Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pelvik organ prolapsusunun değerlendirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pelvik organ prolapsusunun değerlendirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Pelvik organ prolapsusunun değerlendirilmesi
Dr. Hüseyin Durukan Mersin Üniversitesi

2 Sunum akış planı Giriş ve tanım Pelvik anatomiye kısa bakış
POP risk faktörleri POP semptomları POP ta muayene Evreleme Sonuç

3 Giriş Pelvik destek dokusunun herhangi bir nedenle zayıflamasından dolayı pelvik organların ürogenital hiatustan herniasyonuna pelvik organ prolapsusu denilmektedir. Tüm kadınların %11-19’u yaşamı boyunca prolapsus veya inkontinans nedeniyle opere olmaktadır. Bunların 1/3 ünden fazlası tekrarlayan operasyonlara maruz kalmaktadır Lifetime risk of undergoing surgery for pelvic organ prolapse. Smith FJ, Holman CD, Moorin RE, Tsokos N Obstet Gynecol. 2010;116(5):1096.

4 Pelvik taban anatomisine kısa bakış
Visseral periton Endopelvik fasya ve pelvik organlar Pelvik diyafram Perineal membran Yüzeyel perineal kaslar Cilt altı ve cilt

5 Pelvis visseral peritonu

6 Endopelvik fasia M. pubovesicalis Puboservikal ligament
Kardinal ligament Uterosakral ligament Periton ve levator kasları arasındaki boşluğu dolduran fibromüsküler yapıya ise endopelvik fasia adı verilir. Pelvik yan duvara yapışmış bu ağ bütün pelvik visserleri sararak, bunların yerinde kalmasını sağlar. Bu yapının içinde pelvisin ligament ve fasial katmanları olarak adlandırılan bağlar bulunur. Bunlar kardinal/uterosakral ligamentler, puboservikal fasia ve rektovajinal fasiadır. Endopelvik fasia, vücudun hiçbir yerindeki bağ dokularına benzemez. Bir özelliğiyle benzersizdir, bu da, diğer bağ dokularında da bulunan kollajen ve elastinin yanı sıra düz kas lifleri içermesidir. Düz kas lifleri de bu yapıya özgüdür. Vücudun diğer düz kas hücreleri belirgin bir düzen izlerken, endopelvik fasianın düz kasları uzun ve dalgalıdır.

7

8 DeLancey pelvik destek düzeyleri
Suspensory

9 Pelvik diafragma Levator Ani Puborektalis Pubococcygeus Obturator
internus Pubovisseralis Levator Ani İliococcygeus Endopelvik fasianın altında güçlü bir kas tabakası bulunur. Bunlar levator kaslarıdır (iliococcygeus, pubococcygeus ve coccygeus). Bu kaslar fasiaları ile birlikte, pelvisin tamamını kaplayacak şekilde bir diafragma oluştururlar ve hep birden pelvik diafragma olarak adlandırılırlar. Kas katmanının tam ortasında uretra, vajen ve rektumun geçtiği ve levator (ürogenital) hiatus olarak adlandırılan bir açıklık bulunur. Piriformis Coccygeus Arcus tendineus fascia pelvis

10 Ürogenital üçgen Anorektal üçgen
Pelvik diafragmanın altında pelvik çıkımı kapatan yapılar bulunur. Pelvik çıkım elmas şeklindedir. Yanlarda iskiopubik ramuslar, önde simfizis ve arkada koksiks bulunur. Pelvik çıkım, tuberositaslardan geçen bir çizgiyle ikiye ayrılır; önde ürogenital üçgen ve arkada anogenital üçgen. Anorektal üçgen

11 Perineal membran Compressor urethra Üretrovajinal sfinkter
Derin transvers perineal kas Bağ dokusu Perineal membran, compressor uretra, uretrovajinal sfinkter ve derin transvers perineal kastan oluşur.

12 Perineal membran Üretrovajinal sfinkter Perineal membran alt fasia
Compressor urethra kası Derin transvers perineal kas İskiokavernöz kas Bunların dışında da eksternal genital kaslar olarak adlandırılan bulbospongiöz, iskiokavernöz ve yüzeyel transvers perineal kaslar vardır. Anogenital üçgende ise anüsü çevreleyen, arkada anokoksigeal ligament, önde yüzeyel transvers perineal kasla bağlantısı olan eksternal anal sfinkter vardır. Bütün bu yapılar vulva ve perineal deri ile kaplanırlar. Bulbospongiöz kas Yüzeyel transvers perineal kas Eksternal anal sfinkter

13 POP risk faktörleri Parite (1:4 kat, 2:8, 3:9, 4: 10) Yaş
Obezite (BMİ 25↑: 2kat) Histerektomi Irk ve etnik köken (latin - beyaz ırk 4 -5 kat) Diğer faktörler Kronik kabızlık Karın içi basıncını arttıran nedenler Bağ dokusu hastalıkları Ehlers-Danlos vs

14 POP Semptomlar Pelvik bası hissi ve ele gelen kitle (sens. %67 spes. %87) Üriner semptomlar SUI, evre (I-II prolapsusta) Yavaş idrar akımı İdrar yapmada güçlük İnkomplet boşaltma, Retansiyon Barsak semptomları Seksüel şikayetler

15

16 Muayeneye yaklaşım İnspeksiyon Spekulum muayenesi
Bimanuel pelvik muayene Rektovajinal muayene Nöromüsküler muayene

17 Bulguların dökümentasyonu
Aletler Sims retraktör, Graves sp. veya kendinden ölçekli sp. Pamuklu çubuk Cetvel Hastanın pozisyonu Dorsolitotomi Sims Ayakta Bulguların dökümentasyonu Muayene masası, spekulum ve retraktör tipi Mesane ve rektum dolgunluğu

18 Visual inspeksiyon Genital hiatusun transvers çapı
Vajinal duvarlar veya serviksin introitustan sarkıp sarkmadığı Prolabe olan kısımda ülserasyon varlığı Rektal prolapsus

19 Spekulum ve bimanuel muayene
Apikal prolapsus Vajen ön duvarı Vajen arka duvarı POP-Q sisteminin kullanımı

20 POP-Q sistemi Bump ve ark. 1996 ICS, AUGS, SGS tercih edilmekte
Prolapsusu bir çok noktada değerlendirmekte Hymen referans alınarak standardize teknik Kantitatif ölçüm İntraobserver ve interobserver güvenilirlik

21 POP-Q sisteminin kullanımı

22 GH ve PB ölçümü Reid F, Assessment of Pelvic Organ Prolapse, Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine 21:7, 2011

23 Aa noktasının ölçümü Measuring point Aa. At rest the fixed point is marked 3 cm along the length of the anterior vaginal wall (left). Then the patient is asked to strain and the mark is measure in relation to the plane of the hymenal remnant. (right) In this case it Aa is equal to 2 cm. (In clinical practice an imaginary mark is used.)

24 C noktasının ölçümü Reid F, Assessment of Pelvic Organ Prolapse, Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine 21:7, 2011

25

26 Grafik şeklinde gösterilmesi
Histerektomi ve kolposüspansiyon yapılmış hastada yüksek anterior prolaps

27 POP-Q sınıflamasına göre pelvik organ prolapsusunun evrelendirilmesi
Aa, Ba, Ap ve Bp noktaları -3 cm dedir Evre I Prolabe olan kısmın en distal kısmı hymenin 1 cm yukarısındadır (< -1 cm) Evre II Prolabe olan kısmın en distal kısmı hymenin 1 cm yukarısı ve aşağısındaki aralıktadır (≤ +1 cm ve ≥ -1 cm) Evre III Prolabe olan kısmın en distal kısmı hymenin 1 cm aşağısındadır, ancak TVL -2 cm den daha az prolabedir Evre IV Prolabe olan kısmın en distal kısmı hymenden en az TVL -2 cm veya daha fazla prolabe olmuştur (≥ TVL -2 cm)

28 Baden-Walker halfway skorlama sistemi

29 1963 1972 1980 1996

30 Sadeleştirilmiş POP-Q
Uluslararası araştırmacılar grubu tarafından önerilmiştir Anterior, posterior duvarlar, apikal destek (serviks ve posterior fornix) 4 nokta ölçülür

31 Sadeleştirilmiş POP-Q Evreleme
Prolabe nokta hymen kalıntısından 1 cm ve daha yukarıda Evre 2 Prolabe nokta introitusta (Hymen ≤ +1 cm ve ≥ -1 cm) Evre 3 Prolabe olan nokta hymen seviyesinden 1 cm’den daha fazla aşağıda Komplet kaf eversiyonu veya komplet uterin prolapsus yok (Vajinal mukozanın bir kısmı everte olmamış) Evre 4 Komplet vajinal kaf eversiyonu veya komplet uterin prolapsus

32 Validasyon

33 Diğer vajinal muayene teknikleri
Simule edilmiş apikal destek Geniş pamuklu çubuk veya ring forcepsle apikal destek sağlandıktan sonra spekulum muayenesi tekrar edilir Paravajinal defektlerin inspeksiyonu POP-Q sisteminin bir parçası değildir Ön duvar defektlerinin onarımında cerrahi plan yapılırken kullanılır

34 Rektovajinal muayene Enterosel teşhisi
Geniş rektosel ve enterosel ayırıcı tanısı Perineal body bütünlüğünün değerlendirilmesi Rektal prolapsusun değerlendirilmesi

35 Nöromüsküler muayene Nörolojik değerlendirme
Pelvik taban kaslarının kontrolü Bütünlük ve simetri açısından inspeksiyon Vajen ve rektum yoluyla levator ani palpasyonu Tonus ve kalınlığın değerlendirilmesi

36 Sonuç Pelvik organ prolapsusu: Pelvik organların ürogenital hiatustan herniasyonudur Kadınların %50 sini etkilemektedir POP-Q Sistemi; teşhis ve evrelemede kullanılan Objektif Standardize Kantitatif İntraobserver ve interobserver güvenilirliği olan bir yöntemdir.

37 Sonuç ICS, AUGS ve SGS tarafından tercih edilmektedir.
Paravajinal ve lateral duvarları değerlendirmekte yetersiz Yeni ölçüm sistemleri geliştirilene kadar en güvenli yöntem Eğitim programlarında yer almalıdır


"Pelvik organ prolapsusunun değerlendirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları