Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kısa Kısa Avrupa Birliği Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kısa Kısa Avrupa Birliği Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi."— Sunum transkripti:

1 Kısa Kısa Avrupa Birliği Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi

2

3 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birliği (AB), Avrupa u ̈ lkelerinden olus ̧ an, vatandas ̧ larının hayatlarını iyiles ̧ tirmek ic ̧ in c ̧ alıs ̧ an bir topluluklar bu ̈ tu ̈ nu ̈ du ̈ r. Avrupa Birliği pek c ̧ ok farklı insan ve ku ̈ ltu ̈ re ev sahiplig ̆ i yaparak etnik ve ku ̈ ltu ̈ rel c ̧ es ̧ itlilig ̆ i bu ̈ yu ̈ k bir deg ̆ er olarak go ̈ rmektedir. Avrupa Birliği Nedir?

4 Avrupa Birlig ̆ i’nin Tarihsel Gelis ̧ imi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. I ̇ kinci Du ̈ nya Savas ̧ ı sonrasında Avrupa’da barıs ̧ ın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler etrafında bir araya gelmesi ve o ̈ zellikle refahı artıracak s ̧ ekilde ekonomik alanda gu ̈ c ̧ lü bir is ̧ birlig ̆ inin bas ̧ latılması ic ̧ in Almanya, Belc ̧ ika, Fransa, Hollanda, I ̇ talya ve Lu ̈ ksemburg 1951 yılında Paris Antlas ̧ ması’nı imzalayarak Avrupa Ko ̈ mu ̈ r ve C ̧ elik Toplulug ̆ u’nu kurmus ̧ tur. 1957 yılında ise Avrupa Ekonomik Toplulug ̆ unu ve Avrupa Atom Enerjisi Toplulug ̆ unu kuran Roma Antlas ̧ maları imzalanmıs ̧ tır.

5 Maastricht Antlas ̧ ması ve Avrupa Birlig ̆ i Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Toplulug ̆ u üyesi ülkeler bag ̆ larını güçlendirme kararlılıg ̆ ıyla 9-10 Aralık 1991’de Maastricht’te toplanan Avrupa Toplulug ̆ u Zirvesi’nde yeni bir Antlas ̧ manın müzakerelerine bas ̧ lamıs ̧ tır. Maastricht Antlas ̧ ması, dig ̆ er adıyla Avrupa Birlig ̆ i Antlas ̧ ması 1 Kasım 1993’te yürürlüg ̆ e girmis ̧ tir. Bu antlas ̧ ma ile 1999’a kadar parasal birlig ̆ in tamamlanmasına, Avrupa vatandas ̧ lıg ̆ ının olus ̧ turulmasına, güvenlik, adalet, içis ̧ leri ile ortak dıs ̧ politikada is ̧ birlig ̆ i yapılmasına karar verilmis ̧ tir. Günümüze kadar geçen süre içinde Avrupa ülkeleri ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki is ̧ birlig ̆ ini güçlendirmis ̧ tir. Kuruluş yıllarında sadece 6 üyeden olus ̧ an Avrupa Toplulukları, deg ̆ is ̧ ik tarihlerde yeni üyelerin de katılımıyla 28 üyeden olus ̧ an bir birlik halini almıs ̧ tır.

6 Avrupa Birlig ̆ i Üyesi Ülkeler Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bugün itibariyle Avrupa Birliği üyeleri; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, I ̇ ngiltere, I ̇ rlanda, I ̇ spanya, I ̇ sveç, I ̇ talya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dır. Avrupa Birlig ̆ i’nin 6 aday ülkesi bulunmaktadır. Bunlar I ̇ zlanda, Makedonya, Karadag ̆, Sırbistan, Arnavutluk ve Türkiye’dir. Henüz adaylık statüsü elde etmemis ̧ fakat yakın gelecekte aday olması beklenen ve “potansiyel aday ülke” olarak nitelendirilen ülkeler Bosna-Hersek ve Kosova’dır. Bunların içinde adaylık statüsüne sahip olan I ̇ zlanda ise Mayıs 2013 itibariyle AB ile yürütmekte oldug ̆ u katılım müzakerelerini kendi isteg ̆ iyle dondurmus ̧ tur.

7 Avrupa Birlig ̆ i Ortak Deg ̆ erleri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birlig ̆ i, Avrupa’nın yüzyıllar boyunca kazandıg ̆ ı deneyimle ve olus ̧ turdug ̆ u ortak ilkeler temelinde meydana getirmiştir. Avrupa ülkelerinin ortak deneyimlerinin sonucu olus ̧ an ilke ve idealler; kalıcı barıs ̧ ın sag ̆ lanması, toplumsal refah, dayanıs ̧ ma, özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüg ̆ ü, pazar ekonomisi ve giris ̧ im özgürlüg ̆ ü kapsamında bu yeni bütünles ̧ me hareketinin temellerini olus ̧ turmaktadır. Avrupa Birlig ̆ i amacını üye ülkelerin ve vatandas ̧ ların ulusal, kültürel, dilsel, dinsel çes ̧ itlilig ̆ ini bir potada eritmek deg ̆ il, bu çes ̧ itlilig ̆ in getirdig ̆ i dinamizmi güce dönüs ̧ türebilmek olarak ifade etmektedir.

8 Avrupa Birlig ̆ i Ortak Deg ̆ erleri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. AB’nin deg ̆ erleri AB Antlas ̧ ması’nın 2. maddesinde yer alır. Bu maddeye göre; “Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, es ̧ itlik, hukukun üstünlüg ̆ ü ve azınlıklara mensup kis ̧ ilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı deg ̆ erleri üzerine kurulmus ̧ tur. Bu deg ̆ erler, çog ̆ ulculuk, ayrımcılık yapmama, hos ̧ görü, adalet, dayanıs ̧ ma ve kadın-erkek es ̧ itlig ̆ inin hakim oldug ̆ u bir toplumda üye ülkeler için ortaktır.” Bu deg ̆ erleri benimseyen ve gelis ̧ tirme idealine hizmet edebilecek her Avrupa ülkesi AB’ye üye olabilir. Avrupa Birlig ̆ i ülkelerin ve vatandas ̧ ların bir araya gelerek olus ̧ turdug ̆ u uluslar üstü bir yapıdır. Bu yapı, üye ülkeler arasında imzalanan uluslararası antlas ̧ malarla kurulmus ̧ ve bazı alanlarda karar alma ve düzenleme yetkisi AB’ye verilmis ̧ tir. Böylelikle, dünyada bir benzeri daha olmayan, tüm üye ülkeleri ve vatandas ̧ larını aynı anda, aynı s ̧ ekilde ve aynı ölçüde bag ̆ layan bir hukuk sistemi meydana getirilmis ̧ tir.

9 Avrupa Birlig ̆ i Ortak Deg ̆ erleri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bunun yanında kis ̧ ilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin Avrupa Birlig ̆ i sınırları içinde rahatça dolas ̧ ımının sag ̆ lanması için bir iç pazar kurulmus ̧ tur. I ̇ ç pazarın kurulmasına dayalı ekonomik bütünles ̧ menin siyasi ve sosyal dig ̆ er alanlara da yayılmasına ve ortak bir hukuk düzeni kurulmasına dayalı Avrupa Birlig ̆ i, bugün için serbest dolas ̧ ımdan ortak para birimine ve koordine edilen ekonomi politikalarına, eg ̆ itimden sosyal politikaya, gıda güvenlig ̆ inden tas ̧ ımacılıg ̆ a, çevreden tüketicinin korunmasına, rekabetten bilim ve teknolojiye, enerjiden fikri mülkiyete, dıs ̧ politikadan vize, göç ve sıg ̆ ınma politikalarına ve sınır as ̧ an bazı suçlarla ortak mücadeleye dek pek çok alanda üye ülkelerin ortak politika üretip bunları birlikte uygulamaktadır.

10 Avrupa Birlig ̆ inin Temel Hedefleri ve Politikaları Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Güçlü ve etkili bir dıs ̧ politika aktörü olmak, AB içinde ve dıs ̧ ında özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüg ̆ üdeg ̆ erlerini garanti altına almak ve yaymak, Her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek; özellikle her alanda kadın-erkek es ̧ itlig ̆ i için çaba sarf etmek, I ̇ klim deg ̆ is ̧ iklig ̆ i ile mücadele etmek, Çevreyi en üst düzeyde korurken ekonomik büyümeyi sürdürebilmek, Enerji güvenlig ̆ ini sag ̆ lamak,

11 Avrupa Birlig ̆ inin Temel Hedefleri ve Politikaları Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yasadıs ̧ ı göç, uluslararası terörizm, insan, silah ve uyus ̧ turucu kaçakçılıg ̆ ı gibi suçlarla etkin biçimde mücadele etmek ve gerçek anlamda bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı olus ̧ turmak, AB üyesi ülkelerde istihdamın ve sosyal korumanın artırılmasına katkıda bulunmak, AB üyesi ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu tes ̧ vik etmek, Avrupa vatandas ̧ larının en üst düzeyde yas ̧ am ve kalite standartlarına sahip olmasını sag ̆ lamaktır.

12 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birlig ̆ i Parlamentosu Avrupa Parlamentosu, AB kurumları içinde dog ̆ rudan halk tarafından seçilen organdır. AB üyesi ülkelerin vatandas ̧ ları bes ̧ yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilirler. Parlamento, 2014 seçimleri sonrası 750 temsilci ve bir Bas ̧ kanı içerecek s ̧ ekilde 751 üyeden olus ̧ maktadır. Hangi üye ülkenin kaç parlamenter ile temsil edileceg ̆ i üye ülkelerin nüfuslarına göre tespit edilir. Üyeler ülkelerine göre deg ̆ il, siyasi görüs ̧ lerine göre grup olus ̧ tururlar. Parlamenterler ülkelerini deg ̆ il, kendilerine oy veren Avrupa vatandas ̧ larının siyasi görüs ̧ lerini temsil ederler. Avrupa Birliği Kurumları

13 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu, yasama sürecini bas ̧ latan Birlig ̆ in yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurumdur. Her bir üye ülkeden bir kis ̧ inin yer aldıg ̆ ı 28 üyeden olus ̧ maktadır.Bu kis ̧ ilere “komiser” adı verilir. Her komiser bir veya daha fazla AB politikasının yürütülmesinden sorumludur. Komisyon Bakanlar Kurulu gibi faaliyet göstermektedir. Komisyon’un merkezi Brüksel’dedir. Avrupa Birlig ̆ i üyesi ülkelerden bag ̆ ımsız bir nitelig ̆ e sahip olan Komisyon, Birlig ̆ in yürütme organı konumundadır. Avrupa Birliği Kurumları

14 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birliği Kurumları Avrupa Birlig ̆ i’nin bütçesini ve politikalarını uygulayan Komisyon, AB hukukunun uygulanmasının idari bakımdan gözetilmesi görevini de üstlenmis ̧ tir. Komisyon; AB hukukunu ihlal ettig ̆ i iddiasıyla üye ülkeleri Avrupa Birlig ̆ i Adalet Divanı önünde dava edebilir. Komisyon’un bir dig ̆ er önemli görevi ise yasama organını olus ̧ turan Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e sunulan yasama önerilerinin yasama sürecini bas ̧ latmasıdır. Avrupa Komisyonu

15 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birliği Kurumları Avrupa Birlig ̆ i Konseyi Konsey, (“Bakanlar Konseyi” ya da “AB Konseyi”) Avrupa Birlig ̆ i üyesi ülkelerin hükümetlerinde görev yapan bakanlardan olus ̧ an, üye ülkelerin ulusal çıkarlarının temsil edildig ̆ i organdır. Konsey toplantılarına karara bag ̆ lanacak konu dog ̆ rultusunda üye ülkeleri temsilen ilgili bakanlar katılır. Örneg ̆ in toplantının konusu ekonomi veya para politikası ile ilgili ise üye ülkelerin ekonomi ve maliye bakanları toplantıya katılır. Konsey bas ̧ kanlıg ̆ ı 18 aylık süre için görev yapacak 3 üye ülkeden olus ̧ an, devamlılıg ̆ ı ve tutarlılıg ̆ ı sag ̆ lamaya yönelik takımlar tarafından yürütülür. Böylece bas ̧ kanlık 6 aylık dönemlerle üye ülkeler arasında el deg ̆ is ̧ tirir.

16 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birliği Kurumları Avrupa Birlig ̆ i Konseyi Konsey’e çalıs ̧ malarında yardımcı olmak üzere bas ̧ ta, üye ülkelerin Birlik nezdindeki büyükelçilerinden olus ̧ an Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) olmak üzere çes ̧ itli komiteler ve çalıs ̧ ma gruplar es ̧ lik eder. Birçok konuda tüm üye ülkeleri bag ̆ layan yasal düzenlemeleri kabul etme yetkisini Avrupa Parlamentosu ile paylas ̧ an Konsey, yine Avrupa Parlamentosu ile birlikte bütçeyi onaylar.

17 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birliği Kurumları Avrupa Birlig ̆ i Zirvesi Avrupa Birlig ̆ i’ne üye ülkelerin bas ̧ bakanları veya devlet bas ̧ kanları ile Avrupa Birlig ̆ i Zirvesi Bas ̧ kanı ve Avrupa Komisyonu Bas ̧ kanı’nın katılımı ile toplanır. Yılda dört defa toplanan Zirve, Birlig ̆ in gelis ̧ mesi ve Avrupa’nın bütünles ̧ mesi dog ̆ rultusunda öncelikleri ve temel politikaları belirleyen kararlar alır. Avrupa Birlig ̆ i Zirvesi’nin herhangi bir yasama yetkisi yoktur. AB üyesi tüm ülkelerin en üst düzey yetkililerinin bir araya geldig ̆ i ve temel politikaları belirledig ̆ i kurum olmasından dolayı siyasi bir ag ̆ ırlık ve yönlendirme gücü tas ̧ ır. Çog ̆ u durumda uzlas ̧ ıyla, istisna olarak nitelikli çog ̆ unlukla karar alır.

18 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birliği Kurumları Avrupa Birlig ̆ i Adalet Divanı Avrupa Birlig ̆ i Adalet Divanı, Avrupa Birlig ̆ i’nin yargı organıdır ve Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve uzmanlık mahkemeleri olmak üzere üçlü bir yapıdan olus ̧ ur. Adalet Divanı’nın temel amacı, Avrupa Birlig ̆ i hukukunun Avrupa Birlig ̆ i içerisinde her yerde aynı s ̧ ekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sag ̆ lamaktır. Divan, Birlik hukukunun yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka saygıyı sag ̆ lama, ulusal hukuk düzenleri ile AB hukuk düzeni arasındaki ilis ̧ kilerin düzenlenmesi, hukuki denetim, yorum, uyus ̧ mazlık çözme, hukuk yaratma ve bos ̧ luk doldurma is ̧ levlerini yerine getirir.

19 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birliği Kurumları Avrupa Sayıs ̧ tayı Avrupa Sayıs ̧ tayı, Birlig ̆ in tüm gelir ve giderlerini inceler, is ̧ lemlerinin hukuka ve usule uygunlug ̆ unu temin eder. Sayıs ̧ tay denetimi, gelir ve giderlerin hukuka uygunlug ̆ u ile düzenlilig ̆ ini ve iyi bir mali idareyi sag ̆ lamaya yöneliktir.

20 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birliği Kurumları Avrupa Merkez Bankası Tüzel kis ̧ ilig ̆ e sahip bag ̆ ımsız bir AB organıdır. Görevi, para birimi olarak Avro’yu kullanan AB üyesi ülkelerde fiyat istikrarını sag ̆ lamaktır. Bu görevini üye ülkelerin merkez bankaları ve Avrupa Merkez Bankası’ndan olus ̧ an Avrupa Merkez Bankaları Sistemi içinde yerine getirir. Avrupa Merkez Bankası Avro bölgesi dahilinde kag ̆ ıt para basımına izin veren tek yetkili kurumdur.

21 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birliği Kurumları Dig ̆ er Kurum, Organ ve Ajanslar Ekonomik ve Sosyal Komite Komite, Parlamento’ya, Konsey’e ve Komisyon’a yardımcı olmak amacıyla is ̧ çi ve is ̧ veren grupları ile belirli toplum kesimlerinin temsilcilerinden olus ̧ an danıs ̧ ma kuruludur. Bölgeler Komitesi Bölgeler Komitesi, AB içindeki yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinden olus ̧ an danıs ̧ ma nitelikli bir kurumdur.

22 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birliği Kurumları Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birlig ̆ i’nin finans kurumudur ve Birlig ̆ in hedeflerini gerçekles ̧ tirmesine yardımcı olacak yatırımların finanse edilmesi amacıyla kurulmus ̧ tur. Avrupa Yatırım Bankası tüzel kis ̧ ilig ̆ e sahiptir; üyeleri Avrupa Birlig ̆ i ülkelerdir. Banka’nın görevi, Antlas ̧ ma’nın 309. Maddesi gereg ̆ ince Birlig ̆ in çıkarı dog ̆ rultusunda iç pazarın dengeli ve düzgün gelis ̧ imine katkı sag ̆ lamaktır.

23 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Avrupa Birliği Kurumları Avrupa Ombdusmanı Maastricht Antlas ̧ ması ile AB kurumsal yapısına kazandırılmıs ̧ bir kurum olan Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Parlamentosu tarafından yenilenebilen 5 yıllık bir süre için atanır ve bag ̆ ımsızlıg ̆ ı da antlas ̧ malarda teminat altına alınmıs ̧ tır. AB’nin I ̇ s ̧ leyis ̧ ine Dair Antlas ̧ ma’nın 20. maddesinde Avrupa Ombudsmanı’na bas ̧ vurmak Birlik vatandas ̧ larının hakları arasında sayılmaktadır.

24 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri Türkiye 1959’da Avrupa Ekonomik Toplulug ̆ una ortaklık bas ̧ vurusu yapmıs ̧ tır. Bu bas ̧ vuru üzerine Türkiye’nin kalkınma düzeyinin tam üyelig ̆ in gereklerini yerine getirmeye yeterli olmadıg ̆ ı bildirilmis ̧ ve tam üyelik kos ̧ ulları gerçekles ̧ inceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlas ̧ ması imzalanması önerilmis ̧ tir. Anlaşma 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanmıs ̧ tır.

25 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri Ankara Anlas ̧ ması Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Toplulug ̆ u’na entegrasyonu için hazırlık, geçis ̧ ve nihai dönem olmak üzere üç kademeli bir süreç öngörmüs ̧ tür. Anlas ̧ mada öngörülen hazırlık dönemi 1973 yılında Katma Protokol’ün yürürlüg ̆ e girmesiyle sona ermis ̧ ve geçis ̧ dönemine girilmis ̧ tir. 1970’lerin ekonomik zorlukları ve 1980 darbesinin etkisiyle yavas ̧ ilerleyen geçis ̧ dönemi 1996’da Türkiye’nin Gümrük Birlig ̆ i’ne giris ̧ iyle sona ermis ̧ tir.

26

27 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu sunum Avrupa Birlig ̆ i’nin mali desteg ̆ i ile hazırlanmıs ̧ tır. Bu yayının içerig ̆ inden yalnız Eptisa Mühendislik liderlig ̆ indeki Konsorsiyum sorumlu olup, yayın hiçbir s ̧ ekilde Avrupa Birlig ̆ i’nin görüs ̧ lerini yansıtmamaktadır. Kaynaklar: Avrupa Birlig ̆ i Bakanlıg ̆ ı: www.ab.gov.tr Avrupa Birlig ̆ i Türkiye Delegasyonu: www.avrupa.info.tr Avrupa Birlig ̆ i Resmi I ̇ nternet Sayfası: www.ec.europa.eu Ög ̆ renciler için I ̇ ngilizce Bilgi: http://europa.eu/kids-corner Ög ̆ retmenler için I ̇ ngilizce Bilgi: http://europa.eu/teachers-corner Proje internet sayfası: http://abyiogren.meb.gov.tr

28


"Kısa Kısa Avrupa Birliği Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları