Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TINAS İZMİROĞLU ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TINAS İZMİROĞLU ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TINAS İZMİROĞLU ANADOLU LİSESİ
REHBERLİK SERVİSİ

2 ANADOLU LİSELERİNİN AMACI
a) İlgi ,yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programına hazırlanmalarını, Yabancı dili ,dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

3 FAALİYETLERİMİZ Sportif : Voleybol, Basketbol Tiyatro
Müzik faaliyetleri Kültür Gezileri Meslek tanıtım günleri Üniversite Gezileri Yurtdışı Gezileri

4 2014-2015 ÖSYS BAŞARIMIZ Tıp Fakültesi Hukuk Fakültesi
Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi İİBF Fen Edebiyat Fakültesi Sağlık Fakültesi

5 REHBERLİK SERVİSİ Öğrencilerin kendilerini ve çevreyi tanımaları, dengeli bir kişilik geliştirmeleri,uyum sorunları gidermeleri,ilgi,yetenek ve kişilik özelliklerine uygun bir mesleğe yönelmeleri, serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri, alan ve ders seçmeleri ,başarılarını arttırmaları,kişiler arası iletişim becerilerini geliştirmeleri…vb konular rehberliği zorunlu kılan etmenlerdir.

6 REHBERLİĞİN HİZMET ALANLARI
Öğrencilerin: Bedensel,zihinsel ve duygusal yönden özelliklerini tanımalarına ve kabul etmelerine , İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmek için gerekli beceriler kazanmalarına , Kişisel gelişimleri için kendilerine açık olan fırsatları ,okul ve okul dışındaki eğitim olanaklarını ,meslekleri ,toplumun beklentilerini tanımalarına,

7 Amaç belirleme ,sorun çözme ,karar verme ,tercih yapma ,sorumluluk alma vb konularda kendine güven kazanma , Toplumun gerçeklerini göz önüne alarak kendilerine uygun üst öğrenim kurumlarını tanımalarına, Çalışmayı zevkli hale getirme ve serbest zamanlarını kendilerine belirtilen amaç doğrultusunda değerlendirmelerine yardımcı olmaktır.

8 REHBERLİĞİN İLKELERİ Rehberlik hizmetlerinde insana saygı esastır.
Rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açıktır. Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır. Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır. Rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

9 SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ

10 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN GENEL ESASLARI
MADDE 43-  (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir. a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur. b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar,  uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir. c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır. ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir. d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur. e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.

11 İTİRAZ HAKKI Öğrencilerin talebi dahilinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni tarafından birlikte bir kez daha incelenir. Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir.

12 PERFORMANS PUANI Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birincisi ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak paylaşılmasına yönelik ders öğretmenin gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışmasını ile,

13 PERFORMANS PUANI İkincisi, öğrencinin derse hazırlık, devam , aktif katılım ve örnek davranışlarına verilir. Zümre kararı performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.

14 SINAV YÖNETMELİĞİ Her dersten en az iki sınav yapılır.3 ve üstü saat dersten en az 2 sınav yapabilir. Öğrenciler 1. ve 2. dönem yönetmeliklere uygun olarak ortak sınav uygulanmaktadır. Sınav sırasında ders öğretmenleri tüm sınıfları gezerek öğrencileri anlamadığı noktalarda bilgilendirmektedir. Sınavlar test ve veya klasik yazılı olarak yapılabilir. Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.

15 *Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede 100’lük puan sistemi kullanılır.
*Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır.

16 PUANLARIN NOT DEĞERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
GEÇMEZ 50,00-59,99 GEÇER 60,00-69,99 ORTA 70,00-84,99 İYİ 85, PEKİYİ

17 BİR DERSİN YIL SONU PUANI
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. b) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu puanı ortalamasıdır.

18 ÖRNEK : Matematik dersi için; 1. dönem = 56.00
2. Dönem = ise yıl sonu notu = ’dir (orta).

19 Bir Dersin Ağırlıklı Puanı ve Notu
Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. ÖRNEK :Matematik yıl sonu notu = 61 Matematik dersi haftalık ders saati = 4 Matematik dersi ağırlıklı yıl sonu notu=61x4=244

20 YIL SONU BAŞARI PUANI Yukarıda bir ders için yaptığımız hesaplamayı tüm dersler için ayrı ayrı yapıp toplam ders saati sayısına bölerek elde edilir. Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

21 Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; a) İki dönem puanının aritmetik ortalaması en az "Geçer"(50) olması veya Örnek: 1. Dönem Matematik notu: 58 2 Dönem Matematik notu: 74 Yılsonu Matematik notu :58+74:132/2: 66 (geçer) Örnek: 1. Dönem Matematik notu: 28 2 Dönem Matematik notu: 52 Yılsonu Matematik notu :28+52:80/2: 40 (geçmez) Birinci dönem notuna bakılmaksızın ikinci dönem notu en az 70 olan öğrenci o dersten başarı sayılır.

22 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Doğrudan geçme: Ders yılı sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.

23 ORTALAMA İLE DOĞRUDAN GEÇME
Öğrencilerin herhangi bir dersten veya derslerden ders kesimi sonucu başarısızlığı söz konusu ise öğrencinin tüm derslerinden oluşan ağırlıklı yıl sonu puanı 50,00 olması durumunda ortalama ile başarılı sayılır. Ortalama ile geçen öğrencinin zayıf derslerinden sorumluluğu kalkar.

24 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME
Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden ders yılına ait en fazla üç (3) alt sınıftaki sorumlulukları beraber en fazla altı (6) dersten sorumlu olarak sınıfını geçer. Örnek: 9. sınıftan 3 dersten sorumlu 10. sınıftan 2 dersten sorumlu 11. sınıftan 2 dersten sorumlu Toplamda 7 ders olduğundan sınıf tekrarına kalır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

25 SINIF TEKRARI Öğrencilerden;
a) Yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır.

26 Sorumluluk Sınavları Öğrencilerden; a) Sorumluluk sınavları EYLÜL ve ŞUBAT ayında yapılır. Gerek duyulması halinde Cumartesi ve Pazar da yapılabilir. b) Sorumluluk sınavları ve tarihleri okul yönetimince okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilir. Öğrenci ve veliler duyuruları takip etmekle sorumludur. 26

27 Geç Gelme Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Açıklama : Sene başı Öğretmenler Kurulu kararımız gereğince birinci derse geç gelen öğrenci ilk 5 dakika idareden geç kağıdı alınarak derse katılır. Günlük ders saatinden yarısından fazlasına girmeyen öğrencinin devamsızlığı tam gün sayılır. Ders saatinin yarısından az olduğu durumda yarım gün yok yazılır. 9,10 ve 11. sınıflarda 4 saate kadar yarım gün 4 saat üstü devamsızlık tam gün sayılır. 12. sınıflarda 3 saate kadar yarım gün 3 saat üstü devamsızlık tam gün sayılır. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

28 DERS SEÇİMİ Ders seçimi öğrenci, veli, rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmen bilgisinde mayıs ayının ikinci haftasından ders kesimine kadar yapılır. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

29 DERS SEÇİMİ Ders için en az 10 öğrenci talebi gerekmektedir. Dersler okulun fiziki ve diğer imkanları doğrultusunda açılır.

30 DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ İŞLEMLER
Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır; a) Ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. b) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Özrün, resmî bir makamdan alınacak belgeyle veya veli izin beyan dilekçesi ile belgelendirilmesi hâlinde özrü takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine verilmesi zorunludur.zorunlu hallerde bu süre maksimum 20 gündür. Heyet raporları devamsızlıktan sayılır. (45 gün devamsızlık kapsamında değerlendirilir.) Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.

31 Okulun Giriş-Çıkış ve öğle arası Saatleri
Giriş Çıkış sınıf Pazartesi : : :15 Salı : : :15 Çarşamba : : :15 Perşembe : : :15 Cuma : : :15 Öğrenciler 08:45 de sıra olmaktadır. Öğle arası : 12,05 – 12,55

32 İZİN İŞLEMLERİ Öğrenci ile ilgili izin işlemleri sadece veli aracılığıyla yapılır. Okul Telefon Numarası:

33 VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
Veli Bilgilendirme Sistemi ( e-okul) İle Not ve Devamsızlıklarını kolaylıkla Takip Edebilirsiniz.

34 GEZİ FAALİYETLERİ Okulumuzda ilk yıldan itibaren çeşitli üniversite ve kültür gezileri olmaktadır. Yapılacak geziler okulumuz sitesi ve öğrenciler aracılığıyla duyurulacaktır. Gezilerde veli dilekçelerinin zamanında okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir. Geziye katılmayan öğrenciler okula gelerek derslerine gireceklerdir.

35 GEZİ DİLEKÇESİNDE Çocuğunuzun yapılacak olan geziye katılmasına izin verdiğiniz Gerekli olan yol veya diğer ücreti ödemeyi kabul ettiğiniz Gezi sonrasında çocuğunuzun yol güzargahında uygun yerlerde indirilmesine izin verdiğinize dair ibare bulunmalıdır Gezi dilekçe örneği okulumuz sitesinde bulunmaktadır.

36 OKUL ÖĞRENCİ VELİ SÖZLEŞMESİ
Önceki yıllarda çıkan yönetmelikle okullarda VELİ ÖĞRENCİ OKUL sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu sözleşmede VELİ ÖĞRENCİ OKUL İçin hak ve sorumluluklar yer almaktadır. Yapılan bu sözleşmeyle taraflar belirtilen haklara sahip olup, kendisine düşün görevleri yapacağını beyan eder.

37 PROJELERİMİZ Bu yıl okulumuzda düzenli ders çalışma alışkanlığını kazanma Her öğrencinin ilgisine uygun sosyal faaliyette yer alması projeleri uygulanmaktadır.

38 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"YILDIZ TINAS İZMİROĞLU ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları