Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ"— Sunum transkripti:

1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ
Vural Yılmaz Cihan Batman Temel Bilgi Teknolojileri II OKUTMAN Fatih Mehmet AVCU 11/05/2010_MALATYA

2 İÇERİK

3 Ekonometri Nedir? Ekonometri, ekonomi (iktisat) ve istatistiğin birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır. Ekonometri ile uğraşan kişilere "matematiksel iktisatçı" da denebilir.

4 Ekonometri eğitimi İktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan ancak bu üç bilim dalının her birinden ayrı bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

5 Ekonometrinin Temel Amacı
Matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır.

6 Ekonometri, istatistik bilimi ile doğmuştur.
Ekonomik kuramların istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle sınanmasını ve ekonomi ile ilgili verilerin yorumlanmasını sağlayan bilim dalıdır. Günümüzde daha güçlü bilgisayar ve yazılımların varlığıyla ekonometrik analizlerin gücü artmıştır.

7 Etimolojik olarak "ekonomik ölçüm" anlamına gelmektedir
Matematiksel İktisat, İstatistik ve Ekonomi Teorisi'nin bir birleşiminden oluşur. Ekonomik teorinin amprik analizle sınanmasını mümkün kılar.

8 Örneğin; talep eğrisinin Ekonomi Teorisinin öngördüğü gibi aşağı doğru eğimli (negatif eğimli) olup olmadığı ekonometrik yöntemlerle test edilir.

9 Ekonomi Teorisi eğim katsayısının kesin değeri hakkında bir yorumda bulunamazken, ekonometri ile eğim katsayısının değeri kestirilmeye çalışılır.

10 Talep eğrisi örneğinde bir malın fiyatında meydana gelen bir birimlik artışın, talep miktarında herhangi bir azalmaya yol açıp açmadığı, azalma oluyorsa belli bir aralıkta yaklaşık olarak ne kadar bir azalmayı beraberinde getirdiği ekonometri ile ölçülür.

11 Ekonometrik Çözümlemeler İki Ana Dalda İncelenebilir
Zaman Serisi Analizi 2) Yatay Kesit Analizi

12 Bir başka deyişle; Zaman serisi analizi değişkenlerin bir zaman aralığı üzerindeki değerlerini ve bu değerlerin farklı değişkenler için birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanır.

13 Yatay kesit analizi ise tek bir zaman noktasında farklı değişkenlerin incelenmesine dayanır.
Örneğin yılları arasında ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişki tek bir ülke için incelendiğinde zaman serisi analizi, 2000 yılı üzerinde farklı ülkelerin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları incelendiğinde yatay kesit analizi yapılmış olur.

14 Zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanıldığında ise panel veri analizi denen yöntem uygulanır

15 Örneğin bu analiz 2000 ile 2010 yılları arasında 20 farklı ülkenin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları analiz edildiğinde panel veri teknikleri kullanılır.

16 EKONOMETRİK MODELLER 1.Basit bir ekonometrik model
2.Tek değişkenli ekonometrik model 3.Çok değişkenli ekonometrik model

17 Basit bir Ekonometrik Model
Kişisel harcamalar = Sabit (otonom) harcama + Harcama eğilimi X Gelir + Tesadüfi bir hata değişkeni Böyle bir model klasik en küçük kareler yöntemiyle çözüldükten sonra her bir gelir miktarı için yaklaşık ne kadar harcama yapılacağı tahmin edilebilir. Bu modelin sağlıklı tahmin vermesi için hata teriminin istenen bazı özelliklere sahip olması gerekir. Aksi taktirde ise yanıltıcı sonuçlar elde edilebilir.

18 Tek Değişkenli Ekonometrik Model
Kişisel harcamalar = Harcama eğilimi X Gelir + Tesadüfi bir hata değişkeni

19 Tek Değişkenli Ekonometrik Model
Kişisel harcamalar = Sabit harcama + Harcama eğilimi1 X Gelir1 + Harcama eğilimi2 X Gelir2 +………+ Harcama eğilimik X Gelirk + Tesadüfi bir hata değişkeni

20 EKONOMETRİST KİMDİR? Ekonometrist ;
Ekonomik olayların matematiksel ölçümü, değerlendirilmesi, planlanması ve uygulaması konularında inceleme ve araştırma yapan kişidir.

21 istatistiksel ve matematiksel metodları kullanan ekonomisttir.
Ekonometrist, Bir başka deyişle; istatistiksel ve matematiksel metodları kullanan ekonomisttir.

22 EKONOMETRİSTİN GÖREVLERİ:
- Ekonometristler, hammadde kaynaklarının ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada en etkin biçimde kullanılması, üretilen mal ve hizmetlerin uygun koşullarda bölüşülmesi ve bu kaynakların verimli kullanılması konularını içeren ekonomi alanında araştırma yaparlar.

23 Ekonometristler; Çalıştıkları kamu ve özel kesim kuruluşlarının araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya yönelik araştırmaları yürütürler. Ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve sonuçta uygun ekonomik kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yaparlar, ekonomik olayları matematiksel olarak ölçerler.

24 Ekonometristler; İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapar, çalışmaları yönetirler, denetlerler.

25 EKONOMETRİSTİN KULLANDIĞI ALET VE MALZEMELER
- Bilgisayar, Hesap makinesi, - Çeşitli iletişim araçları, Büro malzemeleri.

26 Ekonometrist olmak isteyenlerin;
1) Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip, 2) Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, 3) Sosyal olaylara ilgili, 4) Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, 5) Bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan, 6) Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme,uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip kimseler olmaları gerekir.

27 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel ile iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler.

28 EKONOMETRİSTLERİN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ekonometri bölümünü bitirenler; Kamu kurum ve kuruluşlarında, Bankacılık sektöründe, Araştırma şirketlerinde, İşletmelerin araştırma, planlama bölümlerinde, Borsa (Menkul Kıymetler) sektöründe çalışmaktadırlar.

29 Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur.
Ekonometri bölümünü bitirenler; Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur. Bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistiği iyi bilmeleri bu alanda kendilerine avantaj sağlamaktadır.

30 MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
EKONOMETRİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi, üniversitelerin iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin "Ekonometri” bölümlerinde verilmektedir.

31 EKONOMETRİ EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Eğitime başlayabilmek için Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında(LYS) yeterli puanı almak gerekmektedir.

32 EKONOMETRİ EĞİTİMİNİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan derslerde daha çok iktisadi konulara, uygulamalı olarak da matematik, istatistik, yöneylem ve bilgisayar konularına ağırlık verilir.

33 MESLEKTE İLERLEME Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.

34 İşletmeci Ekonomist Maliyeci Muhasebeci İşletme Mühendisi
BENZER MESLEKLER: İşletmeci Ekonomist Maliyeci Muhasebeci İşletme Mühendisi

35 BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

36 -Prof.Dr. KILIÇBAY, Ahmet; Ekonometrik Metotlar ve Araştırma,
- GÜRİŞ, Selahattin- ÇAĞLAYAN, Ebru; Ekonometri Temel Kavramlar, Der Yay. İstanbul, 2005 -Prof.Dr. KILIÇBAY, Ahmet; Ekonometrik Metotlar ve Araştırma, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yay. İstanbul, 1975 -http://tr.wikipedia.org -http://www.marmara.edu.tr

37 Sabrınız ve bizi dinlediğiniz
için teşekkür ederiz…


"İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları