Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pediatrik Onkolojik Aciller

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pediatrik Onkolojik Aciller"— Sunum transkripti:

1 Pediatrik Onkolojik Aciller
Dr. Gülen Tüysüz Kintrup Diyarbakır Çocuk Hastanesi

2 Pediatrik Onkolojik Aciller
HASTALIK İLİŞKİLİ • Tümor lizis sendromu • Ön mediastinal kitle • Spinal kord basısı • Lökositoz ve lökostaz • Serebral herniasyon-KİBAS • Yaygın damar içi pıhtılaşma • Hiperkalsemi

3 Pediatrik Onkolojik Aciller
TEDAVİ İLİŞKİLİ • Ateş ve nötropeni • Sepsis • Serebrovasküler olay, stroke • Tiflit • Pankreatit

4 Tümör Lizis Sendromu • En sık görülen onkolojik acil • Tanım: Tümör hücrelerinin yıkılması ---->metabolik bozukluklar • İntraselllüler içerik kana karışır; Klasik triad; Hiperürisemi Hiperkalemi Hiperfosfatemi

5 Tümör Lizis Sendromu EN SIK: – ALL, Burkitt lenfoma
– Kitlevi hastalık ve LAP, HSM, yüksek lökosit sayısı, LDH, ürik asit, kreatinin yüksekliği, idrar azlığı • KT’den sonraki 12‐72 saatte daha belirgin olmasına karşın, 7 gün sonra bile olur

6 Tümör Lizis Sendromu TEDAVİ İyi hidrasyon Diürez
Elektrolitlerin iyi izlenmesi Asidozu önlemek Allopurinol ve Rasburicase

7 Tümör Lizis Sendromu Hastanın yönetimi Hiperpotasemi – Kan potasyum> 6.0 mg/dl – Artmış hücre yıkımı --->hücre içi potasyum---> böbreğin ekskresyon limitini aşması – Ürisemik hasar---> K atılımının bozulması – Mayi ile potasyum verilmeye devam edilmesi !!! – Metaboliz asidozun durumu daha da kötüleştirmesi

8 Tümör Lizis Sendromu Hasta yönetimi Hiperfosfatemi – Kan P> 6.5 mg/dL – Tümör hücreleri normalden 3‐4 kat daha fazla fosfor içerirler. – Akut hiperfosfatemi ve hiperfosfatüri, akut nefrokalsinozis ve böbrek yetmezliğine yol açar – CaxP > 70 mg/dL kalsiyum fosfat böbrek ve dokularda depo Kalsiyum fosfat presipitasyonu asemptomatik veya semptomatik hipokalsemiye yol açar

9 Tümör Lizis Sendromu Hasta yönetim Hipokalsemi – Kan Ca< 8.4 mg/dl – Hiperfosfatemiye sekonder – Kas krampı, hipotansiyon, parestezi, tremor, konvülsyon – Tedavi verme !!!

10 Tümör Lizis Sendromu Hiperürisemi – Ürik asid düzeyi > 7.8 mg/dl
– Tedavi; hidrasyon alkali hidrasyon ??? allopurinol rasburicase

11

12

13 Tümör Lizis Sendromu Diyaliz Elektrolit imbalansı:
-hiperkalemi (>6 meq/L) -hiperfosfatemi (>10 meq/L) Üremi Kontrol edilemeyen hipertansiyon Sıvı yüklenmesi Oligüri Kreatinin yüksekliği

14 Ön mediastinel kitleler
Hastalıklar Th li NHL ve HL Timoma Teratom ve diğer germ h li tm Tiroid karsinomlar Süperior Vena Cava Sendromu (SVCS) Vena Cava Süperior; tromboz veya bası Süperior mediastinel Sendrom (SMS) SVCS+ Trakeal bası

15 SVCS /SMS Klinik: SVCS Siyanoz Şişlik Pletora
Belirgin kollateral (yüz, boyun, üst ekstremite) SMS Öksürük, dispne, stridor Disfaji

16 Ön mediastinel kitleler
Yönetim Supin pozisyon !!! Sedasyon !!! (KİA, KİB, Plörosentez) Stres !!! Radyolojik görünüleme CBC, biyokimya EKO Doku tanısı !!!! Steroid Radyoterapi LMWH

17 Spinal Kord basısı Nadir görülür (% 5) Tanı anında daha sık
Epidural, subaraknoid veya kord metastazı Sarkom (RMS, Ewing) Nöroblastom Beyin tümörü Germ hücreli Tm Lenfoma AML

18 Spinal Kord basısı Klinik Sırt ağrısı Lokalize hassasiyet
İnkontinans, glob vesikale, barsak-mesane disfonksiyonu Kuvvet ve motor kayıp (parezi, parapleji, quadripleji) Tanı Nörolojik muayene MRI CSF

19 Spinal Kord basısı Tedavi Deksametazon Radyoterapi
Cerrahi dekompresyon Kemoterapi

20 Hiperlökositoz ve Lökostaz
Hiperlökosioz WBC> / mm3 ALL ve AML KML -Anormal blast-endotel -Yüksek metabolik hız -Lokal sitokin üretimi Hipoksi, tromboz, kanama

21 Hiperlökositoz ve Lökostaz
Lökostaz ALL: WBC > /mm3 AML: WBC> / mm3 KLL: WBC> /mm3

22 Hiperlökositoz ve Lökostaz
SSS bulguları: -bilinç değişik. -görme kaybı -tinnutus Solunum sistemi: -Dispne, hipoksi, taşipne -X-ray diffüz infiltrasyon

23 Hiperlökositoz ve Lökostaz
GÜS: -Oligüri, priapizm Vasküler sistem: DİC, Retinal kanama, Renal ven tromboz Tedavi -TLS tedavisi - Plt transfüzyonu !!! -Lökoferez -Exchange transfüzyon

24 KİBAS/Herniasyon -Kafa içi büyüyen kitle -Tedavi komplikasyonu: Kanama
Enfarkt Tromboz Abse Herniasyon

25 KİBAS/Herniasyon Bulgular: Mide bulantısı, kusma Ense sertliği
Göz bulguları Baş ağrısı Bilinç değişiklikleri Ataksi Konvülsyon Cushing triadı

26 KİBAS/Herniasyon Tanı BT MRI

27 KİBAS/Herniasyon Tedavi Mannitol Deksametazon Entübasyon
Hipoventilasyon Cerrahi

28 Hiperkalsemi Serum Ca> 12 mg/dL
Osteolitik kemik lezyonları: T h li lösemi & lenfoma Rhabdomyosarkom Böbreğin maliyn rhabdoid tümörü HL, NHL Nöroblastom Paraneoplastik sendrom

29 Hiperkalsemi Bulgular İştahsızlık, kusma, bulantı, kabızlık
Poliüri, polidipsi, nefrojen DI Bradikardi, aritmi EKG de PR uzaması, kısa QT, geniş T Tedavi Hidrasyon Furosemid Bifosfanat Steroid

30 Febril Nötropeni 38.3 C üzerinde 1 defa ateş
12 saat içinde 1 saatden uzun süren 38 C üzeri ateş MNS< 500/mm3 MNS: /mm3 ve 24 saat içinde düşmesi beklenen

31 Febril Nötropeni Ateş yok ama !!! Karın ağrısı Ağır mukozit
Rektal abse Klinik sepsis Şok Katater tünel enfeksiyonu

32 Febril Nötropeni Ateş var ama !!! Kan ürünü alımı saat içinde
Tümör ateşi

33 Febril Nötropeni Enfeksiyon kaynağı GİS mukoza Hasarlı mukoza
Hasarlı deri

34 Febril Nötropeni Anamnez Fizik muayene; Orofarenks solunum sistemi
perianal bölge santral katater Laboratuvar; Tam kan sayımı Biyokimya Kültürler (kan, idrar, katater) Radyoloji: PA AC grafisi

35 Febril Nötropeni Gram-negatif bakteriler Gram-pozitif bakteriler
E. coli, Klebsiella:ESBL P. aeruginosa:Çoğul direnç, panrezistans Gram-pozitif bakteriler Sessiz infeksiyon bulguları (çoğu türler) Tedavinin birkaç gün gecikmesi : “fatal” değil S.aureus, viridans streptokoklar, S.pneumoniae: hızla “fatal” Mantarlar: Candida, Aspergillus Virusler: Nadir

36 Febril Nötropeni Tedavi: Komplike olmayan FN hastanın
Geniş spektrumlu antipsödomonal beta-laktam; Sefepim veya seftazidim Piperasilin-tazobaktam Karbapenem (meropenem veya imipenem–cilastatin)

37 Febril Nötropeni Tedavi Kateter infeksiyonu MRSA ile kolonizasyon
Başlangıçta hipotansiyon veya septik şok Ağır mukozal hasara yol açan kemoterapi Kinolon profilaksisi Ani başlangıçlı yüksek ateş (> 400C) Viridans streptokok sepsisi olasılığı varsa ………………GLİKOPEPTİD

38 Nötropenik enterokolit (Tiflit)
Nötropeni, ateş, karın ağrısı, ishal Çekum tutulumu !!! Bakteriler ve funguslar Tanı: USG BT Çekum duvar kalınlığı > 4 mm Periçekal sıvı Yumuşak doku inflamasyonu

39 Nötropenik enterokolit (Tiflit)
Tedavi: Oral tedavi kesilir Geniş spektrumlu ab Hidrasyon Cerrahi: Perforasyon Klinik kötüleşme Kanama durmaması

40 Uygunsuz ADH Sendromu ADH plasma osmolalitesinden bağımsız olarak aşırı salınması -Lenfoma, lösemi -Ewing Sarkom, beyin tümörü -Siklofosfamid, ifosfamid, sisplatin, vinkristin, vinblastin Tanı Serum osmolalitesi < 280 mmol/L İdrar osmolalite> 500 mmol/L Tedavi Sıvı kısıtlaması Furosemid Hipertonik salin

41 Teşekkürler…….


"Pediatrik Onkolojik Aciller" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları