Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKO - OKUL BİLGİLENDİRME SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKO - OKUL BİLGİLENDİRME SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 EKO - OKUL BİLGİLENDİRME SUNUMU
DANIŞMAN ÖĞRETMENLER FÜSUN ŞEHİTOĞLU KARAGÜL SİBEL İYİCAN

2 YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR!! ÇEVRE İÇİN ELELE HEMEN SİMDİ!!!

3 EKO - OKUL NEDİR? Eko-Okullar Projesi okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Proje, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

4 PROGRAM HAKKINDA Eko-Okullar Programı kapsamında Eylül 2010 itibari ile 50 üye ülke bulunmaktadır. Eko-Okullar Programı, 2011–2012 yılı sonu itibariyle 46 ilde 435 okulda yürütülmektedir.

5 EKO - OKUL NEDİR? Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

6 EKO - OKUL NEDİR? Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

7 HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI
Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır.

8 HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI
Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir . Eko-Okullar uzun erimli bir programdır.

9 PROGRAMIN FAYDALARI Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

10 ÖĞRENCİLER; - bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
- grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur, - sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir, - inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,

11 ÖĞRENCİLER; - tüketim alışkanlıkları değişir,savurganlık önlenir,
- plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir, - tüketim alışkanlıkları değişir,savurganlık önlenir, - doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

12 PROGRAM GEREKLERİ Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir. - Okul müdürünün ve idarecilerin desteği, - Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği, - Çalışanların aktif katılımı, - Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.

13 PROGRAM KONULARI Programa yeni kayıt olmuş okullar ilk iki eğitim-öğretim yılı boyunca çöp-atık / geri dönüşüm konusunu çalışırlar. Çöp-Atık konusunu çalışarak Yeşil Bayrak ödülü almış olan Eko-Okullar diğer konulardan birini seçerek çalışmalarına devam ederler.

14 PROGRAM KONULARI - Enerji - Su - Biyolojik Çeşitlilik
Eko-Okullar Programı konuları; - Enerji - Su - Biyolojik Çeşitlilik

15 Eko-Okullar yukarıda belirtilen konuları ikişer yıl çalıştıktan ve öğrencilerin konuyu tam olarak kavradıklarından emin olduktan sonra yan konular olan; - İklim değişikliği, - Ulaşım, - Sağlıklı yaşam, - Hava Kirliliği, - Gürültü kirliliği, - Biyo-dizel, - Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, - Organik tarım - Işık Kirliliği vb. konularda çalışmalarını sürdürebilirler.

16 PROGRAM KONULARI Programın ilk yılında okulların çöp-atık/geri dönüşüm konusunu ana konu olarak çalışıp yanında az miktarda enerji ve su konularına da değinilmesi önerilmektedir. Bunun sebebi, bu konuda yapılacak çalışmaların sonuçlarının çok daha kısa sürede görülmesi ile okuldaki motivasyonu artırma potansiyelinin olmasıdır. Aynı zamanda bu konular hemen her okulun müfredat programının içinde yer alabilecek kadar esnek ve programın temelidir.

17 2. AŞAMA: PROGRAMI YÜRÜTME
Eko-Okullar Programına katılan okullar, kendi müfredatlarını programın kalbini oluşturan 7 ADIM'a adapte ederler. Bunlar; 1.AŞAMA : KAYIT OLMA 2. AŞAMA : PROGRAMI YÜRÜTME 3. AŞAMA : ÖDÜL İÇİN BAŞVURUDA BULUNMA 4. AŞAMA : ÖDÜL YENİLEME 1- Eko-Okullar Komitelerinin Kurulması: İki ayrı komite kurulur. Bunlardan birincisi; okulun farklı sınıflarında oluşturulacak ve yeterli sayıda (20-25) öğrenci ve bir koordinatör öğretmenden oluşan Eko-Tim'dir ve programın okuldaki yürütücüsüdür.

18 İkinci komite ise - okul müdürü ya da başyardımcısı, -okul aile birliği temsilcisi, -programa katkısı olabilecek veliler, - öğretmenlerden ilgi duyanlar, -muhtar ve/veya belediye temsilcisi, -okulun Eko-okul öğrenci timi temsilcisi ve -katılmasında yarar görülen diğer temsilcilerden oluşur ve görevi projenin okulda devamlılığını sağlamak ve gerektiğinde Eko- Tim'e destek olmaktır.

19 2- Çevresel İnceleme: Okuldaki çalışma, okulun çevre üzerinde yarattığı etkileri incelemekle başlar. Öğrenciler, okulda atılan çöp miktarından altyapı (kanalizasyon, vb.)yetersizliklerine kadar her konuda incelemeler yaparlar. Bu aşamada tim okulun bir yıl boyunca ele alacağı konuyu belirler. Bunlar çöp-atık, su, enerji ve biyolojik çeşitlilik temel konulardan biri olabilir. 3- Eylem Planı: Çevresel inceleme sonucu ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek belirlenen önceliklere göre uygulanabilir, gerçekçi amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek ve çevresel performansı arttırmak üzere bir eğitim-öğretim yılı için etkinlilerin takvimlendirilmesidir. Eylem Planları her eğitim-öğretim yılı için seçilen konuya göre hazırlanarak TÜRÇEV'e gönderilir.

20 Gözlemi yapacak olanlar öğrencilerdir.
4- Gözlem ve Değerlendirme: Okulda belirlenen eylem planının öğrenciler tarafından takip edilmesini ve çalışılan konularda başarılı olunmasını sağlar. Aynı zamanda, okulda verilen çevre eğitiminin sürekliliğinin güvencesidir. Gözlemi yapacak olanlar öğrencilerdir. Yapılan çalışmalar tüm okula duyurulmalıdır. Yapılan tüm çalışmalar belgelenmeli ve saklanmalıdır.

21 5- Müfredat Çalışması: Program, müfredattan ayrı yürütülen fakat müfredattan destek alarak yürütülmektedir. Amaç çevreye ilişkin konuların derslerde yeri geldiğinde vurgulu bir şekilde işlenmesinin sağlanmasıdır. Önemli bir nokta ise çevre eğitiminin tüm derslerde verilmesinin gerekliliğidir. Bu sebeple okuldaki tüm öğretmenlerin programı anlaması ve gönül vermesi gerekir. * İlk yıl konumuz çöp ve atık olacaktır. *Tüm derslerin yıllık planlarında yapılacak çalışmalar. yer almalıdır.

22 6- Bilgilendirme ve Katılım:
6- Bilgilendirme ve Katılım: Veliler, yerel yönetimler, sanayiler ve daha geniş toplum Eko-Okullar programında yer almaya başladıkça bilgi ve deneyim edinmek için diğer kuruluşlarla iletişime girerler. Okullar yaptıkları çalışmalarla kendi çevrelerini de çevresel konularda duyarlı olmaya çağırırlar. Okul içerisinde ise yapılan etkinliklerin tüm okula duyurulması gerekir, bunun için en iyi yol okulda bir Eko-Okullar Panosu hazırlanması ve burada gerek proje ile ilgili gerekse genel çevre konularına yer verilmesidir.

23 6- Bilgilendirme ve Katılım:
EKO- OKUL PANOSU OKUL GAZETESİ TOPLANTILAR ANKETLER PROJE ÇALIŞMALARI VE SERGİLER YEREL RADYO,BASIN ve WEB SİTESİ

24 7-Eko-İlke: Eko–İlke öğrencilerin seçtikleri konu ile ilgili olarak ulaşmak istedikleri hedefleri ve değerlerini içeren okula özgü bir cümledir. Eko-İlke tüm öğrencilerin ve çalışanların üstlenip uygulayacağı ve çevre yararına olan faaliyetleri açıklayan, tarif eden bir eylem cümlesidir. Örneğin; "Kullanılmış alüminyum tenekelerin hepsini okuldaki geri dönüşüm kutusuna atacağız", "Çevre dostu temizlik ürünleri kullanalım" veya "Enerji tasarruflu lambalar kullanacağız" Eko-İlke olma özelliği taşıyan cümlelerdir. Kısacası, okulumuzun çevre içerikli çalışmalarındaki sorumluluğunu gösteren amaçların bir cümlede ifadesidir.

25 RESİM DERSİNDE YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR
Eski gazete ve dergilerden kolaj çalışması Kalemtraşla açılan kuru kalem atıkları ile soyut kompozisyon çalışması ARTIK ve FARKLI ÖZELLİKTEKİ ATIKLARI SİLİNDİR , KÜP VB. Şekilde ya da origami tekniğinde katlayarak kağıt yüzeyinde doku oluşturma Papier_mache tekniğinde çalışmalar Organami çalışmaları (kuş ,balık,kayık , şapka yapımı ) Ağaç,yemiş kabukları ,kozalak plastik atıklar ve renkli camlarla üç boyutlu tasarım çalışmaları

26 RESİM DERSİNDE YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR
Afiş ve poster çalışmaları Doğal hayatı insanlar nasıl yok ediyor konulu resim ve fotoğraf çalışmaları Atık malzemelerden posta kartı ve hediyelik eşya tasarımı Kentimizden çöp manzaraları konulu fotoğraf çekimi Atık malzemelerle iki boyutlu çalışmalar (boş kutu , renkli kağıt ) Atık malzemelerle üç boyutlu çalışmalar(kukla bebek kalem kutusu, kağıt boncuk ve küpe yapımı )

27 TÜRKÇE DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Kağıt savurganlığını nasıl önlenir İnsanlar doğayı nasıl yok ediyor Evimizde NASIL TASARRUF YAPIYORUZ Evimizde atık malzemeleri nasıl değerlendiriyoruz İyi bir piknikçi nasıl olunur Belediye başkanı olsaydım kentimiz nasıl olurdu başlıklarında tartışılması yada kompozisyon yazılması Çevre konulu öykü / masal okunması Çevre-doğa konulu şiir / drama/ öykü/ senaryo yazılması Çöplerin çeşitlerine göre kaç yılda yok olduklarını anlatan afiş çalışmaları “Doğa ve Çevre” konulu şiir dinletisi.

28 EKO OKULLAR PROJESİNDE MÜZİK DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Bahar , doğa ve çevre içerikli şarkı , türkü öğretimi Atık malzemelerden enstrüman yapımı ve bu aletlerden koro oluşturulması Ağaç türküsü ve küçük çevreciler şarkılarının öğretilmesi Atıklar ve Çevre ile ilgili şarkıların öğretilmesi

29 EKO OKULLAR PROJESİNDE TEKNOLOJİ TASARIM DERSİNDE YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR
* Artık süngerler,fon kartonları,kuru çiçekler ile bitki maketleri çalışması Artık kumaş düğme ve boncuklarla portre ve figür çalışmaları İlaç-ambalaj kutuları kullanarak şekillendirme ve inşa ünitesinde projeler hazırlama Bulut , çiçek şekilli uçurtma yapımı Atık kağıt,eski gazete ve dergilerden kesekağıdı yapımı Atıklardan oluşturulan giysiler defilesi (Dünya Çevre Günü etkinliği)

30 EKO OKULLAR PROJESİNDE TEKNOLOJİ TASARIM DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Atık yün iplerden kilim dokuma ve tekstil tasarımları Keten atıklardan el bezi yapımı Atık alüminyum kutulardan heykel yapımı Artık fon ve elişi kağıtlarından maske ve şapka yapımı Atık şişelerin silikonla süslenip geri kazanımı Atık malzemelerden hediyelik eşya tasarımı Okul ve evdeki eşyaların korunması , yaşadığımız çevrenin temizlik düzeni,bilinçli tüketici olma konularında afiş çalışması

31 EKO-OKULLAR PROJESİNDE MATEMATİK DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Katı atıklarla ilgili eğitici problem çözümü 2 çocuklu ortalama bir ailenin günlük,haftalık, aylık , yıllık çıkardığı çöp miktarının hesaplanması Okuldan çıkan atık kağıt ve diğer malzemelerin kg cinsinden grafiksel olarak sergilenmesi İnsanların yaşamlarındaki atık çeşitlerinin incelenip “Kümeler” başlığı altında gruplandırılması ve bu konuda poster çalışmaları yapılması Atıklarla ilgili eğitici problemler çözülmesi

32 EKO-OKULLAR PROJESİNDE FENBİLGİSİ DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Temiz ve kirli toprakta çimlenme Organik ve inorganik atıkların toprakta yok olama sürelerinin izlenmesi Bahçeye ağaç fidan dikimi Atık kağıdın geri dönüşümü Kağıdın serüveninin panoda tanıtımı Artık maddelerden yararlanarak boşaltım sistemi gibi şematik görsellerinin yapılması Temizlik ürünleri yapımı Atık çeşitlerinin incelenmesi

33 EKO-OKULLAR PROJESİNDE İNGİLİZCE DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Enerji ve su tasarrufu ile ilgili İngilizce sloganların hazırlanıp uygun yerlere asılması Tüketilen besin maddelerinin ambalajlarını kullanarak “PastSimple Tense” konusunun pekiştirilmesi için ambalajların İngilizce anlamlarının öğretilmesi, “Change The World” sloganı altında dünyayı değiştirebilecek ekolojik önlemler için afiş ve slogan çalışması çevreyi koruma ve atıklar hakkında kavramların İngilizce karşılıkları öğretilip çevrenin önemini ve çevreyi koruma yöntemlerini yansıtan kolaj çalışması

34 EKO-OKULLAR PROJESİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Gazete atıklarından çeşitli şapkalar yapılmasını öngören “Şapkalarımız” projesi “Çevre ve Atıklar” konusunda dünyada ve ülkemizde gazetelerde ve dergilerde yer alan ilginç haberlerin eko – okul panosunda sergilenmesi Ülkeler Arası Köprüler” ünitesinde “Dünyada neler oluyor?” konusunda Küresel Isınma ve Atıkların Geri Dönüşümü konulu afiş ve slogan çalışmaları. Gıda israfı ve etkileri konulu pano düzenlenmesi

35 EKO-OKULLAR PROJESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Bilgisayar malzemeleri atıklarının (cd, kablo, vb…) geri dönüşümü hakkında derste bilgilendirilme yapılması ve bu konuda Publisher programında posterler yapılması Okul Wep sitesinde eko-okula yer verilmesi ve sürekli güncellenmesi,

36 Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz


"EKO - OKUL BİLGİLENDİRME SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları