Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nehir GÖÇMEN Coğrafya Öğretmeni

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nehir GÖÇMEN Coğrafya Öğretmeni"— Sunum transkripti:

1 Nehir GÖÇMEN Coğrafya Öğretmeni
Eğitim Öğretim Yılı Çoğulhan ÇPL Haziran Dönemi Mesleki Eğitim Seminer Çalışması Nehir GÖÇMEN Coğrafya Öğretmeni

2 ÖĞRENCİ PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya koyulmuş olan yeni öğretim programı, ölçme ve değerlendirme yönünden eski sisteme göre bazı farklılıklar göstermiştir. Bu farklılıklardan biri hem geleneksel hem de performansa dayalı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin bir arada kullanılmasıdır.

4 Yeni sistemde özellikle iki değerlendirme yöntemi ön plana çıkmaktadır
Yeni sistemde özellikle iki değerlendirme yöntemi ön plana çıkmaktadır.Bunlar; Proje Performans Görevi Ölçme değerlendirmede yeni ve çağdaş değerlendirmeye örnek olarak kabul edilen bu yöntemlerde öğrenci performansı önemli rol oynamaktadır.

5 Eğitimde Değerlendirmenin Yeri
Eğitim Sistemi Girdiler Süreç Çıktılar (Eğitim Etkinlikleri) Değerlendirme

6 Neden Ölçme Değerlendirme Yapılır?
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek Öğrencilerin gelişimlerini izlemek Öğrencilerin gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak Öğrenme güçlüklerini belirlemek Öğretimin ve öğretim materyallerinin etkinliğini belirlemek Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlamak Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak Öğretim programlarının yeterliliğini belirlemeye bilgi sağlamak

7 Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri Değerlendirme Yaklaşımı
Araçları Geleneksel Araç ve Yöntemler Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doğru yanlış testler; yazılı yoklamalar vb. Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar (Alternatif -Authentic) Performans görevleri, ürün dosyaları, projeler, öz değerlendirme vb.

8 Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir. Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır. Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir. Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur. Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir. Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.(Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği)

9 Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, gözaltına alınma ve tutuklanma gibi olağan dışı hâllerde bu süre okul yönetimince uzatılabilir. Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak bir defaya mahsus mazeret sınavına alınır, performans çalışması veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.(Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği)

10 Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar. Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir. Sınav, performans çalışması ve projelerle ilgili evrak öğrencinin talebi halinde ders öğretmeni tarafından yeniden incelenip değerlendirilerek öğrenciyle paylaşılır. Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.(Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği)

11 Performans Nedir? PERFORMANS Üst düzey enerji Bilgi Kişisel yeterlilik
İşten alınan doyum

12 Performans Görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevleri belirtir. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturduğu cevap ve ürünlerin değerlendirilmesidir. Öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. Süreç içine yayılmıştır, zamana bağlı değildir. Öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister.

13 Performans Değerlendirme
Öğrencilerin becerilerini “gerçek yaşam” ortamında değerlendirmeyi hedefler. Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanır. Performans görevlerinde, tek bir cevap yoktur. Görevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. Başarılı bir değerlendirme yapmak için her performans görevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. Performans değerlendirmek için en çok kullanılan araçlar; performans ödevleri, projeler, öğrenci ürün dosyaları, posterler vb.dir.

14 Performans Değerlendirme Sürecini Planlarken ve Uygularken Atılacak Adımlar
Amacı açıkça ifade etme, neyi ölçeceğine karar verme Uygun görev tanımlama Performansın ölçütlerini açıkça belirleme Belirlenmiş ölçütlere göre dereceli puanlama anahtarını geliştirme

15 Neler Performans Ödevi Örnekleri Olabilir?
Bir gazeteye makale yazma, Bir oyun düzenleme / planlama Bir tiyatro oyununa eleştiri yazma, Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama, Bir ev planı çizme, Bir müzik parçası çalma, Bir dans sergileme, Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama, Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb.

16 Performans Ödevi Örnekleri
*İç kuvvetler ve oluşum süreci *Volkanizma ve dünyadaki aktif yanardağlar *Akarsu aşındırması ve biriktirmesi sonucu oluşan yer şekilleri *Coğrafya biliminin konusu ve bölümleri *Modern coğrafyanın kurulmasında katkısı olan bilim adamları, eserleri Canlı âlemleri, biyolojik ve ekonomik önemleri temelinde ele alınarak sunumun yapılması.  8.Çevre sorunları nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar araştırılır.  Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasını sağlayan faktörleri - endemik türlerini açıklar, yorum getirir. Bir hikaye üzerinde sözcük türlerini inceleyiniz. Bir metin üzerinde sözcükleri yapı olarak inceleyiniz. Günlük dildeki anlatım bozukluklarını konu alan bir ödev hazırlayınız. Çeşitli metinlerden cümle türlerine örnekler yazınız.

17 Proje Nedir? PROJE Belirli süre Değişim hedefli Ürün amaçlı
Bilimsel çalışma

18 Proje; Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları ifade eder. Proje geliştirme süreci uzun, karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

19 PERFORMANS GÖREVİ PROJE
Amaç;öğrencinin kazandığı bilgileri davranışa dönüştürmesini sağlamaktır Özgün olmak şartıyla bir soruna, değişik yöntem ve tekniklerle çözüm üretmeyi amaçlar Öğrencinin herhangi bir konuyla ilgili bilgisinin ve yeteneğinin düzeyini ölçmeye yarar Bilimsel düşünme basamaklarını kullanarak, bilimsel düşünceyi geliştirmeyi amaçlar Genellikle özel beceriler üzerine yoğunlaşılır Problem çözmeyi ve çeşitli beceri ve anlamaları birleştirmeyi içerir. Konunun ne kadar öğrenildiğini gösterir. Performansa göre daha kapsamlıdır Daha kısa zamanı kapsayan ödevlerdir. Uzun vadede yapılması gereken ödevlerdir. Öğretmen durumu hazır olarak sunar Öğretmen sadece konuyu verir

20 Proje Örnekleri Yaşadığımız yöreye ait mani ve ninnilerin araştırılıp derlenmesi. İç Anadolu bölgesinde çıkarılan madenlerin dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu madenlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. Ülkemizde yaşanan çevre kirliliği sorunlarının araştırılması ve çözümlerine yönelik önerilerin geliştirilmesi. 

21 SONUÇ PERFORMANS GÖREVİ; Deney yapma, yazılı veya sözlü görevler, uygulamalı etkinlikler, alan çalışmaları, konuşma, şarkı söyleme, drama, dans, tasarım yapma, resim çizme şeklinde olabilir. Öğrencinin değerlendirme yapma, genelleme yapma, sözlü ve bedensel iletişim kurabilme, problem çözme ve tasarım yapma gibi becerilerini gösterebileceği özellikte olmalıdır.

22 Performans görevleri öğrencilerin bilgiyi internetten aynen aktarmaları değil, bilgiyi düzenleme, kritik etme, kendini ifade etme, üretkenlik gibi becerileri ortaya koymadır. Öğrencinin yapmakta zorlanacağı çalışmalar ya da öğretmenin takip etmekte zorlanacağı çalışmalar performans görevi olamaz.

23 Performans görevleri, eve dersi tekrar etmek maksadıyla verdiğimiz çalışmalar değildir.
Veliler materyallere ulaşma ya da yol gösterme gibi katkı yapmalıdır. Öğrencinin yerine ödev yapmamalıdır. Öğretmen de süreci gözlemlemeli ve geri bildirim vermelidir.

24 Bu durumda, bu iki dersin dışında öğrencilere diğer tüm derslerden, her yarıyılda en az bir performans ödevi verilmesi, Yönetmelik gereği zorunlu kılınmaktadır.

25 PROJE: 1.Yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır. 2. Problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurmalıdır. 3.Sürdürülebilir olmalıdır. 4. Hazırlayanların kendi özgün eseri olmalıdır. 5. Alanına yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. 6. Toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır

26 Performans ve projeler dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilir.
Süreç de ürün kadar dikkate alınmalıdır. Zamanında ve etkili geri bildirime dikkat edilmelidir

27 Performans görevi ve proje değerlendirmede kullanılabilecek dereceli puanlama anahtarı (rubric) örnekleri aşağıdakiler gibi olabilir (Ancak unutulmamalıdır ki her konunun kendine özgü bir örüntüsü vardır. Bu yüzden kullanılacak değerlendirme ölçeği değişik konulara uyarlanabilmelidir)

28

29

30

31 Proje ve Performans Örnekleri

32

33

34

35

36


"Nehir GÖÇMEN Coğrafya Öğretmeni" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları