Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU"— Sunum transkripti:

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı 2015

2 KAMU GÖREVLİLERİNİN BORÇLANMA İŞLEMLERİ
KAMU GÖREVLİLERİNİN BORÇLANMA İŞLEMLERİ

3 Borçlanma: Emeklilik veya sigortalılık hakkı tanınmadan geçmiş hizmetlerin, çeşitli kanunlarda öngörülen kurallara uyularak sigortalılar tarafından primleri ödenmek suretiyle emeklilik işlemlerinde nazara alınmasına yönelik “hizmet saydırma” veya “hizmet satın alma” işlemidir.

4 Buna göre, bir hizmetin borçlandırılabilmesi için;
Buna göre, bir hizmetin borçlandırılabilmesi için; 1) Sigortalılık kapsamında olmaması, 2) Bu hizmetin borçlanma yolu ile fiili hizmete ekleneceğine dair Kanun hükmü bulunması, 3) İştirakçinin/sigortalının borçlanma isteğini Kurumumuza yazılı olarak bildirmesi Gerekmektedir. Borçlanma, iştirakçiye/sigortalıya fiili hizmet kazandırdığı gibi emekliliğinde ödenecek emekli ikramiyesinin de artmasını sağlayan bir haktır.

5 BORÇLANMA DİLEKÇELERİNİN ŞEKLİ-1
Borçlanma isteğe bağlı olduğundan, dilekçelerde borçlanma isteğinin açık bir biçimde belirtilmiş olması gerekmektedir. Dul eşin Kurumumuza verdiği dilekçede açıkça borçlanma ifadesi olmamasına karşın (Eşinin askerlikte geçen süresi de dikkate alınarak, aylık bağlanması) şeklindeki ifadesi borçlanma isteği olarak kabul edilecektir.

6 BORÇLANMA DİLEKÇELERİNİN ŞEKLİ-2
tarihli ve 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair Kanunun 4. maddesinde dilekçede imza ve bulunması gerektiği hükme bağlanmış olduğundan Kanuna uygun olmayan dilekçelere göre borçlanma yapılmayarak, yeni bir dilekçe istenecektir. Bu takdirde borçlanma, yeni dilekçenin Kurum kaydına alındığı tarihteki hükümler esas alınarak yapılacaktır. Borçlanma dilekçelerinin imzasız olduğu fark edilmeden yazışma yapılarak belge istenmesi ve kurumlar ve şahıslarca da istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi halinde borçlanma istemi teyit edilmiş olduğundan borçlanmanın yapılması,

7 BORÇLANMA DİLEKÇELERİNİN ŞEKLİ-3
Borçlanma istek dilekçelerinin kurumlarına veren sigortalılardan, dilekçeleri gönderilmemekle beraber bu istekleri kurum yazısı ile bildirilen ve kurum yazısı ekinde borçlandırma ile ilgili diğer belgeleri bulunan ancak dilekçesi gönderilmeyenlerin dilekçelerinin sonradan başka bir yazı ile gönderilmesi, Borçlandırma ile ilgili dilekçelerinin kurumlarınca Kuruma gönderildiği bildirildiği halde, dilekçeleri bulunamayanların yine borçlandırma ile ilgili diğer belgelerinin gönderilmiş olması Şartıyla borçlanma istek tarihi olarak kurum yazısının Kurum kaydına geçiş tarihinin esas alınması gerekmektedir.

8 BORÇLANMA DİLEKÇELERİNİN ŞEKLİ-4
* Faks çekerek borçlanma isteyen iştirakçilerin faks dilekçeleri esas alınacak, ancak yazılı başvurma dilekçesi de istenecektir. Dilekçe temin edildikten sonra faks dilekçenin kayıt tarihine itibar edilecektir. * Öte yandan, başvuru süresinin hak düşürücü bir süre olduğu dikkate alındığından, l8 yaşını doldurmayan yetimin dilekçesine göre de borçlanma işlemleri yapılmaktadır.

9 5434 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA YAPACAKLAR
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca, 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi iken, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ile hak sahipleri, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile hak sahipleri, hakkında borçlanma işlemleri, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.

10 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayan (doğum borçlanması yapacak sigortalılar hariç), sigortalılar ile bunların hak sahipleri hakkında bu Kanun hükümlerine göre borçlanma işlemi yapılacaktır.

11 5510 sayılı Kanunda borçlanma ile ilgili hükümler 41, 46 ncı maddeler ile geçici 4, 36,43,44,51 ve 56. maddelerde düzenlenmiştir. 5434 sayılı Kanunda ise değişik ek ve geçici maddelerde düzenlenmiştir. Ancak, borçlanmalarda başvuru, borç tutarının tespiti ve ödeme şekilleri ek 8,25,31,46 ve 47 inci maddeler ve bazı geçici maddelerde düzenlenmiştir.

12 BAŞVURU ve SİGORTALILIK ŞARTI (5434 SAYILI KANUNA GÖRE)
-Hizmet borçlanması isteğe bağlıdır. -5434 sayılı Kanun iştirakçileri, çalıştıkları süre içinde her zaman yazılı olarak borçlanma başvurusunda bulunabilirler.

13 İSTEKLE EMEKLİLİK TALEBİNDE BULULUNMA-DAN EN AZ 6 AY ÖNCE
Ancak 5434 sayılı Kanunda borçlanma başvurularında başvuru tarihinde görevde olma şartının istisnaları vardır. 5434 S.K. İŞTİRAKÇİSİ İSTEKLE EMEKLİLİK TALEBİNDE BULULUNMA-DAN EN AZ 6 AY ÖNCE RESEN MALULEN YAŞ HADDİ SEBEBİYLE EMEKLİYE AYRILANLAR GÖREVLERİYLE İLGİLERİNİN KESİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE KENDİLERİ 5434 S.K. İŞTİRAKÇİSİ İKEN ÖLENLERİN ÖLÜM TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE DUL VE YETİMLERİ

14 ÖRNEK: tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve tarihinde istifa ederek görevinden ayrılan sigortalı, açıkta iken tarihli dilekçesiyle yedek subay okul süresini borçlanmak istemektedir. Borçlanma başvurusu 5434 sayılı kanun hükümlerine göre incelenmesi gereken sigortalının başvurduğu tarihte sigortalı / iştirakçi olmaması nedeniyle borçlanma işlemi yapılmayarak, talebi reddedilecektir.

15 BAŞVURU ve SİGORTALILIK ŞARTI (5434 SAYILI KANUNA GÖRE)
6 aylık bekleme süresini doldurmadan emekliye ayrılanlar, a) Borçlandırılan hizmetin dışında, istekle emekliye ayrılabilmek için gerekli olan 20 ve 25 yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmetleri üzerinden emekli aylığı bağlanacak, borçlanma ise iptal edilecektir. b) Borçlandırılan hizmetler dışında kalan fiili hizmeti aylık bağlamak için gerekli sürelerden az olanın (23 yıl 6 ay hizmeti olan ve 1 yıl 6 ay hizmet borçlanması yapmış olan erkek iştirakçi gibi) borçlanması iptal edilmeyecektir. Bu kişi ya görevine dönerek 6 aylık süreyi çalışarak dolduracak, ya da açıkta kalarak 6. ayın sonunda açıkta iken emekliye sevkini isteyecektir.

16 ÖRNEK-1 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalının, tarihinde Kurum kayıtlarına geçen dilekçesi üzerine askerlik süresi borçlandırılmıştır. Borçlandığı askerlik süresi ile birlikte emeklilik için gerekli hizmet süresini dolduran sigortalı tarihinden itibaren istekle emeklilik talebinde bulunmuştur. Sigortalı borçlanma dilekçesinin kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 6 aylık sürenin dolum tarihinden önce istekle emeklilik talebinde bulunması nedeniyle borçlanma süresi dikkate alınarak aylık bağlanamayacaktır. Sigortalının tekrar göreve iade edilerek veya açıkta iken altı aylık bekleme süresini doldurması halinde borçlanma işlemi geçerli olacaktır.

17 ÖRNEK-2 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalının, tarihinde Kurum kayıtlarına geçen dilekçesi üzerine askerlik süresi borçlandırılmıştır. Sigortalı tarihinden itibaren istekle emeklilik talebinde bulunmuştur. Sigortalının borçlanma dilekçesinin kurum kayıtlarına geçtiği tarihinden itibaren 6 aylık süresi tarihinde dolacak ise de, 6 aylık sürenin bitimi ile istekle emeklilik talebinde bulunduğu tarihin aynı ay içinde olması nedeniyle altıncı ay keseneği alınarak tam ay olarak hizmet sayıldığından, borçlanma işlemi kesinlik kazanacaktır.

18 ÖRNEK-3 doğum tarihli sigortalı/iştirakçi tarihi itibariyle Kurumunca yaş haddi nedeniyle görevi ile ilişiği kesilmiştir. Bu sigortalı aylık bağlanmasına yetecek kadar askerlik süresini borçlanması için başvuru yapabilir mi? Yapabilir ise en son hangi tarihe kadar başvuru da bulunabilir. Yaş haddinden emekliye ayrılan sigortalılarının görevleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay için borçlanma kapsamında olan sürelerinin borçlandırılması için başvuruda bulunmaları mümkündür. Sigortalının da doğum tarihi itibariyle Kurumunca 65 yaşını tamamladığı tarihinde ilişiği kesilmeyerek tarihi itibariyle ilişiği kesildiğinden bu tarihten itibaren 6 aylık sürenin dolum tarihi olan tarihine kadar başvurması halinde askerlik sürelerinin borçlandırılması mümkün olacaktır.

19 BAŞVURU ve SİGORTALILIK ŞARTI (5434 SAYILI KANUNA GÖRE)
GAİPLİK 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalı iken gaip olanların dul ve yetimlerine, sigortalı iken iken ölenlerin dul ve yetimlerine tanınan hakların tanınması ve başvuru haklarının bulunduğu durumlarda, borçlanma taleplerinin kabul edilmesi ve 5434 sayılı Kanunun l02. maddesi ile tanınan 6 aylık sürenin, gaiplik kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlatılması gerekmektedir.

20 BORÇLANMA KAPSAMINA GİREN HİZMETLER

21 5434 SAYILI KANUN UYARINCA 1-Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen süreler. 2-Askerliğini yedek subay olarak yapanların tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçirdikleri süreler, 3-Avukatlık stajında geçen süreler, 4-Tıpta uzmanlık eğitiminde ve doktora öğreniminde geçen süreler, 5-Tıp doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri, 6-Seçim Kanunu nedeniyle istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler,

22 5434 SAYILI KANUN UYARINCA 7-Yevmiyeli, Geçici kadrolu, sözleşmeli, saat ücretli geçen hizmetler, 8-Çarşı ve Mahalle Bekçiliğinde geçen süreler, 9-İmam-Hatip vekilliğinde, vakıflara ait camilerin imam-hatip ve müezzin kayyımlığında geçen sürelerle köy bütçesinden ücret almak suretiyle yapılan imam-hatiplik hizmetleri, 10-Serbest Avukatlık ve noterlikte geçen süreler, 11- Sağlık Bakanlığı Teşkilatında çalışan sağlık personelinin, mesleklerini serbest olarak icra ettikleri süreler, tarihinden önce yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler, 13-Astsubayların, tarihinden önce astsubay sınıf okullarında geçen öğrenim süreleri, borçlanma kapsamındadır.

23 5434 sayılı Kanuna göre borçlandırılacak sürelerin bir kısmı 5510 sayılı Kanunun 41. maddesi kapsamında (6 tanesi) borçlandırılacak süreler içinde sayıldığından ve bu borçlanmalarda borçlandırılacak sürelerin tespiti ile ilgili hususlar benzerlik göstermektedir.

24 5510 SAYILI KANUN 41.MADDEYE GÖRE
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının (hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak kadın sigortalılar dahil), üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri borçlandırılmaktadır.

25 Örnek 1) 15/12/2009 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi memur olarak görev başlayan ve 17/3/2010 tarihinde doğum yapan sigortalı 16/4/2010 tarihinde 1 yıl aylıksız izne ayrılmış, izin bitiminde görevine başlamaması nedeniyle müstafi sayılmak suretiyle görevine son verilmiştir. 21/11/2014 tarihinde doğum sonrasında zorunlu sigortalı olmasını gerektirecek herhangi bir işte çalışmaksızın geçen sürelerinin tamamını borçlanmak için talepte bulunmuştur. Bu durumda sigortalının 17/3/2010 tarihinden sonra geçen 2 yıllık süresinin 17/4/ /3/2012 süresi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi statüsünde borçlandırılacaktır.

26 Örnek 2) 14/5/ /8/1997 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi olan sigortalı 21/10/2007 tarihinde doğum yapmıştır. 19/3/2009 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa memur olarak göreve başlayan sigortalı 27/10/2014 tarihinde doğum borçlanması talebinde bulunmuştur. Bu durumda sigortalı 21/10/2007 tarihinden tekrar çalışmaya başladığı 19/3/2009 tarihine kadar geçen süre için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi statüsünde borçlanma yapabilecektir.

27 Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan sigortalılardan 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmasından sonra herhangi bir statüde çalışması bulunmayanlar ile halen Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi görevine devam edenlerin borçlanma talebinde bulunmaları halinde, doğum sonrasındaki iki yıllık süre içerisinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmemiş süreleri borçlandırılacaktır.

28 Bunların borç tutarı, Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak olup, tarafına bildirilen borç tutarının borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

29 Örnek 3) 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken 9/11/2005 tarihinde doğum yapması nedeniyle aylıksız izne ayrılan ve aylıksız izin dönüşü istifaen görevinden ayrılan sigortalı, 25/11/2014 tarihinde doğumdan sonra geçen süresinin borçlandırılması için talepte bulunmuştur yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışması nedeniyle hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam eden sigortalının doğum sonrasında geçen iki yıllık süre içinde uzun vadeli sigorta kollarına prim yatırılmadan geçen süresi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi statüsünde borçlandırılacaktır.

30 Örnek 4) 15/1/2003 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi memur olarak göreve başlayan 15/4/2010 tarihinde doğum nedeniyle aylıksız izne ayrılan ve aylıksız izin bitiminde tekrar görevine başlamayan sigortalı, 14/10/2014 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken doğum sonrası geçen sürelerinin borçlandırılması için talepte bulunmuştur. Bu durumda, sigortalının 15/4/2010 tarihinden sonra geçen süresi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi statüsünde Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen esaslar uyarınca iki yılı geçmemek üzere borçlandırılacaktır.

31 Örnek 5) 9/2/2004 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmakta iken 4/7/2004 tarihinde doğum yapan ve doğum sonrası zorunlu sigortalı olmasını gerektirecek herhangi bir işte çalışmayan sigortalı, 14/11/2006 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi memur olarak göreve başlamıştır. Memur olarak görev yapmakta iken 25/11/2014 tarihinde doğum borçlanması talebinde bulunan sigortalının, 4/7/2004-4/7/2006 tarihleri arasında uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmemiş süresi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi statüsünde borçlandırılacaktır.

32  Örnek 6) 1/7/2004 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi memur olarak göreve başlayan ve 2/9/2007 tarihinde doğum yapan sigortalı, 15/11/2007 tarihinde 1 yıl aylıksız izne ayrılmış, izin bitiminde görevine başlamaması nedeniyle müstafi sayılmak suretiyle görevine son verilmiştir. 14/7/2014 tarihinde tekrar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı 18/11/2014 tarihinde doğum sonrasında geçen sürelerinin tamamını borçlanmak için talepte bulunmuştur. Bu durumda sigortalının ücretsiz izne ayrıldığı 15/11/2007 tarihinden iki yıllık sürenin sonu olan 2/9/2009 tarihine kadar geçen sürede uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmemiş süresi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi statüsünde borçlandırılacaktır.

33 b) Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler.
-Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve 01/01/1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır. -Yedek subay okulunda ve hazırlık kıtasında 01/01/1950 tarihinden önce geçen süreler hizmet sürelerine dahil edildiğinden, bu süreler ayrıca borçlandırılmayacaktır. -Yedek subay okulunda öğrenci iken veya muvazzaf veya ihtiyat askerliğini er olarak yapmakta bulundukları sırada vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine vazife ve harp malullüğü aylığı bağlananların, öğrencilikte ve askerlikte geçen süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre çalışmaları halinde borçlandırılacaktır.

34 Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler
Muvazzaf Askeri öğrenci iken okullarını bitirmeden herhangi bir nedenle öğrencilikle ilişiği kesilenlerden, gerek 1000 ve gerekse 1803 sayılı Kanunlar gereğince askerliğini yapmış sayılanlar, 18 yaşından sonra geçmiş olması şartıyla ve o tarihte emsallerinin tabi olduğu muvazzaf askerlik süreleri kadar askerlik yaptıkları kabul edilerek bu süreleri borçlandırılmaktadır. -Askeri liselerde geçen süreler ile tekrar askerlik yapanların mükerrer bu süreleri borçlandırılmamaktadır.

35 Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler
Hava değişimlerinin; -1111 sayılı Askerlik Kanunun yayımlandığı 17/12/1927 tarihine kadar 1 yılının, -17/12/1927 tarihinden sonra 3 ayının, -22/2/2014 tarihinden sonra 30 gününün, 1076 sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca erbaş ve er statüsünde askerlik görevini yapanların (kısa dönem) ise; -14/11/1980 tarihinden itibaren bir ayının, -22/2/2014 tarihinden itibaren onbeş gününün, askerlik süresi olarak dikkate alınması gerektiğinden, bu süreleri aşan kısmı borçlandırılmayacaktır.

36 Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler
-Hastanede tedavi veya tanı için yatarak geçirilen süreler askerlikten sayıldığından bu sürelerde borçlandırılacaktır. -Cezai bir sebeple uzayan süreler ile firarda geçen süreler borçlandırılmayacaktır. -Esarette geçen süreler muvazzaf askerlik hizmetinden sayıldığından bu süreler de borçlandırılacaktır.

37 Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3.maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 6.maddesi uyarınca askerlik görevini yapan yükümlüler sigortalı sayılamayacağından, askerlik süreleri ile iç içe geçen 4/a kapsamındaki süreler dikkate alınmadan borçlanma işlemi yapılacaktır. Ancak, 1479 sayılı Kanunun 24.maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca bağımsız çalışanların ve şirket ortaklarının askerlik ve yedek subay okulu öğrencisi oldukları süre içerisinde işyerlerini üçüncü kişiler eliyle yürütmek ve şirket ortaklığını devam ettirmek şartıyla 4-b kapsamında sigortalılıkları devam edeceğinden, bunların askerlik ve yedek subay okulu öğrenciliği süreleri borçlandırılmayacaktır.

38 Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Ordularında geçen askerlik süreleri borçlandırıldığından, haklarında bu Kanun hükümleri uygulanan sigortalılar-iştirakçilerden bir başka ülke uyruğunda iken askerlik görevini yapanmış olanların bu süreleri borçlandırılmayacaktır.

39 Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler
-Haklarında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalılardan; -Türk Vatandaşlığına alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler belgede kayıtlı süreyi, -Belgede kayıtlı sürenin olmaması ve Türkiye deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır. -Askerlik süresini belgeleyememeleri durumunda borçlanma işlemleri yapılmayacak, varsa yapılmış olan borçlanma işlemleri iptal edilecektir. -Türk Vatandaşı iken askere alınan ve askeri yükümlülüğünü yerine getirenlerin daha sonra Türk Vatandaşlığından çıkmaları halinde Türk Vatandaşı iken yaptıkları askerlikleri borçlanılabilecek, daha önce yapılmış olan borçlanmaları geçerli sayılacaktır.

40 ASKERLİK SÜRESİNDEN SAYILMAYAN SÜRELERDE GEÇEN SİGORTALILIK SÜRELERİ:
-Hava değişimi sürelerinin askerlikten sayılmayan kısmında, -Normal izinlerin her yıl için verilen 30 günden fazlasında, -Firarda geçen sürelerde, -Erken terhis mahiyetinde izinli sayılanların bu süreleri sırasında, 4/a (SSK) kapsamında çalıştıkları takdirde sigortalı sayılacaklardır.

41 ASKERLİK SÜRELERİ AY -1.11.1970 tarihine kadar 24
(3 ya da 4 ay uzayabilir.) (Kısa dönem 8 ay) (Kısa dönem 6 ay) Halen devam ediyor 12

42 Örnek-1 Sosyal Güvenlik Kurumunda mühendis olarak görev yapan ve 20/2/2015 tarihli dilekçesi ile yedek subay okulunda geçen süresini borçlanmak için başvuran sigortalının hizmet durumu ve ilgili Kuvvet Komutanlığından temin edilen yedek subaylık safahatı aşağıda gösterilmiştir. Borçlandırılacak süresi ne kadardır? -Memuriyete başlama tarihi : 3/10/2008 -Ücretsiz izne ayrılma tarihi : 16/4/2009 -Askere sevk tarihi : 3/4/2009 -Yedek Subay Okuluna Giriş : 15/4/2009 -Asteğmenliğe Nasbı : 30/6/2009 -Terhis Tarihi : 3/4/2010

43 Örnek-1 devamI Aylıklarını ayın 15 inde alan Sosyal Güvenlik Kurumunda 3/10/2008 tarihinde göreve başlaması nedeniyle hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan ve görevinden 16/4/2009 tarihinde ayrılan sigortalının Nisan ayı tam hizmet alınacağından, -15/5/ /6/2009 tarihleri arasında yedek subay okulunda geçen 46 günlük süresi borçlandırılacaktır.

44 Örnek-2 20/2/2015 tarihli dilekçesi ile kısa dönem askerlikte geçen süresini borçlanmak için Kuruma başvuran ve hizmet durumu ile askerlik bilgileri aşağıda gösterilen sigortalının borçlandırılacak askerlik süresi ne kadardır? -Memuriyete başlama tarihi : 7/9/2009 -Ücretsiz izne ayrılma tarihi : 3/3/2012 -Askere sevk tarihi : 5/3/2012 -Terhis Tarihi : 1/10/2012 -Hava değişimi süresi : 55 gün -Uzayan süre : 2 gün

45 Örnek-2 devamI Bu sigortalının 5/3/2012-1/10/2012 tarihleri arasındaki 6 ay 27 gün süresinden askerlikten sayılmayan 25 gün hava değişimi süresi ile 2 gün geç terhis süresi olmak üzere toplam 27 gün düşülerek kalan 6 aylık askerlik süresi borçlandırılacaktır.

46 c) Personel Mevzuatına Göre Kullanılan Aylıksız İzin Süreleri.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların tabi oldukları personel mevzuatı hükümlerine göre kullandıkları ücretsiz izin süreleri borçlandırılacaktır.

47 Örnek -16/10/2008 tarihinde 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında memur olarak göreve başlayan sigortalı, 15/07/ /01/2010 tarihleri arasında 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesine göre kullandığı aylıksız izinde geçen süresini borçlanmak için 20/2/2015 tarihinde başvurmuştur. -Sigortalının bu süreleri 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre borçlandırılacak, borçlandırılan süreler gün ve kazanç olarak değerlendirilecektir.

48 d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, -Doktora Öğreniminde Geçen Süreler Sigortalıların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora öğrenim süreleri borçlandırılacaktır. -Dil ve master öğrenimi sürelerinin borçlandırılması mümkün değildir. Borçlandırılacak süre 06/10/1982 tarihine kadar en fazla 5 yıl, bu tarihten sonra 6 yıl olacaktır.

49 BORÇLANMA İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
-Borçlanma talep dilekçesi, -Doktora diplomasının onaylı fotokopisi, Doktora öğrenimini yurtiçinde yapanların doktora öğrenimlerinde geçen sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün ay yıl olarak gösterir şekilde doktora yaptığı üniversitece düzenlenmiş belge, Doktora öğrenimi sayılı Kanuna göre yapılmış ise, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünden istenilecek ilgilinin Dil, Master ve Doktora eğitim sürelerini başlayış ve bitiş tarihi itibariyle gösterir şekilde düzenlenmiş onaylı bir öğrenim planı, -Doktora öğrenimi yurtdışında yapılmış ise, doktora yapılan Üniversiteden alınacak doktora sürelerini gün, ay ve yıl olarak gösterir belge aslı ile Türkçe tercümesinin ve doktora diplomasının Türkiye’de denkliğini gösterir Üniversitelerarası Kurul Sekreterliğinden alınacak bir belge ,

50

51

52

53 ÖRNEK - 1 -5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan ve 26/1/2015 tarihli dilekçesiyle 1416 sayılı Kanuna göre ABD’de yaptığı doktora süresini borçlanmak isteyen sigortalının Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen öğrenim planından ABD’de 05/01/ /08/2001 tarihleri arasında dil, 10/09/ /09/2008 tarihleri arasında doktora öğrenimi gördüğü tespit edilmiştir. -Sigortalının doktora öğrenim süresi 6 yıldan fazla olduğundan 28/09/2008 tarihinden geriye doğru gidilerek 6 yıllık süre tespit edilecek dolayısıyla 29/09/ /09/2008 tarihleri arasındaki 6 yıllık süre borçlandırılacaktır. Bu süre dışında kalan doktora öğrenim süreleri ile dil öğrenimi sürelerinin ise borçlandırılması mümkün olmayacaktır.

54 -Doktora öğreniminde geçen 5 yıl 2 ay 19 süresi borçlandırılacaktır.
ÖRNEK – 2 -18/2/20015 tarihli dilekçesiyle 8/04/ /06/2007 tarihleri arasında yurtdışında kendi imkanları ile yaptığı doktora öğrenim süresini borçlanmak isteyen sigortalının, -Doktora yaptığı Üniversite veya Enstitüden alacağı bir belge ile doktora yaptığı süreleri belgelendirmesi, -Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca doktora öğreniminin denkliği sağlanmış olması halinde, -Doktora öğreniminde geçen 5 yıl 2 ay 19 süresi borçlandırılacaktır.

55 -Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreler
Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kanununa tabi olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreleri borçlandırılacaktır. İSTENİLECEK BELGELER - Borçlanma talep dilekçesi, - Uzmanlık belgesinin (diplomasının) onaylı fotokopisi, - Uzmanlık eğitimine başladığı ve bitirdiği tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir şekilde öğrenim gördüğü tıp fakültesi veya sağlık kurulunca düzenlenmiş belgenin, - Sağlık Bakanlığından bu sürelerinin uzmanlıktan sayılıp sayılmadığına, sayılmış ise ne kadar süresinin uzmanlık öğreniminden sayıldığına ilişkin yazının, istenmesi gerekmektedir.

56

57

58

59

60 ÖRNEK - 1 -Kulak –Burun-Boğaz Uzmanı olarak görev yapan sigortalı 20/6/ /7/2006 tarihleri arasında yurtdışında görmüş olduğu uzmanlık öğrenim süresini borçlanmak istemektedir. -Sağlık Bakanlığınca sözkonusu öğrenim süresinden 13/07/ /7/2006 tarihleri arasındaki 4 yıllık sürenin tıpta uzmanlık süresinden sayıldığı bildirildiğinden, sigortalının bu süresi borçlandırılacaktır. -Tıpta uzmanlık öğrenim süresinden sayılmayan 20/6/ /7/2002 tarihleri arasındaki süresinin ise borçlandırılması mümkün olmayacaktır.

61 ÖRNEK-2 -Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan sigortalı, 20/7/ /7/1996 tarihleri arasında Amerika State Üniversitesinde yapmış olduğu uzmanlık eğitim süresini borçlanmak istemektedir. -Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucunda Amerika’da yaptığı eğitimin 1/7/ /6/1994 tarihleri arsında geçen 2 yıllık kısmı uzmanlık eğitiminden sayıldığı anlaşılmış olup, -Uzmanlık eğitiminden sayılan 1/7/ /6/1994 tarihleri arsında geçen 2 yıllık süre borçlandırılacak olup, 20/7/ /6/1992 ve 1/7/ /7/1996 tarihleri arasındaki süre borçlandırılmayacaktır.

62

63

64

65 -Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 29. 12. 1983 tarih ve E
-Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun tarih ve E.1983/3, K. 1983/12 sayılı kararı uyarınca 5434 sayılı Kanundaki borçlanma hükümlerinde öngörülen süreler içerisinde başvurulması koşuluyla başvuru tarihinde sigortalı/iştirakçi olanların Türk Vatandaşlığına geçmeden önce borçlanma kapsamında olan (Ülkemizde geçen Tıpta uzmanlık ve doktora öğrenim süreleri gibi) süreleri borçlandırılmaktadır.

66 -Ayrıca, Danıştay 10. Dairesinin 29. 1. 1987 gün ve E. 1986-1831, K
-Ayrıca, Danıştay 10.Dairesinin gün ve E , K sayılı kararı uyarınca sigortalıların Türk vatandaşlığına geçmeden önce yaptıkları doktora çalışmaları ve tıpta uzmanlık öğrenim süreleri Türkiye de geçmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın borçlandırılmaktadır.

67 -İtalyan üniversitelerinden ve aynı uygulamayı yapan bazı ülke üniversitelerinden mezun olanların lisans öğrenim süreleri içinde geçen doktora öğrenim süreleri borçlandırılmamaktadır.

68 5510/41. MADDE UYARINCA BORÇLANMA HAKKI VERİLENLER
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri. 1136 sayılı avukatlık kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabileceklerdir. Borçlanma yapılabilmesi için staj süresinin tamamlanması gerekmektedir. 1 yıldan fazla süre hiçbir şekilde borçlandırılmayacaktır.

69 Avukatlık stajında geçen süreler:
-29/09/1987 tarihinden önce avukatlık stajını tamamlamadan hakim adaylığına başlayanların mahkemeler nezdinde geçen staj sürelerinin hakim adaylığından sayılıp sayılmadığı, sayılmış ise ne kadarının sayıldığı adalet bakanlığından sorularak hakim adaylığından sayılan 6 ay mahkemeler nezdindeki avukatlık staj süresi borçlandırılmakta, -29/09/1987 tarihinden sonra avukatlık stajını tamamlamadan hakim adaylığına başlayanların ise bu süreleri hakimlik adaylığından değil, meslekte geçmiş sayıldığından, bu süreler borçlandırılmamakta, iken uygulama H-771 genelge ile 5/4/2013 tarihinden itibaren değiştirilmiştir.

70 AVUKATLIK STAJINI TAMAMLAMADAN AYRILANLAR:
5510/41. MADDE UYARINCA BORÇLANMA HAKKI VERİLENLER AVUKATLIK STAJINI TAMAMLAMADAN AYRILANLAR: sayılı Avukatlık Kanunun 4 üncü maddesinin değiştirildiği 10/5/2001 tarihine kadar Adlî ve Askerî Hâkimlik ve Savcılıkta, Anayasa Mahkemesi aslî ve geçici raportörlüklerinde ve Danıştay dava daireleri başkan ve üyelikleriyle başkanın sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu daireler başyardımcılıkları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerinde yahut Hâkimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yıl,

71 5510/41. MADDE UYARINCA BORÇLANMA HAKKI VERİLENLER
-10/5/2001 tarihinden sonra ise adli, idari ve askeri yargıda hakimlik ve savcılıklarda, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl, süre ile hizmeti bulunanların gerek görülmesi halinde ilgili barolarla yapılacak yazışma sonucunda avukatlık yapma hakkına sahip oldukları tespit edildikten sonra avukatlık stajını tamamlama ve avukatlık sınavını başarma şartları aranmadan avukatlık stajında geçen süreleri borçlandırılacaktır.

72 5510/41. MADDE UYARINCA BORÇLANMA HAKKI VERİLENLER
Daha önce avukatlık staj sürelerini borçlanma talepleri o tarihteki uygulama doğrultusunda reddedilmiş olanlardan yeniden talepte bulunanların borçlanma işlemleri, ilk dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki borçlanmaya esas alınan unsurlar üzerinden yeni başvuru dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihte yürürlükte olan mali hükümler esas alınmak suretiyle yapılacaktır.

73

74 ÖRNEK - 1 18/2/20015 tarihli dilekçesiyle 04/01/ /07/2009 tarihleri arasında mahkemeler nezdinde, 05/08/ /02/2010 tarihleri arasında avukat yanında geçen staj süresini borçlanmak isteyen sigortalının, 24/01/ /07/2009 tarihleri arasında 6 ay mahkemeler nezdinde, 08/08/ /02/2010 tarihleri arasında 6 ay avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık avukatlık staj süresi borçlandırılacaktır. Ancak, avukatlık staj süresi bir yıldan fazla olamayacağından, bir yılı aşan 04/01/ /01/2009 ve 05/08/ /08/2009 tarihleri arasındaki süreler borçlandırılmayacaktır.

75 ÖRNEK-2 7/2/2008-7/8/2008 tarihleri arasında mahkemeler nezdinde stajını tamamladıktan sonra avukat yanında staj yapmakta iken, 17/10/2008 tarihinde Adalet Bakanlığında hakim adayı olarak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan sigortalı, 27/2/2014 tarihli dilekçesi ile avukatlık staj süresini borçlanmak istemektedir. İlgili Baro ile yapılan yazışmalar sonucunda, hakimlik görevinde 4 yıldan fazla süresinin bulunması nedeniyle avukatlık yapma hakkına sahip olduğu tespit edilen sigortalının avukatlık stajını tamamlama ve avukatlık sınavını başarma şartı aranmadan 7/2/ /10/2008 tarihleri arasında geçen 8 ay 10 gün avukatlık staj süresi borçlandırılacaktır.

76 f) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hariç sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı berat edenlerin tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri. -4/1-c sigortalılarının 506 sayılı Kanuna tabi görevde iken tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri var ise bu maddeye göre incelenerek 4/1-a kapsamında borçlandırılacaktır. -Ancak, başlıkta da belirtildiği üzere 4/1-c sigortalılarının tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri ile ilgili 5510 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde düzenleme bulunduğundan, bu durumda olanların tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri 45 inci maddeye göre incelenecektir.

77 g) Grev ve Lokavtta geçen süreler.
Devlet memurlarının grev ve lokavt hakları bulunmadığından, 4/1-c sigortalılarının 506 sayılı Kanuna tabi görevde iken grev ve lokavtta geçen süreleri var ise bu maddeye göre incelenerek 4/1-a kapsamında borçlandırılacaktır.

78 h) Hekimlerin Fahri Asistanlıkta geçen süreleri.
-Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile hekimlere, fahri asistanlıkta geçen sürelerini borçlanma imkanı sağlanmıştır. Bu süre normal uzmanlık öğreniminden sayılmayan süreleri kapsayacaktır. -Sigortalılar fahri asistanlıkta geçen sürelerini, fahri asistan olarak görev yaptığı tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir ilgili üniversite veya hastaneden temin edeceği belgenin aslını borçlanma talep dilekçesine ekleyerek Kuruma başvurmaları halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların Kurumlarınca HİTAP programına girilen hizmet bilgileri esas alınacaktır.

79 ÖRNEK -4/1-c kapsamında Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan sigortalı, 20/2/2015 tarihli dilekçesiyle 8/5/ /06/2009 tarihleri arasında fahri asistan olarak geçen süresini borçlanmak istemektedir. -Sağlık Bakanlığınca sözkonusu fahri asistanlıkta geçen süresinin 3 yılının tıptan uzmanlık öğrenim süresinden sayıldığı bildirilen sigortalının tıpta uzmanlık süresinden sayılan 22/06/ /06/2009 tarihleri arasındaki 3 yıllık süresi talebi halinde tıpta uzmanlık öğrenim süresi olarak borçlandırılacaktır. -Tıpta uzmanlık öğrenim süresinden sayılmayan 8/5/ /6/2006 tarihleri arasındaki 2 yıl 1 ay 15 gün süresi ise fahri asistanlıkta geçen süre olarak borçlandırılacaktır.

80 ı) Seçim Kanunları gereğince istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri. -5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların; -İstifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süre, -Seçimin yapıldığı tarihten önce görevine başlayanların ise istifa ettikleri tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki süre, -Seçimlerin yapılamaması veya ertelenmesi nedeniyle yeniden görevlerine dönenlerin seçime katılmak üzere görevlerinden ayrıldıkları tarih ile seçimlerin ertelenmesi nedeniyle görevlerine başladıkları tarih arasında geçen süreleri borçlandırılacaktır.

81 Seçim Kanunları gereği açıkta geçen sürelerinin borçlandırılabilmesi için sigortalıların;
-Bu sürelerini borçlanma isteklerini belirtir borçlanma talep dilekçelerinin, -Seçimler nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini belirtir istifa dilekçelerini ve istifalarının kabul edildiğini belirtir Kurum Olurunun onaylı örneği ile seçimlerin yapılacağı tarihten önce görevine başlayanların ise göreve başlamalarına ilişkin olurun onaylı bir örneğinin gönderilmesi , gerekmektedir.

82 ÖRNEK-1 -16/10/2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan, 29/03/2009 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerine katılmak üzere seçim kanunları uyarınca 01/12/2008 tarihinde görevinden istifaen ayrılan, ancak seçilemeyerek 18/04/2009 tarihinde görevine dönen sigortalı, 20/2/2015 tarihli dilekçesiyle seçimlere katılmak üzere açıkta geçen sürelerini borçlanmak istemektedir. -Sigortalının seçimlere katılmak üzere görevinden ayrıldığı 01/12/2008 tarihi ile seçimlerin yapıldığı 29/03/2009 tarihini takip eden aybaşına kadar olan, 01/12/ /04/2009 tarihleri arasındaki 4 ay 14 günlük süresi 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre borçlandırılacaktır.

83 ÖRNEK-2 -13/1/1999 tarihinde memuriyete başlayan, 30/03/2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerine katılmak üzere seçim kanunları uyarınca 01/12/2013 tarihinde görevinden istifaen ayrılan, ancak seçilemeyerek 18/04/2014 tarihinde görevine dönen sigortalı, 20/2/2015 tarihli dilekçesiyle seçimlere katılmak üzere açıkta geçen sürelerini borçlanmak istemektedir. -Sigortalının seçimlere katılmak üzere görevinden ayrıldığı 01/12/2013 tarihini takip eden aybaşı ile seçimlerin yapıldığı 29/03/2009 tarihini takip eden aybaşına kadar olan, 15/12/ /04/2014 tarihleri arasındaki 4 aylık süresi 5434 sayılı Kanunun Geçici maddesine göre borçlandırılacaktır.

84 i) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ilişkin eksik süreleri. -4/1-c sigortalıları 4857 sayılı Kanuna tabi olmadıkları için kısmi süreli çalışmaları mümkün olmayıp, 25/2/2011 tarihinden sonra 4/1-a statüsünde iken kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışarak daha sonra 4/1-c kapsamında bir göreve başlayan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik olan süreleri 4/1-a kapsamında borçlandırılabilecektir.

85 1416 S.K. ÖĞRENİM BORÇLANMASI 1
j)1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim süreleri.(4/7/ sayılı Kanun) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmının borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

86 1416 S.K. ÖĞRENİM BORÇLANMASI 2
5510 S.K. GEÇİCİ 43 VE 51. MADDE: (1416 SAYILI KANUNA UYARINCA YURTDIŞINDA GEÇEN ÖĞRENİM SÜRELERİNİN BORÇLANDIRILMASI) -1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilen, öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönen ve yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanlardan, 6353 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12/7/2012 tarihinden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlayan ve Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya devam edenler, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmının tamamını veya bir bölümünü 12/7/2012 tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde borçlandırılmaktadır.

87 1416 S.K. ÖĞRENİM BORÇLANMASI 3
5510 S.K. geçici 43 VE 51. madde: (1416 sayıIı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim sürelerinin borçlandırIıması) 6353 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12/7/2012 tarihinde mecburi hizmetleri devam edenler ise borçlanma kapsamında bulunan sürelerini, mecburi hizmetlerini tamamladıkları tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde borçlanabileceklerdir. -1416 sayılı Kanuna göre yurtdışına gönderilen ve öğrenimini başarı ile tamamlayarak yurda dönenlerden Kanunun geçici 43 üncü maddesi kapsamında yurtdışında geçen sürelerini borçlanmak için süresinde müracaat etmeyenlerin müracaat süreleri 6495 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kanuna eklenen geçici 51 inci madde ile 2/11/2013 tarihine kadar uzatılmıştır.

88 Disiplin Affı Borçlanması-1 (Geçici 4.MD. 17.FIKRA)
Disiplin Affı Borçlanması-1 (Geçici 4.MD. 17.FIKRA) Tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2015 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanunlar uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların, 2008 yılı Ekim ayın başından itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde görevlerinden ayrıldıkları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında kesenek-prim ödenmemiş sürelerinin borçlandırılmak suretiyle hizmetlerine eklenmesi imkanı getirilmiştir. Daha sonra 1/3/2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunla 1/3/2011 tarihinden itibaren yeniden 30/6/2011 tarihine kadar müracaat, 30/12/2014 tarihine kadar da borç tutarını ödeme süresi verilmiştir.

89 Disiplin Affı Borçlanması-2 (Geçici 44.Madde)
Disiplin Affı Borçlanması-2 (Geçici 44.Madde) Daha önce bu durumda olanlara Geçici 4.madde 17.fıkra ile borçlanma hakkı verilmiş iken, 6353 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 44. madde ile; 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona eren ve 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların, Kanunun yürürlüğe girdiği 12/7/2012 tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde, yaş haddine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış süreleri, bu sürelere ilişkin kesenek ve kurum karşılığı tutarlarının halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilerek borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kuruma defaten ödenmesi şartıyla fiili hizmet sürelerine sayılması imkanı getirilmiştir.

90 Disiplin Affı Borçlanması-3 (Geçici 51.Madde)
Disiplin Affı Borçlanması-3 (Geçici 51.Madde) 6495 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 51 inci madde ile geçici 44 üncü madde de belirlenen süre içerisinde başvuru hakkını kullanmamış olanların ya da bu şartları taşımalarına rağmen süresi içinde müracaat etmedikleri için başvuruları reddedilenlerin müracaat süreleri 31/12/2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Yine aynı Kanun ile 28/2/1997 ile 23/4/1999 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 8/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların 2/8/2013 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar Kuruma müracaat etmeleri halinde, haklarında Kanunun geçici 44 üncü maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki sürede uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamları halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerince yatırılmak suretiyle sigortalıların hizmet sürelerinden sayılması imkanı getirilmiştir.

91 Disiplin Affı Borçlanması-4 (Geçici 56.Madde)
Disiplin Affı Borçlanması-4 (Geçici 56.Madde)  Daha önce 5510 sayılı Kanunun Geçici 44 ve 51. maddeleri kapsamında bulunanlardan öngörülen süre içinde başvuru hakkını kullanmamış, başvuruda bulunmuş olmakla birlikte borç tutarı süresi içinde ödenmemiş olanlara başvuru için herhangi bir süre sınırı olmaksızın 11/9/2014 tarihinden itibaren Kuruma başvurmaları halinde geçici 44. ve 51. madde ile verilen haklardan yararlanma hakkı verilmiştir.  

92 Disiplin Affı Borçlanması-5 (Geçici 56.Madde)
Disiplin Affı Borçlanması-5 (Geçici 56.Madde)  Daha önce geçici 4 üncü maddesinin onyedinci fıkrası uyarınca borçlandırılarak borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerin ödemiş oldukları tutarların iadesini istemeleri halinde, bu süreler için hesaplanan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarının halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerince yatırılması halinde sigortalılara faizsiz olarak iade edilmesi mümkün olacaktır. Borçlandırılmak suretiyle hizmet olarak alınan süreler ile diğer sigortalılık statülerine tabi olarak uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen sürelerin tamamı memuriyette geçmiş kabul edilerek Kurumlarınca görevlerine son verildiği tarih itibarıyla sigortalıların kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilecektir.

93 5434/EK 47.MADDE FAHRİ İMAM-HATİPLİKTE GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMASI-1
2865 sayılı kanunla 5434 sayılı kanuna eklenen ek 47. madde ile, T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan; a)Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde görev yapan ve ücretlerini bu genel müdürlükten alanların, b) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu daimi mezun imam-hatip ve müezzin-kayyımlara vekalet edenlerin, c) Köy, kasaba ve mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam-hatiplik yapanların, bu görevlerinde geçmiş sürelerinin borçlandırılması kabul edilmiştir.

94 5434/EK 47.MADDE FAHRİ İMAM-HATİPLİKTE GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMASI-2
Köy, kasaba ve mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden aylık alarak imam-hatiplik yapanların borçlanmalarında, a) İlgililerin müftülüklerce görevlendirildiklerine dair yetki belgesi, (buyrultu) b) Ücretlerini dernek veya köy bütçesinden ödendiğine dair defter veya bordro kaydı. c) Bunun mümkün olmaması halinde vergi dairelerindeki kayıtlara dayanılarak müftülüklerce verilecek belge, d) Bu belgelerin yerel mülki amirlerince (Kaymakam veya Vali ) onanmış olması, gerekmektedir. Müftülüklerce tutulan cami görevlileri sicil defterinde çalıştıkları süreler kayıtlı olanlar için bu defterlerdeki kayıtlara dayanılarak çıkarılacak belgelere de itibar edilecektir.

95 5434/EK 47.MADDE FAHRİ İMAM-HATİPLİKTE GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMASI-3
-3157 sayılı Kanunla maddede tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle köy, kasaba ve mahalle camilerinde yapılan hizmetlerin defter veya bordro vergi dairesi kayıtlarına istinaden müftülüklerce verilmiş ve mahalli mülki amirlerce onanmış belgelerle tevsik edilememesi halinde, -Bu sürelerin, ilgililerce Diyanet işleri Başkanlığını temsilen ilgili müftülük hasım gösterilmek suretiyle açılacak dava sonunda yetkili sulh hukuk mahkemesince verilecek tespit kararları ile belgelendirilmesi hükme bağlanmıştır. -İlgililerin mahkemelerden alacakları kararları Kurumumuza veya görev yaptıkları kurumlarına vererek borçlanma talebinde bulunmaları gerekmektedir.

96 5434/EK 47.MADDE FAHRİ İMAM-HATİPLİKTE GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMASI-4
Borçlanma yapılmadan önce hizmetin geçtiği kasaba, mahalle veya köyde o tarihlerde kadrolu imamın görevli olup olmadığı ilgili müftülükten sorulduktan ve kadrolu imamın bulunmadığı tespit edildikten sonra borçlanma yapılmaktadır. Aynı tarihte bir başkasının o yerde imamlık yaptığının tespit edilmesi halinde borçlanma yapılmamaktadır. Maddede sadece köy, kasaba ve mahalle camilerinden söz edildiğinden, bunlar dışındaki yerleşim birimlerinde (oba, mezra v.b) geçen süreler mahkeme kararı ile tespit edilse dahi borçlandırılmamaktadır.

97 5434 S.K. GÖRE BORÇ TAHAKKUKU 5434 sayılı Kanuna göre yapılacak borçlanmalar Kanunun Ek 31 inci maddesinde belirtilen esaslara göre yapılmaktadır. Söz konusu maddeye göre borç miktarı, iştirakçilerin veya dul ve yetimlerin başvurularının Kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre öğrenim durumu itibariyle göreve giriş, derece , kademe ve ek göstergeleri ile emeklilik keseneğine esas aylığının hesabına dahil edilen tüm unsurların toplamının başvuru tarihinde yürürlükte bulunan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.

98 5434 S.K. GÖRE BORÇ TAHAKKUKU Borçlanma dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren borçlanma işleminin yapılabilmesi için istenilen belgeleri bir yıl geçtikten sonra gönderilenlerin veya bir yılın dolumundan sonra yeniden müracaat edenlerin, borç tutarları belgelerin gönderildiği yazı ya da dilekçenin veya ikinci müracaatların Kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki emeklilik keseneğine esas aylığın tespitine esas unsurlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.

99 PERSONEL KANUNLARINA GÖRE 4/1-c SİGORTALILARININ ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARİYLE GÖREVE GİRİŞ DERECE VE KADEMELERİ

100

101 101

102

103 103

104 Lise mezunu iken memuriyete başlayan ve daha sonra görevde iken 4 yıllık yüksek okulu bitiren sigortalı kısa dönem askerlik süresini borçlanmak istediğinde borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. Sigortalı göreve lise mezunu olarak başlamasına rağmen 5434 sayılı Kanunun Ek 31.maddesi uyarınca borçlanma için başvurduğu tarihte 4 yıllık yüksek okul mezunu olduğundan, 657 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca 4 yıllık yüksek okul mezunlarının göreve giriş derece ve kademesi olan 9.derecenin 1.kademesi borçlanma işlemine esas alınacaktır. 104

105 4 yıllık lise mezunu iken memuriyete başlayan ve daha sonra memuriyete iken 4 yıllık yüksek okulu bitiren sigortalı kısa dönem askerlik süresini borçlanmak istediğinde borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. Orta öğrenimde iken gördüğü bir yıllık fazla öğrenimden dolayı 657 sayılı Kanunun 36.maddesine göre bir kademe ilerlemesinden yararlanması gerektiğinden borçlanma işleminde 9 derecenin 2.kademesi esas alınacaktır.

106 4 yıllık yüksek okulu bitirdikten sonra öğretmen olarak göreve başlayan ve daha sonra görevde iken bir yıl master yapan ve askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. Sigortalı bir yıllık master öğrenimini görevde iken yaptığından bu öğreniminden dolayı görevde iken intibak işleminde dikkate alınan bir kademe ilerlemesi borçlanma işleminde dikkate alınmayacaktır. Borçlanma işleminde 9.derecenin 1.kademesi esas alınacaktır.

107 4 yıllık yüksek okulu bitirdikten sonra bir yıl master yapan ve daha sonra öğretmen olarak göreve başlayan ve askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. 4 yıllık yüksek öğreniminden dolayı 9.derecenin 1.kademesi esas alınması gereken sigortalıya bir yıllık master öğreniminden dolayı 657 sayılı Kanuna göre ayrıca bir kademe verilmesi gerektiğinden borçlanma işlemine 9.derecenin 2.kademesi esas alınacaktır.

108 Yüksek lisans(master), doktora, tıpta uzmanlık öğrenimi ve avukatlık stajlarında bu öğrenimlerin göreve girmeden önce yapılması halinde borçlanma işlemlerinde bu öğrenimlerden dolayı kazanılan derece-kademe ilerlemeleri dikkate alınacaktır. -Ancak, görevde iken bu öğrenimlerden dolayı kazanılan derece ve kademe ilerlemeleri ise borçlanma işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.

109 4 yıllık mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra doktora yapan ve daha sonra 5434 sayılı Kanuna tabi GİH sınıfında göreve başlayan ve askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. 4 yıllık mühendislik öğreniminden dolayı borçlanma işleminde 8.derecenin 1.kademesi esas alınması gereken sigortalıya bir yıllık doktora öğreniminden dolayı 657 sayılı Kanuna göre ayrıca bir derece verilmesi gerektiğinden borçlanma işlemine 7.derecenin 1.kademesi esas alınacaktır. Ancak, aynı sigortalı doktora öğrenimini görevde iken yapmış olsa idi borçlanma işleminde 7.derecenin 1.kademesi değil 8.derecenin 1.kademesi esas alınacaktır.

110 Tıpta uzmanlık öğrenimi gördükten sonra 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan doktor bedelli askerlik süresini borçlanmak istediğinde borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. 6 yıllık tıp öğreniminden dolayı borçlanma işleminde 8.derecenin 3.kademesi esas alınması gereken sigortalıya bir yıllık uzmanlık öğreniminden dolayı 657 sayılı Kanuna göre ayrıca bir derece verilmesi gerektiğinden borçlanma işlemine 7.derecenin 3.kademesi esas alınacaktır.

111 EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIK
-Derece-kademe gösterge rakamının katsayı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı, -Varsa ek gösterge rakamının katsayı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı, -Memuriyet taban aylığı tutarı, -Kıdem aylığı tutarı, -Ek gösterge rakamlarına göre en yüksek devlet memuru aylığının %40 ila %240 arasında belirlenen oranlarda tespit edilen tutarı, Toplamı emekli keseneğine esas aylık tutarıdır.

112 Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı : 1664,15 TL
8/ ekgösterge 1 yıl kıdemi olan sigortalının Emeklilik Keseneğine Esas Aylık tutarının hesabı Derece-Kademe/Gösterge Rakamı 8/1 (660 x 0,079308) : 52,34 Taban Aylık Tutarı (1000 x 1,24144) : 1241,44 Ek Gösterge Tutarı ( 850x 0,079308) : 67,41 Kıdem Aylık Tutarı (1 Yıl x 20 x 0,079308) : 1,59 Özel Hizmet Tazminatı (9500 x 0, x % 40) : 301,37 Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı : 1664,15 TL Borç tutarı= Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı x % 36 x Borçlandırılan ay sayısı

113 1/1/2015-30/6/2015 TARİHLERİ ARASINDA 1 AYLIK BORÇ TUTARLARI
1/1/ /6/2015 TARİHLERİ ARASINDA 1 AYLIK BORÇ TUTARLARI 15/1 569,69 14/2 570,26 13/3 570,83 12/2 571,11 12/3 571,26 11/1 571,40 10/2 572,54 9/1 573,11 9/3 573,83 8/3+850 599,38 7/2+2300 723,01

114 ÖRNEK 1 : 23/9/1988 tarihinde ilkokul mezunu olarak göreve başlayan ve 14/10/1992 tarihinde askere gitmek üzere görevinden ayrılan ve askerlik dönüşü 14/4/1994 tarihinde tekrar görevine başlayan, halen Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde hizmetli olarak görev yapan sigortalı, 20/2/2015 tarihli dilekçesi ile tarihleri arasındaki askerlik süresini borçlanmak isteyen ilgilinin borç hesabı aşağıdaki gibi olacaktır.

115

116 ÖRNEK-2 Ortaokul mezunu iken 18 ay er olarak askerlik hizmetini yapmış bulunan; borçlanma isteğinde bulunduğu 9/2/2015 tarihinde lise mezunu olan ve Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan sigortalının borç miktarı ne olacaktır? Sigortalı, askerlik görevini yaptığı sırada ortaokul mezunu ise de, borçlanma talep tarihinde lise mezunu olduğundan borçlanma hesabı lise mezunu polis memurunun girebileceği derece kademe aylığı olan 11. derecenin 1. kademesi esas alınacaktır.

117 NOT: ASKERLİK BORÇLANDIRILAN ASKERLİK HİZMETİ 1 YILDAN FAZLA OLDUĞUNDAN 1 YIL KIDEM VERİLMİŞTİR.

118 ÖRNEK-3 15/3/ /3/1983 tarihleri arasında avukatlık stajını yapan 20/1/1992 tarihinde 4/c sigortalısı olarak göreve başlayan sigortalı, tarihli dilekçesi ile avukatlık staj süresini borçlanmak istemesi halinde borçlanması aşağıdaki gibi olacaktır. NOT: SİGORTALI, AVUKATLIK STAJINI AÇIKTA İKEN YAPTIĞINDAN BORÇ HESABINDA 9. DERECE 3. KADEME ESAS ALINMIŞTIR.

119

120 5434 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN TAHSİL ESASLARI
Kurumca gönderilen tahakkuk tablosu Kurumlarca, ilgililere tebliğ edildiği tarihleri takip eden aybaşından itibaren emeklilik keseneklerine esas aylıkları üzerinden, emeklilik keseneklerinden ayrı olarak ve %16 oranında tahsil edilerek toplam borç miktarı bitinceye kadar devam edilecektir. Tahsilat devam ederken ilgililerin emeklilik keseneklerine esas aylıklarında kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi yapılması durumunda, borç artıkları yeni derece ve kademe tutarı üzerinden tahsil edilir. Borçlanma yapıldıktan sonra her ne sebeple olursa olsun emekliye ayrılanların borç artıkları kendileri veya ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklarından %16 oranında yapılacaktır.

121 GÖREVDEN AYRILANLARIN BORÇLANMALARININ HANGİ ŞARTLARDA TAHSİLİNE DEVAM EDİLECEĞİ:
5434 sayılı Kanuna tabi görevlerinden istifa, müstafi sayılma veya görevine son verme gibi nedenlerle ayrılanların borçlanma işlemleri iptal edilmeyerek, görevde iken tahsil edilen borç tutarı var ise bu tutara isabet eden süreler hizmet sürelerine eklenecektir. Tekrar memuriyete başlamaları halinde borç fişi yenilerek eksik tutarın tahsili cihetine gidilmektedir. Ancak, fiili hizmet süreleri borçlandıkları hizmetler ile beraber l0 yıl ve daha fazla ( tarihinden önce 20 yıl ve daha fazla) olanlar ise tekrar memuriyete başlamadan Kuruma müracaatları üzerine ödemedikleri tutar güncellenerek bulunan rakam en son emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerinden %16 oranında tahsil edilmeye devam edilir. (5434 S.K. Ek..36.madde)

122 5434 sayılı Kanuna tabi bir görevde çalışmakta iken istifaen görevlerinden ayrılanların, görevden ayrıldıkları tarihten önce borçlanma istek dilekçeleri verdikleri halde, kurumları ile yapılan yazışmaların uzaması nedeniyle borç tahakkuklarının açıkta iken (memuriyetten ayrıldıktan sonra ) yapılmasına, tanınacak l aylık süre içinde borçlarının durumlarına göre def’aten veya her ay muntazam eşit taksitler halinde Kurumumuza ödenmesi mümkündür.

123 Ayrıca, 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi/sigortalı iken hizmet borçlanması için başvuruda bulunduktan sonra görevlerinden ayrılmadan statüleri değişerek 4/a kapsamında sigortalı olanların yazılı olarak Kuruma başvuruları koşulu ile tahsis talebinde bulunmamış iseler hizmet sürelerine bakılmaksızın yukarıda açıklanan şekilde borçlarını ödeyebilirler. Tahsis talebinde bulunmuş olanların borç artıkları tahsil edilmeyecektir. Toptan ödeme yapılmasını gerektiren hallerde hizmet borçlanması iptal edilmez. Borçlanılan paralardan yalnız tahsil edilen miktarlar ilgililere toptan ödeme esasları dahilinde ödenerek artıkları hesaplardan silinir.

124 İPTAL EDİLEN BORÇLANMALARIN İHYASI
Yeniden emeklilik hakkı tanınan görevlere girenlerin; 1)-Görevlerinden ayrıldıklarında emeklilik keseneğini geri almış, toptan ödeme yapılmış olanlarla bu hakları zamanaşımına uğramış bulunanların yeniden emeklilik hakkı tanınan göreve girmeleri ve hizmetlerini ihya etmeleri halinde, 2)-Keseneklerini veya toptan ödemeyi almadan emeklilik hakkı tanınan görevlere girenlerin, (hizmetlerinin azlığı dolayısıyla kesenek iadesi yapılmayanlar dahil) iptal edilen borçlanmaları başvurularına gerek kalmadan yenilenir.

125 5510 S.K. 41.MADDEYE GÖRE BORÇ TAHAKKUKU
Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılacak sürelere ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanır. Prime esas günlük kazancın alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının altı buçuk katıdır.

126 5510 Sayılı Kanunun 41 inci Maddesine Göre Yapılacak Borçlanmalar
Borç tutarı = Günlük kazanç x %32 x borçlandırılacak gün sayısı tarihleri arasında; Asgari borç tutarı = 40,05 %32=12,816 TL Azami borç tutarı = 260,325 %32=83,304 TL. ASGARİ ÜCRET = 1201,50 TL

127 Örnek tarihli dilekçesi ile 12 Nisan Haziran 2007 tarihleri arasındaki 79 gün yedek subay okul süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. 5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesi gereğince tarihleri arasında asgari günlük kazanç tutarı 40,05 TL azami günlük prime esas kazanç tutarı ise 260,325 TL. olarak belirlenmiştir. Sigortalının, Asgari borç tutarı = 40,05 x %32 x 79 gün = 1012,46 TL. Azami borç tutarı =260,325 x %32 x 79 gün = 6581,02 TL. olacaktır. ASGARİ ÜCRET = 1201,50 TL

128 5510 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN TAHSİL ESASLARI
-Tahakkuk ettirilen borç tutarı, sigortalıya iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihidir. -Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Kuruma ödenir. -Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmaz. Bunlar için ayrıca yeni başvuru şartı aranır. Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. -Süresi içinde tebliğ edilen borcunu ödemeyenler ile kısmi ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranır.

129 Kanunun 41 İnci maddesi gereğince yapIlan borçlanma statülerinin belirlenmesi:
(a) Kanunun 41 inci maddesinin (c) ve (ı) bentlerine göre borçlandırılan süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında; Aynı maddenin (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerine göre borçlandırılan süreler ise borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre, (b) Sigortalılığı sona erdikten sonra Kanunun 41 inci maddesinin (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerine göre borçlandırılan süreler, en son sigortalılık statüsüne göre, (c) Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacak olan sigortalıların 41 inci maddenin (Mülga, 11/12/2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge) (f) ve (g) bentlerine göre borçlandırılan süreleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, Değerlendirilecektir.

130 5434 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA İŞLEMİNDEN VAZGEÇME
5434 sayılı Kanunda bu düzenleme Ek 27.maddede yapılmış olup, bu maddeye göre, borcun ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak Sandığa başvurulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere borçlanmadan vazgeçme hakkı tanınmıştır. Bu süre içinde başvurulmaması halinde ise borçlanma işlemi kesinlik kazanarak, isteğine bakılmaksızın kurumunca ilgiliden borç tahsilatına başlanmaktadır. Ayrıca aynı borçlanma ikinci defa yapılması halinde borçlanmadan vazgeçme hakkı bulunmamaktadır.

131 5434 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA İŞLEMİNDEN VAZGEÇME
Daha önce vazgeçme dilekçelerinin borç tutarının sigortalılara tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurum kayıtlarına geçmesi şartı aranmakta iken, 30 günlük süre içinde vazgeçme dilekçeleri görev yaptıkları kurumlarının kayıtlarına geçen sigortalıların da vazgeçme dilekçeleri kabul edilerek, borç fişleri iptal edilmektedir.

132 ÖRNEK 1 : -5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalının tarihleri arasındaki 1 yıl 6 ay askerlik süresi tarihli dilekçesine istinaden tarihli tahakkuk tablosu ile borçlandırılmıştır. Sigortalı Kurumumuz kayıtlarına tarihinde geçen tarihli dilekçesi ile borçlanma talebinden vazgeçmiştir. -Sigortalının kurumu ile yapılan yazışma sonucunda, tahakkuk tablosunun tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmış olup, sigortalı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurumumuz kayıtlarına geçecek şekilde vazgeçme talebinde bulunduğundan borçlanması iptal edilecektir.

133 ÖRNEK 2 : -5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi sigortalının, başvurusu üzerine tarihleri arasındaki askerlik süresi tarihli tahakkuk tablosu ile borçlandırılmıştır. -Sigortalının tarihinde Kurumumuz kayıtlarına geçen tarihli dilekçesi ile borçlanma talebinden vazgeçmesi üzerine görev yaptığı Kurumu ile yapılan yazışma sonucunda tahakkuk tablosunun ilgiliye tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır sayılı Kanunun Ek-27. maddesine göre tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurumumuz kayıtlarına geçecek şekilde vazgeçme talebinde bulunmadığından, borçlanma işlemi kesinleşmiştir.

134 ÖRNEK 3 : tarihinde memuriyete başlayan sigortalının 1 yıl 6 aylık askerlik hizmeti, tarihli borç tahakkuk tablosu ile borçlandırılmış, ancak tarihinde Kurumumuz kayıtlarına geçen vazgeçme dilekçesi üzerine borç tahakkuk tablosu iptal edilmiştir. -Bu kez sigortalının talebi üzerine sözkonusu hizmetleri tarihli tahakkuk tablosu ile tekrar borçlandırılmış, ancak sigortalı tarihli dilekçesi ile borçlanma talebinden tekrar vazgeçtiğini bildirmektedir. -5434 sayılı Kanunun Ek-27. maddesine göre ikinci defa vazgeçme hakkı olmadığından borçlanması kesinleşmiştir.

135 5510 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA İŞLEMİNDEN VAZGEÇME
5510 sayılı Kanunda vazgeçme ile ilgili ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu Kanuna göre borç tutarının bir aylık süre içinde ödenmemesi halinde borçlanma işlemi geçersiz olacaktır. Sigortalılar diledikleri kadar borçlanma başvurusunda bulunabileceklerdir

136 BORÇLANDIRILACAK AZAMİ SÜRE
1)5434 SAYILI KANUNA GÖRE 5434 sayılı Kanuna göre Bir iştirakçi borçlanma kapsamına giren hizmetlerinden en çok on beş (15) yılını borçlanma hakkına sahiptir. 2)5510 SAYILI KANUNA GÖRE 5510 sayılı Kanunda ise borçlandırılacak sürelerde sınırlama bulunmamaktadır.

137 5434 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ SİGORTALILARDAN 2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN ÖNCE 506 SAYILI KANUNA TABİ ÇALIŞMALARI BULUNANLARIN BORÇLANMA İŞLEMLERİ

138 -5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçen çalışmaları sırasında 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde belirtilen süreleri bulunanlar bu madde hükümlerine göre söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir. (f) Tutuklulukta ve gözaltında geçen süreler. (g) Grev ve lokavt nedeniyle açıkta geçen süreler.

139 -5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacak olan sigortalıların diğer statülere tabi oldukları sürede, bu statülere göre borçlanılacak sürelerine ait prim tutarı 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır.

140 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİ 15
5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİ 15. FIKRASINA GÖRE YAPILAN BORÇLANMALAR 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalılığı bulunmayanların, borçlanılacak hizmetler ile birlikte kendileri veya ölenlerin dul-yetimleri bu Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve müracaat etmeleri halinde, borçlandığı hizmetlerine ait borç tutarının ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren kendilerine veya dul yetimlerine bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanacaktır.

141 ŞARTLAR tarihinden sonra 4 üncü madde kapsamında sigortalılığın bulunulmaması, - Borçlandırılacak süre ile birlikte aylığa hak kazanmaları, - Son kez mülga 5434 sayılı Kanuna göre çalışmış olmaları gerekir. - Hak sahipleri de ölüm aylığını hak etmeleri halinde yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvuruda bulunurlar.

142 ÖRNEK- 1 -Son kez 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı bulunan ve açıkta iken yılında vefat eden sigortalının eşi tarihli dilekçesiyle eşinin askerlik süresinin borçlandırılarak tarafına aylık bağlanmasını istemektedir. -Sigortalının görev yaptığı kurumu ile yapılan yazışma sonucunda, yılları arasında 4 yıl 6 ay 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetinin bulunduğu ve görevinden ayrıldığı tarihten sonra diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetinin bulunmadığı tespit edilmiştir. -5510 sayılı Kanuna göre dul eşine aylık bağlamaya yetecek kadar olan 6 aylık askerlik süresi borçlandırılacaktır. Borç tutarını yatıracağı tarihi takip eden aybaşından itibaren kendisine dul aylığı bağlanması mümkün olacaktır.

143 ÖRNEK-2 tarihleri arasında 14 yıl 1 ay hizmeti olan ve görevinden ayrıldığı tarihten sonra hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi hizmeti olmayan doğum tarihli sigortalı askerlik süresinin 11 aylık kısmının borçlandırılması için başvurduğunda, doğum tarihi itibariyle 6l yaşını tarihinde tamamlamış olması nedeniyle borçlanacağı askerlik süresi ile birlikte sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca kendisine aylık bağlanabilmesi için gerekli olan 15 yılı tamamlayacağından, talebi kabul edilerek borç tutarını yatıracağı tarihi takip eden aybaşından itibaren tarafına aylık bağlanabilecektir.

144 ÖRNEK 3) En son 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden tarihinde ayrılan sigortalı tarihli dilekçesiyle emekli aylığı bağlanmasına yetecek kadar askerlik süresini borçlanarak tarafına emekli aylığı bağlanmasını istemektedir. Sigortalının durumunu birlikte inceleyelim.

145 ÖRNEK 2 DEVAMI YIL AY GÜN /9/ /08/ /3/ /12/ /01/ /08/ TOPLAM HİZMET 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalılığının bulunmaması ve son kez 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetinin bulunması nedeniyle 25 yılı tamamlayacak kadar olan 1 ay 22 gün askerlik süresi borçlandırılacaktır.

146 SİVİL ÖĞRENCİLİK SÜRELERİNİN BORÇLANDIRILMASI

147 Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay, astsubay, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmet sürelerinden sayılmaktadır.

148 GENEL AÇIKLAMA 18 yaşın dolumundan önce geçen süreler borçlandırılmaz
Sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmaları ile iç içe geçen süreler borçlandırılmaz, Hazırlık sınıfı borçlandırılmaz, Normal öğrenim sürelerinden fazla süreler(başarısız öğrenim süreleri) borçlandırılmaz. -Ön lisans eğitiminden sonra, lisans eğitimine başlayanların iki okul arasındaki açıkta geçen süreleri borçlandırılmaz.

149 SİVİL ÖĞRENCİLİK SÜRELERİNİN BORÇLANDIRILMASI İŞLEMİNDE UYGULANACAK DERECE / KADEME VE EK GÖSTERGELER ÖĞRENİM DURUMU D/K EK GÖSTERGE 4 YILLIK OKUL MEZUNU SUBAY 8/1 850 5 YILLIK OKUL MEZUNU SUBAY 8/2 6 YILLIK OKUL MEZUNU SUBAY 8/3 4 YILLIK OKUL MEZUNU AST SUBAY 9/3 --- 2 YILLIK OKUL MEZUNU 9/1 KOMİSER YARDIMCISI( (4 YILLIK OKUL MEZUNU) 2 YILLKI OKUL MEZUNU POLİS 9/2

150 1.10.2008 TARİHİNDEN SONRA NASB EDİLENLER
tarihinden sonra göreve başlayan subay, astsubay, komiser yardımcısı veya polis memurlarının borç tutarlarının hesabında, durumlarına uygun başvuru tarihindeki en az aylık alan teğmen, astsubay, komiser yardımcısı veya polis memurunun prime esas kazanç tutarları esas alınacaktır.

151 BORÇLANMA İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Borçlanma taleplerini belirtir dilekçe (2003 öncesi ve 2008 sonrası nasıplılar için) Askerler için, Teğmen veya astsubay nasb edildiği tarihi de belirtir şekilde düzenlenmiş ilk göreve girdiği tarihten itibaren bütün hizmetlerini gösterir hizmet belgesinin, Polis ve komiser yardımcıları için ilk göreve girdikleri tarihten itibaren tüm hizmetlerini gösterir şekilde düzenlenmiş hizmet belgesinin, Öğrenim gördükleri fakülteden temin edilecek fakülteye kayıt yaptırdıkları ve mezun oldukları tarihleri gün, ay ve yıl olarak, varsa devre kaybını ve hangi yılda olduğunu belirtir şekilde düzenlenmiş onaylı fakülte belgesinin, tarihinden sonra göreve başlayan subay, astsubay, komiser yardımcısı veya polisler için, durumlarına uygun, başvuru tarihindeki en az aylık alan teğmen, astsubay, komiser yardımcısı veya polis memurunun prime esas kazançlarının bildirilmesi gerekmektedir.

152 5434 SAYILI KANUNUN 15.MADDESİNİN (e) FIKRASI HÜKÜMLERİNE GÖRE-1
Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek öğrenim süresi isteklerine bakılmaksızın fiilî hizmetlerinden sayılmaktadır.

153 5434 SAYILI KANUNUN 15.MADDESİNİN (e) FIKRASI HÜKÜMLERİNE GÖRE-2
Sivil öğrencilik sürelerine ait borç miktarı, göreve başladıkları tarihteki rütbeleri aylığının emekli keseneğine ait unsurları ve borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas alınarak hesaplanır. Borç miktarına ait kesenek ilgilinin aylığından kesilerek, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde ödenir. Deneme süresi içerisinde veya bitiminde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişiler, yüksek öğrenim süresini borçlanamaz.

154 SÖZLEŞMELİ SUBAY VEYA ASTSUBAYLARIN BORÇLANMASI
Borç tahakkuku subay veya astsubay nasb edildikleri tarihteki katsayının gösterge ile çarpımı ve emekli keseneğine esas diğer unsurların toplamının %36’sı esas alınarak hesaplanır. -Tahakkuk ettirilen borç tutarından, %20’lik kurum karşılığı kurum tarafından def’aten, % 16’lık kesenek tutarı ilgili tarafından nasıp tarihinden itibaren 3 yıl içinde ödenmesi gerekir. (örnek: tarihinde astsubay olarak nasb edilen ilgili, borç tutarını tarihine kadar ödemesi gerekir.) Süresinde ödenmeyen borç tutarı, yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

155 MUAZZAF SUBAY VEYA ASTSUBAYLARIN BORÇLANMASI
2 GRUPTA İNCELENİR: Süresi İçinde Başvuranlar: Subay veya astsubaylar deneme süresinin bitiminden itibaren 6 içinde başvurmuşlar ise borç tahakkuku tablonun düzenlendiği tarihteki katsayı ile, subay veya astsubay nasb edildikleri tarihtehi emekli keseneğine diğer unsurlar üzerinden hesaplanır. -%20’lik kurum karşılık tutarı kurum tarafından defaten -%16’lık kesenek tutarı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde ödenmesi gerekir. -Süresinde ödenmeyen borç tutarı yasal faizi ile tahsil edilir.

156 MUAZZAF SUBAY VEYA ASTSUBAYLARIN BORÇLANMASI-2
Süresi Geçtikten Sonra Başvuranlar: Subay veya astsubaylar deneme süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde başvurmamışlar ise borç tahakkuku, tablonun düzenlendiği tarihteki katsayı ile ve emeklilik keseneğine ait diğer unsurlar üzerinden hesaplanır. %20’lik kurum karşılık tutarı kurum tarafından defaten -%16’lık kesenek tutarı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde ödenmesi gerekir. -Süresinde ödenmeyen borç tutarı yasal faizi ile tahsil edilir.

157 5510 SAYILI KANUN 46. MADDE HÜKÜMLERİNE GÖRE
Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri; borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas kazancı üzerinden, bu sürelere ait primler kendilerince ödenerek borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır.

158 Borçlanma işlemi isteğe bağlı olup, başvuru tarihinde en az aylık alan durumlarına göre(polis, komiser yardımcısı, teğmen veya astsubay’ın) prime esas kazancının %32 sine göre hesaplanacaktır. Bu şekilde hesap edilecek borç, tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde ödenir.

159 SUBAY VEYA ASTSUBAYIN PRİME ESAS KAZANCI AŞAĞIDAKİ UNSURLARDAN OLUŞMAKTADIR:
D/K Gösterge : Ek gösterge : Taban aylık : TSK Tazminatı : (En yüksek devlet memurunun göstergesi*katsayı* subay için %151 ast subay için % 102)’ si alınacak buna göre hesaplama şekli aşağıdaki gibi olacaktır:

160

161

162 5510 SAYILI KANUN GEÇİCİ 4.MADDE 10.FIKRA BORÇLANMALARI
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların; Bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır.

163 Ayrıca, fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra tarihinden önce muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı öğrenim süreleri de istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde en az aylık alan astsubay çavuşun emekli keseneğine ait unsurlar üzerinden borçlandırılır. -Borç tutarının tamamı (kesenek ve karşılık tutarları dahil) borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenir.

164 4/a VEYA 4/b KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN 4/c KAPSAMINDA GEÇEN HİZMETLERİ ARASINDA GEÇEN SÜRELERİNİN BORÇLANDIRLMASI

165 5510 sayılı Kanunun Geçici 7. maddesinin 4
5510 sayılı Kanunun Geçici 7. maddesinin 4.fıkrasının, Aylıkların hesabında 41.maddeye göre yapılan borçlanmaların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki sürelere ait kazançları, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Kanun hükümlerine göre değerlendirilir hükmü uyarınca bu durumda olanların borçlanmak için seçecekleri miktar 5434 sayılı Kanuna göre hesaplanacak bir aylık tutarın altında olmayacaktır.

166 ÖRNEK 5434 sayılı Kanuna tabi 19 yıl hizmeti bulunmakta iken 22/04/20013 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış ve halen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalı, 25/01/ /01/2009 tarihleri arasında doğum nedeniyle kullandığı aylıksız izinde geçen süresini 20/2/2015 tarihli dilekçesi ile borçlanmak istemektedir. Bu sigortalının sözkonusu aylıksız izinde geçen süreleri Kanunun 41 inci maddesine göre borçlandırılacaktır. Ancak, borçlanma için seçilecek miktar, 5434 sayılı Kanuna göre emsali için hesaplanacak tutarın altında olmayacaktır. 166

167 ÖRNEK 3/9/ /5/2005 tarihleri arasında sayılı Kanuna tabi çalışan ve son kez 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışan ilgili 20/2/2015 tarihli dilekçesi ile 15/8/ /11/2002 tarihleri arasında seçimler nedeniyle açıkta geçen süresini borçlanmak istemektedir. Lise mezunu olan ilgilinin 5434 sayılı Kanuna göre göreve giriş derece kademesi 13/3’ü olduğundan, borçlanmaya esas alınacak tutar bu derece ve kademe esas alınarak hesaplanacak olan tutarın altında olmayacaktır. 167

168 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 1
506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde belirtilen itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen fiili hizmet süresi zammı bazı ağır ve yıpratıcı işler için, farklı esas ve sürelerde verilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile yeniden düzenlenmiş, sosyal güvenlik kurumlarına göre farklılıklar kaldırılarak norm birliği sağlanmıştır. Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından, Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloda 18 bent olarak (Bkz : 5510/40) belirtilen işyerleri ve işlerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan ve fiilen yine aynı tabloda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar, yapılacak işlerin niteliğine göre madde kapsamında belirlenen sürelerde yararlandırılacaktır.

169 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 2
Sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, Kanunda belirtilen işyerlerinde, belirtilen işleri yapması koşullarının birlikte gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır. İşyerlerinde çalıştığı halde, söz konusu işleri/görevleri yapmayan veya sayılan işleri/görevleri yaptığı halde söz konusu işyerlerinde çalışmayan sigortalıların işyeri ve iş koşulu şartı bir arada yerine gelmediğinden fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılmalarına imkan bulunmamaktadır.

170 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 3
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olan sigortalılardan Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışanların fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlanabilmeleri için çalışmanın ilgili kamu idaresinde ve belirtilen kadro veya ünvanlarda geçmesi gerekmektedir. Sigortalıların ücretsiz izinde geçen süreleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan sigortalılar hariç olmak üzere, söz konusu maddede belirtilen işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim, kurs süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Yeraltı işlerinin maden ocakları kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar için 11/9/2014 tarihinden itibaren, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içerisinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmayacaktır.

171 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI -4
5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen işyeri ve işlerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için tabloda karşılarında belirtilen gün sayısı kadar süre fiili hizmet süresi zammı olarak eklenecektir. 360 günden eksik sürelere ait fiili hizmet süresi zammı ise 360 gün için eklenen fiili hizmet süresi zammı ile orantılı olarak belirlenecektir.

172 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 5
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, tablonun, - (1) ila (9), (11), (12) ve (15) ila (18) numaralı sıralarında yer alanlar için en fazla beş yıl, - (13) ve (14) numaralı sıralarında yer alanlar için en fazla sekiz yıl, sigortalı gün sayısına eklenecektir. Hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için sekiz, diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Eklenen bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; (18) numaralı sırasında bulunanlar için tamamı diğerleri için yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. (10) numaralı sırasında belirtilenlere ise süre sınırı uygulanmayacaktır.

173 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 6
Ancak, yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için yer altı işlerinde maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalıların en az 1800 gün, diğer sigortalıların ise en az 3600 gün söz konusu işyeri ve işlerde fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışmaları gerekmektedir.

174 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 7
Yer altı işlerinde maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışan ve bu işlerde en az 1800 gün çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayısına ilave edilecek gün sayısındaki süre sınırı ile bu sigortalıların yaş haddi indirimindeki süre sınırı uygulanmayacaktır.

175 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 8
Bu sigortalıların prim ödeme gün sayılarına bu işlerde çalıştıkları her yıl için 180 gün fiili hizmet süresi zammı ilavesi yapılacak, ayrıca yaşlılık aylığı için 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaş haddinden de yararlandığı fiili hizmet süresi zammının yarısını geçmemek üzere, süresiz indirim yapılacaktır.

176 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 9
2008 yılı Ekim ayı başına kadar mülga 506 sayılı Kanuna tabi itibari hizmet süreleri ve 5434 sayılı Kanuna tabi fiili hizmet süresi zammı ilgili Kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir. Ancak, daha önce 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesinde sayılan itibari hizmet süresi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesinde sayılan fiili hizmet süresi zammı kapsamında yer alıp, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde fiili hizmet süresi zammı kapsamında sayılmayan işlerde 2008 yılı Ekim ayı başından önce geçen çalışma sürelerinin değerlendirilmesinde 3600 gün prim ödeme şartı aranmayacaktır.

177 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 10
2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine göre fiili hizmet süresi zammına müstehak görevlerde çalışanların bu görevlerde geçirdikleri süreler, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra da 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamına tabi işlerde çalışmaları durumunda sigortalıların yaş haddi indiriminden faydalanabilmeleri için aranan 3600 günün doldurulmasında dikkate alınacaktır.

178 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 11
2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi kapsamındaki fiili hizmet süresi zammı, 2008 yılı Ekim ayı başından sonraki fiili hizmet süresi zammı sigortalılık sürelerine eklenir. Ancak, önceki süresi Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre sınırlamasından fazla ise önceki süreleri değerlendirilecek, sonraki süreler ise değerlendirilmeyecektir.

179 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI 12
Örnek 15/10/1995 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanunun mülga 32 inci maddesine göre Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında zirai mücadele ve zirai karantina işleri ile salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde çalışarak fiili hizmet süresi zammından faydalanan sigortalı, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde söz konusu işler kapsama alınmadığından 15/10/2008 tarihinden itibaren bu çalışmalarından dolayı fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacaktır.

180 İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 1
İtibarî hizmet süresi, Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında nazara alınmayan süredir.

181 İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 2
5434 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe, seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine katılanlar ile Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline çarpışma meydana gelmesi halinde, çarpışma süresince geçen sürelerinin bir katı itibari hizmet süresi verilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile bu süre “her yıl için altı ay eklenir” şeklinde değiştirilmiştir.

182 İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 3
Yine 5434 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde Kamu idarelerinde pilot olan veya olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülere bu görevlerde geçirdikleri sürenin her yılı için 6 ay itibari hizmet süresi zammı verilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile kamuda idarelerinde yukarıda belirtilen görevleri yapan sigortalarılar için bu süre “her yıl için üç ay” şeklinde değiştirilmiştir.

183 İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 4
Ancak, Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre itibari hizmet süresine müstehak kadro ve görevlerde bulunanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin itibari hizmet süreleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

184 İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 5
Örnek 1/9/2002 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonrada bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görevine devam eden sigortalının, 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre itibari hizmet süresi kapsamında 15/7/ /7/2009 tarihleri arasında görev yapmış olması halinde, 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37 nci maddesinde belirtilen (1/1 ve 1/2 oranında) sürelere göre itibari hizmet süresinden yararlandırılacaktır.

185 İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 6
5434 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre itibari hizmet süreleri üç aydan az 5 yıldan fazla verilmemektedir sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde ise, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre itibari hizmet süresinden yararlandırılanların bu sürelerinin toplam üç yıldan fazla olamayacaktır.

186 İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 7
5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre itibari hizmet süresinden yararlandırılanlarda ise süre sınırı bulunmamaktadır. 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre itibari hizmet süresinden yararlandırılanların sürelerine birinci fıkranın (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde gösterilenler için itibari hizmet süresi ayrıca eklenir.

187 KAMU GÖREVLİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Teşekkür Ederim. KAMU GÖREVLİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


"T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları