Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Z İ RVE ÜN İ VERS İ TES İ HUKUK FAKULTES İ İ DARE HUKUKU KONU; İ DAREN İ N MALLARI, KAMULA Ş TIRMA VE BÜTÇE YRD.DOÇ.ALPTEK İ N AKTALAY HAZIRLAYANLAR VEYSEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Z İ RVE ÜN İ VERS İ TES İ HUKUK FAKULTES İ İ DARE HUKUKU KONU; İ DAREN İ N MALLARI, KAMULA Ş TIRMA VE BÜTÇE YRD.DOÇ.ALPTEK İ N AKTALAY HAZIRLAYANLAR VEYSEL."— Sunum transkripti:

1 Z İ RVE ÜN İ VERS İ TES İ HUKUK FAKULTES İ İ DARE HUKUKU KONU; İ DAREN İ N MALLARI, KAMULA Ş TIRMA VE BÜTÇE YRD.DOÇ.ALPTEK İ N AKTALAY HAZIRLAYANLAR VEYSEL TA Ş – VEYSEL KURT 050114250 -050114256 MAYIS 2015

2 Konular Sunum Sayfası I- İ DAREN İ N MALLARI A-TEMEL KAVRAMLAR 4-22 B-KAMUSAL MALLARIN TASN İ F İ 23-28 C-KAMUSAL MALLARIN ÖZELL İ KLER İ 29-32 D-KAMUSAL MALLARDAN YARARLANMA 32-38 2-KAMULA Ş TIRMA 38-56 3-KAMU TÜZEL K İŞİ LER İ N BÜTÇES İ 56-61

3 I- İ DAREN İ N MALLARI

4 A-TEMEL KAVRAMLAR 1- İ DAREN İ N MAL İ HT İ YACI Kamu hizmetlerinin sunulması bir i ş letme olarak dü ş ünüldü ğ ünde bu i ş letmenin bir ta ş kilatı,te ş kilatı yöneten ve hizmeti sunan görevliler bu hizmeti yürütülmesinde kullanılan, hizmetin mali ve ayni araçları olan mallar ş eklinde üç temel unsuru oldu ğ u söylenebilir. İ darenin mal varlı ğ ı denildi ğ inde ‘ta ş ınır ve ta ş ınmaz mallar, haklar, borçlar ve alacaklar’ gibi idarenin tüm varlıkları anla ş ılır.Kamu hizmetlerinin sunulması bir i ş letme olarak dü ş ünüldü ğ ünde bu i ş letmenin bir ta ş kilatı,te ş kilatı yöneten ve hizmeti sunan görevliler bu hizmeti yürütülmesinde kullanılan, hizmetin mali ve ayni araçları olan mallar ş eklinde üç temel unsuru oldu ğ u söylenebilir. İ darenin mal varlı ğ ı denildi ğ inde ‘ta ş ınır ve ta ş ınmaz mallar, haklar, borçlar ve alacaklar’ gibi idarenin tüm varlıkları anla ş ılır. Kamu tüzel ki ş ileri, üstlendikleri kamu hizmetlerini sunmak için ta ş ınmaz mallar yanında, ta ş ınır mallarada ihtiyaç duyar.Ayrıca idare para dı ş ında da bir çok ta ş ınır mala da htiyaç vardır.Kamu tüzel ki ş ileri, üstlendikleri kamu hizmetlerini sunmak için ta ş ınmaz mallar yanında, ta ş ınır mallarada ihtiyaç duyar.Ayrıca idare para dı ş ında da bir çok ta ş ınır mala da htiyaç vardır.

5 2- İ DAREN İ N MAL İ HT İ YACININ KAR Ş ILANMASI a- Ola ğ an Usuller -Tabi olarak mal edinme; Tabi olarak olu ş an mallar, do ğ rudan devletin malı olur.(Hava, deniz, da ğ lar)

6 2- İ DAREN İ N MAL İ HT İ YACININ KAR Ş ILANMASI -Satın alma ve ba ğ ı ş suretiyle mal edinme; İ dare, kamu gücü kullanmadan, herhangi bir ki ş i gibi, özel hukuk hükümlerine göre bir ta ş ınır veya mal satın alması.(Bir arsa, bina veya motorlu ta ş ıt )

7 2- İ DAREN İ N MAL İ HT İ YACININ KAR Ş ILANMASI -Borçlanma suretiyle mal edinme; İ dare borçlanarak mal ve para edinebilir.Devlet tahvili,hazine bonosu ihracı gibi usuller, devletin borçlanarak para elde etme yöntemidir. -Kamusal yükümlülükler getirme sonucu mal edinme; Devlet sahip oldu ğ u kamu gücüne dayanarak vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülükler getirerek mal edinebilir.

8 2- İ DAREN İ N MAL İ HT İ YACININ KAR Ş ILANMASI -Bayındırlık faaliyetleri sonucunda mal edinme; İ darenin görevlerinden birisi de bayındırlık faaliyetleri kapsamında,baraj,baraj gölü,yok,köprü,tünle,liman,hava limanı gibi tesisler yaparak yahut yaptırarak mal edinir. - İ dari sözle ş mesinin sona ermesinde mal devri; İ dari sözle ş meler sona erdi ğ inde, hizmetin görüldü ğ ü tesis ş er ve mallar kabul olarak idareye bedelsiz olarak devredilir. Bu mallarda idarenin malı haline gelir

9 2- İ DAREN İ N MAL İ HT İ YACININ KAR Ş ILANMASI -Düzenleme ortaklık payı ş eklinde mal edinme: İ mar mevzuatına göre, idare iflaz(parselasyon) i ş lemlerinde ortaklık payı adı altında, %40 oranına kadar özel mülkiyetteki ta ş ınmazları kamu malı haline getirilmektedir. -Kamula ş tırma suretiyle mal edinme; Kamula ş tırma yöntemi de idarenin yaygın ş ekilde kullandı ğ ı mal edinme usulüdür.Kamu gücü kullanılarak mal edinmenin en tipik örne ğ ini kamula ş tırma olu ş turmaktadır. -Devletle ş tirme sureti ile mal edinme; Devletle ş tirme,kamu hizmeti niteli ğ inde bürünen özel te ş ebbüsün, bedeli mukabilinde, bütün olarak (ta ş ınır ve ta ş ınmazlarla birlikte) kamuya geçirilmesini ifade etmektedir.

10 2- İ DAREN İ N MAL İ HT İ YACININ KAR Ş ILANMASI -Miras yoluyla mal edinme: Medeni kanuna göre (m.501), hiç mirasçısı olmayan ölenin mirası devlete kalır.Bu da bir mal edinme uslulüdür. -Para cezaları, müsadere ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi suretiyle mal edinme: Ceza kanununda adli para cezaları kabahatler kanununda ve di ğ er birçok kanunda idari para cezaları öngörülmektedirTahsil edilen bu para cezaları devletin malı haline gelmektedir.

11 2- İ DAREN İ N MAL İ HT İ YACININ KAR Ş ILANMASı b-Ola ğ anüstü Usuller: İ stimval Devletin,ola ğ anüstü hallerde vatanda ş lar için getirebilece ğ i para,tanı ş ır mal ve çalı ş ma yükümlülüklerine hukukta ‘’istimval’’ adı verilmektedir. İ stimval idareye ihtiyacı olan ‘’ ş ey’’leri, kamu gücü kullanarak elde etme imkanı veren bir kamu hukuku usulüdür.Bu usulle idare, özel hukuk ki ş ilerinin ta ş ınır mallarına el koyabilmekte, askerlik dı ş ında bazı bedeni yükümlülükler getirebilmektedir. ‘’Kamula ş tırma ‘’ ile ‘’istimval’’ arasında konu unsuru bakımından fark olup; kamula ş tırma ta ş ınmaz mallar için geçerli olan bir usul iken, istimval ta ş ınır mallar için veya bedeni yükümlülükler için uygulanan bir yöntemdir.

12 2- İ DAREN İ N MAL İ HT İ YACININ KAR Ş ILANMASI ’istimval’’ usulüne ba ş vurabilmesinin temel ş artlarını ş u ş ekilde sıralamak mümkündür. (a)- İ stimval yetkisinin kanunda açıkça düzenlenmi ş olması gerekir. (b)- İ stimval yönetmine ancak ş ava ş,seferberlik,ola ğ anüstü hal gibi ola ğ anüstü durumlarda ba ş vurulabilir. (c)- İ stimval yöntemi ile el konulan malın kar ş ılı ğ ı sahibine ödenir. (d)- İ stimval kararının yargısal denetimi idari yargıda, bedel uyu ş mazlıkları ise adli yargıda görülür.

13 3-KAMU MALI – KAMUSAL MAL a-Kamu malları; Devlet ve di ğ er kamu tüzel ki ş ilerinin uhdesinde bulunan tüm mallara kamu malı denir. İ darenin özel hukuka ve kamu hukukuna tabi mallarının bütününü ifade etmek üzere kamu malları deyimi kullanılır. Devlet ve di ğ er kamu tüzel ki ş ilerinin uhdesinde bulunan tüm mallara kamu malı denir. İ darenin özel hukuka ve kamu hukukuna tabi mallarının bütününü ifade etmek üzere kamu malları deyimi kullanılır. b-Kamusal mal; Kamu tüzel ki ş ilerinin uhdesinde olup, kamu hukuku kurallarına tabi olan mallar, kamusal malları olu ş turmaktadır.

14 4-KAMUSAL MAL – KAMUNUN ÖZEL MALI İ darenin elindeki mal, kamusal mal niteli ğ inde ise, kamu hukuku (idare hukuku) kurallarına tabi olup, çıkan uyu ş mazlıklar da idari yargıda görülecektir.Ancak idarenin elindeki mal, idarenin özel hukuk malı ise, özel hukuk hükümlerine tabi olup, bu mallarla ilgili uyu ş mazlıklar da adli yargıda görülür.

15 4-KAMUSAL MAL – KAMUNUN ÖZEL MALI Bir malın kamusal mal niteli ğ inde olabilmesi için aranan ş artlar; a-Organik ş art; Söz konusu mal idarenin elinde olmalıdır. İ darenin mülkiyetinde olmayan mallar kamusal mal niteli ğ inde olmaz.Özel hukuk ki ş ilerinin malları, idarenin özel hukuk ki ş ilerinden kiraladı ğ ı mallar, kamusal mal olamaz. b-Maddi ş art; İ darenin mülkiyetindeki mal, kamunun do ğ rudan yararlanmasına veya bir kamu hizmetine tahsis edilmemi ş ise, söz konusu mal kamusal mal de ğ il, idarenin özel malı niteli ğ indedir.

16 5-TAHS İ S a-Tahsis İş lemi Tahsis i ş lemi, idarenin elindeki bir malı ‘kamusal mal’ statüsüne sokan bir i ş lemdir. Tahsis,’’bir devlet malının umumun faydalanmasına koyan veya bir amme hizmetine ba ğ layan, di ğ er tabirle, hususi emlaki, orta malı veya hizmet malı kategorisine koyan ve amme hizmetinin vasıtası haline getiren idari tasarruf’’ dur.

17 5-TAHS İ S -Sahipsiz malların tahsisi; Denizler, göller, akarsular, da ğ lar, gibi mülkiyete konu olmayan mallar, do ğ al olu ş umları ile birlikte kamusal mal niteli ğ ine büründüklerinden, bunlar kamunun kullanımına kendili ğ inden sunulmu ş kabul edilirler.Ayrıca bir tahsis i ş lemine gerek yoktur -Orta malı ve hizmet mallarının tahsisi ; İ darenin sahip oldu ğ u mal, idarece alınan bir tahsis kararı olmadıkça, kamusal mal niteli ğ ine sahip olamaz. İ darenin sahip oldu ğ u mallar, kural olarak idarenin özel hukuk malıdır.

18 5-TAHS İ S b-Tahsis i ş leminin kaldırılması Tahsis i ş leminin kaldırılması kamusal malı, kamusal mal statüsünden çıkarıp, idarenin özel malı statüsüne sokan bir i ş lemdir.Hukuk kuralı ile aksine bir düzenleme getirilmemi ş se, yetki ve usulde paralellik ilkesi geçerli olacaktır. -Sahipsiz mallarda ayrıca tahsisin kaldırılması i ş lemi yapılmasına gerek yoktur. -Orta malı ve hizmet mallarında tahsisin kaldırılması ya da tahsis cihetinin de ğ i ş tirilmesi ile olur.

19 6- MÜLK İ YET – KAMU MÜLK İ YET İ a-Kamu mülkiyeti, özel hukuktaki mülkiyetle ortak yetkileri; -Malı kullanmak veya ba ş kasına kullandırtmak -Ba ş kaları tarafından mala verilen zararı tazmin ettirmek -Özel hukuktan kaynaklanan kom ş uluk mükellefiyetlerine, özel mülkiyetteki malları mecbur etmek -Özel hukukta yer alan mütemmim cüz ve teferruat hükümlerinden yararlanmak -Tahsisi kaldırarak malı satmak ve bedelini tahsil etmek

20 6- MÜLK İ YET – KAMU MÜLK İ YET İ b-Kamu mülkiyeti, özel mülkiyet gibi bazı mükellefiyetleri de içerir; -Malların bakım, onarım masraflarını üstlenmek -Mallar nedeniyle üçüncü ki ş ilerin u ğ radı ğ ı zararları tazmin etmek -Kanunda aksi bir düzenleme yoksa vergi ve benzeri mükellefiyetleri kar ş ılamak

21 6- MÜLK İ YET – KAMU MÜLK İ YET İ c-Kamu mülkiyeti, özel mülkiyette olmayan bazı üstün yetkileri ve sınırlamaları içerir -Kamu mallarının sınırları, tek taraflı i ş lemle idare tarafından belirlenir -Kamu malları özel bir korumaya tabidir -Kamu mallarına kom ş u ta ş ınmazlara,idari irtifaklar yüklenmesi yetkisi verir -Kamu mülkiyeti,zamana ş ımı nedeniyle sonra ermez -Kamu malları devir ve fera ğ edilmez

22 6- MÜLK İ YET – KAMU MÜLK İ YET İ d-Kamu mülkiyeti idareye, özel mülkiyette olmayan bazı yükümlülükler yüklemektedir; - İ dare kamu mallarını ba ğ ı ş lama veya ücretsiz devretme yetkisine sahip de ğ ildir -Kamu malları üzerinde kural olarak sözle ş meye dayalı ayni hak tahsis edilemez -Kamu mallarının kullanımının de ğ i ş tirilmesi sıkı kurallara ba ğ lıdır -Kamu mallarından yararlanma talepleri kar ş ısında idare, kamu yararına uygun davranmak zorundadır

23 B-KAMUSAL MALLARIN TASN İ F İ

24 1-0LU Ş UM AÇISINDAN a-Do ğ al Kamusal Mallar; İ nsan müdahelesi olmadan, tabii olaylar sonucunda olu ş an mallara, do ğ al kamusal mallar denir..Mesela; denizler, göller, nehirler. b-Sun’i Kamusal Mallar; Tabi olarak olu ş mayıp, insan müdahalesi ile olu ş an mallar, sun’i kamusal mallardır..Mesela bir idarenin hizmet binası, yol, köprü, hastane binası gibi.

25 2-TAHS İ S C İ HET İ NE GÖRE a-Hizmet Malları Bir kamu hizmetine tahsis edilmi ş ve o hizmet için biçimlendirilmi ş o hizmetin parçası olacak ş ekilde düzenlenmi ş mallar, hizmet mallarını olu ş turur.Okul binası, hastane binası, adliye binası gibi.Hizmet malları, kamusal niteli ğ ini tahsis i ş lemi ile kazanırlar.

26 2-TAHS İ S C İ HET İ NE GÖRE b-Orta Malları Kamunun do ğ rudan kullanımına ya da yararlanmasına sunulan mallara orta malları denir.Yollar, meydanlar, köprüler, tüneller, Pazar ve panayır yerleri orta mallarının örneklerini olu ş turur.

27 2-TAHS İ S C İ HET İ NE GÖRE c-Sahipsiz Mallar Sahipsiz mallar tanımı, Anayasa ya göre ;devletin hüküm ve tasarrufu altında olan mallar.Türk Medeni Kanununa göre ise ; sahipsiz yerler ile yararı kamuya iat mallar ‘’sahipsiz malları olu ş turmaktadır. Kayalar, tepeler, denizler ve onlardan çıkan kaynaklar

28 C-KAMUSAL MALLARIN ÖZELL İ KLER İ 1-Kamusal malların devir ve fera ğ edilmezli ğ i 2-Kamusal malların zamana ş ımı ile iktisap edilmezli ğ i 3-Kamusal malların özel hukuk i ş lemlerine konu olmaması 4-Kamusal malların kamula ş tırılamazlı ğ ı 5-Kamusal mallar vergi gibi yükümlülüklerden muaftır 6-Kamusal mallar özel bir korumaya tabidir

29 1-Kamusal malların devir ve fera ğ edilmezli ğ i Kamusal malların devir ve fera ğ edilmezli ğ i ilkesi gere ğ ince, malın kamusal mal statüsü devam etti ğ i sürece satım, takas gibi i ş lemlere konu olamaz.Bu tür mallar ancak, kamusal mal statüsünden çıkarılması halinde devir ve fera ğ edilebilir. 2-Kamusal malların zamana ş ımı ile iktisap edilmezli ğ i Özel hukukta, ba ş kasının ta ş ınmazını belli bir süre nizasız ve fasılasız kullanan ki ş inin, o malı iktisap edece ğ i kanul edilmektedir.Kamusal mallar bu ş ekilde zaman a ş ımı ile özel hukuk ki ş ilerince iktisap edilemez, yani üzerinde mülkiyet hakkı tesis edilemez. C-KAMUSAL MALLARIN ÖZELL İ KLER İ

30 3-Kamusal malların özel hukuk i ş lemlerine konu olmaması Kamu hukuku hükümlerine tabidir.Kamusal mallar üzerinde sınırlı ayni hak kurulamaz.Kamusal mallar kira gibi özel hukuk sözle ş melerine konu olamaz ve kamusal mallar haczedilemez.Kamusal malların tapu siciline kaydı gerekmez. 4-Kamusal malların kamula ş tırılamazlı ğ ı Kamusal malların kamula ş tırmaya tabii olmayaca ğ ı kamula ş tırma kanununda açıkca düzenlenmi ş tir.Kanunun 1. maddesinde ‘’gerçek ve özel hukuk tüzel ki ş ilerinin mülkiyetinde bulunann ta ş ınmaz malların’’ kamula ş tırılabilece ğ i belirtilmektedir.Bir kamu tüzel ki ş isinin, ba ş ka bir kamu tüzel ki ş isinin malına ihtiyacı oldu ğ unda, kamula ş tırma de ğ il di ğ er idareye devir i ş lemi geçerli olur.

31 C-KAMUSAL MALLARIN ÖZELL İ KLER İ 5-Kamusal mallar vergi gibi yükümlülüklerden muaftır Kamusal mallar, kamunun ortak kullanımına veya kamu hizmetinin sunulmasına tahsis edildi ğ i için vergi, resim, harç gibi mali mükellefiyetlerden muafturlar. 6-Kamusal mallar özel bir korumaya tabidir Kamusal mallar, kamunun kullanımına veya kamu hizmetine tahsis edildi ğ inden, di ğ er mallara nazaran özel bir korumaya alınmı ş tır.Bu anlamda tahriba ve hırsızlı ğ a kar ş ı korunmaktadır.Hukuka aykırı i ş gallere kar ş ı korunmaktadır.

32 D-KAMUSAL MALLARDAN YARARLANMA ; 1- İ LKELER İ - Tahsis amacına uygun veya bu amaçla ba ğ da ş ır ş ekilde yararlanılır ya da kullanılır. - İ dare, kamıusal malları kullanılmaya elveri ş li ş ekilde bulundurmak, tahsis amacı dı ş ında kullanılmasını engellemek ve en verimli ve ekonomik ş ekilde kullanılmasını sa ğ lamakla görevlidir. -Kamu mallarından yararlanmada, idarenin üstün ve bertaraf edilemez yetkileri vardır ve bu yetkileri her zaman kullanabilir. -Kamu mallarından yararlanma hakları, idarenin kamusal malların tahsisini belirleme ve de ğ i ş tirme yetkisini kısıtlayamaz. -Ortak yararlanmada, e ş itlik ve serbestlik ilkeleri çercevesinde yararlanmak esastır. -Ortak yararlanmalarda, ücretsiz olarak yararlanmak esastır.

33 2-MALLARIN TÜRÜNE GÖRE YARARLANMA a- İ darenin özel mallarından yararlanma ; İ darenin mülkiyetinde olan ve kamunun do ğ rudan yararlanmasına sunulmayan yahut bir kamu hizmetine tahsis edilmeyen mallardan sadece idare yararlanır, ki ş iler bu mallardan yararlanamazlar.

34 2-MALLARIN TÜRÜNE GÖRE YARARLANMA b-Hizmet mallarından yararlanma; Kamu hizmetine tahsis edilen hizmet mallarından bir kısmında idare sadece kendisi kullanır, halkın bu malları kullanması, kamu düzeni, milli güvenlik gibi gerekçelerele yasaklanmı ş tır.(Kı ş lalar, hapishaneler,elektrik santralleri)

35 2-MALLARIN TÜRÜNE GÖRE YARARLANMA c-Orta mallardan yararlanma; Orta mallarından genel ve ortak olarak yararlanılır.Ortak ve genel yararlanma, önceden izin alınmaksızın, e ş it ş artlarda ve kural olarak bedel ödenmeksizin kamusal mallardan yararlanmayı ifade eder. -Ortak kullanımında serbestlik ilkesi geçerlidir. -Ortak kullanımda e ş itlik ilkesi geçerlidir.

36 3-ÖZEL VE ÖZEL – İ ST İ SNA İ YARARLANMA Özel ve istisnai yararlanma, bir kamusal maldan, ba ş kalarının yararlanmasını kısmen veya tamamen engelleyecek ş ekilde yararlanmayı ifade etmektedir. a-Özel yararlanma; Bir kamusal malın, bir ki ş inin do ğ rudan ve özel kullanımına tahsis edilmesidir.Tahsisin gerçekle ş mesi özel yararlanmaya ba ğ lıdır.Özel yararlanma bir istisna de ğ il kuraldır.Mesela mezarlı ğ a bir ki ş inin defnedilmesi. b-Özel istisnai yararlanma; Bu usul, idarenin bir i ş lemi izin veya sözle ş me ile, kamusal maldan tahsisin amacını tehlikeyesokmayacak biçimde, tahsille ba ğ da ş ır ve ba ş kalarının kullanımını engelleyecek ş ekilde yararlanmayı ifade eder.(Kaldırmdaki büfeler)

37 3-ÖZEL VE ÖZEL – İ ST İ SNA İ YARARLANMA Özel ve özel- istisnai yararlanmanın ş artları;Özel ve özel- istisnai yararlanmanın ş artları; -Özel - istisnai yararlanma izne tabidir. --Özel - istisnai yararlanma ücrete tabidir. --Özel - istisnai yararlanma süreye tabidir.

38 II-KAMULA Ş TIRMA

39 A-KAMULA Ş TIRMA VE İ LKELER İ Kamu tüzel ki ş ileri, üstlendikleri kamu hizmetlerini yürütürken ta ş ınmaz mallara ihtiyaç duyduklarında, söz konusu ta ş ınmazları elde etme yollarına ba ş vurmalarıdır.Mesela karayolu ya da demir yolu yapımı için arazi parçasına ihtiyaç vardır.Kamula ş tırma usulunde, ta ş ınmazın idare tarafından alınabilmesi için, malikin rızası aranmamaktadır. İ dare bedelini ödemek kaydıyla ta ş ınamaza tek taraflı i ş lemi ile sahip olabilmektedir.

40 1-MEVZUATTAK İ DÜZENLEMELER En geni ş anlamada kamula ş tırma Anayasanın 46. maddesinde yer almı ş tır; Devlet ve kamu tüzel ki ş ileri; kamu yararının gerektirdi ğ i hallerde, gerçek kar ş ılıklarını pe ş in ödemek ş artıyla, özel mülkiyette bulunan ta ş ınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamula ş tırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.

41 1-MEVZUATTAK İ DÜZENLEMELER

42 2- KAMULA Ş TIRMANIN TEMEL İ LKELER İ a-Kanunla düzenleme;Mülkiyet hakkına müdahale niteli ğ inde oldu ğ undan, kamula ş tırmanın esas ve usulleri kanunla düzenlenmelidir. b-Kamu ş la ş tırma devlet ve kamu tüzel ki ş ileri tarafından yapalabilir;Kamula ş tırma ancak devlet ve di ğ er kama tuzel ki ş ileri tarafından yapılabilir. c-Kamula ş tırma, kamu yararı amacıyla yapılabilir;Kamu yararı dı ş ında bir amaçla kamula ş tırma yapılmaz.

43 2-KAMULA Ş TIRMANIN TEMEL İ LKELER İ d-Kamula ş tırma, ancak özel mülkiyetteki ta ş ınamaz mallar hakkında yapılabilir;Birincisi, sadece özel hukuk ki ş ilerinin malları kamula ş tırmaya konu olabilir. İ kinciside sadece ta ş ınmaz mallar kamula ş tırmaya konu olabilir. e-Kamula ş tırma, gerçek de ğ erin kural olarak pe ş in ve nakden ödenmesi suretiyle yapılır; Anayasa madde 46’ya bakınız; f-Yeterli ödenek temin edilmeden, kamula ş tırma i ş lemlerine ba ş lanılamaz; İ darelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamula ş tırma i ş lemlerine ba ş lanılmaz.

44 2-KAMULA Ş TIRMANIN TEMEL İ LKELER İ g-Devlet alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır;Devlet alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranları uygulanarak ödeme yapılmak zorunlulu ğ u vardır. ı-Kısmı kamula ş tırma usulu; İ dareler, kamu hizmeti için gerekli olan miktarı kamula ş tırabilirler.Mesela yolun geni ş letilmesi için ne kadar miktar arazi gerekiyorsa, o kadarını kamula ş tırırlar.Yani yol kenarındaki ta ş ınmazın tamamını de ğ il, ihtiyacı olan miktarını kamula ş tırırlar.Kısaca ksımı kamula ş tırma yapabilirler. k- İ rtifak hakkı kurulması; Ta ş ınmaz malın mülkiyetinin kamula ş tırılması yerine, amaç için yeterli oldu ğ u takdirde ta ş ınmaz malın belirli kesimi, yüksekli ğ e, derinli ğ i veya kaynak üzerinde kamula ş tırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir.

45 B-KAMULA Ş TIRMA A Ş AMALARI Kamula ş tırma, kamula ş tırma yapan idare içinde ba ş layıp, hukuk mahkemesinde tescil kararına kadar uzayabilen bir süreçtir. Kamula ş tırmanın idari a ş amaları, sırasıyla ş u ş ekildedir. 1-Kamula ş tırma bedeli için yeterli ödene ğ in temin edilmesi; İ darelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamula ş tırma i ş lemlerine ba ş lanılamaz.Bu hükme göre idare, önce bütçesine kamula ş tırma için gerekli ödene ğ i koymak zorundadır. 2-Kamu yararı kararının alınması; Kamula ş tırma ancak kamu yararı amacıyla yapılabilir.

46 B-KAMULA Ş TIRMA A Ş AMALARI 2-Kamu yararı kararının alınması; Kamula ş tırma ancak kamu yararı amacıyla yapılabilir. ***Kamu yararı vermeye etkili merciler; * İ lgili bakanlık *Köy ihtiyar kurulu *Belediye encümeni * İ l encümeni * İ l idare kurulu *Yüksek ö ğ retim kurulu *Yönetim kurulu * İ lçe idare kurulu *Bkananlar kurulu

47 B-KAMULA Ş TIRMA A Ş AMALARI 3-Kamula ş tırılacak ta ş ınmazın belirlenmesi; Kamula ş tırmayı yapacak idare, kamula ş tırma veya kamula ş tırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak ta ş ınmaz malların ve kaynakların sınırını, yüz ölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır. 4-Kamula ş tırma kararının alınması ve tapu siciline ş erh verilmesi; İ dare kamula ş tırma kararı verdikten sonra kamula ş tırmanın tapu siciline ş erh verilmesini kamula ş tırmaya konu ta ş ınmaz malın kayıtlı bulundu ğ u tapu idaresine bildirir.

48 B-KAMULA Ş TIRMA A Ş AMALARI 5-Kamula ş tırma bedelinin tespiti; Kamula ş tırma kararının alınmasından sonra kamula ş tırmayı yapacak idare, konuyla ilgili uzman ki ş i, kurum veya kurulu ş lardan da rapor alarak, alaca ğ ı bilgilerden de faydalanılarak ta ş ınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden en az 3 ki ş iden te ş ekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonunu görevendirir. 6-Satın alma usulunün denenmesi; İ dare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, kamula ş tırılması kararla ş tırılan ta ş ınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarını bedelinin pe ş in veya taksitle ödenmesi suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya idareye ait bir ba ş ka ta ş ınmaz mal ile trampa yoluyla devralmak istedi ğ ini taahhütlü bir yazıyla malike bildirir.

49 B-KAMULA Ş TIRMA A Ş AMALARI; ADL İ A Ş AMALAR Adli a ş ama denmesinin sebebi, bu a ş amadaki i ş ve i ş lemlerin Asliye hukuk mahkemesince yapılmasındandır. 1- İ darenin, Asliye hukuk mahkemesine müracatı; Kamula ş tırmanın satın alma usulü ile yapılmaması halinde idare, topladı ğ ı bilgi ve belgelerle yaptırmı ş oldu ğ u bedel tespiti ve bu husutaki di ğ er bilgi ve belgeleri, bir dilekçeye ekleyerek ta ş ınmaz malın bulundu ğ u yer Asliye hukuk mahkemesine müracat eder ve ta ş ınmaz malın kamula ş tırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, pe ş in veya taksitele ödenmesi kar ş ılı ğ ında, idare adına tesciline karar verilmesini ister.

50 B-KAMULA Ş TIRMA A Ş AMALARI; ADL İ A Ş AMALAR 2-Mahkeme tarafından me ş ruhatlı davetiye çıkarılması; Mahkeme idarenin ba ş vuru tarihinden itibarenen geç otuz gün sonrası için belirledi ğ i duru ş ma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örne ğ ide eklenerek ta ş ınmaz malın malikine me ş ruhatlı davetiye ile veya ilan tebligat suretiyle bildirerek duru ş may katılmaya ça ğ ırır. 3-Kamula ş tırma kararına kar ş ı idari dava açılması; Asliye Hukuk Mahkemesi, çıkaraca ğ ı me ş ruhatlı davetiyede süresi içerisinde, kamula ş tırma i ş lemine kar ş ı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamula ş tırma i ş leminin kesinle ş ece ğ inide bildirir.

51 B-KAMULA Ş TIRMA A Ş AMALARI; ADL İ A Ş AMALAR 4-Duru ş mada tarafların anla ş ması; Tarafların bedelde anla ş ması halinde hakim, taraflarca anla ş ılan bu bedeli kamula ş tırma bedeli olarak kanul eder ve i ş lem yapar. 5-Taraflar anla ş amaz ise, bedelin mahkeme tarafından tespiti; Mahkemece yapılan duru ş mada tarafların bedelde anla ş amamaları halinde hakim en geç on gün içinde ke ş if ve otuz gün sonrası içinde duru ş ma günü tayin ederek, bilirki ş iler marifetiyle ve tüm ilgililerin huzurunda ta ş ınmaz malın de ğ erini tespit için mahalinde ke ş if yapar.

52 B-KAMULA Ş TIRMA A Ş AMALARI; ADL İ A Ş AMALAR 6-Kamula ş tırma bedelinin idarece bankaya yatırılması ve tescil kararı; İ darece, kamula ş tırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldı ğ ına veya hak sahibinin tespit edilmedi ğ i durumlarda, ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bloke edildi ğ ine dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, ta ş ınmaz malın idare adına tesciline ve kamula ş tırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir.

53 C-KAMULA Ş TIRMADAN VAZGEÇME VE MAL İ K İ N GER İ ALMA HAKKI **Vazgeçme zamanı; idare kamula ş tırmanın her safhasında kamula ş tırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamula ş tırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. **Vazgeçme ş artları;dava sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve i ş in önemi gözetilerek mahkemece maktuen takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir.

54 C-KAMULA Ş TIRMADAN VAZGEÇME VE MAL İ K İ N GER İ ALMA HAKKI **Malikin geri alma hakkı; a-Kamula ş tırma bedelinin kesinle ş mesi tarihinden itibaren be ş yıl içinde, kamula ş tırmayı yapan idarece veya devir ve tahsis yapan idarece;kamula ş tırma ve devir amacına uygun hiç bir i ş lem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek ta ş ınamaz mal oldu ğ u gibi bırakılırsa. b-Mal sahibi veya mirascıları kamula ş tırma bedelini aldıkları günden itibaren i ş leyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, ta ş ınmaz malını geri alabilir.

55 D-ACELE KAMULA Ş TIRMA Yurt savunması ihtiyacına veya aceleli ğ ine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen ola ğ an üstü durumlarda gerekli olan ta ş ınmaz malların kamula ş tırılmasında kıymet takdiri dı ş ındaki i ş lemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mehkemece 7 gün içinde o ta ş ınmaz malın seçilecek bilirki ş ilerce tespit edilecek de ğ eri, idare tarafından mal sahibi adına yapılacak davetiye ve ilande belirtilen bankaya yatırılarak o ta ş ınmaz mala el konulabilir.

56 III-KAMU TÜZEL K İŞİ LER İ N BÜTÇES İ Bütçe nedir ? 5018 sayılı kanunda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ili ş kin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlü ğ e konulan belgedir.

57 BÜTÇEN İ N TEMEL İ LKELER İ 1-Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sa ğ lamak esastır. 2-Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. 3-Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun ş ekilde, idarelerin staratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda- maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. 4-Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görü ş ülür ve de ğ erlendirilir.

58 BÜTÇEN İ N TEMEL İ LKELER İ 5-Bütçe, kamu mali i ş lemlerinin kapsamlıve saydam bir ş ekilde görünmesini sa ğ lar. 6-Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir. 7-Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. 8-Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. 9-Bütçelerde gelir ve gider denkli ğ inin sa ğ lanması esastır.

59 BÜTÇE TÜRLER İ 1-Merkezi Yönetim Bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’na ekli (I),(II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden olu ş ur.

60 BÜTÇE TÜRLER İ a-Genel bütçe; *TBMM *Cumhurba ş kanlı ğ ı *Ba ş bakanlık *Yargıtay *Danı ş tay c)Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi *RTÜK *Sermaye Piyasası Kurulu *BDDK b)Özel bütçe; *Türk Dil Kurumu *Atatürk Kültür Merkezi *Türkiye Atom Enerjisi Kurumu *Orman Genel müdürlü ğ ü

61 BÜTÇE TÜRLER İ 2-Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi Sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla kurulan ve bu kanuna ekli (ıv)sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir. 3-Mahalli İ dare Bütçesi Mahalli idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesidir. 4-Özerk Bütçe Kamu iktisadi te ş ebbüslerinin bütçesi özerk bütçe olarak nitelendirilebilir.

62 KAYNAKÇA -Ramazan ÇA Ğ LAYAN – İ dare Hukuku Dersleri Kitabı Geni ş letilmi ş 2.baskı’dan yararlanılmı ş tır. Geni ş letilmi ş 2.baskı’dan yararlanılmı ş tır.


"Z İ RVE ÜN İ VERS İ TES İ HUKUK FAKULTES İ İ DARE HUKUKU KONU; İ DAREN İ N MALLARI, KAMULA Ş TIRMA VE BÜTÇE YRD.DOÇ.ALPTEK İ N AKTALAY HAZIRLAYANLAR VEYSEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları