Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENDOMETRİOZİS Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENDOMETRİOZİS Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 ENDOMETRİOZİS Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2  Tanım: 1- Klinik; Endometrial dokunun uterus kavitesi ve muskuler tabakası dışında olması 2- Patofizyolojik; Endometrial bez ve stromanın herikisininde bulunması ve dokuların metabolik aktivitesinin varlığı olarak tanımlanır.

3  İnsidans:Reprodüktif yaştaki (25-29) tüm kadınların % 1 inde bulunmaktadır.  İnfertillerin % 15 inde, pelvik ağrı sebebi ile opere edilenlerin % 20 sinde görülür.  Jinekolojide myoma uteriden sonra ikinci sıklıkta görülür.

4 ETİYOLOJİ VE PATOGENEZ: 11 adet majör teori vardır. Bunlar iki ana başlık altında toplanabilir. 1- Endometrial hücre ve fragmanların transplantasyon veya disseminasyon teorileri. 2- Ektopik endometriumun diğer dokulardan metaplazi nedeniyle oluştuğudur. 6 adet teori kavitedeki endometrial dokunun mekanik olarak fallop tüplerinden peritona regürgitasyonunu lenfatik vasküler yolu ile yayılımını ve cerrahi girişimler sırasında iatrojenik olarak ektopik alanlara implantasyonunu açıklar.

5  Genital traktusdaki mukozalar ve overin germinal epiteli çölemik epitelin modifikasyonu ile oluşmaktadır.  Çölemik epitel metaplazi teorisine göre,çölemik epitel hormonal ve enfeksiyöz olayların etkisi ile hücre karakterini ve fonksiyonlarını değiştirir.  Ayrıca ırk, familyal ve genetik faktörler menstrual siklusların özellikleri, geç doğurganlık, alt genital traktüsda obstrüksiyonlar, hormonlar ve immunolojik faktörler rol oynar.

6  En sık görüldüğü yer pelvistir. Overler(%75,3), douglas boşluğu (%46.6), sakrouterin lig.(%36.1), lig.latum(%34.6), periton (%34), uterus serozası, tuba, rektum, lig.rotundum Daha seyrek olarak; GIS, Akc, serviks, vagina, idrar yolları, siatik sinir, MSS, gluteus kası, kemik, cilttir.

7  SEMPTOMLAR; Kr.pelvik ağrı, sekonder dismenore, primer dismenorenin şiddetlenmesi, disparoni, disfonksiyonel uterus kanaması, infertilite.  Pelvis dışı endometriozisde semptomların belirme zamanları genellikle menstrual siklusla uyumludur. Kabızlık, diyare, kramplı abdominal ağrı, hemoptizi, hematüri, disüri ciltte menstrual siklusla görünümleri değişen lezyonlar.

8  İnfertilite: A-MEKANİK FAKTÖRLER: 1- Adezyonlar 2- Tubal patoloji B- PERİTON SIVISI VE LOKAL İMMÜN SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ: 1- direkt toksik etki 2-makrofaj aktivasyonu 3-Hücrersel sekretuar ürünler.(IL1,IL2,IL6,IL8,IL12,TNFalfa )

9 C -SİSTEMİK İMMÜN SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ 1- Antiendometrial antikorlar 2-Artmış hücresel immün cevap D-OVULATUAR DİSFONKSİYON 1- Anormal gonotropin salınması 2- Hiperprolaktinemi 3- Anormal folliküler büyüme 4-LUF sendromu 5-Luteal faz anomalileri  E-ABORTUSLAR.

10  TANI :  -Pelvik muayene  Peritoneal sıvıda eksfoliatif sitoloji  Kanda antiendometrial antikorların saptanması  Serum ve periton sıvısında CA-125 düzeyi yüksekliği  USG, CT, MR  Laparoskopi veya laparotomi ile implant ve lezyonların direkt gözlenmesi ve alınan biyopsilerin histolojik incelemesi

11 Morfolojik görünüm 3 grupta toplanır 1- İmplantlar: Tüm abdomen ve pelviste rastalabilir. Mavi-gri barut yanıkları şeklinde siyah koyu renkli endometriozis implantlarının yanında beyaz, opak, kırmızı alev görünümü, glandüler sarı kahverengi lekeler şeklinde, sirküler peritoneal defektler şeklindedir. inspeksiyonda normal görünen peritonun histolojik incelenmesinde %13-25 oranında endometriozis bulunmaktadır.

12  2-ENDOMETRİOMA: Overdeki kistik endometriozistir. Genellikle bilateraldir ve 10 cm ye ulaşabilir. Rüptüre olarak akut batına sebep olabilir. Morfolojide çukulata rengindeki koyu hemosiderinden zengin kistik içerik saptanır.  3-ADEZYONLAR :Varlığı endometriozisin ileri stage de olduğunu gösterir.

13 Sınıflama  Amerikan fertilite topluluğunun yaptığı sınıflama, herbir hastalık bölgesine verilen gelişigüzel sayısal değerleri kullanan bir skalalı sistemidir.  Bu sınıflama sadece fertilite prognozuna dayalıdır ayrıca güvenilir değildir.  Hastalığın evresi ile pelvis ağrısınının türü ve şiddeti arasında bir korrelasyon yoktur.

14 ENDOMETRİOZİS <1 cm1-3 cm>3 cm Periton yüzeyel124 Periton derin246 sağ.over yüzeyel- derin ¼2/164/20 Sol over yüzeyel- derin 1/42/164/20 ARKA VAJİNAL CEBİN SİLİNMESİ: KISMİ 4-----TAM 40

15 Adezyon<1/3den kapalı 1/3-2/3 kapalı >2/3 kapalı Sağ over ince-yoğun1/ 42/ 84/16 Sol over ince yoğun1/ 42/84/16 Sağ tuba ince yoğun1/ 42/84/16 Sol tuba ince yoğun 1/42/84/16

16 EVRE 1MİNİMAL1-5 EVRE 2HAFİF6-15 EVRE 3ORTA16-40 EVRE 4AĞIR>40

17  TEDAVİ: Tedavi yöntemleri dört grupta toplanır. 1- Gözlem tedavisi 2- Medikal tedavi 3- Cerrahi tedavi 4- Kombine tedavi

18 1- Gözlem tedavisi; Hafif ve minimal endometriozisli, infertilitenin 4 yıldan az sürdüğü ve çocuk arzusu olan vakalarda kullanılır. Bu grupta %30-70 oranında gebelik görülmüştür.

19  2-MEDİKAL TEDAVİ  A)ESTROJEN: Eksojen olarak sürekli verilen estrojenin ovulasyonu baskılayıp endometriotik odakların gerilemesi amaçlanır. Klinik olarak hastalığın seyrine hiçbir katkısının olmadığının görülmesi tromboemboli, endometrial hiperplazi, hipertansiyon gibi yan etkilerinden dolayı günümüzde kullanılmıyor.

20  B-Testesteron: Ovulasyonu inhibe etmeden geçici klinik iyileşme sağlar  C-OK: Gebelikte endometriotik odakların gerilemesi nedeniyle yalancı gebelik rejimi tedavide denenmiştir. Oluşan anovulasyon sonucu endometriotik odaklarda desidualizasyon ve atrofi amaçlanmaktadır. Tedavi süresi 6-9 aydır. Ara vermeden kullanılır.

21  Danazol:17 alfa testesteron isoxazol derivesidir. Tedavide amaç psödomenapoz yaratmaktır. Hipoestrojenik ve hipoprogesterojenik bir ortam oluşturulur. Tedavi süresi 6-9 ay ve günlük doz 400 –800 mg dır. Klinik semptomlarda %85 gerileme sağlar ve tedavi sonrası hastaların % 30- 60’ı gebe kalmaktadır. İlaç kesildikten sonra %35 oranında semptomlar tekrarlar.

22  E-Progesteron: MPA ve 19 nortestesteron derivelerinden norethindrone ile levonorgestreldir. Hipofizyel LH’ı baskılar ve overyen steriyodogenezi inhibe eder. Oral dozu 20-30 mg/ gün, depo enjektabl formları ilk 3 ay 2 haftada bir 100 mg, daha sonra ayda bir kez 200 mg uygulanır.

23  F-Gestrinone: Uzun etkili bir antiprogesterondur. Antiprogesterojenik, antiestrojenik ve androjenik etkileri vardır. Haftada 2 kez 2.5 mg oral kullanılır. Tedavi süresi 6 aydır. Danazoldan farkı karaciğer fonksiyonlarını bozmaz. Lipidler üzerine etkisi minimaldir. Gebelik oranı % 33 olarak saptanmıştır.

24  G- GNRH analogları: Tedavi başlangıcında agonist etki yapar 2-3 hafta sonra antagonist etkiye dönüşür. Estrojen değerini postmenapozdaki değere indirir. İM, İV, SC, intranazal, rektal, vajinal yol ile kullanılan formları vardır. Sık kullanılanları Buseralin, Nafaralin,Leuprolide.  İntranasal buseralin dozu 900 mic.gr.  Sc kullanılan leuprolide ve nafaralin dozu 0,5 mg gündür.

25  F- tamoksifen ve Gossypol : Antiestrojenik etki yaparlar.

26  CERRAHİ TEDAVİ  MİNÖR CERRAHİ YÖNTEMLER: servikal dilatasyon, peritoneal sıvı aspirasyonu, transservikal kromopertübasyon  MAJÖR CERRAHİ: A-KONSERVATİF CERRAHİ: Amaç tüm implantların destrüksiyonu, adezyonların giderilmesi ve normal anatomik ilişkinin oluşturulmasıdır. Konservatif cerrahi sonrası ikinci bir cerrahi operasyon % 25 vakada gerekmektedir.

27  B-RADİKAL CERRAHİ: Uterus, overler ve tüm implantlar alınır.  4- KOMBİNE TEDAVİ :Cerrahi tedavi öncesi ve sonrası medikal tedavi uygulanır.

28  Kaynaklar: 1- Danfort 2- Kişnişçi 3- Atasu 4- Spherof

29  E-ABORTUSLAR. Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"ENDOMETRİOZİS Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları