Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maxillofasiyal Enfeksiyonlar Prof. Dr. Mehmet YALTIRIK Dt. İ rem K.Topcuo ğ lu Dt.Alen Palancıo ğ lu DtCevat Tu ğ rul Turgut.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maxillofasiyal Enfeksiyonlar Prof. Dr. Mehmet YALTIRIK Dt. İ rem K.Topcuo ğ lu Dt.Alen Palancıo ğ lu DtCevat Tu ğ rul Turgut."— Sunum transkripti:

1 Maxillofasiyal Enfeksiyonlar Prof. Dr. Mehmet YALTIRIK Dt. İ rem K.Topcuo ğ lu Dt.Alen Palancıo ğ lu DtCevat Tu ğ rul Turgut

2 Enfeksiyon: Vücut dokularının patojen mikroorganizmalar ve onların toksinleri ile istila edilmesi ve buna bagli olarak hastalık tablosunun ortaya çıkmasıdır. Enfeksiyonun şiddeti; Mikroorganizma sayısına, Mikroorganizmaların virülansına ( mikroorganizmanın hastalık yapabilme yetene ğ i), Vücudun direncine ba ğ lıdır. Oral ve maxillofasiyal bölgede gelişen enfeksiyonların büyük ço ğ unlu ğ u endojen enfeksiyonlardır ve genellikle a ğ ızda bulunan mikroorganizmalardan kaynak alırlar. Bunlar diş veya periodontal kaynaklı problemlerden ortaya çıkarlar. Bunlardan kaynaklanan enfeksiyonlar odontojen enfeksiyonlar olarak adlandırılır.

3 Diş çürü ğ ünün tedavi edilmedi ğ i zaman dişe verdi ğ i zarar, A ğ ız boşlu ğ unda çok sayıda mikroorganizma çürük, dişeti cepleri aracılı ğ ıyla kemikte ve yumuşak dokularda iltihabi olayları başlatırlar. Diş çürü ğ ünün tedavi edilmedi ğ i zaman dişe verdi ğ i zarar,A ğ ız boşlu ğ unda çok sayıda mikroorganizma çürük, dişeti cepleri aracılı ğ ıyla kemikte ve yumuşak dokularda iltihabi olayları başlatırlar. A ğ ız boşlu ğ unda bol miktarda bulunan staphylococlar veya streptococlardır.

4 Enfeksiyon; Kemik yolu ile Sellüler yol ile Lenf yolu ile Damar yolu ile yayılım gösterir.

5 KEM İ K YOLU:Enfeksiyon dişin apeksinden başlamış ise kemik yolunu takip eder ve kemi ğ in en az dirençli bölgesinden ilerler. Hastada şiddetli a ğ rı vardır. Bu enfeksiyonun periost altına geldi ğ ini gösterir(subperiostal abse). Enfeksiyon periostu delip yumuşak dokuya yayılmaya başladı ğ ı zaman a ğ rı ve şişlik artar. SELLÜLER YOL:Kemik yolu ile başlayan enfeksiyon sonunda yumuşak dokuya geçerek submüköz abse yapar. Periodental enfeksiyonlar bunlara örnektir. LENF YOLU: İ lgili lenflerin şişmesiyle enfeksiyonun varlı ğ ı anlaşılır.Çocuklarda daha sık rastlanılır. Genellikle kronik vakalarda ortaya çıkarlar. DAMAR YOLU: Bu yol daha çok akut durumlarda karşımıza çıkar.Trombo-flebitlerle karşılaşılır.

6 Sinüs kavernosus trombo-flebiti şu yolu izler; Alt çenede;V.mandibularis pleksus pteygoideus aracılı ğ ı ile sinüs kavernozus da trombo-flebit oluşturur. Üst çenede;Enfeksiyon v.facialis yolu ile burun köküne gelir buradan v.angularis aracılı ğ ı ile v.dorsalis nazi ve v.ophtalmica superiore ve pleksus pterygoideusa gelerek sinüskavernosusa ulaşır ve burada trombo-flebit oluşturur.

7 Enfeksiyonlarda takip edilen yol önemlidir. Bu;kemik kalınlı ğ ına,mimik kasların yapışma yerine,çi ğ neme kaslarına ve kökün anatomik durumuna ba ğ lıdır. İ rinleşme kas engelini aşarsa loca diye adlandırdı ğ ımız önemli anatomik boşluklara yayılmaya başlar.

8 Kökün anatomik konumu iltihabın yayılmasında önem teşkil eder; Üst 1,3,5 nolu dişler ve üst 4 ve molarların bukkal kökleri vestibül tarafa yakındır ve submüköz abse yaparlar. Üst 4 ve 6,7 nolu dislerin palatinal kökleri ile üst 2 nolu dislerin kökü palatinale yakın oldu ğ u için palatinal abse yaparlar. Üst kesicilerin dik yukarıya do ğ ru olan iltihapları burun tabanını altında toplanarak burun tabanı ve mukozası abseleri yaparlar.

9 Üst çenede arka grup dişlerini köklerinin sinüs maksillarise yakın olmalarından dolayı bunlardan kaynaklanan enfeksiyonun sinüse yayılma ihtimali vardır. Sinüs ile dişin kökleri arsındaki kemik bazen kalın bazen ince bazende tamamen mukoza ile temastadır.Kemik ince yada kökler tamamen sinüs içinde ise enfeksiyonun sinüs içine yayılma riski fazladır.

10 Odontogen kaynaklı enfeksiyonların yayılması esnasında üst çenede primer olarak fossa kanina,bukkal ve infratemporal bölgeler, fossa pterygo palatina. Alt çenede submental, sublingual, submandibuler localar önemlidir. Sekonderolarak enfeksiyon; pteygomandibuler,massater,superfisial, derin temporal,pharyngeal, retropharyngeal ve prevertebral bölgelere yayılır.

11 İ ltihabın Lokal belirtileri şunlardır; Kızarıklık(Dolaşımın artışıyla olan ) Şişlik, Lokal ısının artışı A ğ rı Fonksiyon bozuklu ğ udur.

12 İ ltihabın Sistemik belirtiler; Ateş Lökositoz (10.000 mm3 ve üstü) Lenfadenopati Üşüme ve titreme Nabız artışı Sedimentasyon artışı CRP düzeyi artışı Kan plazmasında gama globulin fraksiyonu artışı

13 Akut abse ;A ğ rılı bir şişliktir.Bu şişlik merkezde sert ve gergin olup perifere do ğ ru daha az a ğ rılı ödem şeklindedir. Deride lokal olarak ısısı artmıştır. Abse subkutan dokulara ulaştı ğ ı zaman derinin rengi kızarmıştır. Dışarı do ğ ru açılmaya hazır durumlarda fluktuasyon alınır. Kronik abse;yavaş gelişir.Serttir,a ğ rı akut abseye göre daha azdır.

14 Fizik tedavi; hastaya sıcak veya so ğ uk kompresler önerilir. Cerrahi tedavide; sebep olan dişin çekimi veya rezeksiyonu yapılır.Yumuşak dokuya yayılmış ve fluktuasyon alınıyor ise uygun ensizyonlarla cerahatin direnajı sa ğ lanır. İ laç tedavisinde ise: uygun antibiyotikler (bakterisid- bakteriostatik) verilerek tedavi yapılır.

15 Oral abse drenajında ensizyon dişeti kenarına paralel yapılır.Ensizyon yerinden ucu kapalı hemostat ile girilir.Abse içine ulaşılınca hemostatın ucu açılarak geri çekilir. Oluşan yoldan abse içine dren yerleştirilir. Tedavi;Yeterli genişlikte yapılan ensizyonlarla olur.Ensizyon vestibül diş eti kenarından 3-5mm yukarıdan diş dizisine paralel olarak yapılmalıdır. Gerekirse uygun antibiyotikler verilerek de tedaviye devam edilir.

16 Oral ve Maksillofasiyal Enfeksiyonlarda Teşhis Tüm hastalardan çok dikkatli bir şekilde anamnez alınmalı, fiziksel muayene yapılmalı, laboratuar testleri de ğ erlendirilmeli ve görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Acil Durum Seviyesine Karar Verme Bilinç durumu ve hava yolu ilk olarak de ğ erlendirilmelidir. Ciddi bir komplikasyon süphesi veya bulgusu varsa vital bulgular de ğ erlendirip hasta hemen hospitalize edilmelidir. Tıbbi Anamnezin Kaydedilmesi Hastadan sorular sorarak enfeksiyonun hikayesi dinlenmelidir. Şikayetinin ne oldu ğ u sorulmalıdır. Ne zaman başladı ğ ı, yapısı, lokalizasyonu, semptomların süresi, nüks edip etmemesi, sıklı ğ ı ve tedaviye yanıt verip vermedi ğ i sorulması gereken kritik sorulardır. Do ğ du ğ undan bugüne kadar olan tıbbi geçmişi var olan durumun de ğ erlendirilmesinde ve teşhiste çok önemlidir. Hastanıj önceden kullandı ğ ı ilaçların bilinmesi de çok önemlidir. Enfeksiyonlar için kötü prognoz yaratabilecek risk faktörleri Diabetes mellitus, sistemik kortikosteroid kullanımı, sistemik immünsupresif ilaçların kullanımı, malign tümörler, lösemi, lenfoma, myeloma, kemoterapi, radyoterapi, alkolizm, siroz, kronik böbrek yetmezli ğ i, splenektomi geçirmiş hastalar, organ transplantasyonları, HIV/AIDS, Kollajen hastalıkları, vasküler bozukluklar, beslenme bozuklukları… Hastanın hidrasyonu ve beslenme durumunu de ğ erlendirmek de önemlidir. Bazen hasatalar a ğ rı, iştahsızlık, trismus, çi ğğ neme veya yutma zorlu ğ u gibi nedenler yüzüden yeterli derecede su içemezler ve beslenemezler. Ayrıca yüksek ateş su kaybını ve vücut için alınması gereken kalori miktarını arttırır. Sonuç olarak dehidratasyon ve beslenme bozuklu ğ u ortaya çıkar. Önceki tecrübeler ve eski hipersensitiv reaksiyonlar ve kullanılmış ilaçların olası yan etkileri de kaydedilmelidir. Hastalarda teşhis edilmemiş durumların(özellikle diabet, kronik hepatit, hepatik virüsle birlikte enfeksiyon, tüberküloz, bacillus taşıyıcılı ğ ı, hamilelik) olabilece ğ i de akıldan çıkarılmamalıdır. Hastanın Mevcut Durumunun De ğ erlendirilmesi Hastanın tüm semptomları kesin olarak belirlenmelidir. Yapısı, yeri, a ğ rının süresi kaydedilmelidir. Muhtemel semptomlar başa ğ rısı, titreme, terleme, iştahsızlık ve uykusuzluktur. Çi ğ neme-yutkunma, nefes alma, yeme ve a ğ ız açma zorlukları oral disfonksiyon göstergeleridir.

17 Görüntüleme Yöntemleri Radyografik muayene enfeksiyona sebep olabilecek lezyonların durumunu ve kapsamını görebilmek açısından çok önemlidir. Düz Filmler Radyografik muayene genellikle düz filmlerle başlar. Standart periapikal radyografi lokalize dentoalveolar problemlerin teşhisinde yeterlidir. Panoramik röntgen ise daha geniş bir görüş sa ğ layarak enfeksiyonların tam sınırlarını kapsamlarını ve anatomik oluşumlarla ilişkilerini göz önüne sererler. Panoramik röntgen trismuslu hastalarda ekstraoral bir yöntem olması sebebiyle avantaj sa ğ lar. Waters grafisi ve antero- posterior radyograflar ise paranasal sinüslerin enflamasyonlarının görüntülenmesini sa ğ lar. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme Bilgisayarlı tomografi (BT) röntgenleri ve ultrason görüntülerini desteklemek için kullanılan bir yöntemdir. BT; özellikle fasiyal boşlukların enfeksiyonlarının, çene osteomiyelitlerinin ve paranasal sinüzitlerin incelenmesine kullanışlıdır. Manyetik rezonans(MR) çeşitli enfeksiyonların görüntülenebilmesini sa ğ lar. BT ile karşılaştırıldı ğ ında MR; osteomiyelit, TME süpüratif artriti gibi enfeksiyonların görüntülenmesinde daha kalitelidir. Radyonükleit taramalar Radyonükleit taramalarda vücuda küçük dozda radyoaktif kimyasal verilir. Radyonükleit, gamma ışını yayan bir kimyasaldır ve vücuda iv yolla ufak dozlarda verilir. Bu verilen kimyasal vücutta patolojik durumların mevcut oldu ğ u hipermetabolik alanlarda toplanır ve görüntü bu bölgelerde yo ğ unlaşır.

18 Odontojen enfeksiyonların mikrobiyolojisi Aeroblar; Streptokoklar (%70) Stafilokoklar (%6) Neisseria, Corynobakteriumlar Anaeroblar; Gram (+) koklar (%33) -Streptokoklar -Peptostreptokoklar Gram (+) çubuklar (% 15) -eubacterium -laktobasiller Gram (-) çubuklar; -bakteroides -fusobacterium

19 Spesifik enfeksiyonlar Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis S İ F İ L İ S (Frengi)Treponema pallidum Aktinomikoz; Actinomyces İ sraelli

20 Odontojen Enfeksiyonlar Perikoronitis Periodontal enfeksiyonlar Periapikal enfeksiyonlar

21 Perikoronitis Parsiyel olarak gömük kalmış dişlerin üzerindeki diş etinin altına bakterilerin ve debrisin girdi ğ i durumlarda perikoronitis gelişebilir. Akut, subakut veya kronik formda olabilir.

22 Akut perikoronitiste, perikoroner abse ve püy oluşumu vardır. Kötü a ğ ız kokusu, kula ğ a yayılan zonklama şeklinde şiddetli a ğ rı, yutkunmada zorluk, trismus, lokal a ğ rılı lenfadenopati ve ateş vardır. Subakut perikoronitiste, diş çevresi ödemlidir. Devamlı künt a ğ rı, lokal a ğ rılı lenfadenopati görülür. Kronik perikoronitiste iltihap bulguları çok azdır veya hiç yoktur. Klinik muayenede yarı sürmüş yirmi yaş dişi saptanır. Kısa süreli orta şiddette künt a ğ rı ve radyografide genişlemiş perikoroner aralık vardır.

23 Tedavisi; Akut dönemde antibiyotikler, analjezik- antienflamatuar ilaçlar kullandırılır. Klinik bulgular geçtikten sonra yirmi yaş dişi çekilir.

24 Periodontal enfeksiyonlar Periodontal hastalıklar, diş destek dokularının kronik enfeksiyöz rahatsızlıklarıdır. Gingivitis (diş eti enflamasyonu) Periodontitis (diş eti enflamasyonu +kemik kaybı ) Periodontal abse Akut nekrotizan ülseratif gingivitis/periodontitis

25 Periimplantitis Periimplant mukozit İ mplant çevresindeki yumuşak dokularla sınırlı enflamasyon Periimplantitis İ mplant çevresi yumuşak dokuların enflamasyonu + kemik kaybı

26 Periapikal enfeksiyonlar Tedavi edilmemiş pulpa nekrozu neticesinde pek çok klinik tablo oluşabilir. Klinik tablo; mikroorganizmanın virulansı ile hastanın savunma mekanizması arasındaki dengeye ba ğ lıdır.

27 Odontojen enfeksiyonların komşuluk yoluyla yayılımı Enfeksiyon süngerimsi kemik içinde kortikal kemi ğ e kadar rahatça ilerler. Ardından kemi ğ in üzerine çıkarak kemik ile periost arasında toplanır ve subperiostal apse oluşur. Cerahatin periostun altında toplanması ve periostun kemikten ayrılması oldukça a ğ rılıdır. Hasta şaka ğ a, alna, kula ğ a yayılan ve sıcakta artan a ğ rılardan şikayetçidir. Cerahat periostu deldikten sonra mukoza altında toplanır ve submüköz apse oluşur. Odontojenik apseler içinde en sık görüleni submüköz apselerdir.

28 Enfeksiyon yayılımını belirleyen unsurlar: Enfeksiyonlar kemik içinde ilerlerken direncin az oldu ğ u yöne do ğ ru yayılırlar. Bu nedenle diş apekslerinin vestibüler - lingual - palatinal konumları ve kemik yüzüne olan yakınlıkları önemlidir. Enfeksiyonun yayılmasını belirleyen bir di ğ er unsur da kas yapışıklıklarıdır. Yüzün mimik kasIarı ve çi ğ neme kasIarı iltihabın yönlenmesinde önemli rol oynarlar.

29 Üst çene dişlerinden kaynaklanan enfeksiyonun yayılma yolları Üst 1, 3, 5, numaralı dişlerin kökleri ve üst 4 numaranın bukkal kökü vestibül tarafa yakındır ve öncelikle submüköz apse yapmaları beklenir. Vestibül absesi

30 Palatinal abse Palatinal apse, palatinal mukoza ile periost sıkıca yapışık oldu ğ undan bir subperiostal apsedir.

31 Üst kesicilerin dik yukarıya ilerleyen iltihapları burun tabanı altında toplanarak Gerber çıkıntısını meydana getirirler. Üst çene arka grup dişler sinüs maksillarise olan komşuluk durumlarına göre sinüs empiyemi meydana getirebilirler.

32 Alt çene irinleşmelerinde bizim için önemli olan sublingual ve submandibuler boşluklardır. Submandibuler ve sublingual loca iki katlı bir apartman gibidir. Üstte sublingual altta submandibuler loca bulunur.Bunların ikisi arasında da a ğ ız tabanını döşeyen m.mylohyoideus vardır.

33 Alt çene lingual tarafta m.mylohyoideus önemli bir kastır. Bu kas sublingual ve submandibular lo ca lar arasındaki sınırı meydana getirir. Kas yapışıklı ğ ı mandibula iç yüzünde e ğ imi posteriorda yukarıdan aşa ğ ıya olacak şekildedir. Buna göre alt çene ön grup dişlerin, linguale yönlenen iltihapları m. mylohyoideus engeli ile karşılaşıp bu kasın üzerine açılarak sublingual lo ca apsesini oluştururken, arka grup diş kökleri kasın altında kalıp do ğ rudan submandibular boşlu ğ u doldururla r.

34 Alt 8 numaralı diş için genellikle bu kas bir engel oluşturmaz, bu dişin apseleri do ğ rudan submandibular loju tutarlar. Alt çene ön bölge dişlerinden kaynaklanan enfeksiyonların vestibüle yönelmesi ile vestibül abse veya submental abse oluşur. Alt çene molar dişlerin vestibüle yönlenen kök ucu enfeksiyonu, buksinatör kas engelini kasın altından aşarak bukkal apseleri meydana getirir.

35 Buccinatör üstü Vestibül absesi Buccinatör altı Yanak absesi Buccinatör kas Maksilla Mandibula

36 Loca enfeksiyonları E ğ er periapikal bölgedeki enfeksiyon kas engelini aşarsa o zaman çeşitli anatomik boşluklarda toplanarak loca apselerini meydana getirir.

37 Loca enfeksiyonları Primer maksiller da ğ ılım: Fossa canina Bukkal b ölge İ nfratemporal bölge Primer mandibular da ğ ılım: Submental bölge Bukkal bölge Submandibular bölge Sublingual bölge Sekonder dağılım: Masseterik bölge Pterygomandibular bölge Yüzeysel ve derin temporal bölgeler Lateral farengeal bölge Retrofarengeal bölge

38 Fossa C anina apsesi M. c aninus (m. levator anguli oris) ve m. levator labii superior arası bölge fossa canina olarak bilinir. Kanin dişin apsesinden kaynaklanan enfeksiyon bu bölgeyi tutar.

39 Kanin dişin kökü oldukça uzundur ve kas ço ğ u kez engel oluşturamaz. Ayrıca çocuklarda kanin dişin dental arktaki yerini alması di ğ er anterior dişlere göre daha geç oldu ğ undan çocuklarda apeks kas engeli ile korunmadı ğ ı için apsenin fossa kaninada toplanması şansı daha fazladır. Fossa caninada burna yakın bölgede kaslar arasında bir açıklık vardır. Bazen enfeksiyon buradan göz iç açısından deriye fistülize olur.

40 Klinik görünüm: Infraorbital bölgede şişlik vardır. Alt göz kapağı, üst dudak ve burun yan tarafı şişmiştir. Deri hiperemiktir. Intraoral muayenede vestibül bölgede şişlik görülür. Hastada ateş, halsizlik gibi sistemik belirtiler olabilir.

41 M.levatör labii superior ve m.levatör anguli oris kasları arasındaki boşluk fossa canina olarak adlandırılır. Patogenezi;üst kanin dişlerinden menşei alırlar. Klinik olarak;ekstra oral baktı ğ ımız zaman yüzün ön tarafında (infra orbital bölge) bir şişlik vardır. Sulkus nazolabialis kaybolmuştur.Alt göz kapa ğ ı,burun yan duvarı ve üst dudak şişmiştir. Deri hiperemik hale gelmiştir.A ğ rı vardır. İ ntra oral olarak baktı ğ ımız zaman;Forniks vestibülüm sı ğ laşmıştır ve sub müköz abse gibi görüntüsü vardır.E ğ er zamanında direne edilmez ise abse kas içine ilerleyerek subkütan abse oluşturur.Palpasyonda fluktuasyon alınır. Bazan de deride gözün iç köşesinde fistülize olur.Bu bölgedeki abselerin riski v.angularisin tromboflebitine neden olmasıdır.Bu trombus;v.angularis ve v.ophtalmika aracılı ğ ı ile sinüs kavernozusa yayılarak sinüs kavernozus tromboflebiti yapar.

42 Tedavi;vestibülüm oristen yapılır.Buradan yapılan geniş bir ensizyonla abse açılır. Künt bir aletle periost fossa kanina hizasına kadar ayrılır ve diren yerleştirilir. E ğ er abse subkütan hale geldiyse ekstra olarak sulkus nazo labialis do ğ rultusunda ensizyon yapılır ve diren yerleştirilir. Hastaya yüksek dozda antibiyotik verilmelidir.

43 Fossa Canina apselerinde sinüs kavernozum tromboflebiti riski vardır! Cerrahi drenaj: Intraoral olarak fossa kaninaya komşu bölgede mukobukkal katlantıda yapılan insizyonla sa ğ lanır.

44 Bukkal apse (yanak absesi) Alt ve üst çene molar dişlerin vestibüle yönlenen kök ucu enfeksiyonu, buksinatör kas engelini üst çenede kasın üzerinden, alt çenede kasın altından aşarak bukkal apseleri meydana getirir. Yanak apseleri m. buccinatorius ile yanak ya ğ dokusu arasında oluşurlar.

45 Yanak abseleri(bukkal abseler):M.buccinatorius ile yanak ya ğ dokusu arasında yer alırlar. Patogenezi:Üst-alt molar bazen de premolarların enfeksiyonundan menşei alırlar. Üst çeneden kaynaklanan abseler buccinatör kasın üstünden alt çenede ise buccinatör kasın altından yanak dokusuna yayılırlar.

46 Klinik olarak;üst çeneden kaynaklı ise;enfeksiyon massaterin ön kenarından üst duda ğ a kadar birşişlik ile kendini belli eder.Burun yan kısımları,alt göz kapa ğ ı şişmiştir.Şişlik aşa ğ ıda alt çene kenarını aşmaz. Alt çeneden kaynaklanan enfeksiyonda şişlik alt çene kenarından daha aşa ğ ıdadır.Alt dudak şişmiştir.

47 İ ntra oral olarak;mukoza kabarmıştır.Hiperemi vardır.Mukozada palpasyonda fluktuasyon alınır. Yanak abselerinde cerahat genellikle dışa do ğ ru yayılım gösterir. Alt çeneden kaynaklanan yanak abseleri mandibulanın alt kenarından aşa ğ ı do ğ ru yayılım yaptıkları zaman;submandibular locaya, massater kas aracılı ğ ı ile parotis locasına, pterygo mandibuler, parapharyngeal localara yayılır. Enfeksiyon daha içerilere do ğ ru girerse fossa pterygo palatinaya ve infratemporal locaya yayılır.

48 Tedavi;a ğ ız içinden forniks vestibülden yapılan ensizyonlarla drenaj sa ğ lanır.E ğ er abse subkutan olarak gelişmiş ise ekstra oral açılarak drenaj yapılır.

49 Klinik Görünüm: Yanak bölgesindeki şişli ğ in merkezi sert, baskıda a ğ rılı, perifere do ğ ru ödematöz ve yumuşaktır. Üst çeneden kaynaklanan bukkal apsede; burun yan kısımları ve alt göz kapa ğ ı da ödemlidir. Şişlik aşa ğ ıda alt çene kenarını aşmaz. Alt çeneden kaynaklanan bukkal apsede; şişlik daha aşa ğ ıda olup kollateral ödem alt duda ğ ı içine alıp alt çene kenarından daha aşa ğ ılara kadar ulaşır. Buna ra ğ men alt çene kenarı palpasyonda iyi hissedilebilir. Intraoral olarak yanak mukozasının içeri do ğ ru şişti ğ i görülür. Mukoza üzerinde yan dişlerin izleri mevcuttur.

50 Cerrahi drenaj: Yanak apseleri genellikle intraoral drene edilir. İ nsizyon sebep olan dişin hizasındaki mukobukkal katlantıdan geniş olarak yapılır.

51 İ nfratemporal apse İ nfratemporal bölge, pterygomandibular bölgenin üst komşusudur. İ ç yanda lateral pterygoid kas ve lateral farengeal duvar, dış yanda temporal tendon ve proc. c oronoideus, üstte sfenoid kemi ğ in büyük kanadı, arkada parotis bezi kılıfı, temporal kas ve kondil ile sınırlıdır. Foramen ovale ve foramen spinosum ile fossa cranii media ile ilişkidedir.

52 İ çerisinde A. Maxillaris, N. mandibularis, plexus pterygoideus yer alır. Enfeksiyon nedeni; üst çene yirmi yaş dişinin enfeksiyonları, cerrahi işlem komplikasyonları, komşu loca enfeksiyonlarının yayılımıdır.

53 Klinik Görünüm: Temporal kas baskısı nedeniyle ekstraoral asimetri görülmez. Şişlik varsa bile azdır. Medial pterygoid kasın etkilenmesiyle trismus görülür. Farenks tutulumu olursa disfaji oluşabilir. Enfeksiyonun göze yayılması ile göz kapa ğ ında ödem ve optik sorunlar belirebilir. Tanıda MRI faydalıdır. Drenaj, tuber maksillanın lateral ve yukarısından yapılan insizyonla sa ğ lanır.

54 Submental abse Submental loca, iki taraflı digastrik kasın ön karınlarının arasında yer alır. Çene ucundan hyoid kemi ğ e kadar devam eder. Üstte m. mylohyoideus, altta platisma ve yüzeysel fasya ile sınırlıdır. Alt çene ön bölge dişlerinden kaynaklanan enfeksiyonların vestibüle yönelip mimik kas engelini aşmasıyla veya komşu loca enfeksiyonlarının yayılımı ile oluşur.

55 Klinik Görünüm: İ zole submental abselerde çene ucunun altında dil köküne kadar uzanan sert, baskıda a ğ rılı şişlik vardır. Intraoral olarak vestibül normaldir, a ğ ız tabanında ödeme ba ğ lı şişlik görülür. Drenaj, ekstraoral olarak çene ucuna paralel insizyonla yapılır. Tedavi; Ekstra oral olarak alt çene kıvrımına paralel olarak çene ucundan hafif kavisli ensizyon yapılır. Antibiyotik verilir.

56 Sub Mental loca abseleri;sub mental loca; yukarıda M. Mylohyoideus, aşa ğ ıda fascia colli superficialis ve platysma, yanlarda biventer kasın ön karnı ve hyoid kemik, arkada, submandibular ve sublingual loca ile sınırlıdır. Patogenezi; direkt olarak alt keser dişlerden kaynaklıdır. Daha çok submandibular ve sublingual loca irinleşmeleri bu locanın sekonder olarak iltihaplaşmasına neden olur. Klinik olarak; çenenin altında dil köküne kadar uzanan sert ve a ğ rılı bir şişlik vardır. Çene ucu abselerinde şişlik çenenin ucundadır.

57 Çene ucu abseleri;Alt çenenin ön tarafında meydana gelirler. Patogenezi;alt çene ön dişlerden nadiren de alt kaninlerden menşei alırlar. Klinik olarak;çene ucunda sert,baskıda a ğ rılı ve kemik üzerinde hareket edemeyen bir şişlik ile karakterizedirler. Deri hiperemik ve parlaktır. İ ntra oral olarak vestibülde şişlik görülür.

58 Submandibular apse Submandibular loca Her iki tarafta mandibulanın altında üçgen şeklinde boşluktur. Üstte m. mylohyoideus, alt medialde m. digastricus’un ön karnı, altta yüzeysel fasya, platysma ve deri ile sınırlıdır. Üst arka kısımda submandibular bez ile sublingual locaya do ğ ru devam eder. İ çerisinde; submandibular tükrük bezi, A. lingualis, A. ve V. facialis, n. hypoglossus, submandibular lenf gangliyonları bulunur.

59 Submandibular loca enfeksiyonları; Alt molarlardan kaynaklanır. Molar diş köklerinin lingual tarafa yönelen iltihapları, mylohyoid kasın altında kalıp submandibular apseyi oluştururlar. Ayrıca sublingual loca ve submental bölge iltihapları, komşuluk yoluyla submandibuler loca apselerine neden olabilirler. Odontojen olmayan iltihaplar ise submandibular tükrük bezi veya submandibuler lenf dü ğ ümlerinden kökenlidir.

60 Klinik Görünüm: Alt çene kenarının altında, m. Sternocleidomastoideus ve submental bölge arasında lokalize katı kıvamlı şişlik vardır. Şişlik palpasyonda a ğ rılı ve alt çene iç tarafına yapışıktır. Palpasyonda alt çene kenarı dış yanda hissedilir, ancak iç yanda hissedilemez. Apse subkütan hale geldiyse fluktuasyon alınır. M. Pterygoideus medialis’in etkilenmesi ile trismus oluşur.

61 Enfeksiyon komşu localara (sublingual, submental ve parafarengeal bölgeler) yayılabilir. Drenaj, ekstraoral olarak, alt çene kenarına paralel ve 1-2 cm aşa ğ ıdan yapılır. A. ve V. facialis’in insizyonla zedelenmemesine dikkat edilmelidir!

62 Sub mandibuler loca;yanda alt çenenin iç yüzündeki fovea submandibula, üstünde M. Mylohyoideus, önde submental loca ve M. Digastricus, altta alt çene kenarının altı, fascia colli superficialis, playtsma ve cilt vardır. M.Digastrikusun fasciasının zayıf olması nedeniyle submental locadaki irinleşme kolaylıkla buraya geçer. M. mylohyoideus ile M. Hyoglossus arasında bir hiatus vardır. Bu hiatus aracılı ğ ıyla loca arkaya do ğ ru açılarak sublingual loca, boyun ve bo ğ azla ilişkilidir. Locanın içinde submandibular bez vardır. Wharton kanalı;M. Mylohyoideus ve M. Hyoglossus arasındaki hiatusdan kıvrılarak sublingual locaya oradanda dil altından a ğ za açılır.

63

64 Patogenez: Molar dişlerden nadir olarakda alt premolarlardan menşei alırlar. I. Molarların distal kökü ile II. ve III. Molarların kökleri M. Mylohyoideusun altındadır. Dolayısıyla enfeksiyonlarında submandibular loca etkilenir. Submental loca iltihapları sekonder olarak bu locanın irinleşmesine neden olur.

65 Tedavi; başlangıçta intraoral ensizyonlarla tedavi yapılır. Abse çene ucu bölgesinde yer alıyorsa ekstraoral ensizyon yapılır. Çene ucundan 1-2 cm içte kavis şeklinde ensizyon yapılır. Diren takılır. Ensizyon a ğ ız dışından,Kemi ğ e yakın ve dişlere paralel olarak ensizyon yapılmalıdır. Kendi haline bırakılırsa prognoz kötü olur. Enfeksiyon buradan sublingual, parapharengeale, retropharengeale, mediastene yayılır.

66 Klinik olarak; şişlik başlangıçta sert, baskıda a ğ rılıdır. Alt çene kemi ğ inin iç tarafında meydana gelir. Şişlik; aşa ğ ıda hyoid kemi ğ e, dorsalda M. Sternocleidomastoideusa, içte submental bölgeye kadar uzanır. M. Pterygoideus medialis etkilenirse trismus oluşur. A ğ ız tabanı şiştir. A ğ rı ve ateş vardır.

67 Sublingual apse Sublingual loca; Yukarıda a ğ ız mukozası, aşa ğ ıda m. mylohyoideus, lateral ve önde mandibula kemi ğ inin iç yüzü, medialde m. geniohyoideus ve m. genioglossus ile sınırlanmıştır. Dorsalde submandibuler locanın yukarı kısmı ile uzanır. Sublingual loca içerisinde sublingual tükrük bezleri, Warton kanalı, A. V. s ublingualis ve N. lingualis bulunur.

68 Sublingual apseler, alt çene premolar dişlerin lingual tarafa yönelen kök ucu enfeksiyonlarından kaynaklanabilir. Bundan başka submandibuler iltihaplar sublingual locaya yayılabilirler. Sublingual tükrük bezi iltihapları bu bölgeyi tutar.

69 Klinik Görünüm: Ekstraoral şişlik çok azdır veya hiç yoktur. A ğ ız tabanında ilgili tarafta palpasyonda a ğ rılı, sert şişlik vardır. Plica sublingualis şişmiştir. A ğ ız tabanı dişlerin kesici yüzlerine kadar kabarabilir. Dil yukarı ve sa ğ lam tarafa do ğ ru itilmiştir. Bu durumda konuşma ve yutkunma zorlukla yapılır. Drenaj; sınırlı enfeksiyonlarda a ğ ız içinden diş dizisine paralel insizyonla yapılır. Di ğ er locaları da tutan apselerde ekstraoral yol seçilir.

70 Sublingual loca irinleşmesi; Sublingual loca yukarıda a ğ ız mukozası, aşa ğ ıda m.mylohyoideus, lateral ve önde mandibula iç yüzeyi, medialde m.geniohyoideus ve m.genioglossus ile sınırlanmıştır.Subligual loca aşa ğ ıya do ğ ru submandibuler locaya, m.mylohyoideusun yanından yukarı do ğ ru parapharyngeal locaya açılır. İ çinde submandibuler ve sublingual bezlerin boşalma kanalı(warton Kanalı) bulunur.

71 Patogenezi;Alt çene dişlerinden genellikle molar dişlerin köklerinin enfeksiyonundan etkilenirler. Bazen linguale do ğ ru e ğ im yapan premolarların kökleride bu bölgeyi etkileyebilir. Submandibuler iltihaplar ve sublingual bezin iltihaplarıda burayı tutabilir.

72 Klinik olarak;sublingual abse bütün sublingual loju doldurmayıp sebep olan dişin çevresinde kalır.O taraftaki a ğ ız tabanı mukozası kabarmış, hiperemik bir durum almıştır. Daha yaygın abselerde enfeksiyon sublingual lojun tamamını tutup bazı hallerde cerahat di ğ er tarafa geçer. Dil yukarı do ğ ru ve sa ğ lam tarafa do ğ ru itilmiştir. Şiddetli enfeksiyonlarda m.genioglossus ve m.geniohyoideusu geçerek di ğ er taraftaki sublingual lojun enfeksiyonuna neden olur. İ ltihap daha dorsale do ğ ru gidip submandibuler ve parapharengeal bögeye yayılır.

73 Tedavi; Abse sınırlı bir lokalizasyon gösteriyorsa diş dizilerine paralel bir ensizyonla açılır. A ğ ır vakalarda antibiyotik tedavisi de yapmak gerekir.

74 M.mylohyoideus geçerek submandibuler ve submental lojlara yayılarak a ğ ır bir tablo çıkar. Bu tabloya Ludwig Anjini denir.

75

76 Ludwig Anjini Ludwig anjini; bir abse söz konusu olmadan, sublingual ve submandibular alanda bilateral olarak süratle gelişen sert yapıda olan bir sellülitisdir. Yayılım dil kökü, a ğ ız tabanı ve larenkse do ğ ru genişleyerek, çok ciddi bir enfeksiyona neden olur. Önemli bir komplikasyonu glottis (larenks) ödemidir. Glottisdeki mukoza ödemi, solunum yolu obstrüksiyona ve süratle larenksi tıkayarak asfiksiye ba ğ lı ölüme yol açar.

77 Ludwig Anjini; Süratli gelişimiyle karakterize, a ğ rılı, a ğ ız tabanı ve boyun üst bölümünde her iki tarafı da tutan şişlik seklindedir. Yutkunma zorlu ğ uyla belirti verir. Hasta su içmede zorlanır, yutkunma ve a ğ ız açma güçleşir. Ateş, solunum zorlu ğ u, baş a ğ rısı ve halsizlik vardır. Etken mikroorganizma ço ğ unlukla streptokoklardır.

78 Masseterik bölge apsesi Masseterik (submasseterik) loca, mandibula ramusu ile masseter kası arasında kalan bölgedir. Önde retromolar bölge ve buccinator kası, arkada parotis bezi, yukarıda zigomatik ark ile komşudur. Mandibular üçüncü moların enfeksiyonu veya komşu loca enfeksiyonlarının yayılımı ile oluşur.

79 Klinik Görünüm: Mandibula angulus bölgesinde şişlik vardır. A ğ rı ve trismus belirgindir. Retromolar bölgede de şişlik görülür. Yemek ve yutkunmak güçtür. Ateş ve halsizlik gibi sistemik belirtiler bulunur. Drenaj; angulus altından ekstraoral insizyonla sa ğ lanır.

80 Massater loca irinleşmeleri(massateriko- mandibuler bölge):Sınırları;Burası masseter kasın içi ile Ramus mandibulanın dış yüzü arasında yeralır.Arkada ramusun arkakenarı,önde ramusun önkısmı,aşa ğ ıdaangulus ile alt çenenin alt kenarının kesişti ğ i bölgenin üst kısmı,yukarıda arkus zygomatikus(dış kulak yolu.artikulo temporomandibularis) ile sınırlıdır.

81 Öne do ğ ru buccinatörün fasiası ile arka tarafa do ğ ru ise parotis fasyası ile birleşir. Parotis fasyasının oldu ğ u bölgede loca ikiye ayrılır. Bu bölgeden içeriye arter, ven ve sinirler girer. Bu aralık ile masseter locanın subtemporal ve infratemporal loca ile ilişkileri vardır.

82 Submassetik boşluk, temporal boşluk ve pterygomandibuler boşluk ramus mandibulanın etrafında yeralır. Mandibuler molar dişlerden irinleşmesini alan bu boşlu ğ u, masseter kası, lateral ve medial pterygoid kas ve temporal kas sınırlar.

83 Patogenezi Alt molar dişlerin, özellikle alt 3.büyük azının perikoronitisinden oluşan enfeksiyonlardan direkt etkilenir. Sekonder olarak ise, buccinatör abse, subtemporal loca abselseri, peritonsiller abseler bu bölgeyi indirekt olarak etkiler. Klinik olarak: Trismus vardır.Şişlik ramusun arkasındadır ve çok serttir.Kulak memesi kabarmıştır. Kulakta a ğ rı mevcuttur Tedavi;Ramusun arka kısmından incisura mandibulanın 2cm altından kemi ğ e paralel insizyonla ve a ğ ız içinden 7-8`nolu dişlerin vestibülünden yapılan insizyonla drenaj yapılır.

84

85 Pterygomandibular apse Pterygomandibuler loca, m. pterygoideus medialis ile ramus mandibulanın iç yüzü arasında yer alır. Yukarıda infratemporal bölge ve retromaxiller kısma dahil olur. Arkada parotis locası, önde yanak bölgesi ile ilişkidedir. Gevşek bir ya ğ dokusu ile dolu olan bu aralı ğ ın içinde A, V, ve N. Alveolaris mandibularis ve N. Lingualis yer alır.

86 Mandibular anestezide, anestezik maddenin depolandı ğ ı bölgedir. Bu bölge apseleri, öncelikle alt üçüncü molar, daha sonra di ğ er molar dişlerin enfeksiyonuna ba ğ lı gelişebilir veya komşu loca enfeksiyonları bu bölgeye yayılabilir.

87 Klinik Görünüm: M. pterygoideus medialis’in etkilenmesi sonucu şiddetli trismus gelişir. Hastalar dişlerini ancak birkaç milimetre kadar arayabilirler. Ekstraoral çok az şişlik görülür. Retromandibuler bölgeye yapılan baskıda a ğ rı hissi vardır. Hastada yutkunma güçlü ğ ü ve ateş vardır. Drenaj, intraoral veya ekstraoral insizyonla yapılabilir. Ekstraoral insizyon, angulusun 2cm altından yapılır. Intraoral insizyon, ramusun ön kenarı üzerinde yapılır.

88 Yüzeysel ve Derin Temporal Apseler Yüzeysel temporal loca, temporal kas ve fasya ile çevrilidir. Derin temporal loca ise temporal kasın altında kalır.

89 Bu locaların enfeksiyonu masseterik ve infratemporal bölgelerden yayılım ile olur. Klinik Görünüm: Trismus, ağrı ve baş ağrısı vardır. Şakakta ödem görülür. Drenaj, temporal bölgeden ekstraoral olarak yapılır.

90 Parotis locası Ramusun arka tarafında yer alan parotis locasını parotis bezi doldurur. Üstte dış kulak yolu ve TME, arkada mastoid çıkıntı, digastrik kasın arka kısmı ve sternocleidomastoid kası ile sınırlıdır. Ayrıca bu locada: N. facialis N. Auriculotemporalis A. Carotis externa ve uç dalları V. Retromandibularis Parotis lenf bezleri yer alır.

91 Parotis loca irinleşmesi:Sınırları; Ramus mandibulanın arka kenarı ile M. Sternocleidomastoideus arasında yer alır. Patogenezi: Dental kaynaklı irinleşmeler görülmez. Bezin iltihapları buna neden olur. Ayrıca pterygomandibular, masseter loca ve retromaxiller locadan enfeksiyon buraya yayılır. Klinik: Ramusun arka kenarı a ğ rılıdır ve şiştir. Şişlik yana ğ a ve M. Sternocleidomastoideus’ un ön kenarına kadar ulaşır. Tedavi: Angulusun altından yapılan ensizyonla drenaj sa ğ lanır.

92 Peritonsiller apse Peritonsiller apseler, tonsilIalar çevresinde, genellikle a ğ ız mukozası ve farenks kasları arasında yer alan arkus glossopalatinus içinde oluşurlar. Peritonsiller bölge, parafarengeal bölge ile komşudur. Peritonsiller iltihaplar ya tonsillaların kriptaları arasındaki iltihaplarından veya alt yirmi yaş dişinin akut perikoroner enfeksiyonlarından kaynaklanır.

93 Odontojen kökenli iltihaplarda, ilgili alt yirmi yaş dişinde perikoroner apse vardır. Tonsillalar ile alt akıl dişi arasındaki mukoza hiperemiktir ve şişlik görülür. Hastalar daha çok yutkunma güçlü ğ ünden şikayet ederler. Trismus yoktur. Odontojen olmayan cerahatlenmeler ise daha çok kronik bir tonsillitisten kaynaklanır. İ ltihaplı olan tonsilla hiperemik görünümde olup şişmiştir. Farenks yan duvarı mukozası kızarmış ve şişmiştir. Yutkunma güçlü ğ ü, lenf bezlerinde şişlikler ve ateş mevcuttur.

94 Alt 3. büyük azı enfeksiyonundan kaynaklanan peritonsiller abse

95 Parafarengeal apse Parafarengeal bölge, dışta m. Pterygoideus medialis, içte farenks kasları, yukarıda kafa kaidesi ile sınırlıdır. Arkada parotis locası ve retrofarengengeal bölge ile ilişkidedir. Ön ve aşa ğ ıda submandibuler loca ile komşudur.

96 Parapharyngeal loca irinleşmesi:Sınırları; dışta m.Pterygoideus internus ve pterygomandibular loca, İ çte pharynx adaleleri, Önde submandibular ve sublingual localar, Arkada retropharyngeal loca ve parotis bezi vardır. Patogenezi: Direkt olarak irinleşmesi olmaz. İ ndirekt olarak submandibular loca irinleşmeleri, yanak abseleri buraya yayılır. Klinik olarak;tamamen pterygomandibular loca irinleşmesinin semptomlarına benzer. İ leri derecede trismus vardır. Yumuşak damakta şişlik oluştu ğ undan dolayı yutkunma ve konuşma güçlükleri vardır. Tedavi: 7-8 lerin bulundu ğ u bölgeden insizyon yapılır. Ekstra oral olarak, angulusun önünden alt çene kenarına yakın bir yerden ensizyon yapılarak direnaj sa ğ lanır.

97 Pterygomandibular loca irinleşmesi: Pterygomandibular loca mandibular anestezinin yapıldı ğ ı locadır. Sınırları; Dışta ramusun iç yüzü İ çte M.pterygoideus medialis Yukarıda M.pterygoideus lateralis Altta Trigonum retromolare Önde Pterygomandibular ba ğ vardır.Bu ba ğ ın içinde n. ve a. Mandibularis,n.lingualis ve n.mylohyoideus bulunur.

98

99 Patogenezi: Direkt irinlenmesi mümkün de ğ ildir. Ancak mandibular anestezi esnasında i ğ nenin ve solüsyonun enfekte olmasıyla etkilenir. Klinik: M. Pterygoideus medialisin etkilenmesiyle kuvvetli trismus görülür. Şişlik daha çok retromolar bölgededir. Bu locadaki enfeksiyon yandan parotis lojuna, prapharyngeal bölgeye yukarı do ğ ru retromaksiller bölgeden fossa pterygo palatinaya yayılır. Tedavi: Trigonum retromolareden yapılan ensizyonla irin boşaltılır.

100 Genellikle bu bölge sekonder olarak submandibuler locadan gelen enfeksiyonla iltihaplanır. Klinik Görünüm: Hastanın genel durumu çok bozulmuştur. Trismus ve yutkunma güçlü ğ ü belirgin bulgulardır. Etkilenen tarafta yumuşak damakta kızarıklık ve şişlik vardır. Uvulanın sa ğ lam tarafa do ğ ru kaydı ğ ı görülür.

101 Sternocleidomastoid kasın ön kenarı boyunca yapılan ekstraoral insizyonla veya Pterygomandibular raphe üzerinden yapılan intraoral insizyonla drenaj sağlanır.

102 Retrofarengeal apse Retrofarengeal bölge, prevertebral fasyalar ile farenks arka duvarı arasında yer alır. Yukarıda kafa tabanına, aşa ğ ıda arka mediastinuma kadar uzanır. Bu aralı ğ ın iltihapları sekonder olarak parapharyngeal aralıktan buraya ulaşır.

103 Klinik Görünüm: Parafarengeal apse semptomlarına farenks arka duvarının kızarması ve şişli ğ i de eklenir. Bu nedenle de yutkunma ileri derecede güçleşmiştir. Enfeksiyon aşa ğ ıya do ğ ru ilerleyerek arka mediastinuma ulaşır. Gö ğ üste şiddetli a ğ rılar, sıkışma ve solunum güçlü ğ ü hissedilir. Septisemi bulguları vardır. Drenaj: Apse üst retrofarengeal bölgede yer alıyorsa parafarengeal aralıktan buraya ulaşılır. Cerahat aşa ğ ıya do ğ ru yayılmışsa insizyon klavikulanın üstünde M. Sternocleidomastoideus’un ön tarafından yapılır.

104 Retro pharyngeal abseler:Sınırları; Önde prapharyngeal loca,arkada; vertebralar, İ çte; pharenks adaleleri, dışta; Parotis loju Yukarıda; kafa kaidesi, Aşa ğ ıda; mediasten ile sınırlıdır.

105

106 Patogenezi: Direkt olmaz. İ ndirekt olarak parapharyngeal locanın enfeksiyonu buraya ulaşır.

107 Klinik: Farenks arka duvarının kızarması ve şişmesi ile kendini gösterir. Yutkunma güçlü ğ ü vardır. Abse tedavi edilmezse yukarıda kafa kaidesi aşa ğ ıda da mediastene kadar yayılır.

108 Tedavi: Geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılır. Parapharyngeal abse drenajında yapılan şekilde ensizyonla locaya ulaşılır.

109 Perifasiyel enfeksiyonların komplikasyonları Sinüs Cavernosus Tromboflebiti Mediastinit Hava yolu obstrüksiyonu Metastatik abseler (piyemik abseler) Menenjit Beyin absesi Endokardit Sepsis (septisemi)

110 Cerrahi tedavi ABSE DRENAJI: Drenaj iltihabı bölgedeki pü ve bakteri birikimini ortamdan uzaklaştırır. Kan akımının artmasını ve bölgede doku direncinin fazlalaşmasını sa ğ lar. Enfeksiyonun fasiyal localara yayılımı belirlenmeli ve drenaj için gerekli cerrahi insiziyonlar yapılmalıdır. İ nsizyon öncesi ponkisyon i ğ nesi ile alınan püy materyali mikrobiyolojik incelemeye gönderilerek antibiyogram yapılabilir.

111 Baş ve boyundaki locaların drenaj insizyonları, önemli anatomik yapıların hasar görmemesi, istenmeyen kozmetik sekellerin oluşmaması için dikkatli şekilde yapılmalıdır. Hemostat yardımıyla etkilenen locaya ulaşılana kadar künt disseksiyon ile doku katmanları ayrılır. Apse kavitesi boşaltıldıktan sonra insizyon yerine dren yerleştirilir. Püy tamamen boşalana kadar 2-5 gün yerinde bırakılır.

112 Abse drenajı

113 Kök kanalı yoluyla drenajın sağlanması

114 Cerrahi tedavi ENFEKS İ YON KAYNA Ğ ININ ORTADAN KALDIRILMASI: Diş çekimi Endodontik tedavi Rezeksiyon+ endodontik tedavi

115 Tedavi Fasiyal boşluk enfeksiyonların tedavi prensipleri: İ lk öncelik havayolunun acikligi sa ğ lanmalıdır BT veMR ile tanının konulması Hastanın durumunun dikkatli bir şekilde de ğ erlendirilmesi İ nsizyon ve drenaj yapilmasi İ ntravenöz antibiyotik tedavisi Hastanın hospitalize edilerek destek tedavi sa ğ lanması İ yileşmeyi geciktirebilecek immün baskılayıcı faktörlerin araştırılıp de ğ erlendirilmesi

116 Cerrahi drenaj prensipleri İ şlem öncesi güvenli havayolu sa ğ lanması Geniş insizyon ve önemli organlara hasar vermeden künt diseksiyon Tüm abse odaklarınıa ulaşılıp açılması ve etkilenme olasılı ğ ı olan tüm fasiyal boşlukların de ğ erlendirilmesi Dren yerleştirilmesi İ stenilen sonuç alınmazsa cerrahi işlemin tekrarlanması

117 Medikal tedavi Enfeksiyonun sistemik yayılma olasılı ğ ını düşündüren ateş, halsizlik, lenfadenopati, trismus gibi klinik belirtilerin olması durumunda ya da yaygın ve iyileşmeyen enfeksiyonlarda tedaviye yardımcı olarak antibiyotikler kullanılabilir. Ayrıca vücut savunma mekanizmaları çeşitli nedenlerle yetersiz olan hastalarda (organ transplantasyonu, zayıf kontrollü diyabet v.b.) dental tedaviyle birlikte antibiyotik kullanımı uygun görülmektedir.

118 Antibiyotik Tedavisi Mümkünse antibiyotik seçimi için klinik örnekler alınarak mikrobiyolojik veri elde edilmelidir. Fasiyal boşluk enfeksiyonlarında ilk olarak seçilmesi gereken antibiyotikler penisilin grubudur. Standart doz antibiyotik bu enfeksiyonlarda yetersizdir, bu nedenle yüksek (genellikle maksimum) doz antibiyotik kullanılmalı, 2 veya daha fazla antibiyotik klullanılarak sinerjik etkisinden yararalanılmalıdır. Fasiyel boşluk enfeksiyonlarda intravenöz antibiyotik uygulanması tavsiye edilmelidir çünkü bu şekilde ilacın yeterli plazma düzeyi kesin ve hizli olarak sa ğ lanır. Pensilin alerjisi durumunda klindamisin ve metronidazol en iyi alternatiflerdir

119 Fasiyel Boşluk Enfeksiyonlarında Önerilen Antibiyotik Rejimleri Hafif vakalarda antibiyotik rejimi Penicillin (e.g. penicillin V, amoxicillin ) Maksimum doz-Oral Erythromycin Maksimum doz-Oral Clindamycin Maksimum doz-Oral Metronidazole Maksimum doz-Oral Co-amoxiclav Maksimum doz-Oral Penicillin + metronidazole Maksimum doz-Oral Ciddi vakalarda antibiyotik rejimi Penicillin (e.g. penicillin G, ampicillin) Maksimum doz- İ ntravenöz Co-amoxiclav Maksimum doz- İ ntravenöz Ampicillin-sulbactam Maksimum doz- İ ntravenöz Clindamycin Maksimum doz- İ ntravenöz Imipenem Maksimum doz- İ ntravenöz Penicillin + metronidazole Maksimum doz- İ ntravenöz Penicillin + clindamycin Maksimum doz- İ ntravenöz

120 Destek Tedavi Şiddetli enfeksiyonların yo ğ un bakım ünitesinde tedavi edilmesi gerekebilir. Hastaların immün baskılayan hastalıkları olabilir. Bu gibi faktörler iyileşmeyi geciktirebilir ve düzeltilmelidir. Hastalarda genellikle şiddetli a ğ rı, disfaji (yutmada güçlük), trismus ve iştah kaybı görülmektedir. Disfaji hastalarda dehidrasyon ve malnütrisyona neden olmaktadır. Enfeksiyon hastanın immün direncini düşürür. Şiddetli vakalarda hasta hospitalize edilip intravenöz antibiyotik tedavisi, monitorizasyon, a ğ rı kontrolü ve sıvı- besin deste ğ ine başlanılmalıdır.

121 Cerrahi Drenaj Cerrahi drenaj en etkili ve güvenilir tedavidir. Etkilenen alanda yapilan bir insizyon ve hemostatla yapilan künt diseksiyonla cerrahi drenaj gereklidir. Künt disseksiyonla tüm abse odaklarına ulaşılmalı ve yeterli drenaj ve dekompresyonu sa ğ lamak için dren yerleştirilmelidir. Cerrahinin neden olaca ğ ı ekstra ödem ve hematom, havayolu açısından risk yarattı ğ ı için cerrahi işleme başlamadan önce hastanın havayolu acikligi sa ğ lanmasi gerekebilir. İ nsizyondan sonra önemli organlarda cerrahi yaralanmaya neden olmamak için hemostatla künt diseksiyon yapılır. Künt disseksiyonla tüm abse odaklarına ulaşılmalı ve yeterli drenaj ve dekompresyonu sa ğ lamak için dren yerleştirilmelidir.


"Maxillofasiyal Enfeksiyonlar Prof. Dr. Mehmet YALTIRIK Dt. İ rem K.Topcuo ğ lu Dt.Alen Palancıo ğ lu DtCevat Tu ğ rul Turgut." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları