Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TAŞINIR İŞLEMLER YÖNETİM BİRİMİ Kadir ULUTAŞ İl Konsolide Yetkilisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TAŞINIR İŞLEMLER YÖNETİM BİRİMİ Kadir ULUTAŞ İl Konsolide Yetkilisi."— Sunum transkripti:

1 ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TAŞINIR İŞLEMLER YÖNETİM BİRİMİ Kadir ULUTAŞ İl Konsolide Yetkilisi

2 BİZ KİMİZ

3 657 SAYILI DMK (Memur) SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (Gerçekleştirme Görevlisi) TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ(ANAYASAMIZ) (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)

4 BİLMEMİZ GEREKEN VE BİLMEMİZDE FAYDALI OLAN KANUN VE YÖNETMELİKLER

5 DEVLETİN DİLİ RESMİ YAZIDIR

6 4734 SAYILI KİK(YAPIM,MAL,HİZMET ALIMLARI) SAYILI DEVLET İHALE KANUNU(TİCARİ ALAN KİRALAMA HURDA MALZEME SATIŞI) MAL ALIMLARI MUAYENE KABUL YÖNETMELİĞİ

7 TAŞINIR MEVZUATI

8 Konu başlıkları Tanımlamalar Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar Sorumlular
Harcama Yetkilisinin sorumluluğu Taşınır kayıt kontrol yetkilileri Muhasebe Yetkilileri

9 Konu başlıkları Defter ve Belgeler Taşınırların kaydı
Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu Taşınırların giriş işlemleri Taşınırların çıkış işlemleri Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi Devir işlemleri, Hurda işlemleri Taşınır yönetim hesabı,Taşınır kesin hesabı

10 AMAÇ Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı Yönetim hesabının verilmesi Yıl Sonu Hesapları Merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi (Harcama Yetkilisi ve TKKY) Kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine (tahsise) ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

11 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
KAPSAM GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (5018) MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAHALLİ İDARELER 1) Genel Bütçe Kapsam. Kamu İdar. (I sayılı cetvel) 15. SIRA SAĞLIK BAK. 2) Özel Bütçe Kapsamın. İdareler (II sayılı cetvel) 3) Düzenleyici ve Denet. Kurum. (III sayılı cetvel)

12 DAYANAK 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi Taşınırların kaydı ile muhafazası Taşınırların kullanımı Mal yönetim hesabının verilmesi, Mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle “Taşınır Mal Yönetmeliği” düzenleneceği kanunun 44 üncü maddesinde hükme bağlanmıştır

13 TANIMLAR Ambar: Kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yeri Dayanıklı taşınırlar: Bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan, ancak kullanma ile hemen tüketilmeyen veya yok olmayan, belli bir kullanım süresi sonrasında aşınması veya özelliklerini kaybetmesi nedeniyle kullanılmayacak hale gelen yada kullanılması ekonomik olmayan, bakım ve onarımı yapılmak suretiyle kullanılabilir hale getirilebilen taşınırlardır Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimi ile ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen merkez dışı birimi (gelen ödenek kadar harcama yetkisi) Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini

14 TANIMLAR Hurda: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 6 da belirtilen görevler) Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan yönetici

15 TANIMLAR Rayiç bedel: Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal alım ve satım değerini Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, Taşınır II nci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu, Taşınır Sicil Kodu : Dayanıklı Taşınırlar için kullanılan her demirbaş için tek olan numaradır sicil numarasındaki son dört rakam taşınırın edinme yılı ve o taşınır düzey kodundaki kaçıncı malzeme olduğunu gösterir.

16 TAŞINIR HESAP KODLARI Taşınırlar Tüketim Malzemeleri
Dayanıklı Taşınırlar 150 İlk Madde ve Malzemeleri 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 254 Taşıtlar Grubu 255 Demirbaşlar Grubu

17 SORUMLULAR Harcama Yetkilileri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri
Taşınır Konsolide Görevlileri Muhasebe Yetkilileri Muhafaza ile görevli olan ve kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler Zimmetle dayanıklı taşınır teslim edilenler

18 HARCAMA YETKİLİSİNİN SORUMLULUĞU
Taşınırların Edinilmesinden Ekonomik Taşınırların Kullanılmasından Verimli Hukuka Uygun Taşınırların Kontrolünden Saydam Taşınırların Kayıtlarında Erişebilirlik Taşınır Yönetim Hesabının hazırlanması

19 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ
Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. (Ek ibare: 8/10/ /3832 K.) (Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.) Hasta başı malzemeler gibi Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek

20 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek (stok seviyesi maksimum 60 gün) HBYS ve MKYS proğramına minumum ve maksimum stok sevilyerinin girişi yapılmalıdır Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak resmi olarak belgelemek. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak ( İhtiyaç Tespit Komisyonları ) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak ( Yıl Sonu Hesapları )

21 TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİLERİ
Taşınır Konsolide Görevlisi Merkez Bölge İl Kurum Genel Sekreterlik Sağlık Tesisi Taşınır Hesap Cetveli Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli

22 MUHASEBE YETKİLİLERİ Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır

23 DEFTER VE BELGELER BELGELER DEFTERLER Taşınır İşlem Fişi Zimmet Fişi
Tüketim Malzemeleri Defteri Dayanıklı Taşınırlar Listesi Taşınır İstek Belgesi Dayanıklı Taşınırlar Defteri Taşınır Geçici Alındısı Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Müze ve Kütüphane Defteri Ambar Devir ve Teslim Tutanağı Sayım Tutanağı Taşınır Hesap Cetveli Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli Taşınır Kesin Hesap Cetveli Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli

24 TAŞINIRLARIN KAYDI Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır. Bu çerçevede; Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar, Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar, Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, (Önemli) miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir. Sayım Fazlası veya İade

25 MI TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ Satın Alma Md:15
Tasfiye İdaresinden Edinen Md:20 Bağış ve Yardım Önemli Md:16 İade Edilen Md:18 Sayım Fazlası Md:17 İç İmkanlarla Üretilen Md:21 Devir Alınan Md:19 DÜZELTME MİAD UZATIMI HASTANE BİRLEŞMESİNDEN DEVİR

26 TAŞINIRLARIN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
Kullanım Tüketim Devir Hurdaya Ayırma Satış MİAD UZATIMI Sayım Noksanı DÜZELTME MKYS EKRANINDAN TANITILACAK

27 DEVİR İŞLEMLERİ Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir. ( Bedelli ve bedelsiz olabilir. Geçici tahsis yapılabilir Muhasebat Genel Müdürlüğü tebliğ 32 taşınırların geçici tahsisi ) Ancak devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar devredilemez. ( Tıbbi cihaz ve demirbaş malzemeler en doğrusu görerek almak ) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar. Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde edinilerek sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlar. Uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için alınan taşınırlar. İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak diğer idarelere verilmek üzere temin edilen taşınırlar.

28 DEVİR İŞLEMLERİ EK-1 TAŞINIR DEVRİNE İLİŞKİN PROTOKOL
Madde 1- Bu protokol, aşağıda ayrıntısı gösterilen taşınırların, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 1 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinde (Sayı:1) belirlenen esaslara göre “ ” kurumundan, başvuruda bulunan “ ” kurumuna bedelsiz olarak devredilmek üzere düzenlenmiştir. Madde 2- Devir alan kamu idaresi devir aldığı taşınırlar karşılığında Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek, bir nüshasını devreden kamu idaresine verecektir. Madde 3- Devredilen taşınırın nakliye giderleri devralan/devreden kamu idaresine aittir. Madde 4- İki nüsha olarak düzenlenen bu protokol taraflarca .../.../.... tarihinde imzalanmıştır.

29 TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELLERİ
Yıl Sonu İşlemleri Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek:14 ) Yıl Sonu Sayımını İlişkin Sayım Tutanağı (Örnek:12 ) Taşınır Sayım Döküm Cetveli ( Örnek:13) Yıl Sonu İtibariyle En Son Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin Numarasını Gösterir Tutanak

30 YÖNETİM DÖNEMİ AKIŞI YÖNETİM DÖNEMİ AKIŞI
Merkez Taşınır Konsolide Görevlisi Merkez Harcama Birimleri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri tarafından düzenlenen “Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelini” Konsolide ederek, Merkez Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelini düzenleyerek Şubat Ayının 15’ine kadar Merkez Taşınır Konsolide Görevlisine gönderir. YÖNETİM DÖNEMİ AKIŞI İl Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri : Harcama Birimi Taşınır Yönetim hesabı Cetvelini düzenleyerek İl Taşınır Konsolide Görevlisine gönderir (Mali yılı takip eden ay sonuna kadar) Merkez Taşınır Hesap Cetveli . İl Taşınır Konsolide Görevlisi: İl Merkezi Taşınır Hesap Cetvelini hazırlar İlçe Taşınır Hesap Cetveli İle Konsolide ederek İl Taşınır Hesap Cetvelini Düzenler Nisan Ayının 15’ine Kadar Merkez Taşınır Konsolide Görevlisine Gönderir. Merkez Taşınır Konsolide Görevlisi-: İl/Bölge Taşınır Hesap Cetvelini,Dış Temsilcilikler Taşınır Hesap Cetvelini ve Merkez Taşınır Hesap cetvelini konsolide ederek -Taşınır Kesin Hesap Cetvelini -Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelini Düzenleyerek Mayıs Ayının 15’ine Kadar Bütçe Kesin Hesap Cetveli ile Birlikte Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına Gönderir. İlçe Taşınır Konsolide Görevlisi : İlçeTaşınır Hesap Cetvelini Düzenleyerek Şubat Ayının 15’ine Kadar İl Taşınır Konsolide Görevlisine Gönderir İlçe Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri: İlçe Harçama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelini Düzenleyerek İlçe Taşınır Konsolide Görevlisine Gönderir (Mali yılı takip eden ay sonuna kadar)

31 Etkin bir malzeme yönetimi;
Kayıt ve kontrol sisteminin iyi kurulması, (HBYS entegrasyonu Biyomedikal Tüketim Depo ile sağlanamıyorsa devre dışı bırakılması gerekir. Firma ile yapılan sözleşme incelenerek her işlem belgelenmek suretiyle. ) Hizmet birimlerince ihtiyaç duyulan taşınırların tespiti ve alımlarının planlanması, Muhafaza edileceği ambar ve depoların kurulması, İdarece edinilen ve çeşitli sebeplerle çıkan(tüketim, devir , hurda, satış) taşınırların tedarik ve işlem çeşitlerinin işlem türüne göre doğru seçilmesi, Elde var olan kısıtlı kaynağın optimum kullanımını ve eksiklik veya bozulmaların yarattığı olumsuz sonuçların en aza indirilmesi, Kayıtlarının tutulması ve hesaplarının çıkarılması önemlidir

32 MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS)
AMAÇ

33 MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS)
MKYS Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki (Dayanıklı taşınır ve sarf malzemelerin) verimli ve güncel olarak yönetilebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir

34 MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS)
Taşınır Kayıt İşlemleri Her kayıt bir Belgeye dayanacaktır Bütün taşınırlar Kayıt altına alınacaktır Kayıtlar yönetim hesabına esas olacak şekilde tutulacaktır

35 MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS)
GİRİŞ İŞLEMLERİ MUAYENE RAPORU TAŞINIR GEÇİCİ ALINDISI TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DEFTER KAYDI TÜKETİM MALZEMELERİ DEFTERİ DAYANIKLI TAŞINIRLAR DEFTERİ MÜZE DEFTERİ KÜTÜPHANE DEFTERİ

36 MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS)
ÇIKIŞ İŞLEMLERİ TAŞINIR İSTEK BELGESİ DAYANIKLI TAŞINIRLAR TÜKETİM MALZEMELERİ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DEFTER KAYDI TÜKETİM MALZEMELERİ ÇIKIŞ BİLDİRİMİ TAŞITLAR İÇİN ZİMMET FİŞİ DAYANIKLI TAŞINIRLAR İÇİN ZİMMET FİŞİ ORTAK ALANLAR İÇİN DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ

37 TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENMEYEN DURUMLAR (Taşınır Mal Yönetmeliği madde 10 Belge ve Cetveller) ALINDIĞI ANDAN İTİBAREN TÜKETİME VERİLEN(Dayanıklı Taşınırlar Hariç) MALZEMELERE TİF DÜZENLENMEZ

38 ALIMI BİR MERKEZDEN YAPILAN TAŞINIRLARIN KAYIT İŞLEMLERİ Taşınır Geçici Alındı Belgesi Düzenlenmesi Gerekmektedir.

39 MALZEME SİPARİŞ ŞEKLİ VE TUTARLARI Sipariş Tutarı 3. 000 TL
MALZEME SİPARİŞ ŞEKLİ VE TUTARLARI Sipariş Tutarı TL. Üzeri Siparişin Resmi Yoldan Yapılması ( Sipariş Faksı veya Resmi Yazı)

40 EK BİNASI OLAN VE MALİ AÇIDAN BAŞKA BİR SAĞLIK TESİSİNE BAĞLI OLAN KURUMLARDA TAŞINIR İŞLEMLERİ Ambarlar Arası Devir Yoluyla

41 TÜKETİM MALZEMELERİNİN ÇIKIŞ KONTROLÜ Birimlerden Haftalık Tüketimleri İçin Taleplerin Belirlenmesi Haftalık Düzenli Çıkış Cep Depo Önleme Faliyetleri

42 İHALE HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ

43 HURDAYA AYIRMA 1- Proforma Fatura 2- Teknik Servis Raporu 3- Hek Komisyon Raporu 3- Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı

44 MALZEME TESLİM ALINMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR; 1- Teslim Alınan Malzeme İçin Mutlaka Belge Üzerine Tarih Atılmalı 2- Malzeme Muayenesi Yapılmak Üzere Teslim Alınmalı ve Şerh Düşülmeli

45 YAPIM İŞLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEREK EDİNİLEN TAŞINIRLAR 1- Asansör, Jeneratör gibi 2- Kiralık Binalar İçin Yapım İşi Yapılamaz 3- Kamuya Ait Binalar ve Müştemilatları Milli Emlak Müdürlüğüne Teslim Edilir.

46 TIBBİ CİHAZLARA ALINAN YEDEK PARÇALAR 1- Mal Alımı Kapsamında 2- Hizmet Alımı Kapsamında

47 TDMS (Tek Düzen Muhasebe Sistemi) KBS ( Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) AMORTİSMANLAR (257) MADDİ OLMAYAN DİĞER TAŞINIRLAR (267)

48 MKYS EĞİTİMİ

49 Sabrınız İçin Teşekkürler


"ANKARA İLİ 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TAŞINIR İŞLEMLER YÖNETİM BİRİMİ Kadir ULUTAŞ İl Konsolide Yetkilisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları