Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞRUDAN TEMİN Zafer BIYIK 2015 MAYIS

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞRUDAN TEMİN Zafer BIYIK 2015 MAYIS"— Sunum transkripti:

1 DOĞRUDAN TEMİN Zafer BIYIK 2015 MAYIS
ERZURUM KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN Zafer BIYIK 2015 MAYIS

2 1- TANIMLAR VE DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ:
Doğrudan temin : (4734/ madde 4) Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

3 1- TANIMLAR VE DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ:
Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: (4734/ madde 22) a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

4 1- TANIMLAR VE DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ:
d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (Ellibin üçyüzseksenbeş Türk Lirası)*, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (Onaltıbin yediyüzseksenaltı Türk Lirasını)* aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

5 1- TANIMLAR VE DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ:
İhtiyacın Tespiti 2 Onay Belgesinin Düzenlenmesi 3 Piyasa Araştırması için Görevlendirme Yapılması 4 Piyasa Araştırması Yapılması 5 Piyasa Araştırmasının Harcama Yetkilisinin Onayına Sunulması 6 Alımın Gerçekleştirilmesi

6 Doğrudan Temin Yönteminde
Bu usulde teminat (geçici/kesin) alınması ve ilan yapılması zorunlu değildir. İhale komisyonu kurulması ve ihale kararı alınması zorunlu değildir. İhale dokümanı hazırlanması ve yaklaşık maliyet tespiti zorunlu değildir. Şartname hazırlanması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. Yazılı teklif alınması ve pazarlık yapılması zorunlu değildir. 4734 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerinin aranılması zorunlu değildir.

7 1. İhtiyaç listesi 2. Teknik Şartname
idarenin satın almada çalışan personel için Yaklaşık Maliyet yapıla bilmesi için yıllık komisyon onayının alınması lazım satın almada çalışan personelin değişmesi neticesinde komisyon onayının yenilenmesi lazım Talep eden servisden imzalı olması Malzemenin Son Alım Fiyatı Malzemenin Stok Durumu Malzemenin Sut Kodu Malzemenin yıllık tüketim miktarı Malzemenin Taşınır Kodu olması lazım Malzemenin Alımında Gerekliliği konusunda idareyi ikna etmek 2. Teknik Şartname Teknik Şartname en az 2 veya 3 imzalı olması Rekabeti engelleyici hususlardan kaçınılmalı

8 3. Yaklaşık Maliyet 4. Onay Belgesi
Piyasadan yaklaşık maliyetin yapılması Yaklaşık maliyet çizelgesinin hazırlanarak onaya sunulması 4. Onay Belgesi Onay tarihi ve onay numarasının alınması İşin tanımı niteliği ve miktarının yazılması Yaklaşık maliyetin yazılması (KDV Hariç) Kullanılabilir ödenek bedelinin yazılması Bütçe tertibinin yazılması Temin şeklinin yazılması (22.d veya 22.f vs) Alımı yapacak personelin onay içerisinde yazılması Onaya Sunulması

9 5. Tekliflerin Alınması Üst yazı ile tekliflerin istenilmesi tekliflerin teslimatının son tarih ve saatin mutlak yazılması Alımı yapacak personel tarafından piyasadan tekliflerin alınması Komisyonun toplanması Komisyonun karar vermesi Siparişin verilmesi Muayene kabulün yapılması

10 Belirli süreli (22-f) sözleşmelerin kapsamı genişletilebilir mi?
9- BELİRLİ SÜRELİ (22-F) SÖZLEŞMELERDE SIK SORULAN SORULAR Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek Belirli süreli (22-f) birim fiyat sözleşmelerde damga vergisi uygulaması nasıl olacak? Belirli süreli (22-f) sözleşmelerin kapsamı genişletilebilir mi? Sözleşme fesih halleri nelerdir? Sözleşme devri, temlik, kesin teminat avans ve fiyat farkı hükümleri nelerdir? Sözleşme kapsamındaki bir malzeme klasik uygulama ile yani 22-f maddesine göre alınabilir mi? Tahmini alım miktarları aşılabilir mi? Belirli süreli (22-f) birim fiyat sözleşmelerde iş artışı yada iş eksilişi yapılabilir mi? Belirli süreli (22-f) birim fiyat sözleşmeler 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanuna tabi midir?

11 9- BELİRLİ SÜRELİ (22-F) SÖZLEŞMELERDE SIK SORULAN SORULAR
Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 1) Belirli süreli (22-f) birim fiyat sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulaması Nasıl Olacak? nolu genelge kapsamında imzalanan sözleşmelerde sözleşme bedeli üzerinden sözleşme damga vergisi alınmaktadır. Ayrıca Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan görüşlerde ve 44 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde Doğrudan Temin alımlarında belli bir para ihtiva eden sözleşmelerde idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararı alınması halinde bu kararın damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

12 9- BELİRLİ SÜRELİ (22-F) SÖZLEŞMELERDE SIK SORULAN SORULAR
Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2-) Belirli Süreli (22-f) Sözleşmelerin kapsamı genişletilebilir mi? nolu ve nolu genelgelerin temel çerçevesi (22-f) kapsamındaki alımlardır. Ancak belirli süreli sözleşme kapsamındaki alımlarda bu çerçeve de daraltılmıştır. Genelgedeki belirli süreli sözleşmelerdeki kapsam incelendiğinde; «ortoz, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları» nda kullanılacağı belirtilmiştir. «ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri» nde kesinlikle kullanılmayacaktır.

13 3-) Sözleşme fesih halleri nelerdir?
9- BELİRLİ SÜRELİ (22-F) SÖZLEŞMELERDE SIK SORULAN SORULAR 3-) Sözleşme fesih halleri nelerdir? Birim fiyat tip sözleşmenin 9 uncu maddesinde bu durum belirtilmiştir. Fesih nedenlerine bakılacak olursa; Sözleşme süresi sonunda, Yüklenici tarafından malın tesliminin idarece belirlenen sayıda yapılmaması durumunda, Sözleşme süresi içerisinde ihtiyacın tamamen ortadan kalkması, ihtiyacın başka alım yolları ile temin edilmesi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler nedeniyle alımdan vazgeçilmesi vb. gibi durumlarda, 4735 sayılı Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Yüklenicinin sözleşmenin fesih edilmesi talebini idareye bildirmesi durumunda.

14 Sözleşme herhangi bir şekilde devredilemez.
9- BELİRLİ SÜRELİ (22-F) SÖZLEŞMELERDE SIK SORULAN SORULAR 4-) Sözleşme devri, temlik, kesin teminat, avans ve fiyat farkı hükümleri nelerdir? Sözleşme herhangi bir şekilde devredilemez. Sözleşme kapsamında doğan alacaklar üçüncü şahıslara temlik edilemez. Kesin Teminat alınmayacaktır. Sözleşme kapsamında avans ve fiyat farkı verilmeyecektir.

15 9- BELİRLİ SÜRELİ (22-F) SÖZLEŞMELERDE SIK SORULAN SORULAR
5-) Sözleşme kapsamındaki bir malzeme klasik uygulama ile yani 22-f maddesine göre alınabilir mi? Genelgede «Anılan bent kapsamında yer alan ürünlerin temin edilmesinde belirli süreli sözleşmelerin imzalanmasında her hangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.» denilmiştir. Söz konusu malzemenin fiyatı sözleşme fiyatını geçmiyorsa, gerektiğinde piyasa fiyat araştırması yapılarak farklı firma ve markadaki malzeme sözleşme dışında vaka başı 22-f maddesine göre alınabilir.

16 9- BELİRLİ SÜRELİ (22-F) SÖZLEŞMELERDE SIK SORULAN SORULAR
6-) Tahmini alım miktarları aşılabilir mi? Belirli süreli (22-f) birim fiyat sözleşmelerde iş artışı yada iş eksilişi yapılabilir mi? Genelgede ve tip sözleşmede idarenin sözleşme imzalamış olmasının idareye alım yapma yükümlülüğünü getirmeyeceği belirtilmiştir. Alım zorunluluğu olmayan bir sözleşmede de iş artışı veya iş eksilişi yapılması söz konusu değildir. Sözleşme ve eklerinde belirtilen tahmini miktarların sözleşme süresi bitmeden tamamının alınması durumunda iş artışı yapılmayacaktır. Tahmini alım miktarların doldurulduğu sözleşme kalemlerinin yeni bir alıma çıkılarak yenilenmesi gerekmektedir.

17 9- BELİRLİ SÜRELİ (22-F) SÖZLEŞMELERDE SIK SORULAN SORULAR
7-) Belirli süreli (22-f) birim fiyat sözleşmeler 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanuna tabi midir? 4735 sayılı Kanunun Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde; «Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar» denilmektedir. Belirli süreli (22-f) birim fiyat sözleşmeler bir ihale değil doğrudan temin olduğu için 4735 sayılı Kanuna tabi değildir.

18


"DOĞRUDAN TEMİN Zafer BIYIK 2015 MAYIS" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları