Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINIR-TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİ ŞB.MD. M.UĞUR KIZILHİSAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINIR-TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİ ŞB.MD. M.UĞUR KIZILHİSAR."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINIR-TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİ ŞB.MD. M.UĞUR KIZILHİSAR

2 1

3 5018 sayılı Kanunda TAŞINIRLAR KAMU KAYNAĞI OLARAK TANIMLANMIŞTIR KANUNA GÖRE KAMU KAYNAĞININ; ETKİN, VERİMLİ, EKONOMİK, OLARAK - KULLANILMASI, - YÖNETİLMESİ, - VE HESABININ VERİLMESİ, ESASTIR. 2

4 3 Bu çerçevede, 5018 sayılı Kanunda; 1)Sorumluluk yetkiyi kullanana yüklenmiştir. 2) Kusursuz sorumluluk kaldırılmıştır. 3) Kanunla verilen yetki çerçevesinde; kamu kaynağını kullanan, kamu kaynağını yöneten, Ve kamu kaynağının edinilmesi, kullanılması ve yönetilmesi konularında emir ve talimat verenler, Bu işlemlerden dolayı sorumlu olarak hesap verecektir. BU KİŞİ; İDARİ ANLAMDA ÜST YÖNETİCİ, MALİ ANLAMDA HARCAMA YETKİLİSİDİR.

5 Taşınır Mal Yönetmeliğinin dayanağı, 5018 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesidir. Maddede; “...Taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, maliye bakanlığınca hazırlanacak ve bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” hükmüne yer verilmiştir. 4

6 Bütün taşınırların kayıt altına alınmasını, Muhafazasını, İdareler arasında bedelsiz devir ve tahsisini, Yönetimini, Görevli ve sorumluların belirlenmesini, Hesabının verilmesini, Düzenlemektedir.  YÖNETMELİK (Md:1) ; 5

7 6 TA Ş INIR 1-EDİN 2-KAYDET 3-YÖNET 4-HESABINI VER YETKİLİ MERCİLER

8 7 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER - 5018 KAPSAMINDA DEĞİL. -ANCAK; DSBM YÖNETMELİĞİ 27.MADDESİ İLE KAPSAMA DOLAYLI OLARAK ALINDI. MADDE HÜKMÜNE GÖRE: -KAYITLARA ALINMASINDA, -VERİLMESİNDE, -İZLENMESİNDE,TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNE TABİ. TSK, MİT VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIRLARI KAPSAMDA DEĞİLDİR..

9 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükmüne göre; Döner sermayelerce edinilen taşınırların - Kayıtlara alınmasında, - Verilmesinde, - İzlenmesinde, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.  Döner Sermayeli İşletmeler yönünden; 8

10 Yönetmelik; › Tüketim Madde ve Malzemelerini, › Makine, Cihaz ve Aletleri, › Taşıtları, › Ve Demirbaşları, kapsamaktadır. Maddi Olmayan Duran Varlıklar içinde yer alan telif hakları ve yazılımlar yönetmelik kapsamında değildir. Bunlar yalnızca muhasebe (260) kayıtlarında izlenir.  TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI 9

11 10 KAPSAMDAKİ TAŞINIRLARIN KAYDEDİLECEĞİ HESAPLAR TAŞINIRIN MUHASEBE KAYITLARI Tüketim Malzemeleri 150 Tesis Makine ve Cihazlar 253 Taşıtlar 254 Demirbaşlar 255

12 Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre; Bütün taşınırlar kayıt altına alınacak- md:12 Her kayıt belgeye dayandırılacak – md.12 Kayıtlar Elektronik Ortamda Tutulacak- 11, Kayıtlar yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulacak- md:12, Kayıtlar Harcama Birimleri İtibarıyla olacak- md:12, Taşınır Hesabı Harcama Birimleri İtibarıyla Hazırlanacak- md:34 Taşınır Yönetim Hesabı Harcama Yetkilisi tarafından biriminde muhafaza edilecek md:34.  TEMEL İLKE VE ESASLAR 11

13 Harcama Birimi; Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimleri ile ödenek gönderilmek suretiyle harcama yetkisi verilen taşra birimleridir. Harcama Yetkilisi;Harcama biriminin en üst yöneticisidir.  Harcama Birimi ve Harcama Yetkilisi 12

14 YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA; › HARCAMA YETKİLİSİ, › TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ, › KONSOLİDE GÖREVLİSİ, › MUHASEBE YETKİLİSİ, › KENDİSİNE DAYANIKLI TAŞINIR ZİMMETLENEN PERSONEL, Görevli ve sorumlu olarak karşımıza çıkmaktadır  GÖREVLİ VE SORUMLULAR (md.5-6-7-8) 13

15 HARCAMA YETKİLİLERİ, taşınırların; › Hukuka uygun olarak edinilmesinden; etkili, ekonomik, verimli olarak kullanılması ve yönetilmesinden (5018/8-11-32-48), › Kayıtların usulüne uygun olarak, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan, › Taşınır Yönetim Hesabını biriminde muhafaza etmek ve ilgili mercilere göndermekten, › Kayıp ve noksanlıklarda, meydana gelen zararın kusurlu olanlardan tazmininden, Görevli ve sorumlu olup, gerektiğinde, kayıt ve işlemleri kontrol etmeye yetkilidir.  HARCAMA YETKİLİLERİ md:5 14

16 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri; › Harcama Yetkilisi tarafından, memuriyet ve çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın görevlendirilir. Taşınır işlemler yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir. (D.S.İşletmeler bu hükme tabi) › Taşınır kayıt ve işlemlerinde Harcama yetkilisine karşı sorumludur. › Ancak, kendi kusuru nedeniyle ambarlarında meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan doğrudan sorumludur. › Sorumluluklarındaki ambarları devretmeden görevlerinden ayrılamazlar.  TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ (md:6) 15 (2012 de Ek) İhtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin kayıt ve işlemleri bir TKKY tarafından yürütülebilir.

17 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri; › Edinilen taşınırları teslim al ır, › Muayenesi yapılanları tüketime ve kullanıma ver ir, › Giriş ve çıkış kayıtlarını tut ar, › Ambarlarda; taşınırların ıslanmasına, bozulmasına, çalınmasına karşı gerekli tedbirleri al ır, › Ambar sayımı nı ve stok kontrolünü yap ar, › Harcama biriminin ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı ol ur, › Yönetim Hesabı Cetvellerini hazırla r  TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ (md:6) 16

18 Konsolide Görevlileri; › merkez, Bölge, il ve gerektiğinde ilçede görevlendirilir. › Görevlendirmeye, idarenin oradaki en üst yöneticisi yetkilidir. › Görevi:Konsolide rapor almak, merkezde taşınır kesin hesap raporlarını almak.  KONSOLİDE GÖREVLİSİ (md:7) ???? 17

19 TMY Md:30 ve 34 gereğince; muhasebe birimine gönderilen belgelere dayanılarak; 1- Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelerine uygun olarak tutmakla, 2- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylamakla, Görevlidir.  MUHASEBE YETKİLİLERİ (md:8) 18

20  Veriliş Amacına Uygun Olarak Kullanmak,  İzinsiz görev mahalli dışına çıkarmamak,  Muhafaza Etmek Ve Kaybolmasını Veya Zarar Görmesini Önlemek,  Görevden Ayrıldığında veya İhtiyaç Kalmadığında İade Etmek,  Kişisel kasıt, kusur veya ihmali sonucunda taşınıra verilen zararı ödemek. Bu hususlar : 657 sayılı DMK madde 12-16 da yer aldığı gibi 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri de uygulanır.  Kullanılmak Üzere Taşınır Teslim Edilen Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu ( MD:5) 19

21 Defterler: 1-Tüketim Malzemeleri Defteri, 2- Dayanıklı Taşınırlar Defteri, 3- Müze Defteri, 4- Kütüphane Defteri.  Kullanılacak Defterler (MD:9) 20

22 150- İlk Madde ve Malzemeler hesap grubunun altında detaylandırılan tüketim malzemeleri ile yedek parçalar kaydedilir. Kayıtlar “İlk giren- ilk çıkar” esasına göre yapılır. KBS TKYS Buna göre işlemektedir.  Tüketim Malzemeleri Defteri 21

23 Belgeler: 1.Taşınır İşlem Fişi (TİF) Giriş ve çıkış kaydına esas belgedir. İstisnalar dışında, edinilen bütün taşınırlar için TİF düzenlenmesi zorunludur. TİF düzenlenmeden hiçbir giriş veya çıkış kaydı yapılamaz.  Düzenlenecek Belge ve Cetveller (MD:10) 22

24 Giriş TİF’lerinin “SOL” tarafı, Çıkış TİF’lerinin “SAĞ” tarafı, Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkililerince imzalanır. Giriş TİF’inin “Teslim Edilmiştir” bölümü, ilgisine göre; satıcı, satınalma memuru, kargo görevlisi, Çıkış TİF’inin “Teslim Alınmıştır” bölümü ise ambardan taşınırı teslim alan görevli, tarafından imzalanır.  TİF’lerin İmzalanması 23

25 Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez. 1.Satınalındığı andan itibaren tüketimi yapılan; su- doğalgaz-kum-çakıl- toprak-gübre vb. 2.Servislerinde yapılan onarımlarda kullanılan yedek parçalar ile taşıt depolarına konulan akaryakıt,yağ, LPG, 3.Mutfak tüpleri, yangın tüpleri ve yazıcı kartuş dolumu (oksijen tüpleri) 4.Dergi, gazete gibi süreli yayınlar. DİKKAT! Bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolananlar ile ciltlenerek arşivlenenler için TİF düzenlenmesi zorunludur.  Hangi Hallerde TİF Düzenlenmez (MD:10) 24 5, (2012 de Ek) Temsil ödeneği ile makam için alınan yiyecek ve içecekler

26 Giriş veya Çıkış TİF’lerinin düzenlenebilmesi için; Satın almalarda ve Değer artışlarında; fatura, Bağış/Hibelerde; varsa sözleşme,yoksa harcama yetkilisi/ üst yöneticinin kabul onayı, Bedelsiz devirde; protokol veya karşı tarafın vereceği TİF, İadelerde; iadeye ilişkin yazı, İç üretimde; üretime verilen malzemelere ait TİF in bir nüshası ve Değ.Tespit Kom. Tutanağı, Sayım noksanı ve fazlalarında;Say.Tutanağı,  İşlem Türüne Göre Dayanak Belgeler 25

27 Tüketim çıkışlarında; Taşınır İstek Belgesi Satış ve bağışlarda; yetkili makamın veya organın onay veya kararı, Çalıntı, kayıp, yok olma,hurdaya ayırmalarda; Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, (Adli vakalarda Emniyet birimi tutanağı) Dayanak belge olarak, düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ekine bağlanır.  İşlem Türüne Göre Dayanak Belgeler (Devam) 26

28 Belgeler (Devamı) 2.Zimmet Fişi, (Taşınır kot listesinde bulunan cihaz demirbaş ve taşıtların kullanıcılarına tesliminde düzenlenir.) 3.Taşınır İstek Belgesi, (Ambardan yapılacak taleplerde kullanılır, talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır.) 4.Dayanıklı Taşınırlar Listesi, 5.Taşınır Geçici Alındısı, ( Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde,taşınırların geçici olarak teslimi sırasında düzenlenir.) 6.Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, 7.Ambar Devir ve Teslim Tutanağı, 8.Sayım Tutanağı,  Düzenlenecek Belge ve Cetveller (MD:10) 27

29 › Belgeler (Devamı) 9.Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, 10.Harcama Birimi Taşınır Yön. Hes. Cetveli, 11.Taşınır Hesap Cetveli, 12.Taşınır Kesin Hesap Cetveli, 13.Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli, 14. Müze/ Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,  Düzenlenecek Belge ve Cetveller (MD:10) 28

30 Taşınırlar edinildiğinde giriş, elden çıkarıldığında çıkış kaydedilir. Giriş ve çıkışta kayda esas değer; Satın alma ve Değ.artışında maliyet bedeli, Diğer hallerde varsa kayıtlı değeri, kayıtlı değeri yok ise Değer Tespit Komisyonunca tespit edilen değer, Bedel Tespit edilemiyor ise iz bedeli. Esas alınarak kayıt yapılır.  Taşınırların kayıt zamanı ve kayda esas değer 29

31 iz bedeli: 30 Eylül 2004 tarih ve 25599 sayılı R.G. yayımlanan Yeni Türk Lirası işlemlerine ilişkin Muhasebat Gen. Md. Genel Tebliği(Sıra No:21) III/5 md; Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen varlıklar ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak muhasebe kayıtlarında izlenmesi gereken değerlerin devlet hesaplarında yer verilen en alt miktarı 0,01 TL olarak kullanılması hükme bağlanmıştır. Raiç Bedel: Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal alım ve satım değerini gösterir. 30

32 Değer tespit komisyonları; Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur. Değer tespit komisyonları; Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, İşin uzmanı iki kişi, olmak üzere en az üç kişiden oluşur.  Değer Tespit Komisyonu (MD:13) 31

33 BAŞKAN Harcama Yetkilisinin görevlendireceği uzman kişi  DEĞER TESPİT KOMİSYONU 32 ÜYE Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkilisi ÜYE Görevlendirilecek Uzman kişi

34 Dayanıklı taşınırların; 1.Niteliğini veya kullanım şeklinin değiştirilmesi, 2.Hizmet kalitesi ve sağlanan faydanın artırılması, Amacıyla yapılan limit üstü harcamalar ilgili taşınırın maliyetine eklenecektir. (14.000TL) Örnek: Kamyonun Tankere, Minibüsün ambulansa dönüştürülmesi gibi...  Değer Artırıcı Harcamalar (MD:14) 33

35 1-GİRİŞ ŞEMASI. 2-KULLANIM. 3-ÇIKIŞ. 4-UYGULAMA ŞEMASI.  TAŞINIR UYGULAMASI 34

36 35 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ GİRİŞ İŞLEMLERİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Taşınır İşlem Fişi Tüketim Malzemeleri Defteri Taşınır İstek Belg. Taşınır İşlem Fişi MUHASEBE KAYDI Dayanıklı Taşınırlar Defteri Tüketim Malzemeleri Defteri Dayanıklı Taşınırlar Defteri Zimmet Fişi KDTOTutanağı Dayanıklı Taşınırlar Defteri Hurda-Kayıp-Çalıntı-Ölüm GİRİŞÇIKIŞ TÜKETİM - KULLANIM

37 1-Satınalma Girişi 2-Bağış /Hibe Girişi 3-Bedelsiz Devir Alma  a) Ambarlar Arası Devir Girişi  b) H arcama birimleri arasında devir girişi  c) D iğer kamu idarelerinden devir girişi 4-iç İmkanlarla Üretim Girişi 5- İade Girişleri 6- Değer Artışlarının Girişi 7- Sayım Fazlası Girişleri 8- Kayıt Düzeltme Girişleri (Hata Düzeltme)  Giriş İşlemleri (MD:15-21) 36

38 Muayene ve kabul işlemine tabi ise; › “Taşınır Geçici Alındısı” düzenlenir ve emanet olarak alınır. Kayıtlara alınmaz. Kullanıma verilmez. › Kabulü yapılarak ambara teslim edilenler, rapora dayanılarak kayıtlara alınır. › Merkezi alımlarda, doğrudan taşraya teslimi yapılan taşınırlar için taşra Taşınır Geçici Alındısı düzenleyecek. (2012 ek) Muayene ve kabul işlemine tabi değilse; › “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek giriş kayıtları yapılır.  SATINALMA 37

39 Yenisiyle değiştirilen taşınır, TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Eskisi ise Kayıtdan Düşme Teklif Onay Tutanağına dayanılarak düzenlenecek TİF ile kayıtlardan çıkarılır.  GARANTİ VE SİGORTA KAPSAMINDA TAŞINIRLARIN GİRİŞİ (27-ek:2012) 38

40 Sözleşmede hüküm bulunması ve fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla; daha uzun miadlı olanlarla değiştirilen taşınırlar, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır Yenisi TİF ile kayıtlara alınır  MİADI DOLAN TAŞINIRLARDAN DEĞİŞTİRİLENLERİN GİRİŞİ 27-EK (2012) 39

41 40 TUBİTAK PROJELERİDPT VE BAP PROJELERİSAN-TEZ PROJELERİ 22/4/2009-27208 R.G. yayınlanan Yönetmeliğin 10/5-6 fıkraları gereğince; 1- Satın alınan taşınırlar için TİF düzenlenir. 2-Taşınırlar projeyi yürüten kurum kayıtlarına alınır. 3-TUBİTAK’ca yurtdışından alınan taşınırlar projeyi yürüten kuruma, üniversiteye devredilir. 4-Özel bir ticari şirket tarafından yürütülen projelerde, dayanıklı taşınırlar proje sonunda TUBİTAK tarafından kuruluşa satılabilir. 5-Satış yapılamazsa kamu idarelerine bedelsiz devredilebilir. 1- (2547/Ek-28 Md) DPT; Ün Büt. Konulan proje ödeneklerinin Kul. Usul ve Es. /9-2 fıkrasına göre (01/01/2010’dan geçerli) -TİF düzenlenerek Yükseköğretim Kurumunun kayıtlarına alınır. -Dayanıklı taşınırlar proje yöneticisine veya görevlendireceği kişiye zimmetlenir. -Tüketim malzemeleri doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir. 2- Bil.Ar.Projeleri kapsamında alınan taşınırlar, 10 /4/ 2002 tarih ve 24772 R.G. Yönetmelik Md:15 e göre; -ilgili birim kayıtlarına alınır ve kullanıcısına zimmetlenir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen projelere ilişkin taşınırlar; 27 Şubat 2014 - 28926 R.G. Yönetmeliğin, 1- 20 nci maddesine göre,Projeden alınan taşınırlar bağış işlem seçeneği ile kurum kayıtlarına alınır. Proje sonunda sözleşme hükümlerine göre Bakanlığın onayı ile; a) proje çalışmalarını yürüten yüksek öğretim kurumuna, b) veya proje ortağı firmaya, devredilebilir. 2-Proje iptal edilirse taşınır hakkında Bakanlık karar verir. 2- 24 nci maddesi hükmüne göre ise taşınır bedelleri ödemesinde TİF aranmayacaktır. AB HİBE PROJELERİ Maliye Bakanlığınca belirlenen usul esasların 9 uncu maddesine göre; -Proje kapsamında alınan taşınırlar, a)Önce kendi kayıtlarına alınmakta ve muhasebesinde izlenmektedir. b)Proje bitiminde kayıtlardan çıkarılarak, gider kaydıyla kuruma ve diğer kamu idarelerine devredilebilir.

42 Kamu idareleri ayni (taşınır) bağış ve yardım kabul edebilir.(5018/40) Yapılan bağış ve yardımın kabul edildiğine ve kayıtlara alınmasına ilişkin harcama yetkilisi veya üst yönetici onayı gerekir. Taşıt bağışının kabul edilmesi, 237 Sayılı Kanunun 10ncu maddesi gereğince (T) Cetvelinde gösterilmesi ve BKK alınmasına bağlıdır.  Bağış yoluyla edinilen taşınırların kaydı 41

43 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu idarelerinde; ( T ) Cetvelinde gösterilmiş olması (237/10) B.K.Kararı alınmış olması (237/10 ve MYBK/9 Md) Bu durumda ayrıca üst yönetici veya harcama › Yetkilisi onayı aranmaz.  TAŞIT BAĞIŞ VE HİBELERİNİN KABÜLÜ 42

44 İade tüketim malzemelerinde söz konusudur ve çıkış kaydına esas bedelle giriş kaydedilir. İç imkanlarla üretilen taşınırlar, üretimde kullanılanların çıkış değerinden aşağı olmamak üzere D.T.Komisyonunca belirlenen değerle giriş kaydedilir. Sayım Fazlası taşınırlar ise; son bir yılda giriş varsa bu değer, yoksa D.T.Komisyonunca belirlenen değerle giriş kaydedilir.  İade, iç üretim ve sayım fazlası taşınırların Girişi 43

45 1- Tüketim çıkışı 2- Bağış / Hibe yapılanlar çıkışı 3- Bedelsiz devredilenlerin çıkışı: a)Harcama birimleri arasında devir b) Diğer kamu idarelerine devir 4-Satışı Yapılanların çıkışı 5- Hurdaya ayrılanların çıkışı 6-Sayım Noksanlarının çıkışı, 7- Kayıt Düzeltme çıkışı (Mükerrer ve hatalı girişlerin çıkışı)  Çıkış işlemleri Md:22-28 44

46 Tüketim madde ve malzemeleri Taşınır İstek Belgesi ile talep edilir. Verilen taşınırlar TİF ile çıkış kaydedilir. Tüketim maddelerinin çıkışında “ilk giren-ilk çıkar” metodu uygulanır. Giren ve çıkan tüketim malzemeleri 1 örnek numaralı deftere kaydedilir.  Tüketim suretiyle çıkış işlemleri 45

47 KULLANIMA VERİLME SURETİYLE ÇIKIŞ: Dayanıklı taşınırların kullanıcılarına verilmesi işlemi olup, Bu suretle ambardan çıkarılan taşınırlar idarenin mülkiyetinden kesin olarak çıkmış kabul edilmez. Bu taşınırlar, kullanıcıları adına Z. Fişi ile zimmetlenir ve kayıtlarda izlenir.  KULLANIM ÇIKIŞLARI 46

48 Taşıtlar ile iş makinelerinin kullanıma verilmesinde Zimmet Fişi,(2012 ek:koordine eden kişi, araçları ve kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler) Makine ve cihazlar ile demirbaşların kullanıcılarına verilmesinde Zimmet Fişi, Ortak kullanım alanlarına konulacak demirbaşlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi, düzenlenir. Bu liste ortak kullanım alanından sorumlu kişi tarafından imzalanmalıdır.  Kullanım suretiyle çıkış işlemleri 47

49 Yıpranma, kırılma, bozulma halinde; teknisyen raporu veya kırılma-bozulma nedenlerini gösteren bir tutanak düzenlenir, Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır. Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2015 için 7500.-TL; Ank., İst. Ve İzm.İle merkezlerde 3 KATI:22.500.-TL) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. Kayıtlı değerleriyle TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır. Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin edilir.  Kullanılmaz Hale Gelme Nedeniyle Çıkış 48

50 Kayıpta; Tutanak veya yazılı bildirim. Çalınmış ise; emniyet birimince durum tespit tutanağı düzenlenmesi gerekir. Canlı taşınırların ölümünde; ölüm nedeni gösterilen veteriner raporu aranır. Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır. Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2015 için 7.500.-TL Ank. İst. İzm. Ve kuruluş merkezinde x3=22.500 TL) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. Kayıtlı değerlerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır. Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin edilir.  Yok Olma (Kayıp-Çalıntı-Ölüm) Nedeniyle Çıkış 49

51 Sayım Tutanağı düzenlenir. kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı hazırlanır. Tutanak, harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır Kayıtlı değerleri üzerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır.  Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış 50

52 Ekonomik olma dığı veya kullanılmasında yarar görülme diği için ilgililerce hizmet dışı bırakılması önerilen taşınırların hurdaya ayrılmasına komisyon karar veri r. Komisyon Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur. En az üç kişidir. H urdaya ayrılmasına karar verilenler için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Harcama yetkilisi veya üst yöneticini onayı üzerine TİF ile kayıtlardan çıkarılır. (6750 x 3) Hurda değeri olanlar 294 hesaba alınır.(Hurda satışı;2001/15 Başbakanlık Tebliği) Ekonomik değeri olmayan hurda taşınırlar yetkili komisyonlarca imha edilir. Hurdaya ayrılan ve satışı yapılan taşınırlar için satış makbuzu ile ilişkilendirilmek üzere taşınır listesi muhasebe birimine gönderilmelidir.  Hurdaya ayırma (MD:28)) 51

53 Hurda Değeri Olan Veya Satışı Planlanan Taşınırlar İlgili Stok Ve Varlık Hesaplarından Çıkarılır. Bu Taşınırlar Elden Çıkarılana Kadar; › 150 Hesabında takip edilen tüketim malzemeleri 157-hesabında, › 253, 254, 255 de takip edilenler ise 294- Hesabında, İzlenir.  Elden Çıkarılacak Taşınırlar 52

54 Harcama biriminin kendi ambarları arasındaki devirlerde; › TİF düzenlenir, › Parasal sınır yoktur, › Yapılan işlem muhasebe kaydına etki etmediğinden, düzenlenen TİF muhasebe birimine gönderilmez.  TAŞINIRLARIN DEVRİ 53

55 Kamu İdaresinin kendi harcama birimleri arasında devrinde; › TİF düzenlenir. › Parasal sınırlara uyulur (2015;19.000 TL X 3=57.000 TL) › Ayrıca, devreden ve devralan harcama birimleri;  Aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, devredenin TİF i muhasebe birimine gönderilmez devir alan gönderir.  Farklı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, Her iki taraf da mutlaka gönderir.  TAŞINIRLARIN DEVRİ 54

56 Genel bütçeli idareler arasında yapılan taşınır devirlerinde; › TİF düzenlenir, › Parasal sınırlara uyulur (2015; 3.750 TL X 3 KATI=11.250 TL ) › Aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, TİF muhasebe birimine gönderilmez.(Devralan gönderir) › Farklı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, say2000i den hesaben devri için Mutlaka gönderilir.  TAŞINIRLARIN DEVRİ 55

57 Farklı bütçeli idareler (Genel bütçe-Özel bütçe-belediye-özel idare) arasındaki devirlerde; › TİF düzenlenir, › Parasal sınırlara uyulur, › Devreden ve devralan idarelerce düzenlenen TİF ilgili muhasebe birimlerine gönderilir. › Veren idare gider(257 farkını 630), alan idare gelir (tamamını 600) yazar.  TAŞINIRLARIN DEVRİ 56

58 Döner sermayeli işletmeler 5018 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmediğinden, Yönetmeliğin kapsamında yer almamıştır. Ancak, 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığınca yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükmüne göre, döner sermayelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanacağından, devir işlemlerinde de Yönetmeliğin hükümlerine tabi olduğu söylenebilir.  Döner Sermayeli İşletmelerden İdarelerine Devir 57

59 Bu nedenle, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bir izin veya düzenleme ile istisna getirilmedikçe döner sermayeli işletmeler de bedelsiz devir için Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirlenen usule ve belge düzenine uymaları gerekir Ancak, aksi belirtilmedikçe, döner sermayeli işletmelerce bağlı oldukları idareye devredecekleri taşınırlar için beş yıl şartının aranmaması gerekir. Döner sermayeler bağlı oldukları idarelere taşınır devri yapabilirler. Ancak 5018 kapsamında sayılmadıklarından 5018/45 maddeye göre bedelsiz devir şeklinde değil, bağış ve yardım şeklinde gider kaydıyla yapabilirler. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Mad.çıkarılan Yönetmelik”in 7 inci maddesi gereğince; döner sermaye gelirleriyle alınan araç, gereç ve öteki demirbaş eşya (canlı demirbaş hariç) her mali yılın sonunda üniversiteye devredilmektedir. Bu işlem gider kaydıyla yapılır. 58

60 1.5 yılını tamamlamış, › İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan, › Diğer idarece ihtiyaç duyulan ve kullanımı ekonomik olan, mali yük getirmeyen taşınırlar bedelsiz devire konu olur. 2.Kamu idarelerince desteklenen projeler veya uluslar arası organizasyonlar için alınan taşınırlar 3.(2012 EK) Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde alınan ve sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlar, 4.(2012 Ek) İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak diğer idarelere verilmek üzere temin edilen taşınırlar. (5302-5393) 5.(2012 Ek) Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince Başbakanlığa yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.  Kamu idareleri arasında bedelsiz devir işlemleri (2012 ekleriyle) 59

61 6.Tüketim malzemelerinin devrinde 5 yıl şartı aranmaz. (2012 Ek) Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılacağı anlaşılan taşınırlar, devreden ve devralmak isteyen kamu idarelerinin müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir. 60

62 Devir yetkisi kullanımında parasal sınırlar uygulanır. Devredilen/devralınan taşınırlar için TİF düzenlenerek kayıtları yapılır. Bedelsiz devir esasları 1 sayılı Tebliğle belirlenmiştir. Bakanlıkça KBS de “İhtiyaç Fazlası Taşınırlar” modülü oluşturulmuştur. Veri girişi, sorgulama ve devir bu modülden yapılacaktır.  Bedelsiz devir işlemleri (Devam) 61

63 Taşıt ve İş makinelerinin devri için, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır. Bakanlık uygun görüş taleplerinde; › 237/13 md. gereğince “Taşıt Muayene Ve Kontrol” raporu (140 nolu Tebliğ eki), › İhtiyaç fazlası olduğuna ve kullanım alanı kalmadığından bedelsiz devrinde sakınca olmadığına ilişkin idare yazısı › Karşı idarenin resmi talebi › Taşıt veya iş makinesinin ruhsat ve tescil belgeleri fotokopisi, aranmaktadır.  TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEVRİ 62

64 Dayanıklı taşınırların giriş ve çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde, Tüketim malzemelerinin çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler üçer aylık dönemler itibarıyla TÜKETİM ÇIKIŞLARI LİSTESİ Muhasebe birimine gönderilir. Ancak, satınalınan taşınırlar ile Değer artışına ilişkin TİF’ler ödeme emri belgesi ekinde gönderildiğinden tekrar gönderilmez.  Taşınırların muhasebe kaydı 63

65 Kamu idarelerine ait taşınırlar; 1.Yeni görevliye devirde, 2.Yıl sonlarında, 3.Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır. Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır. Sayım kurulu harcama yetkilisi tarafından kurulur ve en az üç kişiden oluşur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kurulun üyesidir.  Sayım işlemleri 64

66 Kurul sayımdan önce TKKY’ni giriş ve çıkışı yapılmayan işlemler konusunda uyarır Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre, Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre, Kişiler üzerine zimmetli taşınırların sayımı Zimmet Fişlerinden, yapılır Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir.  Sayım İşlemleri (MD:32) 65

67 Sayımda fazla çıkanlar; aynısından son bir yıl içinde alınan taşınır varsa bu değerle, yoksa DTK belirlenecek değerle TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Sayımda noksan çıkanlar kayıtlı değeriyle, öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir. Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin hesabıdır.  Sayım sonucuna göre yapılacak işlemler (MD:32) 66

68 Harcama Yetkililerince; Sayımda noksan bulunan taşınırların kaybında kasıt, kusur veya ihmal olup olmadığı incelettirilir. Kasıt, kusur veya ihmal varsa, kamu zararı rayiç bedel üzerinden sorumlularına tazmin ettirilir. Olağan firelerde sorumluluk aranmaz. Tazmin konusunda 657/13 Md ye göre çıkarılan Yönetmelik ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.  Taşınırların Noksan Çıkmasında Kasıt-Kusur ve İhmali olanlar 67

69 TKK Yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında yeni TKKY’ne devir yapılır. Devir vermeyen veya veremeyenlerin devri Devir Kurulu marifetiyle yapılır. Devir Kurulu harcama yetkilisi tarafından, en az üç kişiden kurulur. Devir Kuruluna Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri üye olarak katılır. Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenir. Kısa süreli (10 günü geçmeyen) geçici ayrılmalarda ambarlar kapatılabilir.  Devir işlemleri (MD:33) 68

70 Taşınır yönetim hesabı TKKY tarafından hazırlanarak harcama yetkilisine teslim edilir. Taşınır yönetim hesabı; 1.Önceki yıldan devreden, 2.Yılı içinde edinilen, 3.Yılı içinde çıkan 4.Ertesi yıla devredilen, Taşınırları gösterecek şekilde, Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır.  Taşınır Yönetim Hesabı (Md:34) 69

71 Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur; 1.Yıl sonu sayım tutanağı, 2.Taşınır sayım ve döküm cetveli, 3.Harcama Birimi Taşınır Yön.Hes.Cetveli 4.TİF’in son sıra numarasını belirtir tutanak. (2012 Değişikliği:)Taşınır Yönetim Hesabı, istenildiğinde ilgililere verilmek veya gönderilmek üzere idarede muhafaza edilir.  Taşınır Yönetim Hesabı (Md.34) 70

72 Taşınır Kesin Hesabı Strateji Gel.Dai.Bşk.tarafından, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri konsolide edilmek suretiyle hazırlanır. Sayıştay’ın 17 Aralık 2011 tarihinde yayınladığı Yönetmelik hükmü gereğince; 16 ve 17 nolu cetvellerin Bir nüshası, Şubat ayı sonuna kadar Sayıştay’a gönderilir, Merkezi Yönetim kapsamındaki idarelerde (2012); 16 ve 17 örneğin bir nüshası, mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayı sonuna kadar, mutabakat sağlandıktan sonra da imzalanarak, Mayıs ayının 15 ine kadar, Maliye Bakanlığına gönderilir.  Taşınır Kesin hesabı 71

73 Dayanıklı Taşınırlara sicil numarası verilir. Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur: 1.Taşınır kodu, 2. Giriş kaydına esas yılın son iki rakamı, 3.Defterdeki giriş sıra numarası, Örnek:HP Compac nx9010 diz üstü bilgisayar, 2007 yılında 5. Sırada girmiş ise; Sicil numarası: 255.02.01.01.02.07.005  Dayanıklı taşınırların numaralanması (MD:36) 72

74 Harcama birim kodu iki gruptan oluşur. 1.Kurumsal sınıflandırmadaki kodudur. 2.(000) üç karakterdir ve harcama birim sayısını gösterir. Buna göre İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının harcama birim kodu: 38.06.00.01. 911 Ambar kodu: 01, 02, 03..... Olur.  Harcama birimi ve ambarların kodlanması 73

75 Taşınır kodunda, birim maliyet bedelinde, miktarında Yapılan hatalar, harcama yetkilisinin onayı üzerine düzenlenecek TİF ile hatalı kayıt çıkış, düzenlenecek başka bir TİF ile de doğru verinin girişi yapılmak suretiyle düzeltilir. Muhasebe kayıtlarını etkileyen düzeltmelere ilişkin TİF’ler muhasebe birimine gönderilir. Mahsup dönemi (Ocak/Şubat) sonuna kadar tespit edilen kayıt hataları, ilgili olduğu yılın hesaplarına; Mahsup döneminden sonra tespit edilen kayıt hataları ise cari yıl hesaplarına yapılacak kayıtla düzeltilir.  Kayıt hatalarının düzeltilmesi (2012 Eklenen Ek Madde) 74

76 Gen. Yön. kapsamındaki kamu idarelerinde 1 sayılı G.Y.M.Y Genel Tebliğine (RG:10/01/2008; 26752) göre amortisman ayrılır. (DS İşletmeler V.U.K. göre) Amortisman uygulaması muhasebe birimlerinin sorumluluğundadır. Limit altındaki taşınır ve taşınmazlara ( 14.000; 34.000 TL) %100 amortisman uygulanır. İdareler limit üstü taşınırların sicil numaralarını muhasebe birimine bildirmekle yükümlüdür. Limit üstü maddi duran varlıklar için sicil kartı açılır.  AMORTİSMAN UYGULAMASI 75

77 A)251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252- Binalar, 253.1- Tesis Makine ve Cihazlar (Taşınırlar hariç) dan 34.000 TL yi aşmayan her bir taşınmaz için % 100 amortisman uygulanacaktır. B) 253- Tesis Makine ve Cihazlar (Sadece taşınırlar), 254- Taşıtlar, 255- Demirbaşlardan, 14.000 TL yi aşmayan her bir taşınır için % 100 amortisman uygulanacaktır.  AMORTİSMAN ORANLARI 76

78 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 77

79 Resmi Gazete tarih ve Sayı: 2 Ekim 2006 / 26307 Karar Sayısı: 2006 / 10970 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44,45 ve 60. maddeleri ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 ncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. 78

80 Amaç: Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 79

81 Tanımlar: a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini, c) (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.) Kamu idareleri: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, ç) (Ek: 3/6/2014-2014/6455 K.) Kamu idarelerinin yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmaz: Tapu kütüğünde üçüncü kişiler veya diğer kamu idareleri adına tescilli olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, kiralama, kullanma izni verilmesi ve tahsis gibi yollarla yönetim veya kullanım hakkı kamu idarelerine verilen taşınmazları,(1) 80

82 d) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,(1) e) Kayıt planı: Yönetmeliğin (1) numaralı ekinde yer alan taşınmazların cinslerine göre oluşturulmuş listeyi, (1) f) Malî hizmetler birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yürüten birimi,(1) g) Malik idare: Hazine adına tescilli taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler açısından Maliye Bakanlığını, diğer kamu idareleri açısından kendi tüzel kişiliklerini, aşınmaz ve haklar: Kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan, eklenti ve bütünleyici parçaları dahil olmak üzere arazi, arsa, bina, yer altı ve yer üstü düzenleri ile sınırlı aynî haklar ve kişisel hakları, (1) 81

83 ğ) Taşınmaz ve haklar: Kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan, eklenti ve bütünleyici parçaları dahil olmak üzere arazi, arsa, bina, yer altı ve yer üstü düzenleri ile sınırlı aynî haklar ve kişisel hakları, (1) h) Üst yönetici: Kanunun 11 inci maddesinde tanımlanan kamu personelini, (1) ı) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği, (1) ifade eder. 82

84 Kayıt ve kontrol işlemleri: Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. Kayıtların belgeye dayanması esastır. 83

85 84 Hazırlanan Sunumda K.B.S.(TKYS) Programında bulunan eğitim slaytından faydalanılmıştır. Mehmet Uğur KIZILHİSAR TEŞEKKÜR EDERİZ

86 www.istanbul.edu.tr 85


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINIR-TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİ ŞB.MD. M.UĞUR KIZILHİSAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları