Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ LKOKULA BAŞLAMA Denizli Rehberlik ve Araştırma Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ LKOKULA BAŞLAMA Denizli Rehberlik ve Araştırma Merkezi."— Sunum transkripti:

1 İ LKOKULA BAŞLAMA Denizli Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2 OKULA BAŞLAMA SÜREC İ NDE ÇOCUK VE A İ LE

3 OKUL Heyecan Mutluluk Çocukluk anıları İ lk ö ğ retmen Okuma-yazma ö ğ renme Aileden ayrılma Tek başına kalma Vs.

4 OKUL Okula başlama çocu ğ un yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biridir. Evden ya da okul öncesi e ğ itim kurumundan ayrılarak de ğ işik özellikler taşıyan ilkokul ortamına geçiş hem çocuk hem de aile için bir uyum süreci gerektirir. ◦ Yeni bir sosyal çevre ◦ Ö ğ renim görevleri (dersler, ödevler) ◦ Okul kuralları ◦ Farklı özelliklere sahip ö ğ retmenler

5 Uyum Gerektiren Süreç İ lkokula başlama hem çocuk hem aile için uyum gerektiren bir süreçtir. Olumlu yaşantılar da stres yaratabilir.

6 Neler Getirir? İ lkokula başlayarak ailesi ve okul öncesi kurumunun koruyucu kollarından ayrılan çocuk sorumlu bir kişi olarak artık yeni bir sosyal çevrenin içine girmiş demektir. Bu yeni sosyal çevre beraberinde çocu ğ un bir takım kaygılar duymasına neden olabilmektedir. Çocu ğ un okulla ilgili kaygı duyabilece ğ i konuları ve bunlar sonucu ortaya çıkabilecek sorunları bilmemiz önlem almamızda ve çocu ğ umuza yardımcı olmamızda kolaylık sa ğ layacaktır.

7 Kaygı Mesajı İ çeren Sorular Evim okuluma yakın mı? Annem babam beni almaya gelecekler mi? Ya servisimi kaybedersem eve nasıl gidece ğ im? Sınıfta benden başka çocuklar da var acaba ö ğ retmenim beni fark eder mi?

8 Dersler ne kadar? Teneffüse ne zaman çıkaca ğ ım? Dışarı çıkınca oyun oynayabilecek miyim? Güzel bir davranışım oldu ğ unda yuva / anaokulu ö ğ retmenim beni ödüllendiriyordu. Şimdiki ö ğ retmenim ne yapacak? Tuvaletim gelince ne yapaca ğ ım?

9 Neler Yapılabilir? 1) Çocu ğ un ilkokula başlamadan önce hazır bulunuşluk düzeyi de ğ erlendirilmelidir. 2) Çocu ğ un okul hakkında do ğ ru bilgilendirilmesi gerekmektedir. 3) Önceki davranışlar okul hayatı ve ö ğ retmeni kullanılarak korkutulmuşsa çocuk korkabilir. 4) Okul alışverişi çocukla birlikte yapılmalıdır.

10 Neler Yapılabilir? 5) Okul başlamadan önce okul yeri, binanın içi ve çevresi çocu ğ a tanıtılmalıdır. 6) Okula yeni başlayan çocuklarda okula gitmeyi reddetme, a ğ lama, ba ğ ırma vb. tepkiler görülebilir. Bu konuda ebeveynler tutarlı ve kararlı olmalıdır. 7) Okulda yaptıkları hakkında çocukla konuşulmalıdır, e ğ er anlatmak istemezse ısrar edilmemelidir. 8) Ebeveynler, çocukların bu yeni yaşamında desteklemeli ve ona rehberlik etmelidir.

11 Neler Yapılabilir? 9) Çocu ğ un okul dışında da arkadaşlarıyla birlikte olması için fırsatlar yaratın 10) Okul ve ö ğ retmen ile işbirli ğ i kurun.

12 Uyum Sa ğ lama Önemli Formal e ğ itim sürecinin ilk basama ğ ını oluşturan ilkokulun ilk yıllarına ait izlenimler, çocu ğ un gelecek yıllardaki ö ğ renim yaşantısını etkileyecektir.

13 Okul Korkusu Kuvvetli bir endişe nedeniyle çocu ğ un okula gitmeyi reddetmesi ya da bu konuda isteksiz görünmesi ◦ Sabahları uyanır uyanmaz karın a ğ rısı, mide bulantısı, baş a ğ rıları, ateş yükselmesi gibi şikayetler görülmekte, okula gitmemelerine karar verildi ğ inde şikayetler kendili ğ inden kaybolmaktadır Okula yeni başlayan çocuklarda görülen bu kaygı 2-3 haftada atlatılabilir. Aile ve ö ğ retmen işbirli ğ i ile bu problem çözümlenebilir. Okul korkusunun altında yatan, aslında çocu ğ un aileden, evden ve anneden ayrılma kaygısıdır.Kaybetme korkusu ve di ğ er korkular da oluşabilir(Ölüm korkusu vb.)

14 Yeni Çözüm Yolları Çocuk gereksinimlerini karşılama konusunda annesi dışında başka hiçbir yolu bilmez, anneden ayrı oldu ğ unda karşılaştı ğ ı problemlerle baş etme konusunda deneyimsizdir. Ebeveynlerin yıllardır süren bu tutumlarını birden de ğ iştirmeleri de do ğ ru olmayacaktır.

15 Güvence Verin Çocu ğ a kademeli olarak yanından ayrılaca ğ ınız fakat mutlaka geri dönece ğ iniz konusunda güvence verilmelidir. Herhangi bir durumda okuldan telefon yoluyla anneye ulaşabilece ğ i güvencesi çocu ğ a verilmelidir.

16 Okul Korkusu Oluşmadan Alınabilecek Önlemler Çocu ğ un okula gitmesi konusunda kesin bir tavır takınmak. Çocuk derse girmese bile okula gitmeli, bahçede dolaştırılmalıdır. Okula gidiş sırasında daha sakin olan ebeveynlerin çocukla birlikte olması. Çocuk okula kaygı uyandıracak şekilde yollanmamalıdır. Okuldan dönüşte anne evde olmalı, çocu ğ u sevecen bir şekilde karşılamalıdır.

17 Okul Korkusu Oluşmadan Alınabilecek Önlemler Okula gidişteki ayrılık aile tarafından desteklenmelidir. Anne çocu ğ a ayrılıkla ilgili kaygısını belli etmemelidir. Anne kaygısını belli ederse kaygı adeta çocu ğ a da bulaşır. Zaman zaman anneler de çocuklarından ayrılmakta zorluk çekerler, bu durumda anneye yardım edilmesi gerekir. Aileler çocu ğ un arkadaşlarıyla ilişkilerini daha yakından tanıyabilmek için çocukların beraber olacakları okul dışı etkinlikler düzenlemelidirler.

18 Neler Yapılabilir? Gruplaşmaların oluşturdu ğ u bir dönem olan ilkokul döneminde çocuk, kendini istedi ğ i bir grubun üyesi olarak kabul ettiremedi ğ inde okula gitme konusunda olumsuz davranışlar sergileyebilir. Çocu ğ u dinlemek, konuşarak rahatlamasına fırsat vermek de etkili bir yoldur ama asla okul ve ö ğ retmen aleyhinde konuşulmamalıdır. Aileler, çocuklarının okul yaşantısını sadece dersleri olarak düşünmemeli, arkadaş ve ö ğ retmen boyutlarını da dikkate almalıdır.

19 Parlak Ö ğ renci İ majı ◦ Çocu ğ unuz ilk günlerde edindi ğ i parlak ö ğ renci imajı ilerleyen günlerde de ğ işebilir. Bunun 2 nedeni vardır: Çocu ğ unuz avantajı olan okuma-yazma becerisini kullanma konusunda kendine gereken önemi vermemiştir. İ lk aylarda gösterdi ğ i performans okul yaşantısının bütününde bir avantaj olmadı ğ ı için kısa sürede di ğ er çocuklarla arasındaki fark kapanmıştır.

20 Sadece akademik başarının yüksek olması okula yeni başlayan bir çocu ğ un okul başarısında yeterli olan tek unsur de ğ ildir. Çocuk bu avantajını iletişim becerileri ve sosyal açısından da göstermelidir.

21 Çocu ğ un başarısı ve okula uyumu, etkileşim içinde bulundu ğ u kişilerle sa ğ lanacaktır.

22 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ Z… D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ Z…


"İ LKOKULA BAŞLAMA Denizli Rehberlik ve Araştırma Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları