Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GES Projelerinde En Çok Yapılan Hatalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GES Projelerinde En Çok Yapılan Hatalar"— Sunum transkripti:

1 GES Projelerinde En Çok Yapılan Hatalar
Bilal Şimşek Elektrik Y. Mühendisi TEDAŞ Genel Müdürlüğü TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 TEDAŞ Genel Müdürlüğü Türkiye elektrik dağıtım sisteminde serbest piyasa düzenine geçiş çalışmaları çerçevesinde, dağıtım bölgeleri baz alınarak Kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiş ve TEDAŞ 2004 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kapsamda Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır. Dağıtımda ilk özelleştirmeler 2009 yılında 3 bölgede yapılmıştır. tarihi itibarıyla dağıtım tesislerinin mülkiyeti TEDAŞ’a ait olmak kaydıyla 21 dağıtım bölgesinin tamamında işletme hakkı özel sektöre devredilmiş durumdadır. Özelleştirme sonunda ABD Doları gelir elde edilmiştir. Özelleştirme sonrası TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Ankara bulunan merkez teşkilatı ve 21 dağıtım bölgesinde bulunan 21 Temsilciliği ile elektrik dağıtım sektöründe çalışmalarını yürütmektedir. TEDAŞ’ın Yeni Misyonu; Eğitim, Mühendislik ve Danışmanlık, Koordinasyon ve Standardizasyon, Kontrol ve Denetim olarak belirlenmiştir. Kamunun TEDAŞ’a verdiği birtakım görevleri yerine getirmektedir. Dağıtım Dağıtık Üretim Verimli Tüketim TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 TEDAŞ Yeni Görevler - 1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen yetki kapsamında; ETKB tarafından yapılan son yetki düzenlemesi ile Dağıtım Şirketlerinin onaylı yatırım programlarında yer alan bütün projelerin (KET hariç) proje onay ve kabul işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzce yapılması, Lisansız üretim tesislerinin (GES, RES, Jeotermal, Kojenerasyon, Biogaz gibi) projelerinin onayı, geçici ve kesin kabulleri, Enerji kesintisi ve kalitesinin izlenmesi kapsamında TEDAŞ kriz merkezi platformunda dağıtım şebekelerinde meydana gelen enerji kesintileri takip edilerek, ilgili Makamlara SMS, elektronik posta ve diğer yollarla anında bilgilendirme çalışması yapılmaktadır. ? TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 ? TEDAŞ Yeni Görevler - 2 Kanun ve Yönetmelikler kapsamında;
Dağıtım tesisleri için gerekli kamulaştırma işlemleri, Elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte, denetimi, Genel Aydınlatma Denetimi ve Ödemeleri Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği kapsamında verilen görevler, Kamu ve özel sektör elemanlarının mesleki eğitimlerini vermek, mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, gerektiğinde bu işlemlerle ilgili ihtisas kuruluşlarından hizmet alımı yapmak, Enerji sektöründe kamu ve özel kuruluşlarca kullanılan Birim Fiyat kitabının hazırlanması, Enerji sektöründe oluşan yıllık verilerin değerlendirilerek yıllık istatistik kitabının hazırlanarak diğer tüm sektörlerin kullanımına sunulması, Dağıtım şebekesinde kullanılan malzeme ve teçhizatın standart ve şartnamelerinin oluşturulması, Genel Müdürlüğümüz ile Dağıtım Şirketleri arasında imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin 18.2 maddesi gereğince şirket faaliyetlerinin kontrolü, ? TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 GES Raporu (Lisanssız)
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 GES Proje Raporu TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 Yıllara ve Tiplerine Göre Onaylanan Proje
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 Dağıtım Şirketlerine Göre Proje Sayısı
Halen Lisanssız GES proje onayları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından görevlendirilen TEDAŞ tarafından yapılmaktadır. Eylül 2013 itibarıyla TEDAŞ’a yapılan 166 proje müracaatının toplam kurulu gücü yaklaşık 44 MW’tır. Buradan ortalama santral gücünün 265 kW olduğu görülür ki bu yüksek bir orandır. Şekil 1’de santrallerin güçlerine göre dağılımı verilmiştir. Görüldüğü gibi bir süre öncesine kadar üst sınır olan 500 kW civarında bir yığılma vardır. Ortalama santral gücünün bu denli yüksek olması, lisanssız üretimin küçük ölçekli şehir içi ve çatı üstü uygulamalarının henüz yeterli seviyede olmadığını ve kurulumların daha çok yer sistemleri ile domine edildiğini gösterir. Bunda 1 kW ile 1 MW santrallerin eşit süreç ve koruma fonksiyonlarından sorumlu tutulmasının önemli rolü vardır. Öte yandan talep edilen 44 MW’lık güç, lisanslı santraller için açılan 600 MW’lık kapasitenin yaklaşık % 7.5’udur. Bu sonuçlar önümüzdeki dönemde lisanssız santrallerin lisanslı santraller ile karşılaştırılabilir oranda bir kurulu güce sahip olacağını gösterir ki bu durum lisanssız üretim yönetmeliğinin 3-4 aylık mevzuat güncelleme duraksamasına ve bazı uygulama zorluklarına rağmen şu anda bile çok işlevsel olduğunu göstermektedir. Talep edilen kurulu gücün dağıtım şirketlerine göre dağılımları Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir. Meram ve Gediz Dağıtım bölgelerindeki talep yüksekliği dikkat çekmektedir. Bu iki bölgede talep edilen miktar toplam talebin yaklaşık % 40’ıdır. Avrupa’nın önde gelen GES bölgeleriyle karşılaştırıldığında ise 780,000 km2’lik Türkiye’nin 44 MW müracaat ile yarışta çok gerilerde kaldığı gözlenir. Örneğin İtalya’nın yoğun GES gölgesi olan ve 20,000 km2 alana sahip Apulia’da 2010 yılı itibarıyla 8,356 adet GES’in toplam kurulu gücü 477 MW olarak tespit edilmiştir [23]. Bölgesel hükümetin çatı üstü uygulamalarının yaygınlaştırılmasını desteklediğini deklare etmesine rağmen ortalama 57 kW’lık ortalama santral gücü, bölgede büyük oranda geniş kurulumlu yer sistemlerinin varlığını işaret etmekte ve oranın daha da aşağı çekilmesi için çalışmalar yapılmasına neden olmaktadır. Bu durum, 265 kW ortalama santral gücü olan Türkiye’de, şehir içi ve çatı üstü uygulamaları konusunda zayıf kalındığının bir başka göstergesidir. Tablo 3’de GES’lerin gerilim seviyelerine dağılımları kWp ve % olarak verilmiştir. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 Kabul Durum Raporu TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 Lisanssız Elektrik Üretimi (Adımlar)
Başvuru Yapılması ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Alınması 1.AŞAMA Proje Onaylanması ve Bağlantı Anlaşması Yapılması 2.AŞAMA Geçici Kabul ve Sistem Kullanım Anlaşması Yapılması 3. AŞAMA 4628 Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan değerin üzerinde verimi olan kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar, ilgili yönetmelikte düzenlenir. (3) (Ek fıkra: 18/4/ /15. md.) (Değişik: 9/7/ /3. md.) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. Bu tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esaslar Kurum tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir. 11 “Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami ikiyüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.” fıkrası metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 5627 MADDE 15 – 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan değerin üzerinde verimi olan kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar, ilgili yönetmelikte düzenlenir. Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami ikiyüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. Kurum, mevcut üretim lisanslarında ve lisans başvurularında teminat ister. Teminat alınması ve irat kaydedilmesine ilişkin hususlar ilgili yönetmelikle düzenlenir.“ 6094 MADDE sayılı Kanuna 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. “Muafiyetli üretim MADDE 6/A sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için başvuru yapılması, izin verilmesi, denetim yapılması ile teknik ve mali usul ve esaslar, Bakanlık, İçişleri Bakanlığı ve DSİ’nin görüşleri alınarak EPDK tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Hidroelektrik üretim tesisleri için su kullanım hakkının verilmesine, DSİ’nin ilgili taşra teşkilatının su rejimi açısından üretim tesisinin yapımında sakınca bulunmadığına ve bağlantının yapılacağı dağıtım şirketinden dağıtım sistemine bağlantı yapılabileceğine dair görüş alınmak kaydıyla, tesisin kurulacağı yerdeki il özel idareleri yetkilidir. Bu madde kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişiler; ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine vermeleri halinde, I sayılı Cetveldeki fiyatlardan on yıl süre ile faydalanabilir. Bu kapsamda dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin perakende satış lisansını haiz ilgili dağıtım şirketi tarafından satın alınması zorunludur. İlgili şirketlerin bu madde gereğince satın aldıkları elektrik enerjisi, söz konusu dağıtım şirketlerce YEK Destekleme Mekanizması kapsamında üretilmiş ve sisteme verilmiş kabul edilir.” “Yerli ürün kullanımı MADDE 6/B- Lisans sahibi tüzel kişilerin bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 31/12/2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için, I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle; bu Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir. II sayılı Cetvelde yer alan yurt içinde imalatın kapsamının tanımı, standartları, sertifikasyonu ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 31/12/2015 tarihinden sonra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesisleri için yerli katkı ilavesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.” TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 Dağıtım Şirketi ile Bağlantı Anlaşması İmzalanması
Proje Süreci Çağrı Mektubu Tebliğ Tarihi TEDAŞ Başvuru Dağıtım Şirketi ile Bağlantı Anlaşması İmzalanması TEDAŞ ONAY Proje tasarım, yerel onayların alınması TEDAŞ Onayı Bağlantı Anlaşması Tesisin Yapımı 90 gün 90 gün 30 gün TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 GES Proje Onay İşlemleri
Bilindiği üzere; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulacak olan üretim tesislerinin projeleri, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre ve ETKB’nin 01/06/2012 tarih ve 422 sayılı yazısı ile; 20/04/2012 tarih 448 sayılı Makam Olur’u doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce incelenerek onaylanmaktaydı. Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenmesi ve 30 Aralık 2014 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte söz konusu projeler yeni yönetmelik hükümlerine göre incelenmektedir. Ayrıca kurulu gücü 100 kW ve altında olan GES projelerinin onay ve kabul yetkisi tarih ve 1154 sayılı Genel Müdürlüğümüz Olur’u ile Bölge Koordinatörlüklerimize verilmiştir. 50 kW ve altı projelerin tipleştirilmesi çalışmaları son aşamasındadır. Bugüne kadar çatı ve arazi uygulamalı GES projelerinde statik hesapların ve projelerin onayları Belediye/İl Özel İdarelerince yapılmakta olup, arazi uygulamalı GES projelerinin proje onayı tarih itibarıyla Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 GES Proje Onay İşlemleri
Teşekkülümüzce Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulacak olan Güneş, Rüzgar, Biyogaz, Kojenerasyon, Trijenerasyon santrallerinin projeleri incelenerek onaylanmakta ve kabulü yapılmaktadır. Proje onay ve kabul Genel Müdürlüğümüze yetkisinin verildiği günlerde GES projelerini inceleyen Elektrik Mühendisimizin sayısı 3, diğer projeleri inceleyen Elektrik Mühendisimizin sayısı 2, Makine Mühendisimizin sayısı 1’ken, bugün itibarıyla bu iş için istihdam edilmek üzere 29 personel bulunmakta olup, GES projelerini 14 Elektrik Mühendisi ve 3 İnşaat Mühendisi, diğer projeleri ise 4 Elektrik Mühendisi, 4 Makine Mühendisi ve 3 İnşaat Mühendisi incelemekte olup, söz konusu personelimiz lisanssız üretim tesislerinin proje incelemesi ve kabulü konusunda eğitimli, kapasiteli, oldukça iyi yetişmiş ve tecrübe sahibi kişilerden oluşmaktadır. de bu konuda tecrübeli ve dağıtım tesisi projeleri alanında yetişmiş personel tarafından incelenmektedir. Genel Müdürlüğümüze onay için sunulan projeler geliş tarihine göre sıralanmakta ve personelimize (elektrik mühendisi) yönlendirilmekte olup belgeler, proje paftaları, hesaplar ve ENH projeleri kontrol edilmektedir. Söz konusu projeler sadece üretim santralleri olmayıp, bu projeler kapsamında tesis edilecek olan AG/OG bağlantı hatları ENH projeleri de bu konuda tecrübeli ve dağıtım tesisi projeleri alanında yetişmiş personel tarafından incelenmektedir. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 © Bilal ŞİMŞEK / Bütün Hakları Saklıdır.
Şebeke Bağlantılı PV Sistem Tasarımı En Uygun Çatı/Saha Konumu Seçimi Sahanın Büyüklüğü – m² (gölgelenme analizi dikkate alınmalıdır), yön, eğim Modül Seçimi Üretici, nominal gücü, model, verimlilik derecesi, STC değerleri, düşük ışınım karakteristiği PV Generatör Alanının Hesaplanması Generatör alanı, modül sayısı, generatör gücü (Wp) Evirici Konsepti Belirlenmesi Merkezi inverter, dizi evirici, modül evirici Evirici Seçimi Üretici, model, nominal gücü, max. PV gücü, 𝑈 𝑀𝑃𝑃 aralığı, verim, veri kayıt-gösterge, garanti, Parametre Seçimi, Kablo Seçimi Dizide modül sayısı, akım kontrolü, evirici başına modül toplam gücü Blok Devre Şeması, Modüller, eviriciler, jeneratör bağlantı kutusu, DC şalteri, sigortalar, güç koruma şalterleri, aşırı akım deşarj hatları, fonksiyonel potansiyel dengelemesi, topraklama hatları, devre ayırma yerleri, artık akım anahtarı (RCD), sigorta otomatı (MCB), varsa trafo, sayaç, vs.... Generatör Bağlantı Kutusu ve DC Ana Şalter seçimi Yıldırımdan Koruma, Topraklama ve Aşırı Gerilime Karşı Koruma AC Şebeke Bağlantısı ve Koruma Dizaynı Enerji üretim miktarı ve maliyet hesapları Statik Hesaplar Kar, rüzgar yükleri, mukavemet Taslak Oluşturulması Modül, çatı kancaları/saha yerleşimini ve kablo geçişlerini içeren bir taslak çalışma © Bilal ŞİMŞEK / Bütün Hakları Saklıdır.

15 Yapılan Hatalar - 1 Dağıtım Şirketleri ve OSB çalışanların konu ile ilgili bilgi eksikliği. EDAŞ ve OSB dağıtım şirketlerin bağlantı görüşleri ve koşulları ile ilgili yanlış uygulamaları ve bu konuda dağıtım şirketleri arasında bir uygulama birlikteliğinin olmaması, GES kurulacak alanlardaki imar durumu netleşmeden projeler hazırlanmaktadır. İmar planından kaynaklı öngörülmeyen durumlardan dolayı GES santralinin saha yerleşim ve tasarımında değişiklikler olacağı için, imar durumu netleşmeden projenin hazırlanması doğru bulunmamaktadır. Bazı proje firmaları tarafından tip projelerin verildiği beyan edilmiştir. Bu süreç daha sonra tadilat projelerinin hazırlanmasına veya geçici kabul aşamasında problemlere neden olmaktadır. Tarım Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Toplulaştırma durumundan kaynaklı GES santrali yatırımcıların mağdur olmaları olasıdır. Tarım bakanlığı başvuru aşamasında bu konuda bir dilekçe almaktadır. GES santrali projelerinin imar durumu ve yer uygunluklarına ilişkin farklı belediyelerin farklı uygulamaları bulunmakta bazı belediyeler tek satır yazı ile yer uygunluk izni verirken, bazı belediyeler GES santrallerinin imar planına işlenmesi koşulu aramaktadırlar. İl özel idarelerinde süreç daha kısa sürmekte ve daha kolay olmaktadır. Belediyelerin aldıkları ücret ve gönüllü bağış miktarlarına ilişkin rahatsızlığa neden olmaktadır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alınmasını müteakip yatırımcının bu aşamadan sonra anlaşma yapacağı proje firması ve EPC firması araştırma ve anlaşma süreci ve bunun akabinde santralde hangi malzemelerin kullanılacağına dair inceleme ve değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi. Proje hazırlama ve onay süresinin limitli olduğu göz önüne alındığı zaman, proje firmaları tarafından GES projeleri için yeterli süre ve zaman harcanmaması ve projenin eksik olarak onaya sunulması. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 Yapılan Hatalar - 2 Yanlış arazi seçimi. (Arazinin Toprak Türü – Jeolojik Etüt, Arazinin Eğimi – Güney Eğim, Doğu Batı-Eğimi, Çevresinde gölgelenmeye sebep olacak engel bulunmaması, İmar Durumu, Şebeke Bağlantı Analizi yapılması, Tarıma elverişlilik durumu, Kirlenme faktörüne yakınlık, Yola yakınlığı (İmar maliyetini ve lojistiği etkileyecektir), İçinden iletim hattı geçip geçmediği, su kaynaklarına yakınlık durumu ( Panel temizliği), Arazi açısının kurulu güce etkisinin kontrol edilmemesi, Arazi kapasitesi ve kurulu güç dikkate alınarak, simülasyonlar eşliğinde yerleşim ve farklı senaryolara göre proje kararlaştırılmalıdır. Tasarım hataları. Sistem verimliğini etkileyen fizibilite ve tasarım çalışmalarına yeteri kadar zaman ve emek harcanmaması. İlk kurulum maliyetlerini düşüren fakat uzun vadede sistem kayıplarını artıran tasarımların, malzemelerin kullanılması. Uygun olmayan kablo kesitlerin, devre kesicilerin, eviricilerin vb bileşenlerin kullanılması. Sahaya gitmeden uzaktan proje hazırlanması.(Kurulacak tesisin yerleşimi, vaziyet planı, detaylı kablolama planları ve taşıyıcı konstrüksiyon bağlantı elemanları tasarımı için mutlaka saha ziyareti ve toprak analizi çalışmaları yapılmalıdır). Projenin sadece onay için hazırlanması. Uygulama projesi ile detaylı keşif hazırlanması, teknik şartname ve fiyat teklifi çalışmaların yapılması gerekirken proje onay sürecinden sonraya bırakılması. Saha seçiminin yanlış yapılması sonucu; Uygulama projesi hazırlanmış projeler için gölgeleme analizi, ufuk çizgisi analizi, sistem eleman ve şebeke kayıplarının ve bir çok parametrenin de göz önünde bulundurulduğu detaylı enerji üretim analiz çalışmasını gerçek saha ile örtüşmemesi. Sektördeki Yatırımcıların, Proje firmaların, Danışmanların mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, (Örneğin; Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği, Topraklama Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akımlar Yönetmeliği vb.GES ile ulusal/uluslararası standartlar) TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 Gündem Konular Çatı uygulamaları için TEİAŞ tarafından ilave kapasite verilmesi, Çatı uygulamalarında GES uygunluk belgesinin ilgili belediyeler veya yapı denetim şirketlerince verilmesi, Şebekeye enerji verilmiyorsa kapasiteye dahil edilmemesi, depolamalı tesislerin de mevzuata derç edilmesi, Uzun dönemli mahsuplaşmaya olanak sağlanması, Wp tanımı yapılması, Tarımsal sulama amaçlı enerji üretimi için tarım arazilerinin kullanılması, Tip şartname (50 kW) dayalı başvurular için başvuru sürecinin sadeleştirilmesi, Çağrı mektubundan sonra proje onayı için verilen 90 günlük sürenin uzatılması, Dağıtım şirketlerince bağlantı kapasitelerinin TM veya fider bazında belirli periyotlarda yayımlanmasının temini, TEİAŞ tarafından yeni ve güç artışı yapılacak TM’lerin önceden ilan edilmesi, Bağlantı görüşlerinin doğruluğunun teknik olarak değerlendirilmesi/denetlenmesi (Bakanlıkta protokol yapıldı. Bakanlık Oluru kapsamında TEDAŞ yetkilendirildi). Bağlanabilirlik oranının değiştirilmesi Yönetmelik 8/4 kapsamındaki komisyonun dağıtım şirketi dışından üye atanması Mevcut hatlar için bağlantı görüşü verilmesi, dağıtım şirketinin yatırım programında da olsa bağlantı görüşü verilmemesi. Bağlantı görüşünün ancak geçici kabulü yapılmış dağıtım tesisleri için verilmesi Bağlantı talebine ilişkin hesaplamalarda kullanılan/kullanılacak gerekli bilgiler Şirket internet sayfasında ilan edilmesi…. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18 GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ İÇİN
Proje Onay ve Kabul Ekibimiz - 1 FADIL FEDAİ DAİRE BAŞKANI NAGEHAN ABACILAR MÜDÜR(G) GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ İÇİN BİLAL ŞİMŞEK MÜDÜR YRD (G) ( E. YÜK. MÜH) ÇETİN ÇELİK BAŞ MÜHENDİS ( E. YÜK. MÜH) MEHMET MURAT ÖCAL BAŞ MÜHENDİS ( E. MÜH) HACI HASAN ATUĞ LEYLA ARSLAN E.MÜHENDİS CEM EDİZ CİHANGİR TOZKOPARAN AYŞEGÜL ETCİ MURAT YILMAZ GÜNER KOÇAK MURAT GÜÇLÜ YÜKSEL BAYKAN VOLKAN TAN HAMİT YILMAZ KARA SELMA EROĞLU TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19 Proje Onay ve Kabul Ekibimiz - 2
GES HARİCİ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ İÇİN SERPİL KÖKSAL(TAŞKIN) MÜDÜR YRD. A.KEMAL AYDIN MD.YRD.(G) SILA KARASU E.MÜHENDİS YASEMİN HANSU MUSTAFA METİN ÖRME İNŞAAT MÜHENDİSLERİMİZ NECMETTİN YOKUŞ BAŞMÜHENDİS (İ. MÜH) ÖZKAN BİRGE İNŞAAT MÜHENDİSİ (İ. YÜK. MÜH) SERDAR AKÇA İNŞAAT MÜHENDİSİ MAKİNE MÜHENDİSLERİMİZ H.CANER ÖZDEMİR BAŞMÜHENDİS ( M.YÜK. MÜH) ÖMER KAYA MAKİNE Mühendisi EMRAH TOPÇU ÇEVRE MÜHENDİSİMİZ NİLÜFER TETİK ÇEVRE MÜHENDİSİ TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 © Bilal ŞİMŞEK / Tüm Hakları Saklıdır.
Teşekkürler! TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ © Bilal ŞİMŞEK / Tüm Hakları Saklıdır.


"GES Projelerinde En Çok Yapılan Hatalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları