Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZGÜVENLİ GELECEK.  Projenin temel amacı;  Ö ğ rencilerimizi topluma faydalı,çevreye duyarlı,sevgiyi ve saygıyı kendine ilke edinmi ş  Kendine güveni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZGÜVENLİ GELECEK.  Projenin temel amacı;  Ö ğ rencilerimizi topluma faydalı,çevreye duyarlı,sevgiyi ve saygıyı kendine ilke edinmi ş  Kendine güveni."— Sunum transkripti:

1 ÖZGÜVENLİ GELECEK

2  Projenin temel amacı;  Ö ğ rencilerimizi topluma faydalı,çevreye duyarlı,sevgiyi ve saygıyı kendine ilke edinmi ş  Kendine güveni tam giri ş ken,yenilikleri takip eden,analiz gücü yüksek olan  Özelde kendi iç dinamiklerini,genelde ise bulundu ğ u çemberdeki dinamikleri harekete geçirebilen  Kararlı ve ne yaptı ğ ından emin, özgüvenli nesiller olarak yeti ş tirmek.

3 Didim İ lçesindeki Tüm Okullar

4 Didim ilçesindeki İ lkokul,ortaokul ve ortaö ğ retim kurumlarında ö ğ renim gören tüm ö ğ renciler.Genelde ise İ lçemiz

5 Objektif olarak do ğ rulanabilir göstergeler olan; * Daha dinamik ve aktif okul ortamı * Sosyal faaliyet alanını geni ş letilmi ş okullar * Sınıf ortamı içerisinde kendini merkeze alan bir anlayı ş ı benimsemi ş aktif ö ğ renciler  Ö ğ renci notlarındaki artı ş, ba ş arılı oldu ğ u ders sayısındaki artı ş, aldıkları “Te ş ekkür - Takdir” belgelerindeki artı ş  Sorgulayan ve üreten ö ğ rencilerin öznel çalı ş maları (gösteriler vb.)

6 E ğ itim ve ö ğ retim faaliyetlerinin önemli amaçlarından biri ülkemizin gelece ğ i olan çocuklarımızı karakter ve özgüven sahibi, farkındalı ğ ı yüksek iyi bir insan, iyi bir vatanda ş olarak yeti ş tirmektir. Bireylerin ki ş ilik örüntüsü geli ş iminde temel yapı ta ş larından olan okullarımızın, toplumun varlı ğ ını sürdürebilmesi için ö ğ rencilerimizde zayıflamaya ba ş lamı ş bazı de ğ erlerin güçlendirilmesindeki en önemli harç oldu ğ unun bilinmesi.

7  Projenin yöntemi ilkö ğ retim ve ortaö ğ retim ça ğ ındaki ö ğ rencilerin katılımcılı ğ ını hedef alarak,öncelikle sınıf içinde, geni ş çerçevede ise toplumda dinamik sosyal faaliyet alanlarını kullanarak ö ğ rencileri bu çembere çekmek.  Bununla ilintili olarak sınıfta,okulda,ailede ve di ğ er ya ş antı alanlarında faaliyetlerler planlamak.Bu faaliyetlerin ö ğ renci üzerindeki etkilerine dönük takibi yaparak de ğ erlendirme yapmak.  Bu amaçla; proje kapsamında gözlem,ö ğ renci anket uygulamaları, veli toplantıları hedeflenir.

8  Sınıf içinde öğrenciler için hazırlanmış etkinliklerin uygulanması  Okulda tüm sınıfları kapsayan, düzeylerine uygun planlanmış yarışmaların düzenlenmesi.Bu çerçevede haftanın ve ayın öğrencilerinin seçilerek onure edilmesi.Teşvik amaçlı hediyelerin verilmesi.  Okul-aile işbirliği ile sınıflar bazında katılımcı veli toplantılarının organize edilmesi

9  Ş ube Ö ğ retmenler Kurulu toplantılarında her ş ube için ayrı zaman diliminde, Okul Yönetiminin düzenleyece ğ i bir takvime göre, Projede hedeflenen amaca ula ş mak için her sınıf özenle de ğ erlendirmeye alınacaktır.  “Özgüvenli Gelecek” Projesi, yapılacak her Ö ğ retmenler Kurulu Toplantısında gündeme alınacak, projenin uygulama süreçleri de ğ erlendirilecek, projenin uygulamasında görülen aksaklıklar, ya ş anan problemler ve çözüm önerileri rapor halinde üst makamlara iletilecektir.

10  Projede belirtilen takvim çerçevesinde; İletişim Becerileri, Davranış Problemleri,Çatışma Çözme Becerileri, Anne Baba Tutumları, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Geleceği planlamak, konularında aileler bilgilendirilecektir. Her bir konu, okul müdürünün görevlendirece ğ i okul/sınıf/ ş ube rehber ö ğ retmenler tarafından ailelere sunu ş eklinde aktarılacaktır. Ayrıca aileler Halk E ğ itim Merkezleri tarafından yürütülmekte olan Aile E ğ itimi Kurs programlarına da yönlendirilecektir.

11  İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Proje Koordinatör Ekibi, gönderilen raporlar do ğ rultusunda Yılsonu İ lçe Raporunu hazırlayacaktır. İ lçe Milli E ğ itim Komisyonları ve İ lçe Danı ş ma Kurulu Toplantılarında “Özgüvenli Gelecek”Projesi’nin uygulama sonuçları de ğ erlendirilecektir.  De ğ erlendirmeler neticesinde, Özgüvenli Gelecek Projesi’nin uygulanmasında performans de ğ erlendirme ölçütlerine göre öne çıkan Okul Yöneticileri ve okul/sınıf rehber Ö ğ retmenleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödüllendirilecektir.

12 Projeyi Uygularken Okullardaki Tüm İ dareci ve Ö ğ retmen Arkada ş larımıza Kolaylıklar Diliyoruz. Mahir Özgür Damar İ lkokulu Proje Koordinatör Ekibi


"ÖZGÜVENLİ GELECEK.  Projenin temel amacı;  Ö ğ rencilerimizi topluma faydalı,çevreye duyarlı,sevgiyi ve saygıyı kendine ilke edinmi ş  Kendine güveni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları