Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDARE HUKUKU İDARENİN SORUMLULUĞU Mayıs 2015 Yar.Doç.Alptekin Aktalay

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDARE HUKUKU İDARENİN SORUMLULUĞU Mayıs 2015 Yar.Doç.Alptekin Aktalay"— Sunum transkripti:

1 İDARE HUKUKU İDARENİN SORUMLULUĞU Mayıs 2015 Yar.Doç.Alptekin Aktalay
Hazırlayan: Veysel Kurt– Veysel Taş

2 İDARENİN SORUMLULUĞU I. İDARENİN SORUMLULUĞU VE TARİHİ GELİŞİMİ
II. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK TÜRLERİ III. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI IV. İDARENİN SORUMLULUĞUNU ETKİLEYEN HALLER V. ZARARIN TAZMİNİ

3 I. İDARENİN SORUMLULUĞU VE TARİHİ GELİŞİMİ
A. SORUMLULUK VE İDARENİN SORUMLULUĞU KAVRAMLARI Sorumluluk: Uyulması gereken bir kurala aykırı davranışın hesabını verme;tazminatla yükümlü tutulma;işlenmiş bulunan bir suçun gerektirdiği cezayı çekme Siyasi sorumluluk Cezai sorumluluk Hukuki(mali) sorumluluk

4 İdarenin Hukuki Sorumluluğu Kavramı
Geniş anlamda idari sorumluluk: Devletin mali sorumluluğunu ifade eder. Devletin hukuki sorumluluğu denildiğinde Devletin,yürütme yanında,yasama ve yargı organlarının faaliyetleri sebebiyle mali sorumluluğunu da kapsamaktadır. Dar anlamda idari sorumluluk: İşlevsel anlamda idarenin kamu hukukuna tabi faaliyetlerinden doğan zararların tazminine yönelik kurallar ve ilkeleri ifade etmektedir. Anayasanın 125.maddesi: İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.

5 B. İDARİ SORUMLULUĞUN GELİŞİMİ VE HUKUKİ TEMELİ
1).İdari Sorumluluğun Doğuşu Fransız Hukukunda :Fransız Uyuşmazlık Mahkemesinin 1873 tarihli Blanco kararıyla idarenin kusura dayalı sorumluluğu,Fransız Danıştayının 1895 tarihli Cames kararı ile de kusursuz sorumluluğu kabul edilmiştir. Türk Hukukunda: İdarenin sorumluluğuna ilişkin tespit edilebilen ilk karar 1934 tarihlidir. Türk Hukukunda kusur sorumluluğu (hizmet kusuru) 1940’lı yıllardan sonra Danıştay kararı ile olmuştur. Türk Hukukunda kusursuz sorumluluk,1952 tarihinde gündeme gelmiştir.

6 2.) İdari Sorumluluğun Hukuki Temeli
İdarenin sorumluluğunun temeli konusunda Türk öğretisinde ileri sürülen ilkeler: a.)Nimet ve külfetlerde eşitlik ilkesi b.) İmkan ve fırsat eşitliği ilkesi c.) Sosyal devlet ilkesi d.) Hukuk devleti ilkesi Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri,hukuken ve fiilen,bireyler karşısında kamu gücü denilen üstün yetkilerle donatılmıştır.Bu denli etkili bir gücün,verdiği zararlar bakımında sorumluluk sahibi olması da hukuk devletinin bir gereğidir.

7 3.) İdari Sorumluluğun Bağımsızlığı
Fransız Uyuşmazlık Mahkemesinin 1873 tarihli Blanco kararında, idari sorumluluğun, özel hukuktan bağımsız,kendine özgü kuralları olduğuna içtihat edilmiştir. İdari sorumluluk, özel hukuktan ve adli yargıdan bağımsız,kendine özgü ilkeleri olan bir sorumluluktur.

8 II. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK TÜRLERİ
A. KUSUR SORUMLULUĞU İdarenin kusura dayalı sorumluluğu,idari sorumluluk ilkeleri içinde öncelikli bir yere sahiptir. Bir olayda idarenin kusura dayalı sorumluluğunun varlığı tespit edilmiş ise,başka bir sorumluluk ilkesinin araştırılmasına gerek yoktur.

9 1.) İdare Hukukunda Kusur Kavramı
Türkiye’de idarenin kusura dayalı sorumluluğunda yer alan kusur hizmet kusuru olarak ifade edilmektedir. Hizmet kusuru kişilerden bağımsızdır.Asli bir sorumluluk sebebi,yani idarenin doğrudan sorumlu olmasını doğuran bir kusurdur.Hizmet kusuru anonimdir. Hem öğretide hem de içtihatlarda kabul edilen hizmet kusuru halleri aşağıdaki şekilde tasnif edilmektedir. a.) Hizmetin kötü işlemesi b.) Hizmetin geç işlemesi c.) Hizmetin hiç işlememesi

10 2. Hukuka Aykırılık- Kusur İlişkisi
Türk Hukukunda Durum: Sorumluluğun varlığını tespit için,işlem yapılmadan önceki durumla,işlem iptal edildikten sonraki durum arasında,işlemin muhatabı açısından bir fark yoksa yani hukuka aykırılık ilgilinin durumunu etkilememişse,idarenin sorumluluğu söz konusu olmaz Fransız Hukukunda Durum: Hizmet kusurunun oluşabilmesi için saptanan yanlışlık ve aykırılığın,hizmetin iyi kurulamadığını,düzenli işlemediğini gösterecek düzeyde ağır ve belirgin olması gerekir.

11 3. Kusurun Derecelendirilmesi
Ağır kusur Basit kusur Kusurun ağır mı yoksa basit mi olduğuna somut olayda hakim karar verecektir. Fransız hukukunda ağır kusur: Tıbbi faaliyetler, acil yardım ve yangın söndürme gibi faaliyetler ayrıca kolluk faaliyetleri Türk hukukunda ağır kusur: Danıştay 2007 tarihli bir kararında sağlık hizmetleri bakımından ve 2001 tarihli kararında genel olarak riskli faaliyetlerde ağır kusurun varlığını aramıştır.

12 4.Hizmet Kusuru- Kişisel Kusur Ayrımı
Hizmet kusurunun varlığı halinde idare sorumlu olacak ve davalar idari yargıda açılacaktır. Kişisel kusurun varlığı halinde kamu görevlisi doğrudan sorumlu olacaktır. Hizmet kusuru: Yürütülen görevden ayrılamayan kusurlardır. Kişisel kusur: Yürütülen görevden ayrılabilir nitelikteki kusurlardır.

13 Fransız hukukunda kişisel kusur sayılan haller: Kamu görevlisi görevini yaparken kin, intikam,kişisel menfaat gibi saiklerle kasten zarar verici davranışta bulunması, ayrıca kamu görevlisi görevini ifa ederken ağır kusur işlerse söz konusu olur. Türk hukukunda kişisel kusur sayılan haller Kamu görevlisinin davranışı,suç niteliğinde ise,bu davranıştan doğan zararlardan kişisel olarak sorumlu Örneğin polis memurunun işkende yapması

14 5. Kişisel Kusurun Varlığında Davanın Açılması
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 13. maddesi: Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar…Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. Uyuşmazlık Mahkemesi Kamu görevlisinin görev ve sıfatından ayrılabilen,suç biçimine dönüşerek idari niteliğini yitiren eylemlerin kişisel kusur oluşturduğuna ve adli yargıda tazminat davası açılması gerektğine karar vermiştir.

15 B. KUSURSUZ SORUMLULUK İdarenin davranışlarından bir zarar meydana geldiğinde,idarenin hiçbir kusurlu davranışı olmasa da zarardan sorumlu tutulmasını ifade etmektedir. Kusursuz sorumluluk,tam hukuki sorumluluk olarak nitelendirilmektedir.

16 1.) Kusursuz Sorumluluğun Özellikleri
a.) Kusursuz sorumluluğun ikincil olma özelliği: Öncelikle kusur sorumluluğunun şartlarının varlığı araştırılır. b.) Mağdur için elverişlilik özelliği: İdarenin kusurunun ispanlanması zorunluluğu bulunmadığından mağdur açısından daha elverişli bir sorumluluk halidir. c.) Zararın anormal ve özel oluşu özelliği: İdarenin sorumlu tutulabilmesi için,meydana gelen zararın anormal ve özel olması gerekmektedir. d.) Kamu düzeninden oluşu: Yargılamanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebileceği gibi,mahkemece re’sen dikkate alınabileceği kabul edilmektedir.

17 2.) Kusursuz Sorumluluk İlkeleri
Adalet Hakkaniyet ve nesafet Risk Kamu külfetleri karşısında eşitlik Hukukun genel prensipleri Not: Fransız hukukunda kusursuz sorumluluk halleri risk sorumluluğu ve kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkelerinden ibarettir.

18 a. Risk İlkesi Gereğince Sorumluluk
İdarenin yürüttüğü faaliyet,komşuları için tehlike içeriyorsa,bu tehlikenin gerçekleşmesi halinde idare,zararları ödemekle yükümlüdür. Risk Sorumluluğun Özellikleri Risk sorumluluğun söz konusu olabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekmektedir. 1.) Zararın olağanüstü olması,yani kamu hizmetlerinin olağan külfetlerini aşan ağırlıkta olması 2.) İdari faaliyetten kaynaklanan riskin istisnai(özel) olması

19 Risk Sorumluluğuna Yol Açan Durumlar
a.) Tehlike barındıran eşyalar Patlayıcı maddelerin depolanması ya da taşınması sırasında meydana gelen patlamalar Tehlikeli alet ve silahlar Su,gaz,elektrik gibi bayındırlık tesislerinden meydana gelen zararlar Danıştay, bayındırlık tesislerinden kaynaklanan zararlarda,kusursuz sorumluluğu kabul etmekte ve uygulamaktadır.Kopan elektrik telinin bir kişinin ölümüne sebebiyet vermesi olayında kusursuz sorumluluğa hükmetmiştir.

20 bb.) Mesleki Riskler cc.) Sosyal Olaylar
Danıştay,kamu görevlilerinin,yürüttükleri hizmet nedeniyle uğradıkları zararlar bakımından kusursuz sorumluluk esaslarını uygulamaktadır. Örnek: Paraşütle atlayış yapan asker kişinin,havada bir uçağın çarpması sonucu ölmesi Örnek: İki aylık acemi erin,el bombası atışları sırasında,bombanın inflak etmesi sonucu kollarını kaybetmesi cc.) Sosyal Olaylar Sosyal risk ilkesinde,idarenin sorumluluğu için illiyet bağının aranmayacağı belirtilmektedir.

21 dd.) Terör eylemleri 1990’dan önce,terör eylemlerinden kaynaklanan zararlar bakımından,idarenin sorumluluğunu genel olarak hizmet kusuru ilkesine dayandırarak,hizmet kusuru yoksa idarenin sorumsuz olacaği yönünde kararlar vermektedir. Hem öğretide hem de Danıştay kararlarında terör eylemlerinden doğan zararlardan devletin sorumluluğuna gidilebilmesi için,illiyet bağı aranmayacağı ifade edilmektedir. Kanun,terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin uğradığı zararların devletçe karşılanacağını öngörmektedir.

22 b.) Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi Gereğince Sorumluluk
…Kamu hizmetlerinin görülmesi sırasında genel külfetler dışında kişilere ve özel mülkiyete verilen zararların,eylem ile zararlı sonuç arasında nedensellik bağının bulunması koşuluyla,ayrıca idarenin kusuru aranmadan hizmet sahibi idarelerce karşılanması hukukun genel ilkeleri ve hakkaniyet gereğidir.

23 Özellikleri a.) Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk,kusurlu sorumluluk ve risk sorumluluğuna nazaran,ikincil niteliktedir. b.) Kamu düzeninden oluşu c.)Zararın daimi,özel ve anormal niteliği

24 Sorumluluğu Doğuran Haller
1.) Bayındırlık faaliyetlerinin daimi zararları: Yol,köprü,baraj 2.) Ticari zararlar:Fransız Danıştayı,yol çalışması için yolun trafiğe kapatılması sebebiyle müşteri azalması durumunu kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesince sorumluluğa hükmetmiş 3.) Kullanım engelleri ve değer kayıpları: Bayındırlık faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü,koku duman

25 4.) Hukuka uygun işlemlerden sorumluluk: Arkeolojil kalıntılar bulunduğu gerekçesiyle kişiye inşaat ruhsatı verilmemesi işleminden kaynaklanan zararlar bakımından kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesince sorumluluk vardır.

26 C. ÖZELLİK ARZEDEN BAZI SORUMLULUK HALLERİ
1.) Yasama Faaliyetinden Dolayı Sorumluluk 2.) Uluslararası Sözleşmelerden Dolayı Sorumluluk 3.) Yargısal Faaliyetlerden Doğan Sorumluluk

27 1.) Yasama Faaliyetinden Dolayı Sorumluluk
Fransız Danıştayı,1938 tarihli kararında yasama faaliyetinden dolayı devletin sorumluluğunu kabul etmiştir. Türk öğretisinde bir görüşe göre,kanunda açıklık yoksa devletin sorumluluğu yok.Diğer görüşe göre kanunda açıklık yoksa devletin sorumluluğu vardır ve kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesince zararlar tazmin edilir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de,kanunlardan dolayı sorumluluğun bulunduğu yönünde kararlar vermektedir.

28 2.) Uluslararası Sözleşmelerden Dolayı Sorumluluk
Bir uluslararası sözleşmenin kendisi,kişilere zarar verebilir.Mesela sözleşme ile kişilerin malvarlığına el konulabilir. Yukardaki durumda zarardan devletin sorumluluğu söz konusu olabilir mi ? Sözleşmede,zararlarının tazminine ilişkin bir düzenleme varsa ona göre hareket edilecektir.Açıklığa kavuşturulacak husus,sözleşmede tazminine ilişkin bir hükmün olmaması halidir.

29 3.) Yargısal Faaliyetlerden Doğan Sorumluluk
Fransız Danıştayı 1978 tarihli kararında,idari yargı faaliyetlerinden dolayı,kusurun ağır olması durumunda devletin sorumlu olacağına karar vermiştir. Türk Öğretisinde,yargısal faaliyetler nedeniyle meydana gelen zararlardan,kanunda aksine bir düzenleme bulunmadıkça,devletin sorumluluğu kabul edilmektedir. Danıştay 1980 tarihli kararında,taşkın inşaatın yıkılması yönündeki mahkeme kararı nedeniyle uğranılan zararın tazminine ilişkin açılan davada,yargısal faaliyetten dolayı idarenin sorumlu tutulmayacağına karar vermiştir.

30 III. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI
A. İDARİ DAVRANIŞ B. ZARAR C. İLLİYET BAĞI

31 A. İDARİ DAVRANIŞ …İdarenin doğan zarardan sorumlu olabilmesi için ortada idari bir davranış bulunmalıdır. Eğer zarar yol açan fiil,idareye atfedilebilir değilse,idarenin sorumluluğuna gidilemez. İsnadiyet bakımından şu hususları belirtebiliriz. a.) İdareyle hiçbir ilgisi bulunmayan kişilerin davranışları idareye atfedilemez b.) Kamu görevlilerinin,yürüttüğü kamu görevi ile hiç bağlantısı olmayan,kişisel kusurları idareye isnat edilemez.

32 B. ZARAR Zararın Şartları
Zarar kavramının içerisine,malvarlığındaki azalma,yoksun kalınan kar gibi maddi zararlar ve manevi Zararın Şartları a.) Zarar meşru olmalıdır b.) Zarar gerçekleşmiş ve kesin olmalıdır c.) Zarar parayla ölçülebilir olmalıdır d.) Zarar maddi veya manevi olabilir

33 C. İLLİYET BAĞI Gerçekleşen zararla sorumluluğun bağlandığı davranış arasındaki sebep-sonuç ilişkisine illiyet bağı denir. İdarenin fiili,ortaya çıkan zararın doğrudan nedeni,ya da ortaya çıkan zarar idarenin fiilinin doğrudan sonucu,biri diğerinin uygun ve normal sonucu olmalıdır.

34 IV. İDARENİN SORUMLULUĞUNU ETKİLEYEN HALLER
A. MÜCBİR SEBEP B. BEKLENİLMEYEN HAL D. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVRANIŞI C. ZARAR GÖRENİN DAVRANIŞI

35 A. MÜCBİR SEBEP Mücbir sebep,davalı idarenin yürüttüğü faaliyetin dışında cereyan eden,önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan nitelikli olaydır. Doğal afetler dediğimiz deprem, fırtına,heyelan Mücbir sebebin şartları a.) Dışşallık b.) Öngörülemezlik c.) Önlenemezlik

36

37 a.) Dışşalık : Olayın kökeninin failin dışında gerçekleşmesi gerekir.
b.) Öngörülemezlik: Olayın,meydana geleceğinin önceden tahmin edilememesi Bir olayın mücbir sebep olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir Olayın sıklıkla karşılaşılan nitelikte olmaması Olayın yer ve zamanı belirlenebilir olmaması Olayın yoğunluk ve süresi Olayın kökeninde idarenin davranışının olmaması

38 c.) Önlenemezlik: Olayın karşı konulamaz olması
Önlenemezlik unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti bakımından şu hususlar göz önünde bulundurulur. İdari faaliyetin yerinin seçimi Uyarı ve düzenlemelerin yapılması Etkin tesis,araç ve gereçler kullanılması Not: Ortada mücbir sebep varsa,idarenin hem kusura dayanan sorumluluğu,hem de kusursuz sorumluluğu ortadan kalkar.

39 B. BEKLENİLMEYEN HAL İdarenin faaliyetleri içinde ve sırasında meydana gelen,öngörülmesi ve önlenmesi kabil olmayan olaylardır.

40 Beklenilmeyen Halin Şartları
a.) İçsellik: Mücbir sebepten ayıran bu içsellik şartıdır.Zira mücbir sebepte olay idarenin faaliyeti dışında gerçekleşirken,beklenilmeyen halde olay idarenin faaliyeti içinde ve faaliyeti esnasında gerçekleşmektedir. b.) Öngörülemezlik: Mücbir sebepteki durumla aynıdır c.) Önlenemezlik: Mücbir sebepteki durumla aynıdır. Not: Beklenilmeyen halin sonuçlarında,kusura dayalı sorumluluk kalkar,kusursuz sorumluluk devam eder

41 C. ZARAR GÖRENİN DAVRANIŞI
Meydana gelen bir zararın,idarenin yürüttüğü faaliyetle ilgili olmakla beraber,zarar görenin kendi davranışından kaynaklanması idarenin sorumluluğuna etki eder. Şartları a.) Mağdurun gayrimeşru durumu: Eğer bir kişinin maruz kaldığı zarar,onun hukuk dışı durumundan kaynaklanıyorsa kişi bu zarara katlanması gerekir

42 b.) Mağdurun riskleri üstlenmesi: Zarara maruz kalan kişi,giriştiği faaliyetin sonucundaki riskleri bilerek davranışta bulunmuşsa bu zarara katlanır c.) Müterafik davranışı: Bir zararın meydana gelmesine,hem zarar görenin,hemde idarenin davranışı birlikte sebep olmuşsa sorumluluk orantısal olarak paylaştırılır. c.) Zararın mağdurun davranışından kaynaklanması ve idarenin sorumluluğunun tamamen kalkması e.) Zararın oluşumuna mağdurun davranışının katkı yapması ve idarenin sorumluluğunun kısmen kalkması

43 Zarar Görenin Davranışının Sonuçları
Zarar görenin davranışı,zarar ile idarenin fiili arasındaki illiyet bağını tamamen kesiyorsa,idarenin hem kusura dayanan hem de kusursuz sorumluluğu ortadan kalkar. Eğer zarar görenin davranışı,illiyet bağını tamamen kesmediği durumlar olursa ödenecek tazminat miktarında,zarar görenin kusuru oranında indirim yapılır.

44 D. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVRANIŞI
Zararla ilgisi bulunan faaliyeti yürüten idare ile hiçbir hukuki ilişkisi olmayan,idare ile arasında sözleşmeye dayanan yahut statüsel bir bağlantısı bulunmayan gerçek kişiler veya tüzel kişilerdir. Şartları a.) Üçüncü kişinin davranışı illiyet bağını kesecek yoğunlukta ise,idarenin sorumluluğu tamamıyla ortadan kalkar.

45 b.) Zararın meydana gelmesine,idarenin davranışı yanında üçüncübir kişinin davranışı da katkıda bulunmuş ise,sorumluluk kusuru oranlarında paylaştırılır. İdare hukukunda kural olarak müteselsil sorumluluk kabul edilmemektedir. İdare,kusuru derecesinde sorumlu olabilmektedir. Zarar gören kişi,kusuru oranında idareye karşı idari yargıda,üçüncü kişiye karşı adli yargıda dava açmak durumunda kalacaktır.Oysa müteselsil sorumlulukta ,zarar gören zararın tamamı için idareye karşı dava açabilecek,idare kusuru oranında üçüncü kişiye rucü edebilecektir.

46 Üçüncü Kişinin Davranışının Sonuçları
Zarar tamamıyla,üçüncü kişinin davranışından kaynaklanmış ise; idarenin sorumluluğu tamamen ortadan kalkar. Zararı,idarenin davranışı ile üçüncü kişinin davranışı birlikte gerçekleştirmiş ise,idarenin kusura dayalı sorumluluğu kusuru oranında devam eder ve sorumluluk aralarında paylaştırılır. Üçüncü kişinin davranışı,idarenin kusursuz sorumluluğuna bir etki yapmaz

47 V. ZARARIN TAZMİNİ A. SORUMLU İDARENİN TESPİTİ
B. ZARARIN TAZMİNİNE İLİŞKİN İLKELER C. ZARARIN MİKTARININ TESPİTİNDE İLKELER

48 A. SORUMLU İDARENİN TESPİTİ
1).Devlet Tüzel Kişiliği Devlet tüzel kişiliğinin üstlendiği kamu hizmetleri,bakanlıklar eliyle yürütüldüğünden,zarar hangi bakanlığın yürüttüğü faaliyetten kaynaklanmışsa sorumluluk o bakana aittir. 2.) Kamu Görevlisinin Birden Fazla Görev Üstlenmesi Kamu görevlisinin hangi idare adına faaliyet yürüttüğüne bakılır.Yürütülen görev,hangi idarenin görev alanına giriyorsa,sorumlu idare de odur.

49 A. SORUMLU İDARENİN TESPİTİ
3.) Faaliyetin Birden Fazla İdare Tarafından Yürütülmesi Sorum idare hizmetin sahibi olan idaredir. 4.) İdari Vesayet ve Arizi Görevliler Vesayet denetimine tabi işlemlerden kaynaklanan zararlar,denetime tabi idareye aittir. Bir kamu hizmetinin görülmesine geçici olarak iştirak eden kişilerin kendilerinin maruz kaldıkları yahut üçüncü kişilere verdikleri zararlardan,hangi kamu tüzel kişisinin görevleri arasında ise sorumlu odur.

50 B. ZARARIN TAZMİNİNE İLİŞKİN İLKELER
1.) Nakden Tazmin İlkesi Aynen tazmin değil,nakden tazmin ilkesi kabul edilmiştir. 1994 tarihli Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kararı: Kendisine lojman tahsis edilinciye kadar,kira bedelinin aylık iratlar şeklinde ödenmesi yönünde karar vermiştir 2.) Sorumluluk Nispetince Tazmin İlkesi İdare,sorumluluğu nisbetinde tazminat ödemeye mahkum edilebilir.

51 3.) Taleple Bağlılık İlkesi
İdare hukukunda talep edilenden fazlasına hükmedilememe ilkesi geçerlidir. İdari yargılama Usulü Kanunu’nun 3/d maddesine göre: Zarar gören kişi gerçek zararını tespit edip,mahkemeden bu miktarı talep etmelidir.Mahkeme,kişinin zararının talep edilenden fazla olduğunu tespit etse ,ancak talep edilen miktara hükmedebilecektir. Askeri Yüsek İdare Mahkemesi 1994 tarihli kararında: Davacı 1 milyon lira talep etmiş,mahkeme ise zararın 172 milyon lira olduğunu tespit etmesine rağmen,talepte bağlılık kuralı gereği 1 milyon lira tazminata karar vermiştir.

52 4.) Tam Tazmin İlkesi 5.) Denkleştirme İlkesi
Gerçek zararın,gerçekçi biçimde tam tazmin ve telafisidir. 5.) Denkleştirme İlkesi Zarar görene,bu zararın karşılığı olarak sosyal yardım gibi bazı ödemeler yapılmışssa yahut zarar gören bu zarar sebebiyle bazı kazançlar elde etmişse,bunlar belirlenen tazminat miktarından düşülür. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,yapılan bazı ödemelerin tazminattan indirilmesine kabul ederken,bazılarını kabul etmemektedir.

53 C. ZARARIN MİKTARININ TESPİTİNDE İLKELER
1.) Zararın Hesaplanma Tarihi Öğretide Danıştayın bazen zarar tarihini,bazen de dava tarihini esas aldığı yine sürekli olmayan zararlarda olay tarihini esas aldığı gibi değerlendirmeler yapılmaktadır. Danıştayın 2004 tarihli bir kararında tazminatın hesaplanmasında olay tarihinin esas alınacağı belirtilmektedir.

54 2.) Tazminatın Türü 3.) Tazminatta Faiz
Kanaatimizce,mahkeme maddi tazminatın hesabında karar tarihini esas almalıdır. 2.) Tazminatın Türü İdare mahkemesi para cinsinden ödenecek tazminatı belirlerken,sermaye şeklinde veya irat şeklinde olmasına karar verebilir. 3.) Tazminatta Faiz Talepte bağlılık kuralı gereğince,mahkemenin faize hükmedebilmesi için,davacının faiz talebinde bulunması gerekir

55 İDARE HUKUKU Kaynakça : İdare Hukuku Dersleri 2.Bası Ramazan Çağlayan
Saygılarımızla Veysel KURT- Veysel TAŞ


"İDARE HUKUKU İDARENİN SORUMLULUĞU Mayıs 2015 Yar.Doç.Alptekin Aktalay" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları