Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Hüseyin Durukan Mersin Üniversitesi Pelvik organ prolapsusunun değerlendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Hüseyin Durukan Mersin Üniversitesi Pelvik organ prolapsusunun değerlendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 Dr. Hüseyin Durukan Mersin Üniversitesi Pelvik organ prolapsusunun değerlendirilmesi

2 Sunum akış planı Giri ş ve tanım Pelvik anatomiye kısa bakı ş POP risk faktörleri POP semptomları POP ta muayene Evreleme Sonuç

3 Giriş Pelvik destek dokusunun herhangi bir nedenle zayıflamasından dolayı pelvik organların ürogenital hiatustan herniasyonuna pelvik organ prolapsusu denilmektedir. Tüm kadınların %11-19’u ya ş amı boyunca prolapsus veya inkontinans nedeniyle opere olmaktadır. Bunların 1/3 ünden fazlası tekrarlayan operasyonlara maruz kalmaktadır Lifetime risk of undergoing surgery for pelvic organ prolapse. Smith FJ, Holman CD, Moorin RE, Tsokos N Obstet Gynecol. 2010;116(5):1096.

4 Pelvik taban anatomisine kısa bakış Visseral periton Endopelvik fasya ve pelvik organlar Pelvik diyafram Perineal membran Yüzeyel perineal kaslar Cilt altı ve cilt

5 Pelvis visseral peritonu

6 M. pubovesicalis Puboservikal ligament Kardinal ligament Uterosakral ligament Endopelvik fasia

7

8 DeLancey pelvik destek düzeyleri Suspensory

9 Obturator internus Piriformis Puborektalis Pubococcygeus İ liococcygeus Coccygeus Arcus tendineus fascia pelvis Pubovisseralis Pelvik diafragma Levator Ani

10 Ürogenital üçgen Anorektal üçgen

11 Perineal membran Compressor urethra Compressor urethra Üretrovajinal sfinkter Üretrovajinal sfinkter Derin transvers perineal kas Derin transvers perineal kas Ba ğ dokusu Ba ğ dokusu

12 Perineal membran alt fasia Compressor urethra kası Derin transvers perineal kas İ skiokavernöz kas Bulbospongiöz kas Yüzeyel transvers perineal kas Eksternal anal sfinkter Perineal membran Üretrovajinal sfinkter

13 POP risk faktörleri Parite (1:4 kat, 2:8, 3:9, 4: 10) Ya ş Obezite (BM İ 25 ↑ : 2kat) Histerektomi Irk ve etnik köken (latin - beyaz ırk 4 -5 kat) Di ğ er faktörler Kronik kabızlık Karın içi basıncını arttıran nedenler Ba ğ dokusu hastalıkları Ehlers-Danlos vs

14 POP Semptomlar Pelvik bası hissi ve ele gelen kitle (sens. %67 spes. %87) Üriner semptomlar SUI, evre (I-II prolapsusta) Yava ş idrar akımı İ drar yapmada güçlük İ nkomplet bo ş altma, Retansiyon Barsak semptomları Seksüel ş ikayetler

15

16 Muayeneye yaklaşım İ nspeksiyon Spekulum muayenesi Bimanuel pelvik muayene Rektovajinal muayene Nöromüsküler muayene

17 Aletler Sims retraktör, Graves sp. veya kendinden ölçekli sp. Pamuklu çubuk Cetvel Hastanın pozisyonu Dorsolitotomi Sims Ayakta Bulguların dökümentasyonu Muayene masası, spekulum ve retraktör tipi Hastanın pozisyonu Mesane ve rektum dolgunlu ğ u

18 Visual inspeksiyon Genital hiatusun transvers çapı Vajinal duvarlar veya serviksin introitustan sarkıp sarkmadı ğ ı Prolabe olan kısımda ülserasyon varlı ğ ı Rektal prolapsus

19 Spekulum ve bimanuel muayene Apikal prolapsus Vajen ön duvarı Vajen arka duvarı POP-Q sisteminin kullanımı

20 POP-Q sistemi Bump ve ark. 1996 ICS, AUGS, SGS tercih edilmekte Prolapsusu bir çok noktada de ğ erlendirmekte Hymen referans alınarak standardize teknik Kantitatif ölçüm İ ntraobserver ve interobserver güvenilirlik

21 POP-Q sisteminin kullanımı

22 GH ve PB ölçümü Reid F, Assessment of Pelvic Organ Prolapse, Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine 21:7, 2011

23 Aa noktasının ölçümü Measuring point Aa. At rest the fixed point is marked 3 cm along the length of the anterior vaginal wall (left). Then the patient is asked to strain and the mark is measure in relation to the plane of the hymenal remnant. (right) In this case it Aa is equal to 2 cm. (In clinical practice an imaginary mark is used.)

24 C noktasının ölçümü Reid F, Assessment of Pelvic Organ Prolapse, Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine 21:7, 2011

25

26 Grafik şeklinde gösterilmesi Histerektomi ve kolposüspansiyon yapılmı ş hastada yüksek anterior prolaps

27 POP-Q sınıflamasına göre pelvik organ prolapsusunun evrelendirilmesi Evre 0Aa, Ba, Ap ve Bp noktaları -3 cm dedir Evre IProlabe olan kısmın en distal kısmı hymenin 1 cm yukarısındadır (< -1 cm) Evre IIProlabe olan kısmın en distal kısmı hymenin 1 cm yukarısı ve a ş a ğ ısındaki aralıktadır (≤ +1 cm ve ≥ -1 cm) Evre IIIProlabe olan kısmın en distal kısmı hymenin 1 cm a ş a ğ ısındadır, ancak TVL - 2 cm den daha az prolabedir Evre IVProlabe olan kısmın en distal kısmı hymenden en az TVL -2 cm veya daha fazla prolabe olmu ş tur (≥ TVL -2 cm)

28 Baden-Walker halfway skorlama sistemi

29 1963197219801996

30 Sadeleştirilmiş POP-Q Uluslararası ara ş tırmacılar grubu tarafından önerilmi ş tir Anterior, posterior duvarlar, apikal destek (serviks ve posterior fornix) 4 nokta ölçülür

31 Sadeleştirilmiş POP-Q Evreleme Evre 1Prolabe nokta hymen kalıntısından 1 cm ve daha yukarıda Evre 2Prolabe nokta introitusta (Hymen ≤ +1 cm ve ≥ -1 cm) Evre 3Prolabe olan nokta hymen seviyesinden 1 cm’den daha fazla a ş a ğ ıda Komplet kaf eversiyonu veya komplet uterin prolapsus yok (Vajinal mukozanın bir kısmı everte olmamı ş ) Evre 4Komplet vajinal kaf eversiyonu veya komplet uterin prolapsus

32 Validasyon

33 Diğer vajinal muayene teknikleri Simule edilmi ş apikal destek Simule edilmi ş apikal destek Geni ş pamuklu çubuk veya ring forcepsle apikal destek sa ğ landıktan sonra spekulum muayenesi tekrar edilir Paravajinal defektlerin inspeksiyonu Paravajinal defektlerin inspeksiyonu POP-Q sisteminin bir parçası de ğ ildir Ön duvar defektlerinin onarımında cerrahi plan yapılırken kullanılır

34 Rektovajinal muayene Enterosel te ş hisi Geni ş rektosel ve enterosel ayırıcı tanısı Perineal body bütünlü ğ ünün de ğ erlendirilmesi Rektal prolapsusun de ğ erlendirilmesi

35 Nöromüsküler muayene Nörolojik de ğ erlendirme Nörolojik de ğ erlendirme Pelvik taban kaslarının kontrolü Pelvik taban kaslarının kontrolü Bütünlük ve simetri açısından inspeksiyon Vajen ve rektum yoluyla levator ani palpasyonu Tonus ve kalınlı ğ ın de ğ erlendirilmesi

36 Sonuç Pelvik organ prolapsusu: Pelvik organların ürogenital hiatustan herniasyonudur Kadınların %50 sini etkilemektedir POP-Q Sistemi; te ş his ve evrelemede kullanılan Objektif Standardize Kantitatif İ ntraobserver ve interobserver güvenilirli ğ i olan bir yöntemdir.

37 ICS, AUGS ve SGS tarafından tercih edilmektedir. Paravajinal ve lateral duvarları de ğ erlendirmekte yetersiz Yeni ölçüm sistemleri geli ş tirilene kadar en güvenli yöntem E ğ itim programlarında yer almalıdır Sonuç


"Dr. Hüseyin Durukan Mersin Üniversitesi Pelvik organ prolapsusunun değerlendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları