Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ozan Ba ş Ş ube Müdürü Aday Öğretmenlik İşlemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ozan Ba ş Ş ube Müdürü Aday Öğretmenlik İşlemleri."— Sunum transkripti:

1 Ozan Ba ş Ş ube Müdürü Aday Öğretmenlik İşlemleri

2 Resmî Gazete Sayı : 29329 17 Nisan 2015 CUMA M İ LLÎ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I Ö Ğ RETMEN ATAMA VE YER DE ĞİŞ T İ RME YÖNETMEL İĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE YER VER İ LM İŞ T İ R

3 MADDE 15 – (1) Aday öğretmenler, En az bir yıl fiilen çalışmak ve Performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.

4 Performans Değerlendirmesi Aday Öğretmeni Kimler Değerlendirecek ? 1-) Aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü 2-) Danışman Öğretmen 3- ) İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen maarif müfettişi değerlendirecek.

5 Danışman Öğretmen Aday öğretmen ile aynı branşta okul öğretmenleri arasından kurum müdürü tarafından görevlendirilir. Eğer okulda aday öğretmenin branşında görevlendirilecek danışman öğretmen bulunmadığı takdirde ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından diğer okullardan ilçe içerisinde aday öğretmene re’esen danışman öğretmen görevlendirilir. Aday öğretmenlerin; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları değerlendirici olarak görevlendirilemez

6 Aday Öğretmenler Kaç Kez Değerlendirilecek? Aday Öğretmenler,Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki kez olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç kez değerlendirilecek. İlk değerlendirme danışman öğretmen ve kurum müdürü ( Maarif müfettişi hariç )tarafından yapılacak. İkinci ve üçüncü değerlendirme; maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması ile yapılacak.

7 Performans değerlendirmesi, bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz. Performans değerlendirmesi için öngörülen asgari çalışma süresinden daha az süre görevde bulunanların değerlendirmeleri takip eden dönemde/dönemlerde yapılır

8 Nihai Performans Değerlendirme Puanı

9 Nihai performans de ğ erlendirme puanı yüz üzerinden 50 ve üzerinde olan aday ö ğ retmenler performans de ğ erlendirmesinde ba ş arılı sayılır ve Bakanlıkça yapılacak sınava girmeye hak kazanır.

10 Performans Değerlendirmeden Başarısız Olan Aday Öğretmen Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendiriciler tarafından belgelendirilir.

11 Performans Formlarının Doldurulması Danışman öğretmen,maarif müfettişi ve okul müdürü aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler., incelemeler yapar. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Değerlendiriciler formun; 1- Bir örneğini muhafaza eder, 2-Bir örneğini aday öğretmene verir, 3-Diğer bir örneğini aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim eder. Danışman öğretmen bu görevlerin yerine getirilmesinde aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürüne karşı sorumludur.

12 E ğ itim kurumu müdürü, de ğ erlendirme sürecine ili ş kin görev ve sorumlulukları çerçevesinde e ğ itim kurumunda gerekli tedbirleri alır, de ğ erlendirmeye esas olan bilgi ve belgeleri ilgili de ğ erlendiricilere iletir, söz konusu bilgi ve belgelerin iki yıl süreyle, yargı yoluna ba ş vurulması halinde ise yargılamanın sonuna kadar saklanmasını sa ğ lar.

13 Performans Değerlendirme Sürecinde Görev ve Sorumluluklar E ğ itim kurumu müdürü, birinci, ikinci ve üçüncü de ğ erlendirmeler ile nihai performans de ğ erlendirme sonucunu 5 i ş günü içerisinde aday ö ğ retmene tebli ğ eder ve ilçe millî e ğ itim müdürlü ğ üne bildirir. İ l millî e ğ itim müdürlü ğ ü, performans de ğ erlendirmesi sonucunda ba ş arılı ve ba ş arısız olanların listelerini Ö ğ retmen Yeti ş tirme ve Geli ş tirme Genel Müdürlü ğ üne bildirir.

14 Performans Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Birinci, ikinci ve üçüncü performans de ğ erlendirme sonucuna, sonucun aday ö ğ retmene tebli ğ inden itibaren 5 i ş günü içerisinde il millî e ğ itim müdürlü ğ üne itiraz edilebilir. İ tirazları de ğ erlendirmek amacıyla il millî e ğ itim müdürlü ğ ünde Performans De ğ erlendirme İ tiraz Komisyonu kurulur. İ tirazlar komisyon tarafından 15 i ş günü içerisinde de ğ erlendirilir ve ilgiliye tebli ğ edilir.

15 14/03/2014 – 05/02/2015 Tarihleri Arasında Göreve Başlayan Aday öğretmenlerin Değerlendirilmesi DEĞ. SAY.DEĞERLENDİRİCİLERDEĞ. TARİHİDeğ. yüzdelik 1. DeğerlendirmeKurum Müdürü Danışman Öğretmen……........En geç 15 Mayıs 2015%30 2. DeğerlendirmeKurum Müdürü Danışman ÖğretmenMaarif Müfettişi En geç 12 Haziran 2015%70

16 14/03/2014 – 05/02/2015 Tarihleri Arasında Göreve Başlayan Aday öğretmenlerin Değerlendirilmesi Örnek Kurum Müdürü Puanı Danışman Öğretmen Puanı Maarif Müfettişi Puanı Toplam Puan Aritmetik Ortalama Yüzdelik Puanlar 1- Değerlendirme ( % 30) 8480-----1648224,60 2. Değerlendirme ( %70) 9185882648861,60 Nihai Performans Değerlendirme Puanı * 86,20 ( 86 ) BAŞARILI * Virgülden sonra buçuk ve üzeri yukarı yuvarlanır, buçuğun altındakiler aşağı yuvarlanır.

17 05/02/2015 Tarihlerinden Sonra Göreve Başlayan Aday öğretmenlerin Değerlendirilmesi DEĞ. SAY.DEĞERLENDİRİCİLERDEĞ. TARİHİDeğ. yüzdelik 1. DeğerlendirmeKurum Müdürü Danışman Öğretmen ……........En geç 12 Haziran 2015%10 2. DeğerlendirmeKurum Müdürü Danışman Öğretmen Maarif Müfettişi Bakanlıkça Belirlenecek tarihte yapılacak. %30 3.De ğ erlendirme Kurum Müdürü Danışman Öğretmen Maarif Müfettişi Bakanlıkça Belirlenecek tarihte yapılacak. %60

18

19

20

21

22

23 KENDİ OKULUNDA BRANŞI OLMAYAN STAJER ÖĞRETMENLERE DANIŞMAN ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME LİSTESİ


"Ozan Ba ş Ş ube Müdürü Aday Öğretmenlik İşlemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları