Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bayram AKBAŞ MYK Başkanı MÜSİAD Mesleki Eğitimde Yeni Açılımlar Çalıştayı, 18-19 Şubat 2011/İstanbul MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN ANAHTAR KAVRAMLAR 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bayram AKBAŞ MYK Başkanı MÜSİAD Mesleki Eğitimde Yeni Açılımlar Çalıştayı, 18-19 Şubat 2011/İstanbul MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN ANAHTAR KAVRAMLAR 1."— Sunum transkripti:

1 Bayram AKBAŞ MYK Başkanı MÜSİAD Mesleki Eğitimde Yeni Açılımlar Çalıştayı, 18-19 Şubat 2011/İstanbul MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN ANAHTAR KAVRAMLAR 1

2 İşgücü İhtiyaç Analizi - İnsangücü Planlaması, Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık, Ulusal Meslek Standartları/ Yeterlilikler, Ulusal Yeterlilik Çerçevesi - Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi İş Piyasasına Duyarlı Eğitim, Yeni Bir Okul Yönetim Sistemi, Kalite Güvencesi  Ölçme – Değerlendirme- Belgelendirme  Akreditasyon, Kesimler/Kurumlar/Kuruluşlar Arası Diyalog- İşbirliği, Geri Besleme/Revizyon 2

3 İŞGÜCÜ İHTİYAÇ ANALİZİ - İNSANGÜCÜ PLANLAMASI 3

4 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK İlk okuldan başlayan mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti, Hayat boyu öğrenme kapsamında iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, Başta veliler olmak üzere, bireyde zihniyet değişiminin sağlanması. 4

5 ULUSAL MESLEK STANDARDI (UMS) Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Mesleki eğitime temel girdi sağlayan, iş ve eğitim dünyasının üzerinde uzlaştığı belgedir. UMS taslakları MYK’nın yetkilendirdiği sektörü temsil edebilen ve yetkinliği olan iş dünyası aktörlerince katılımcı anlayışla hazırlanır. 5

6 UMS HAZIRLAMA VE YÜRÜRLÜĞE KONULMA SÜRECİ Meslek standardı taslağının hazırlanması, ilgili tarafların ve kamuoyunun görüşüne sunulması Taslağın MYK Sektör Komitesine sunulması ve incelenmesi MYK Sektör Komitesince uygun bulunan taslak standardın MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanması Meslek standardının Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) niteliği kazanması 6

7 ULUSAL YETERLİLİKLER 7

8 U.YETERLİLİK GELİŞTİRME VE KABUL EDİLME ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVESİ Ulusal yeterlilik taslakları Sektör Komitesi Taslakların incelenmesi Örgün ve Yaygın Eğitim ve Öğretim Kurumları Ulusal Meslek Standardı Hazırlamış Kuruluşlar Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Personel belgelendirmesi yapan ve kuruma ön başvuru yapmış kuruluşlar MYK Yönetim Kurulu Meslek Kuruluşları ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVESİ MYK Yönetim Kurulu 8

9 UYÇ; AB tarafından benimsenen yeterlilik esaslarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yüksek öğrenim dahil tüm teknik ve mesleki eğitim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla kazanılan yeterlilik esaslarını belirler. MEB, YÖK ve MYK temsilcilerinden oluşan UYÇ Hazırlama Komisyonu oluşturulmuş ve AYÇ ile uyumlu UYÇ oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir. ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVESİ (UYÇ) 9

10 Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını sağlamak için tercüme aracı Ülkelerin yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan, öğrenme çıktılarına dayalı ortak Avrupa referans çerçevesi 8 seviyeli bir yapıdan oluşur Seviye tanımlayıcısı; yeterlilik çerçevesinde yer alan seviyelere ait sahip olunması gereken bilgi,beceri ve yetkinlik tanımıdır. AYÇ Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi ve Parlamentosu tarafından Nisan 2008’de kabul edilmiştir. AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 10

11 AYÇ Öğrenme Çıktıları Örgün Öğrenme Yaygın Öğrenme İnformal Öğrenme 11

12 İŞ PİYASASINA DUYARLI MESLEKİ EĞİTİM İçerik olarak; UMS’lere uygun mesleki eğitim programları, Nicelik olarak; işgücü ihtiyaç analiz sonuçlarıyla tutarlı, Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen. 12

13 YENİ BİR OKUL YÖNETİM SİSTEMİ Mesleki eğitim kurumlarının yönetiminin üçlü yapıya kavuşturulması, Öğretmen Yeterlilikleri, Okul standartları, Genel Bütçe dışı ek kaynaklar, Akreditasyon, Özel sektörün alana girmesi için teşvik. 13

14 Eğitim kurumlarının akreditasyonu, Bireylerin bilgi ve beceri düzeyinin şeffaf ve güvenilir biçimde ölçülmesi ve belgelendirilmesi, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesi, MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin uluslar arası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlanması. KALİTE GÜVENCESİ, BELGELENDİRME VE AKREDİTASYON 14

15 15

16 16

17 “ İstihdam Ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP)” İlk ulusal meslek standardının yayımlanmasını takiben; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER’in özel ilgisi ve talimatlarıyla MYK’nın sekretaryasında, MEB ve YÖK başta olmak üzere, San.ve Tic. Bak., DPT, TOBB, TESK, işçi ve işveren konfederasyonları, meslek kuruluşları, STK’lar ve ilgili tüm tarafların katılım ve katkısıyla hazırlandı. Eylem Planı 2010/660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edildi, 15.07.2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. KESİMLER/KURUMLAR/KURULUŞLAR ARASI DİYALOG VE ETKİLİ İŞBİRLİĞİ 17

18 “İMEİGEP ” AMAÇ Mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, Eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, Hayat boyu öğrenme anlayışı içinde aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması, Mesleksizlik sorununun giderilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması için; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesidir. Anahtar kavramlara ilişkin gerekli tüm tedbirler İMEİGEP’te mevcuttur. 18

19  Ulusal Meslek Standartları ve Yeterliliklerin en geç 5 yılda revize edilmesi,  Mesleki eğitim programlarının en geç bir yıl içinde UMS’lerle uyumlaştırılıp, uygulanması,  İMEİGEP ‘in ve konuya ilişkin diğer ulusal stratejilerin ihtiyaçlara göre revize edilmesi. 19 GERİ BESLEME/REVİZYON

20 Teşekkürler… www.myk.gov.tr 20


"Bayram AKBAŞ MYK Başkanı MÜSİAD Mesleki Eğitimde Yeni Açılımlar Çalıştayı, 18-19 Şubat 2011/İstanbul MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN ANAHTAR KAVRAMLAR 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları