Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Su canlı ya ş amı için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir. İ nsan besin olmadan haftalarca ya ş ayabilir ama su olmadan birkaç gün ya ş ayabilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Su canlı ya ş amı için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir. İ nsan besin olmadan haftalarca ya ş ayabilir ama su olmadan birkaç gün ya ş ayabilir."— Sunum transkripti:

1 Su canlı ya ş amı için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir. İ nsan besin olmadan haftalarca ya ş ayabilir ama su olmadan birkaç gün ya ş ayabilir. Vucudumuzda sindirim emilim ta ş ınması ve ısının sa ğ lanması gibi önemli görevleri olan suyun %10 azalmasıyla ya ş am tehlikeye girer.

2  Birle ş mi ş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlananan rapora göre dünyada toplam 1.4 milyar kmküp su bulunmaktadır. Su kaynakları çok çe ş itlidir ve suların yüzdelik oranı Suyun kayna ğ ı Yüzde oranı Okyanuslar97.2 Buzullar2 Yer altı suları 0.62 Tatlı su gölleri 0.009 Tuz gölleri yada iç denizler 0.008 Atmosfer0.001

3  Okyanus, kıtaları birbirinden ayıran engin, açık denizlerdir. Yeryüzünün yakla ş ık üçte ikisini (%70) kaplarlar ve bu alanın yakla ş ık yarısında su seviyesi 3.000 metrenin üzerindedir. Büyük su kütlesi demektir.kıtalarıengindenizlerdir

4

5  Buzul, da ğ zirvelerinde yaz kıs erimeyen ve yer çekiminin etkisiyle yer de ğ i ş tiren büyük kar ve buz kütlesidir. E ğ imli arazilerde yıllar boyunca biriken kar kütlesinin önce buzkar sonra da buza dönü ş mesiyle olu ş ur. Buzullar okyanuslardan sonra dünya üzerindeki ikinci büyük su deposu ve en büyük tatlı su deposudur, tatlı suyun % 98,5'ini olu ş tururlar. Hemen hemen her kıtada buzullara rastlanır. Dünya 'nın belirli bölgeleri, bütün yıl erimeyen ve "buzul" adını alan buzlarla kaplıdır. Bunlar kutup bölgeleriyle yüksek da ğ ların tepeleridir. Buzul olu ş abilecek bölgenin deniz yüzeyinden yüksekli ğ i, enlemin artmasıyla azalır. Ekvator yakınlarında 0° enlem çevresinde buzullara rastlamak için Runewenzorilerin 4.400 m yüksekli ğ ine çıkmak gerekirken,Alplerde (45°) 2500 m'ye, Norveç’te (60°) 1500 m'ye çıkmak yeterlidir. Kutupta buzullara deniz yüzeyinde rastlanır.

6

7  Yeraltı suyu birçok ş ehrin, havzanın ve sanayi tesisinin su ihtiyacını kar ş ılamak üzere faal durumda olan do ğ al su kayna ğ ıdır.havzanınsu  Yeryüzüne dü ş en ya ğ ı ş ların bir bölümü bitkiler tarafından tutulmakta, bir bölümü toprak tarafından emilmekte, bir bölümü yüzeysel akıma geçerek akarsulara kavu ş makta, bir bölümü de yüzeyden alta do ğ ru sızarak muhtelif derinliklerde kayaların catlaklarında, çe ş itli boyuttaki kum, mil ve çakıl gibi malzemelerin arasındaki bo ş luklarda depolanmaktadır. Yeraltındaki bo ş luk veya gözeneklerde tutulan suya “yeraltı suyu” denilmektedir. Yeraltı suyu dünyanın tatlı suyunun yakla ş ık olarak %22'sini sa ğ lar. Hidrolojik döngünün bir parçasıdır. Yeraltı suyunun kaynakları ya ğ ı ş lar, okyanuslar, ırmaklar, göller, bataklıklar, yapay gölcükler ve su arıtma sistemlerinden olu ş ur. Yeryüzünetoprakakarsularakayalarınkumçakılgözeneklerdetatlı suyununHidrolojik döngününokyanuslarırmaklargöller

8

9  Göl, karalar üzerindeki çanakları doldurmu ş tatlı veya tuzlu su kütlesi. Göller, kapalı havzaları dolduran geni ş, durgun su kütlesi olarak da tanımlanır. Göller, yeryüzündeki tatlı suların %87'sini olu ş tururken, karalar üzerinde kapladı ğ ı alan %2'dir.su  Göller, yer altı ve yer üstü sularıyla beslenir ve acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olabilir. Bu farklılı ğ ın nedenleri, iklim ko ş ulları, beslenme kaynakları, gölün bulundu ğ u arazinin yapısı, gölün büyüklü ğ ü, derinli ğ i ve gide ğ eninin (göl aya ğ ı) olup olmamasıdır.sodalıiklim  Beslenme kayna ğ ı güçlü olan göller fazla sularını bir gide ğ en yardımıyla denizlere bo ş altır. Sularını dı ş arıya bir gide ğ en yardımıyla bo ş altan göllerin suyu tatlı, sularını dı ş arıya bo ş altamayan göllerin suyu ise acı veya tuzludur. Göller ve nehirler tatlı su ekosistemine girer.ekosistemine

10

11  TUZ GÖLLER İ ( İ ngilizce: salt lake veya saline lake) deniz suyu gövdesinin kara ile çevrilmesi sonucu olu ş mu ş tuz oranı yüksek göllere verilen isim. Tuz gölleri yo ğ un bir tuz kütlesine sahiptirler (ço ğ unlukla sodyum klorit). Di ğ er mineraller de önemli derecede pek çok gölden daha yüksektir. Tuzun her bir litresinde en az 3000 miligram olarak sıklıkla tanımlanır. Pek çok durumda deniz suyundan daha fazla tuz konsantrasyonuna sahiptir.sodyum klorit

12  Tuz gölleri, göle akan ve içlerinde tuz, mineraller ihtiva eden sular ile ş ekillenir. Göl bunları dı ş arı bırakmaz çünkü Kapalı havza veya termaldir. Gölün suyu daha sonra buharla ş ır ve arkasında çözülmemi ş tuzları bırakır. Bu da onun tuzlulu ğ unu artırır. Böylece kendisinden tuz elde edilebilecek hale gelir. Yüksek tuzluluk ayrıca gölde özelli ğ i olan bitki örtüsü ve canlıların varlı ğ ına öncülük edecektir.Kapalı havza  E ğ er göle akan suyun toplamı, buharla ş an sudan daha az ise; göl suyu kaybolacak ve ardında tuz tabakası bırakacaktır (Buna ayrıca tuz tavası da denir).

13

14  Su buharı, normal ş artlar altında sıvı halde bulunan suyun gaz halidir.sıvısuyungaz  Su her sıcaklıkta buharla ş abildi ğ i için havada her zaman su buharı bulunur. Buharla ş ma su yüzeyinden meydana gelir. Suyun su buharı hâline gelmesinebuharla ş ma denir. Su buharının tekrar su haline geçmesine de yo ğ unla ş madenir. Atmosferde bulunan su buharı ani yo ğ unla ş malar ya ş arsa ya ğ mur ya ğ ar, yo ğ unla ş ma ortamı aniden ve a ş ırı so ğ ursa su buharı direkt yo ğ unla ş ma olmadan katı hale geçer. Buna da kıra ğ ıla ş ma denir. Susıcaklıktahavadabuharla ş mayo ğ unla ş maAtmosferdeya ğ mur

15


"Su canlı ya ş amı için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir. İ nsan besin olmadan haftalarca ya ş ayabilir ama su olmadan birkaç gün ya ş ayabilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları