi,kamu görevlisinin hileli davranışlarla bir kimseyi kendisine veya başkasına yarar sağlamaya veya bu yolda vaatte bulunmaya ikna etmesi gerekir.İkna suretiyle irtikap suçunun oluşturan hilenin,icra veya ihmali davranışla gerçekleştirilmesi mümkündür.

89 İhaleye Fesat Karıştırma Suçu:(TCK
İhaleye Fesat Karıştırma Suçu:(TCK.235) (1)Kamu kurum ve kuruluşları adına yapılan mal ve hizmet alım ve satımlarına yada kiralamalara ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi,…(2)ihaleye fesat karıştırma sayılması için:a)Hileli davranışlarla;1. İhale katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,2.İhaleye katılma koşul ve şartlarını taşımayan kişilerin ihaleye katılmalarını sağlamak,3.Teklif edilen malları,şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde ,sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,4.Teklif edilen malları ,şartnamesinde belirtilen sahip olmadığı halde ,sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak. b)Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgileri başkasına ulaşmasını sağlamak,

90 c) Cebir ve tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı davranışlarla , ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye,ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.d)ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında gizli anlaşma yapmaları.(3)İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş ise ceza yarı oranında artırılır.(4)İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler ,ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.(5)Bu hükümler kamu kurum ve kuruluşları yanında kurulmuş şirketler,,bunların bünyesindeki vakıflar,kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırması halinde de uygulanır.

91 Edimin İfasına Fesat Karıştırma: (TCK 236) İhaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarının fiil ve unsurları TCK 236. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçu: Bu suçların unsur ve tanımları TCK Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Mal Bildiriminde Bulunulmaması,Gerçeğe Aykırı Açıklama,Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma,Haksız Mal Edinme,Mal Kaçırma ve Gizleme: sayılı Kanunun Maddelerinde yer alan bu suçların unsur ve tanımlarına yer verilmiştir. kabaca; kamu kurumlarının yaptığı ihaleler sonucunda, ihaleyi alan firmanın, mal veya hizmeti eksik yerine getirmesi, sözleşmedeki miktar ve niteliklere uymaması, sözleşme süresine uymaması gibi kanunda yazılı hareketlerle, kamu kurumu ile arasındaki sözleşme şartlarına aykırı davranmasına rağmen, sanki sözleşmeyi tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş gibi mal veya hizmeti teslim etmesi, hizmetin veya malın kamu kurumunca tam ve eksiksiz olarak kabul edilmesi sonucunda oluşan suçtur.

92 B-TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR : Cinsel Saldırı:TCK -102
B-TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR : Cinsel Saldırı:TCK Madde Reşit Olmayanlarla Cinsel İlişki: TCK -104/(1) Madde Cinsel Taciz: TCK-105/(1).Madde Tehdit:TCK-106. Madde Konut Dokunulmazlığının İhlali: TCK-116 /(1)-(2).Madde. Hafif Nitelikte Kasten Yaralama:TCK-86/(2) Madde Hakaret ( TCK 125/3-a hariç):TCK-125.Madde Haberleşmenin Gizliliği İhlali: TCK-132.Madde Kişiler Arasındaki, Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması: TCK-133

93 Özel Hayatın Gizliliğini İhlal: TCK-134
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal: TCK-134.Madde Hırsızlık ve Dolandırıcılık:TCK- 144 ve 159.Madde Mala Zarar Verme:TCK-151.Madde Güveni Kötüye Kullanma:TCK-155/(1).Madde. Bedelsiz Senedi Kullanma: TCK-156.Madde Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması:TCK-209/(1).Madde. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali:TCK-117.Madde. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma:TCK-123.Madde. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf:TCK-160.Madde

94 Bu suçluların failleri hakkında soruşturma açılması; Suçtan zarar gören kişilerin(Mağdurun) veya kanuni temsilcilerinin şikayetine bağlıdır Soruşturmacı ve muhakkikler soruşturmada böyle bir hususla karşılaşırsa bilgi ve belgeleri suç duyurusu ile C:Savcılığına bildirir.Durumu raporunda belirtir.Makam bu kapsamdaki suçlar için ön inceleme yapma görevi verirse ön incelme raporu düzenler ön incelemede ;suçun takibi şikayete bağlı suç olduğunu , şikayetinin devam ettiğini ve bu kapsamda yargılanması gerektiği belirtir.

95 Bu suçlara ilişkin ihbar ve şikayet CMK’nun 158. Maddesine göre C
Bu suçlara ilişkin ihbar ve şikayet CMK’nun Maddesine göre C.Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.Valilik veya Kaymakamlığa yapılan ve ihbarlar C.Başsavcılığına gönderilir TCK’nun 73.Maddesinde: (1)Bu suçlarda yetkili kimse (Mağdur) 6 ay içinde şikayette bulunmadığı taktirde soruşturma ve kovuşturma yapılmaz.(2) Zaman aşımı şikayetçinin öğrendiği tarihten başlar.(4) suçtan zarar görenin şikayetten yazılı olarak vazgeçmesi davayı düşürür.Hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.(5)İştirak halinde suç işlenmişse sanıklardan biri hk vazgeçme hepsine uygulanır.Vazgeçme idari soruşturmaya engel değildir.İdari Soruşturmada teklif gelir.

96 C-SORUŞTURULMASI İZNE BAĞLI SUÇLAR: Cumhurbaşkanı’na Hakaret: TCK-299
C-SORUŞTURULMASI İZNE BAĞLI SUÇLAR: Cumhurbaşkanı’na Hakaret: TCK-299.Madde. Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar:TCK-340,341,342 ve 343.Madde. Uluslar arası Suçlar:TCK-76,77,78,79 ve 80. Maddesi. Devlet Güvenliğine Karşı Suçlar:TCK-305 ve 306. Madde Bu fiillerde durum C.Başsavcılığına bildirmelidir.

97 D)DİĞER KANUNLARDA YER ALAN BAZI FİİL VE SUÇLAR: Sayılı CMK nun: 16/4. Maddesine göre C.Savcıları Kolluk amir ve kuvvetleri hk doğrudan soruşturma açabilir Sayılı Kanundaki: “ Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar “ :(Madde:1) Milli Korunma Kanunun 64.Maddesi ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin suçlar: sayılı Sıkı Yönetim Kanunu : Madde sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar: Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Kapsamındaki suçlar: sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamındaki suçlar: sayılı Kanun kapsamı dışında bulunmaktadır.

98 BELGE ÖRNEKLERİ

99 İDDİA:Kamu Hukuku veya iddia yazılır.
ÖN İNCELEME RAPORU BAŞLANGIÇ:Ön İnceleme başlatan merci tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılır. MUHBİR VE ŞİKAYETÇİ:Muhbir veya şikayetçinin kimlikleri ve adresleri yoksa Kamu Hukuku yazılır. İDDİA:Kamu Hukuku veya iddia yazılır. ÖĞRENME TARİHİ:Hakkında inceleme yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarih yazılır. SUÇ YERİ VE TARİHİ:Suçun işlendiği yer ve tarih yazılır.

100 HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR: 
Açık kimlikleri ile suç tarihi itibarıyla görev ünvanları yazılır. İNCELEME KONUSU:Onaya göre inceleme konuları yazılır. HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLARIN İFADELERİ:İfade ya da ifade özetleri ve belge içerikleri yazılır. İNCELEME VE TAHLİL:Bu bölümde,inceleme dosyasında konu ile doğrudan ilgili bilgi ve belgeler irdelenelir,muhbir ve müşteki iddiaları,konu hakkında bilgisine başvurulanların ve tanıkların beyanları,şikayet edilenlerin ifadeleri,bilirkişi raporları,inceleme tutanakları,diğer kayıt ve dokümanlardan gerekli görülenler değerlendirilir,tartışılır.Gerekirse karşılaştırmalı çözümler ve değerlendirmeler yapılır.Belirlenen durum,mevzuat hükümleri(Yasa,tüzük,yönetmelik,emir,genelge,yönergeler..)ile karşılaştırılarak suç unsurlarının tamam olup olmadığı,4483 Sayılı Yasa’da belirtilen suçlardan hangisinin oluştuğu gerekçeli bir biçimde ortaya konulur.

101 SONUÇ :a)Suç unsurlarının tamam olduğunun anlaşılması halinde hakkında inceleme yapılanın eylem ve işlemlerine uyan yasa maddeleri de belirtilerek 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Yasa’nın 6.maddesi gereğince SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ, b)Suç unsurlarının tamam olmadığının anlaşılması halinde ise 4483 Sayılı Yasa’nın 6.maddesi gereğince SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ kanaati yazılır.

102 (Bu bölüm başlıkları altında, hakkında suç tespiti yapılması nedeniyle
TEVDİ RAPORU BAŞLANGIÇ: (Bu bölüme,soruşturma izni vermeye yetkili makam tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılmalıdır.) MUHBİR VE MÜŞTEKİ : (Bu bölüme, varsa yada şikayetçinin açık kimliği yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır.) İDDİA KONUSU : (Bu bölüme kamu hukuku veya muhbir yada şikayetçiden gelen iddia yazılmalıdır.) HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKENLER : (Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi halinde) HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILMASI GEREKENLER : (Cumhuriyet Başsavcılığı dışında kalan mercilere gönderilmesi halinde) (Bu bölüm başlıkları altında, hakkında suç tespiti yapılması nedeniyle hakkında soruşturma veya ön inceleme yapılması gereken memur ve diğer kamu görevlilerinin adı soyadı ile görev unvanları yazılmalıdır. .

103 SUÇ TARİHİ VE YERİ (Bu bölüme, suçun işlendiği yeri ile suç tarihi yazılmalıdır.) TAHLİL VE SONUÇ : (Bu Bölüme, elde edilen bilgi ve belgeler tahlil edilerek, kanaat ve sonuç özet olarak yazılmalıdır.)

104 Fahri ALTUNTAŞ- Hasan KÖROĞLU İL EĞİTİM DENETMENLERİ


"MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları