Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ
Örgütsel Tasarım YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Özlem Oktal

2 Yönetim kontrol sistemleri
Yönetim kontrol sistemleri, örgütsel faaliyetlerin düzenini sağlamak üzere bilgiyi kullanan biçimsel rutinler, raporlar ve prosedürler olarak tanımlanabilir. Sözkonusu kontrol sistemleri, planlama, bütçeleme, performans değerlendirme, kaynak tahsisi ve çalışanların ödüllendirilmesi gibi konular için biçimsel bilgiye dayalı faaliyetleri kapsar.

3 Alt Sistem İçerik ve Sıklık Bütçe ve finansal raporlar
Finansal, kaynak harcamaları, kâr ve zarar; aylık İstatistiksel raporlar Finansal olmayan çıktılar; haftalık ya da aylık Ödüllendirme sistemleri Bölüm hedeflerine ve performansa dayalı olarak yöneticilerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi; yıllık Kalite kontrol sistemleri Katılım, kıyaslama, 6 sigma hedefleri; sürekli

4 Dengeli ölçüm kartı Geçmişte örgütlerin büyük bir bölümü, örgütsel performansın ölçümü için finansal ve muhasebe ölçüt kriterlerini esas alıyordu. Ancak günümüz işletmeleri bir şeyin farkına vardılar : “Başarılı bir örgütsel kontrol ancak finansal ve operasyonel ölçütlerin dengeli bir şekilde kullanımı ile sağlanabilir.”

5 Sistemde kurumsal performansın ölçümünde dengede bulunması gereken dört boyut ele alınmıştır:
Finansal Faaliyetler finansal performansın yükselmesine katkıda bulunuyor mu? Ölçüm örnekleri: kâr, yatırımın geri dönüşü. İçsel İş Süreçleri İçsel faaliyetler ve süreçler zinciri müşteriler ve hissedarlar için ek değer yaratıyor mu? Ölçüm örnekleri: sipariş karşılama oranı, birim sipariş maliyeti Müşteriler Müşterilerimimize ne derece iyi hizmet ediyoruz? Ölçüm örnekleri: müşteri tatmini, müşteri bağımlılığı Misyon Strateji Amaçlar Öğrenme ve Büyüme Öğreniyor ve değişiyor muyuz? Ölçüm örnekleri: sürekli iyileştirme, işgören gelişimi ve devamlılık

6 Dengeli ölçüm kartı Bilgi sistemlerinin varlığı, dengeli ölçüm kartı uygulamalarını kolaylaştıracaktır. NEDEN ? Bilgi sistemleri sayesinde, üst düzey yöneticiler birden fazla alandaki ölçütleri kolaylıkla izleyebilirler. Verileri hızla analiz edebilirler ve karmaşık verileri açık ve net bilgi raporları olarak alabilirler.

7 Stratejik bir araç olarak bilgi
İç koordinasyon için ağlar

8 Bilgi Bilgi, organizasyonlarda gerekli kararların verilmesi için olmazsa olmaz kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi, işletme kaynaklarına ilave edilen belki de en pahalı ve önemli bir girdidir. Bilginin yönetilmesi; değişik kaynaklardan bilginin yakalanması, üretilmesi, depolanması ve karar verme süreçlerinde kullanılabilecek şekilde uygun hale getirilmesi anlamındadır.

9 Bilgi Yöneticilerin etkin ve verimli kararlar alabilmeleri; doğru bilginin, istenen miktarda, zamanda ve güncellikte ve ekonomik olarak üretilmesi ve karar vericiye sunulmasıyla mümkün olacaktır. Yöneticilerin karar verme süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilgileri üreten sistemler, Bilgi Sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Bilgi sistemleri artık günümüzde bilgisayara dayalı olduğu için bilgi teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

10 Bilgi Yönetimde bilgi, belirli amaçlara ulaşmak veya belirli bir anlayışı geliştirmek için verilerin ya da ham bilgilerin bir takım işlemler sonucunda yöneticiler için faydalı hale getirilmiş şeklidir.

11 Bilgi Veri; gerçeklik üzerinde yapılan gözlemlerin sonucu ve bu anlamda bilginin üretildiği hammaddelerdir. kullanıcılar için herhangi bir anlam ifade etmeyen olgu ve şekillerdir.

12 Bilgi Bilgi, iki farklı kavrama karşı gelmektedir:
Şeyler ya da kavramlar hakkında genel olarak sahip olunan görüş. Sistemlerin ve çevrelerin işleyişini düzenleyen kuralların bilgisidir. Eğitim ve deneyimle elde edilen bu tür bilgi YÖNTEM BİLGİSİ’dir.

13 Bilgi Şeylerin ya da kavramların çeşitli niteliklerini tanımlayan işlenmiş veri. Bu türden bilgi DURUM BİLGİSİ’dir. Sistemin ya da çevresinin durumunun, durumu tanımlayan değişkenlerin değerleri aracılığıyla bilinmesini sağlarlar.

14 Bilgi Üst bilgi, talimatlar ile uzmanlık ve teknik bilgi yani know how’dan oluşmaktadır. Üst bilgi, nasıl sorularını cevaplandırmaktadır. Kararların verilmesinde; uzmanlık, deneyim ve teknik bilginin sezgi ile zenginleştirilmesi sonucu yaratılan üst bilgi önem arz etmektedir.

15 Bilginin özellikleri Doğruluğu ve güvenilirliği Tamlığı Zamanlılığı
İlgililiği Ekonomikliği Sadeliği

16 Bilgi Bilginin değeri nedir?

17 İntranet Belli bir bina ya da şirkete ait farklı noktalardaki ofislerde çalışan insanlar ve departmanları birbirine bağlayan ağlar, bilgi paylaşımını desteklemekte ve ortak projeler üzerinde çalışmayı olanaklı kılmaktadır. Intranet ağı, sadece bir şirket içerisinde çalışan insanların erişebildiği, özel, işletme çapında bir bilgi sistemidir. Web tabanlı olan Intranet ağlarında, kullanıcılar, işletmeye ait ve ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilirler.

18 İntranet Organizasyonlar, özel ağları oluşturmak için internet ağ kurma standartları ve web teknolojisini kullanabilirler. Web herkese açık olmasına rağmen intranet, özeldir ve organizasyon dışındaki ziyaretçilerden firewall’la korunur. İntranetler özel donanıma ihtiyaç duymaz. Mevcut ağ alt yapısı üzerinden çalıştırılabilir. İntranet yazılım teknolojisi www teknolojisi ile aynıdır.

19 Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP
Farklı bilgi tiplerini bir araya getiren güncel bilgi sistemlerinden biri de kurumsal kaynak planlamadır. ERP sistemleri sayesinde örgütün bir noktasında alınan bir kararın ya da atılan bir adımın, örgütün diğer noktaları üzerindeki etkileri izlenebilir. Gün geçtikçe daha çok sayıda işletme, örgütsel faaliyetlere bu şekilde bütüncül bakabilen geniş ölçekli bilgi sistemlerini kullanmaktadır.

20 Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP
ERP, işletmenin stratejik amacı ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan, tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir bilgi sistemidir. Kurumsal sistemler adıyla da anılır.

21 Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP
Sözkonusu ERP sistemleri, örgütün tamamından bilgi toplar ve işler. ERP sistemi içerisinde siparişler, ürün tasarımı, satın alma, stoklar, üretim, insan kaynakları, ödemeler ve talep tahmini gibi alanlara hizmet eden modüller mevcuttur.

22 ERP AĞI Finans ve Muhasebe Satışlar İnsan Kaynakları Merkezi Satınalma
Veritabanı Stok ve İmalat Dağıtım

23 Stratejik bir araç olarak bilgi
DIŞ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

24 Elektronik veri değişimi ve Ekstranet
Pek çok işletmenin en sık yaralandığı işletmeler arası bağlantılardan biri de EVD (Electronic Data Interchange – EDI) sistemleridir. EVD sistemleri işletmelerle tedarikçileri birbirine bağlayan sistemlerdir. Amaç, işletmeler arasında satış istatistikleri gibi iş verilerinin insan müdahalesi olmadan akışının sağlanmasıdır.

25 Elektronik veri değişimi ve Ekstranet
Telefon, faks, televizyon, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, EVD ve internet, e-ticaretin yapılabilmesini sağlayan altı temel araç olarak sayılmaktadır. EVD, sipariş emirleri, faturalar, başvuru formları gibi standart iş dokümanlarının iki organizasyon arasında bilgisayardan bilgisayara elektronik olarak transferine imkan veren sistemlerdir. EVD ile hammadde akışını yöneten işletmelerin milyonlarca dolar tasarruf edebildikleri bilinmektedir.

26 Uluslararası işletmelerde EVD
İmalatçının Bankası Müşterinin Bankası Tedarikçi Firmalar İMALATÇI Müşteri İhracatçı Taşımacı İthalatçı Gümrük Komisyoncusu

27 Elektronik veri değişimi ve Ekstranet
Bazı organizasyonlar dışarıdan insanlar ve işletmelere, intranete girme izni verebilirler. Özellikle müşteriler veya ortaklarla organizasyonları birbirine bağlaması nedeniyle kullanışlıdır.

28

29 Elektronik veri değişimi ve Ekstranet
İnternetle ilgili son gelişmelerden biri de Kablosuz Web uygulamalarıdır. Kablosuz web, cep telefonu, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayar gibi kablosuz mobil hesaplama aygıtlarıyla, internetten dijital bilgilere erişilmesine imkan veren uygulamalardır.

30 Bilgi teknolojilerinin örgütsel tasarıma etkileri

31 BT’nin örgütsel tasarıma etkileri
Küçülen örgüt yapıları Merkezleşmeme eğilimindeki artış Daha gelişmiş yatay koordinasyon Örgütler arası ilişkilerin gelişmesi

32 Tehlike ve fırsatlar Kanıtlanmamış iş modelleri
İş süreçlerindeki değişim ihtiyaçları Kanal (dağıtım zincirleri) anlaşmazlıkları Yasal konular Güvenlik ve gizlilik


"YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları