Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEOG SINAV S İ STEM İ HAKKINDA * *Van RAM yayınıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEOG SINAV S İ STEM İ HAKKINDA * *Van RAM yayınıdır."— Sunum transkripti:

1 TEOG SINAV S İ STEM İ HAKKINDA * *Van RAM yayınıdır.

2 Temel E ğ itimden Ortaö ğ retime Geçiş Sınavı (TEOG) 2013-2014E ğ itim-Ö ğ retim yılından itibaren başlayan ortaö ğ retim kurumlarına ö ğ renci yerleştirme için kullanılan sistemdir. 8. Sınıfta okuyan ö ğ rencilere uygulanacaktır. 2014-2015 e ğ itim - ö ğ retim yılından başlayarak altı temel ders için 8 inci sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecektir.

3 Sistem Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İ ngilizce, İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere 6 temel dersten oluşacaktır. Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacaktır. Temel E ğ itimden Ortaö ğ retime Geçiş Sınavı (TEOG)

4 Yeni Sistemin Amacı; Ö ğ renci,ö ğ retmen okul ilişkisini güçlendirmek, E ğ itim sürecinde ö ğ retmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak, Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sa ğ lamak, Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak, Ö ğ retmenin mesleki performansını artırmak, Ö ğ retim programlarının uygulanmasını ve ö ğ renci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve de ğ erlendirmek

5 Yeni Sistemin Amacı; Okul dışı e ğ itim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak, Başarı de ğ erlendirmesini sürece yaymak, Ö ğ renci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve de ğ erlendirmek, Ö ğ renci devamsızlı ğ ını en aza indirmek, Orta ve uzun vadede ö ğ rencinin ders dışı sosyal,kültürel,sanatsal ve sportif etkinliklerini de ğ erlendirmektir.

6 BAŞVURU NASIL YAPILACAK? 8 inci sınıf ö ğ rencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf ö ğ rencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır. Okul Müdürlüklerince bilgiler e- okul üzerinden güncellenecektir. 8 inci sınıf ö ğ rencileri ayrıca 2014 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir. Ancak Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf ö ğ rencileri 2014 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde ö ğ renim gördü ğ ü okul müdürlüklerine başvurarak PYBS’ a başvuru yapmaları gerekecektir. Açık ö ğ retim ortaokulu ö ğ rencilerinin başvuru işlemleri Açık Ö ğ retim Ortaokulu Müdürlü ğ ü tarafından takip edilecektir.

7 ORTAK SINAVLARA G İ R İ Ş YER İ Ola ğ anüstü haller ve özel durumlar dışında 8 inci sınıfta ö ğ renim gören her ö ğ renci kendi okulunda sınava girecektir. Ö ğ rencinin sınava girece ğ i sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, ö ğ renci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden ö ğ rencinin hangi sınıf ve sırada sınava girece ğ ini görebilecektir. Sınavda görevlendirilecek ö ğ retmenler kendi okullarından farklı okullarda görev yapacaklar

8 TEOG UYGULAMASI Sınavlar akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Uygulama iki dönemde yapılmak üzere her dönem için iki okul gününde yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak, Yanlış cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek, A ve B kitapçıklarından oluşacaktır

9 MAZERET SINAVININ UYGULANMASI Ortak sınav/sınavlara girmeyen ö ğ rencilerden mazeretleri okul müdürlü ğ ünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacak, Her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacak, Mazeret sınavları hafta sonu yapılacaktır.

10 ORTAÖ Ğ RET İ ME YERLEŞT İ RMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

11 Yılsonu Başarı Puanı Yılsonu başarı puanı, not ile de ğ erlendirilen tüm derslerin a ğ ırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Ayrıca 8. Sınıf başarı puanı hesaplanırken ortak sınavlarda alınan puan da girdikleri dersin kaçıncı sınavıysa o şekilde de ğ erlendirilmeye tabi tutulacaktır.

12 A ğ ırlıklandırılmış ortak sınav puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ erin derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle a ğ ırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

13 Yerleştirmeye esas puanın hesaplanması Ö ğ rencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

14 Yerleştirmeye esas puanın hesaplanması Tam PuanYEP in Hesaplanması Yılsonu Başarı Puanı 100 (6-7-8. Sınıf için ayrı ayrı) YBP (6+7+8 sınıf YBP) + AOSP /2 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 700 YEP500

15 ORTAÖ Ğ RET İ ME GEÇ İ Ş NASIL GERÇEKLEŞECEK? Ortaö ğ retime yerleştirmeye esas puan, ö ğ rencinin bir sonraki e ğ itim kademesinde devam edece ğ i okulun belirlenmesinde kullanılacak, Ö ğ rencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre de ğ erlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek,

16 PUAN EŞ İ TL İĞİ HAL İ NDE ORTAÖ Ğ RET İ ME YERLEŞT İ RME NASIL GERÇEKLEŞECEK? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşa ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: A ğ ırlıklandırılmış ortak sınav puanı, Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlü ğ ü, Tercih önceli ğ i, Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlı ğ ı.

17 SINAV SAATLER İ VE BAŞLAMASI ORTAK SINAVLAR 1. GÜN DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISÜRESİ TÜRKÇE09.002040 MATEMATİK10.102040 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 11.202040 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISÜRESİ FEN VE TEKNOLOJİ 09.002040 T.C. INKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜL ÜK 10.102040 YABANCI DİL11.202040

18 SINAV SAATLER İ VE BAŞLAMASI Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen ö ğ renciler sınava alınacaktır. Geç gelen ö ğ rencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince ö ğ renciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan ö ğ renci sınıftan çıkabilecektir. Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 dakika kala, ö ğ renciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel e ğ itim tedbiri olan ö ğ renciler hariç sınıfta en az iki ö ğ rencinin kalmasına dikkat edilecektir. Ortak Sınavlar, sınav günleri yapılan ders yazılıları arasında 30’ar dakika dinlenme süresi verilmek suretiyle her sınav günü üç ders yazılısını içerecek şekilde bir oturum halinde, iki günde iki oturum olarak gerçekleştirilecektir.

19 UYGULAMA TAKV İ M İ ORTAK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ SINIFSINAV TARİHLERİ MAZERET SINAV TARİHLERİ SINAV SONUÇ İLANI DÖNEM 8. SINIF26-27 Kasım 201413-14 Aralık 2014Ocak1. 8. SINIFNisan Ayının Son Haftası Mayıs Ayı İçerisinde Haziran2.

20 ORTAK SINAVA KATILAMAYAN Ö Ğ RENC İ LER Yurtdışında Bakanlı ğ ımıza ba ğ lı olmayan okullar hariç, ortak sınavlara katılamayan ö ğ rencilerin bilgileri okul müdürlü ğ ü tarafından sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecektir. Ortak sınavlara katılamayan di ğ er ö ğ renciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir

21 ÖZEL E Ğİ T İ M İ HT İ YACI OLAN Ö Ğ RENC İ LERLE İ LG İ L İ İ ŞLEMLER Özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ rencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün e ğ itime devam edenler okul müdürlü ğ ünün ba ğ lı bulundu ğ u RAM'a, açık ö ğ retim ortaokuluna devam edenlerin ise açık ö ğ retim ortaokulu müdürlü ğ üne birinci ve ikinci dönem de sınav tedbirleri alınacak ve takvimde belirtilen zaman da mesai bitimine kadar müracaat edeceklerdir. Sınava girmek istemeyen Özel E ğ itim ihtiyacı olan bireylerde veli dilekçesi ile başvurmaları halinde TEOG sınavından muaf tutulacaktır.

22 ÖZEL E Ğİ T İ M İ HT İ YACI OLAN Ö Ğ RENC İ LERLE İ LG İ L İ İ ŞLEMLER Sınavlarda ö ğ renciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; ö ğ renci velisi/vasisi tarafından “Özürlü Sa ğ lık Kurulu Raporu”, ”Özürlü Kimlik Kartı” veya “özürlü bilgisinin işlendi ğ i nüfus cüzdan”ından biri ile, süre ğ en hastalı ğ ı olan ö ğ renciler için ise sa ğ lık raporunun aslı veya onaylanmış örne ğ i ile RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.

23 Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokulu (YBO) müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir sa ğ lık kurulu raporunun örne ğ inin RAM’a gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. Özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ renciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavlarda kullanabileceklerdir. ÖZEL E Ğİ T İ M İ HT İ YACI OLAN Ö Ğ RENC İ LERLE İ LG İ L İ İ ŞLEMLER

24 ORTAK SINAVLAR VE DERSLER İ N KAT SAYILARI Ders AdıAğırlık Katsayıları Türkçe4 Matematik4 Fen ve Teknoloji4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi2 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2 Yabancı Dil2 TOPLAM18

25 ORTAK SINAVLARA İ T İ RAZ Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr (e- okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YE Ğİ TEK’e yapılabilecektir. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır. Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için ö ğ renci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılı ğ ıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. İ tirazın haklı bulunması halinde ücreti iade edilecektir. İ tiraz ücretini yatırıp banka dekontunu itiraz dilekçesi ile birlikte göndermeyen ö ğ rencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. İ tirazların cevaplanmasında YE Ğİ TEK gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ö ğ rencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

26 EK PUAN Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜB İ TAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan ö ğ rencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir. Ö ğ rencilerin, TUB İ TAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.

27 EK PUAN Ö ğ renim gördü ğ ü yıl içinde TÜB İ TAK tarafından gerçekleştirilen birden fazla uluslararası sınav ve yarışmaya katılıp farklı alanlarda başarılı olan ö ğ rencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, di ğ er derecelerin de yarısı hesaplamada dikkate alınır. Ekip ya da takım olarak TÜB İ TAK tarafından gerçekleştirilen yarışmalara katılıp başarılı olan ö ğ rencilerin aldıkları ek puan, yılsonu başarı puanlarına ilave edilir. Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden ö ğ renciler yararlanabilir. İ braz edilen bilgiler, ö ğ rencinin ö ğ renim gördü ğ ü ortaokul müdürlü ğ ü tarafından ders yılı bitimine kadar e-okul sistemine işlenir. Ders yılı bittikten sonra sisteme işlenen bilgiler işleme alınmayacaktır. Ö ğ renciler konu ile ilgili belgelerini ve dilekçelerini ders yılı bitimine kadar YE Ğİ TEK- Ölçme, De ğ erlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlı ğ ında olacak şekilde göndereceklerdir. Süresi içerisinde YE Ğİ TEK’e ulaşmayan belge ve dilekçeler işleme alınmayacaktır. Ülkemizi temsil etme hakkını kazandı ğ ını belgeleyemeyen ö ğ rencilerin başvuruları, Millî E ğ itim Bakanlı ğ ı Ortaö ğ retim Kurumlarına Geçiş Yönergesi gere ğ ince dikkate alınmayacaktır.

28 ORTAK SINAV SONUÇLARININ B İ LD İ R İ LMES İ Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. Ö ğ rencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

29 ORTAK SINAVLARIN GEÇERS İ Z SAYILACA Ğ I DURUMLAR Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi, Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması, Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi, Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

30 ORTAK SINAVLARIN GEÇERS İ Z SAYILACA Ğ I DURUMLAR Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, Cevap kâğıdı değerlendirilirken aynı sınıfta oturan adaylarının sıraları dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucuna göre ikili/toplu kopya tespit edilmesi, Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

31 SINAVIN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.


"TEOG SINAV S İ STEM İ HAKKINDA * *Van RAM yayınıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları