Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri"— Sunum transkripti:

1 Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri

2 İÇERİK Temel Kavramlar Etik Mevzuatı Kamuda Etik Davranış İlkeleri
Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Etik Komisyonlar Etik Kavramı ve Yolsuzlukla Mücadele Etik Karar Verme Etik Dışı Davranışları Haklılaştırma Biçimleri

3 Etik – Ahlak Kavramları
Ahlak", kelimenin en dar anlamıyla, neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Bu anlamda ahlak görelidir ve toplumdan topluma değişebildiği gibi, aynı toplum içindeki farklı grupların benimsediği ahlak kuralları arasında bile farklılıklar vardır. Etik ise ahlakı konu edinen felsefe dalıdır. Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü, doğru-yanlış açısından değerlendirilmesidir.

4 Etik – Ahlak Kavramları
Etik kurallarının, açık ve belirli bir alana ilişkin yazılı kuralları içermesi beklenir. Örneğin; sanat etiği, siyaset etiği, tıp etiği, eğitim etiği, medya etiği v.b. Bu ilkeler, uyması beklenen bireylerin özelliklerine göre değil evrensel kabul gören kavramlara dayalı olarak geliştirilirler. Etik ilke ve değerler, her düzeydeki kamu görevlileri için, çalışma hayatı içinde neyin iyi ve doğru olduğuna dair yönlendirici bir çerçeve sunmaktadır.

5 Mesleki Etik Meslek etiği, mesleklerde uyulması gereken davranış kurallarıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmaları gerekir. Mesleki etik kurallarının üç temel işlevi vardır; 1. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak. 2. Meslek içi rekabeti düzenlemek. 3. Hizmet ideallerini korumak.

6 Mesleki Etik İşinde ve hayatında doğru, güvenilir olmak,
İçten, gönülden ve güler yüzlü hizmet vermek, Ahdinde, sözünde vefalı olmak, Başkasının malına hıyanet etmemek, Hizmette ayrım yapmamak, Sır saklamak. Dedikodu yapmamak. Hizmetindekileri korumak…

7 Başlıca Etik İlkeler Adalet Hoşgörü Eşitlik Saygı
Dürüstlük ve Doğruluk Tarafsızlık Sorumluluk İnsan Hakları Hümanizm Bağlılık Hukukun Üstünlüğü Sevgi Hoşgörü Saygı Tutumluluk Demokrasi Olumlu İnsan İlişkileri Hizmet Std. Yükseltilmesi Açıklık Hak Ve Özgürlükler Emeğin Hakkını Verme Yasa Dışı Emirlere Direnme

8 Başlıca Bazı Etik Dışı Davranışlar
Ayrımcılık Kayırma Rüşvet Psikolojik yıldırma İhmal Sömürü (istismar) Bencillik Yolsuzluk Şiddet-Baskı-Saldırganlık İşe Politika Karıştırma Hakaret ve Küfür Bedensel ve Cinsel Taciz Görev ve Yetkinin Kötüye Kullanımı Dedikodu Zimmet

9 Etik Mevzuatı 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2004 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13/04/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete

10 KAPSAM Genel bütçeye dahil dairelerde, Katma bütçeli idarelerde,
Kamu iktisadi teşebbüslerinde, Döner sermayeli kuruluşlarda, Mahalli idareler ve bunların birliklerinde, Kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, Çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar.

11 İSTİSNALAR Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,
Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Yargı mensupları Üniversite mensupları

12 Etik Sözleşme “Etik davranış ilkelerine uyma”
Madde 23 — Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay içinde "Etik Sözleşme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde kapsam içindeki kamu görevlileri, "etik sözleşme" belgesini imzalarlar ve bu belgeler personelin özlük dosyasına konulur.

13 Etik Sözleşme Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

14 Etik Sözleşme Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

15 Etik Davranış İlkeleri (1)
- Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci (md.5) - Halka Hizmet Bilinci (6) -Hizmet Standartlarına Uyma (7) - Amaç ve Misyona Bağlılık (8) - Dürüstlük ve Tarafsızlık (9) - Saygınlık ve Güvenlik (10) - Nezaket ve Saygı (11) - Yetkili Makamlara Bildirim (12) -Çıkar Çatışmasından Kaçınma (13)

16 Etik Davranış İlkeleri (2)
- Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması(14) - Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (15) -Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı (16) -Savurganlıktan Kaçınma (17) -Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan (18) -Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık (19) -Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu (20) - Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler (21) -Mal Bildiriminde Bulunma (22)

17 Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci
Kamu görevlileri görevlerini yerine getirirken; Sürekli gelişimi, Katılımcılığı, Saydamlığı, Tarafsızlığı, Dürüstlüğü, Kamu yararını gözetmeyi, Hesap verebilirliği, Öngörülebilirliği, Hizmette yerindeliği, Beyana güveni, Esas alırlar.

18 Halka Hizmet Bilinci Kamu görevlileri görevlerini yerine getirirken;
Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, Hizmet kalitesini yükseltmeyi, Halkın memnuniyetini artırmayı, Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı, Hedeflerler.

19 Hizmet Standartlarına Uyma
Kamu görevlileri; Kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler. Hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.

20 Amaç ve Misyona Bağlılık
Kamu görevlileri; Çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler. Kaymakam Ali Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır.

21 Dürüstlük ve Tarafsızlık (1)
Kamu görevlileri; Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar. Takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar. Gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler.

22 Dürüstlük ve Tarafsızlık (2)
İl Sağlık Müdürü İhsan Bey, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan ve hastaların yoğun olduğu bir sağlık ocağında görev yaptığı için sınava hazırlanacak zaman bulamayan yeğeni pratisyen hekim İsmail Beyi, hasta yoğunluğunun olmadığı bir yere görevlendirmiştir. (Takdir Yetkisinin Kişisel Çıkar Sağlama Amacıyla Kullanılması) Genel Müdür Haluk Bey, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmiştir. Haluk Beyin secim kampanyasını büyük ölçüde kurumun ihaleli işlerini yürüten işadamı Emin Bey finanse etmiştir. Milletvekili seçilemeyen Haluk Bey, Genel Müdür olarak göreve geri dönmüştür. Emin Bey, Haluk Beyden hakediş ve ödemelerde ayrıcalık beklemektedir. (Hizmet Kayırmacılığı) Bakanlık, personele verilen yemek ve temizlik hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla yerine getirilmesi için tüm taşra teşkilatına yazı göndermiştir. İl Müdürü Muhsin Bey, kamu hizmetlerinin özel firmalarca yerine getirilmesine karşıdır. Yazının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, henüz hiçbir girişimde bulunmamıştır. (Bürokratik Sabotaj)

23 Saygınlık ve Güven (1) Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar. Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler. Devlet hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dilek Hanım, tetkiklerini yaptırmaları için hastalarını önceden anlaştığı görüntüleme merkezine yönlendirmektedir.

24 Saygınlık ve Güven (2) Burcu Hanım, nüfus cüzdanını yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gitmiş, sıra numarası almış ve beklemeye başlamıştır. Sıra kendisine geldiğinde,mesainin bittiği ve yarın gelmesi gerektiği kendisine bildirilmiştir. Belediye Başkanı Musa Bey, Müdür Nevzat Beyin istifa ederek seçimlerde kendisine rakip olacağını duymuştur. Bunun üzerine hemen Nevzat Bey hakkında bir soruşturma başlatmış, görevlendirdiği soruşturmacıyı etkileyerek gerçeğe aykırı bir rapor düzenlenmesini sağlamış ve Nevzat Beye disiplin cezası vermiştir. Huzur evinde görev yapan Melahat Hanım, yatağa bağımlı yaşlıların temizliğini yaparken, onlara bağırıp çağırarak hakaret etmektedir. Vergi denetmeni Tolga Bey, denetlemek üzere gittiği bir özel hastanenin sahibine, muhasebe kayıtlarında ciddi açıklar bulduğunu, ancak kendisine ücretsiz check-up yapılması durumunda bunları görmezden gelebileceğini söylemiştir. Genel Müdür Semih Bey, kaba inşaat halinde bir ev satın almıştır. Kurumun ihaleli işlerini yürüten firma sahibi Coşkun Bey, Semih Beye, evinin ince işlerini ve bahçe düzenlemesini sembolik bir ücret karşılığında tamamlamayı teklif etmiştir.

25 Nezaket ve Saygı Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler. Küçük bir köyde yaşayan Kazım Bey kendisine tebliğ edilen vergi cezasını ödemek üzere ilçedeki vergi dairesine gelmiştir. Nereye ve kime başvuracağını bilememektedir. Ne yapması gerektiğini sormak üzere kapısını açık bulduğu ilk odaya girmiş ve elindeki belgeyi masasında oturan memur İlyas Beye uzatmıştır. Dışarıda hava çok soğuk olduğu için yaşlı adamın kasketi başında ve elleri ceplerindedir. Memur İlyas Bey, başını eline aldığı belgeden kaldırmadan,sert bir ses tonuyla “çıkar elini cebinden” diye seslenmiştir. Kazım Bey, kendisine söylenmediğini düşünerek aynı şekilde durmaya devam etmiştir. İlyas Bey bu kez “sana ellerini cebinden çıkar dedim” diye bağırarak belgeyi Kazım Beyin eline tutuşturmuş, “önce devlet dairesine nasıl girileceğini öğren, ondan sonra gel” diyerek Kazım Beye kapıyı göstermiştir.

26 Yetkili Makamlara Bildirim
Kamu görevlileri, etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar. Kocaeli’nde görev yapan memur Orhan Bey ve arkadaşları, hafta sonu tuttukları takımın maçını seyretmek üzere, kamu aracı ile İstanbul’a gitmişlerdir.Orhan Bey, Pazartesi sabahı, hafta sonu maça gelmeyen Figen Hanım ve Suat Beyle birlikte aynı araçla göreve gitmiştir. Orhan Bey, taşıt görev formuna, hafta sonu yaptıkları kilometreyi de eklemek istemektedir. Durumu fark eden Figen Hanım, beni ilgilendirmez diyerek kayıtsız kalmıştır. Suat Bey ise Orhan Beye yaptığının yanlış olduğunu ve durumu amirlerine bildireceğini söylemiştir. Orhan Bey, Suat Beye haftaya oynanacak maça birlikte gitmeyi teklif etmiş,Suat Bey teklifi kabul etmeyerek durumu amirine bildirmiştir.

27 Yolsuzluk gizlilik içerisinde yürütülür
Bu nedenle de ortaya çıkarılması son derece güçtür. Bir kurumdaki ahlak dışı uygulamaları, dışarıdakilere nazaran daha iyi bilen, kurum içerisindeki görevlilerdir. Bu nedenle, ancak kurum içerisindeki ahlaklı kamu görevlilerinin, ahlak dışı uygulamalarda ve yolsuz davranışlarda bulunanları ihbar etmeleri suretiyle söz konusu olaylar kolaylıkla açığa çıkarılabilir.

28 Çıkar Çatışmasından Kaçınma (1)
Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ifade eder. Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

29 Çıkar Çatışmasından Kaçınma (2)
Bir ihalede kontrol mühendisi olarak görev yapan Selçuk Bey, firma sahiplerine ait tatil köyünde ailece ücretsiz tatile davet edilmiştir.Selçuk Bey, davete icabet ederek ailece bir hafta ücretsiz tatil yapmış, tatil dönüşünde firmaya ait hakedişleri kontrol ederken imalatlarda eksiklik olduğunu tespit etmiştir. Eksiklikleri firma sahibine ileteceği sırada, firma sahibi Selçuk Beye, tatilden memnun kalıp kalmadığını sormuştur. Sınav komisyonunda görevli Emel Hanım, başvuru listesini incelediğinde, amcasının oğlunun da müracaatta bulunduğunu öğrenmiştir. Evli olan Emel Hanım’ın soyadı evlilik nedeniyle değiştiği için, kuzeniyle soyadı benzerliği bulunmamaktadır. Sınavdan önceki gece arayan amcası, kuzenine yardımcı olması için ricada bulunmaktadır.

30 Çıkar Çatışması Türleri
A) Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler A1-Eski Kamu Görevlilerinin Kamu Hizmetlerinden Ayrıcalıklı Bir Şekilde Yararlanması Eski kamu görevlileri, yıllarca hizmet vermenin karşılığı olarak, kamu hizmetlerinden yararlanırken ayrıcalık bekleyebilmektedir. Görevdeki kamu görevlileri de, vefa gereği, görevden ayrılan kamu görevlilerine ayrıcalık tanıyabilmektedir. Emekli hastane müdürü Ömer Bey, muayene olmak üzere eskiden görev yaptığı hastaneye gelmiştir. Randevu veya sıra numarası almak yerine, hastane müdürünü ziyaret etmiş ve öncelikli olarak muayene olmuştur.

31 A2-Kamu Görevlisinin Ayrıldıktan Sonra Kurumla İş Yapması
tarihli ve 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2. maddesi: “... görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.” Belediye Fen İşleri Müdürü Ahmet Bey, görevinden istifa ederek beldede faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde yönetici olarak çalışmaya başlamıştır. Firma, belediyenin açtığı bir ihaleye girecektir.

32 B) İkinci Bir İşte Çalışma
Devlet Memurları Kanunu’nda konu şöyle düzenlenmiştir: “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf ) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar...” (md. 28) Bir kamu iktisadi teşebbüsünün muhasebe biriminde görevli Muhittin Bey, mesai saatlerinin dışında özel bir şirketin defterlerini tutmaktadır. Ancak zaman zaman, şirket yetkilileri mesai saatlerinde Muhittin Beyi arayarak görüşmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Hatice Hanım kendi öğrencilerine özel ders vermektedir.

33 C) Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlama Amacıyla Kullanılması
C1-Kendisine ve/veya Yakınlarına Çıkar Sağlama Operatör Doktor Asım Bey, hastanede yapacağı ameliyatlar öncesinde hastalarını özel muayenehanesine yönlendirmektedir. Belediye Başkanı Murteza Beyin yeğeninin değeri düşük olan arsasının da bulunduğu bir alanda, İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılmış, uygulama sonucunda yapılan değişiklikle, Murteza Beyin yeğenine daha kıymetli bir arsa verilmiştir. Kararın alındığı toplantıya Belediye Başkanı Murteza Bey de katılmıştır. C2- Seçimlerde Kamu İmkanlarını Kullanma Belediye Başkanı Hüsamettin Bey, yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmuştur. Seçim kampanyasında kullanacağı afiş ve bayrakların, itfaiye araçlarınca asılması talimatını vermiştir.

34 C3-Yapılan İş için Özel Ücret Alma
Veteriner Hekim Celal Bey, görevi gereği köye aşı yapmaya gelmiş, köylüden belirlenen tarifenin üzerinde ücret almıştır. Belediye mezarlığında imam olarak görev yapan Mükremin Bey, defin işlemlerini yerine getirdiği için cenaze sahiplerinden para almaktadır. C4-Aracılık Fen işleri müdürü Fatih Bey, belediyenin yol yapım işlerini yürüten firmanın sahibi İlyas Beye, ihtiyaç duyduğu mıcırı amcasının sahip olduğu şirketten almasını önermektedir. C5-Hizmet Kayırmacılığı Kömür dağıtımında görevli Hasan Bey, dağıtımda hemşerilerine öncelik tanımaktadır.

35 C7-Görev Sırasında Elde Edilen Bilgilerin Açıklanması
C6-Adam Kayırmacılık Teftiş Kurulu Başkanı Ekrem Beyin yeğeni, Kurulun denetim alanındaki bir kamu kurumunun açtığı yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava davet edilmiştir.Ekrem Bey, ilgili kurumun yöneticisini arayarak yeğeninin işe alınması için ricada bulunmaktadır. C7-Görev Sırasında Elde Edilen Bilgilerin Açıklanması Belediye imar müdürü Zafer Bey, yapılacak imar değişikliği ile daha önce konut alanı olarak belirlenen bir bölgenin ticaret alanına dönüştürüleceğini, arkadaşı müteahhit İrfan Beye haber vermiş, İrfan Bey de zaman kaybetmeden söz konusu bölgedeki arsaları satın almıştır.

36 C8-Görev, Unvan ve Yetki Kullanarak Ticaret Yapma
Müfettiş İhsan Bey, denetim görevi ile ilgili açıklamalı bir mevzuat kitabı hazırlamış, kitabı satın almaları amacıyla ilgili kamu kurumlarına dağıtmıştır. C9-Kurum, Vakıf, Dernek veya Spor Kulübüne Yardım ve Bağış Alma İşadamı Hüseyin Bey, aldığı ihale ile ilgili imalatları tamamlamasına rağmen, hak edişlerini alamamaktadır. Konuyu kurumun yöneticisi ile görüştüğünde, paranın bir kısmını şehrin spor kulübüne bağışlaması durumunda, alacağının hemen ödeneceğini öğrenmiştir.

37 D) Hediye Alma Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. İlk anda masum, zararsız ve tehlikesiz olarak görülebilecek hediyeler, çoğu zaman kamu görevlisinin tarafsızlığını, kararını ve görevini etkilemekte, adeta “Bubi Tuzağı’na dönüşmektedir. D1-İyi Niyetle Verilen Hediyeler İster iyi niyetle, isterse çıkar sağlama amacıyla verilsin, kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir. Mehmet Bey, hastanede yattığı sürece kendisine samimi ve güler yüzle davranan hemşirelere, taburcu olduktan sonra bir pasta hediye etmiştir. Sadık Bey, hayatında ilk kez ev sahibi olmanın ve işlemlerin hızlı tamamlanmasının mutluluğuyla, işlemleri yürüten tapu memuru Semra Hanıma 20 TL vermiştir.

38 D2-Çıkar Sağlama Amacıyla Verilen Hediyeler
Hediyeyi veren başlangıçta niyetini açıkça belli etmemektedir. Çoğu zaman hediyenin verildiği anda kamu görevlisi ile hediyeyi veren arasında hizmetle ilgili bir bağlantı da bulunmamaktadır. Böyle durumlarda kamu görevlisi hediyeyi verenin uzun donemdeki niyetini sezememekte ve durumdan şüphelenmeyerek hediyeyi kabul etmektedir. Kontrol mühendisi olarak görev yapan Aykut Beye, hak edişlerde kolaylık göstermesi beklentisiyle firma tarafından araç tahsis edilmiştir. Aracın yakıt giderleri de firma tarafından karşılanmaktadır. Aykut Bey arabayı özel işlerinde de kullanmaktadır.

39 Hayırsever Sıdıka Hanım, ilköğretim okulundaki dersliklerde kullanılmak üzere 20 bilgisayar bağışlamıştır. Bilgisayarların demirbaş kaydı yapılmış ve okulun internet sitesinde duyurulmuştur.√ Selim Bey, kızının okuduğu okula matematik öğretmeni Semra Hanımın kullanması için dizüstü bilgisayar hediye etmiş, okul müdürü bilgisayarı demirbaşa kaydetmiş, ardından Selim Beyin kızının derslerine giren matematik öğretmeni Semra Hanıma tahsis etmiştir.X Yeni atanan Vali İhsan Beye hoş geldiniz ziyaretinde bulunan müteahhit Sami Bey, kıymetli bir el halısı hediye etmiştir. X

40 Sınıf anneleri Öğretmen Neriman Hanıma, öğretmenler gününde 22 ayar bir bilezik hediye etmişlerdir. X Başarılı Çocuklara Yardım Derneği, derneği denetlemekle görevli Selma Hanımın kızına burs vermektedir. X Memur Burhanettin Beye, kurumun iş yaptığı firmalardan birisi takvim hediye etmiştir. √ Defterdar Kemal Bey, kızının düğünü için piyasa fiyatının yarısına düğün salonu kiralamıştır. X İşadamı Sadık Bey, hastaneye diyaliz makinesi bağışlamıştır. √

41 E) Kamu Kaynaklarını Kullanarak Hediye Verme
Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında,hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler. İl Müdürü Süleyman Bey, bir iş adamının cenaze törenine kurum bütçesinden çelenk göndermiştir. F) Yasadışı Nüfuz Kullanma (Kanunsuz Emir) Müsteşar Yılmaz Bey, makam aracı ile havaalanına gitmektedir. Uçağı kaçırma endişesi ile makam şoförüne “gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç” talimatı vermiştir. Büyük bir satın alma ihalesi yapılacaktır. Kurumun üst yöneticisi Tahsin Bey, ihale şartnamesini hazırlayacak olan Müdür İhsan Beyi makamına çağırarak, şartnameyi belli bir firmanın ihaleyi kazanacağı şekilde hazırlamasını istemiştir.

42 Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
Kamu gorevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar. Şube Müdürü İlhami Bey, kurumun kamyoneti ile evini taşımıştır. Bilgisayar işletmeni Emine Hanım, ofisindeki bilgisayarla kızının ödevi için internette araştırma yapmış, hazırladığı ödevin çıktısını kurum yazıcısından almıştır.

43 Savurganlıktan Kaçınma
Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai suresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. Genel Müdürlüğe yeni atanan Kasım Bey, makam odasının tefrişatını beğenmeyerek tamamen yenilemiştir. Memur Sıla Hanım, mesai saatlerinde arkadaşları ile bilgisayarda sohbet etmekte ve oyun oynamaktadır. Göreve yeni atanan Bilgehan Bey, 3 yıl önce alınan makam aracını beğenmeyerek oldukça pahalı ve lüks yeni bir makam aracı almıştır. Şef Aysun Hanım, işyeri telefonundan akrabaları ve arkadaşları ile uzun uzun konuşmaktadır.

44 Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan
Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler. Bir hastanenin yeni doğan bölümünde hastane ortamının hijyenik olmamasından dolayı üç bebek hayatını kaybetmiştir. Başhekim Yaşar Bey, basına verdiği bilgide, ölümlerin hastalık nedeniyle olduğunu söylemektedir. Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler. Müdür Halit Bey, vatandaşların bilgi edinme hakkını kullanarak kurumdan bilgi ve belge istemelerine sıcak bakmamakta, yapılan başvuruları çeşitli bahanelerle geçiştirmeye çalışmaktadır.

45 Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
Yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. İcra Müdürlüğünde 10 yıldır memur olarak görev yapan Özlem Hanım, iş sahiplerinden elde ettiği menfaatlerle, 8 adet daire satın almış, bunlara ilişkin mal beyanında da bulunmuştur. Amirleri Özlem Hanım hakkında hiçbir işlem yapmamıştır.

46 Mal Bildiriminde Bulunma
Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar…

47 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Başbakanlık bünyesinde kurulmuştur. Üye sayısı 11 olup, Bakanlar Kurulu tarafından seçilip atanır. Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabilir. Kurul, inceleme ve araştırma sonucunu ilgililere ve Başbakanlık Makamına yazılı olarak bildirir. Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından etik davranış ilkelerine aykırı işlem veya eylemi olduğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında alınan sekiz kurul kararı Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

48 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Diğer kamu görevlilerinin, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvurular; İlgili kurumların yetkili disiplin kurullarında, Kurul tarafından çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik davranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Alınan karar, ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir.

49 Başvuru Biçimleri Yazılı dilekçe,Elektronik posta,Tutanağa geçirilen sözlü başvuru. Ad, soyad, oturma yeri veya iş adresi, imza. Etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Etik ilkelere aykırı davranışların Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan başvurular incelenmez.

50 Etik Komisyonlar Kurum Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.

51 Etik Kavramı Ve Yolsuzlukla Mücadele
Avrupa Konseyinde ve Birleşmiş Milletlerde yapılan çalışmalarda, yolsuzluğun basit bir rüşvet veya başkaca bir haksız menfaat temin etmenin ötesinde, demokratik rejimleri tehdit eden, gelir dağılımını bozan hatta ekonomik düzeni kökünden sarsan bir olgu olduğu kabul edilmiştir.

52 Etik Kavramı Ve Yolsuzlukla Mücadele
BM  “Kamu Görevlileri için Uluslararası Davranış Kuralları” OECD “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı  Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” Uluslararası Ticaret Odası “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele İçin Davranış Kuralları” Avrupa Ombusdman Enstitüsü “İyi Yönetişim İçin Davranış Kuralları” Avrupa Konseyi “Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları”

53 Etik Kavramı Ve Yolsuzlukla Mücadele
Uluslararası Şeffaflık Örgütü her yıl Yolsuzluk Algılama Endeksi yayınlanmaktadır. Raporlarda ülkeler, bir önceki yıla ilişkin bulgulara göre değerlendirilmeye alınır. Ülkeler 0’dan 10’a kadar bir ölçeğe göre sıralanıyor ve ölçeğe göre not yükseldikçe, o ülkenin şeffaflık algısı artıyor. Türkiye 180 ülke arasında; 2008 yılı sonuçlarına göre 58., 2009 yılı sonuçlarına göre 61. ve 2010 yılı sonuçlarına göre de 56. sırada

54 Etik Karar Verme Etik bir ikilemin çözümünde, doğru-yanlış veya etik – etik dışı biçiminde net olarak ortaya konulmuş bir standart bulunamayabilir. Bu durumda sorun, beyaz veya siyah olarak belirlenememekte, “gri alan” olarak tabir edilen belirsiz bir durum karşımıza çıkmakta ve çözüm de son derece zorlaşmaktadır.

55 Etik Karar Verme Karar verilecek problemi tanımla
Paydaşları tanımlama ve göz önünde bulundurma Temel ilkeleri, kanun, yönetmelik vb. tanımlama Alternatif kararları tanımlama ve değerlendirme Farklı bir görüş araştırma Bir karar verip eyleme geçmek..

56 1.Eğer gerekli ise etiktir
Bu tür bir yaklaşım, gerekli olma durumunun uygun sayılmak için yeterli olacağı gibi yanlış bir varsayıma dayanmaktadır. 2. Sahte gereklilikler tuzağı “gereklilik bir yorumdur, gerçeğin kendisi değildir” 3. Eğer yasal ve izin verilebilir ise, uygundur Etik davranış, minimum izin verileni değil, maksimum kabul edilebilecek seçenekleri seçmeyi gerektirir.

57 4. Bu işin bir parçası İşini iyi yapmak isteyen dikkatli kişilerin genellikle işlerinin etik boyutu ile yeterince ilgilenmedikleri görülür.Oysa unuttukları şey, herkesin birinci işinin iyi bir insan olmak olduğudur. 5. Sonuçta herkesin yararı sağlanacak Etik dışı davranışını gerekçelendirme konusunda rahatsızlık duyan kişiler, kendilerine yüce bir amaç ararlar. 6. Bunu sadece senin için yapıyorum Bu gerekçelendirme biçimi doğruluk ve saygı değerlerine zarar verir.

58 7. Sadece ateşe ateşle karşılık veriyorum:
8. Kimse zarar görmeyecek: Bir kimsenin hiç kimsenin açıkça zarar görmedikçe etik ilkelerini ihlal edilebileceğine inanması da yanlış bir gerekçelendirme biçimidir. 9. Herkes aynı şeyi yapıyor: Bu tür davranışlar doğru ya da yanlış normlardır, etik normlar değildir. 10. Kişisel olarak benim kazancım yoksa tamam:

59 11. Hak ettiğimi alamıyorum:
Çok çalıştığını ve az kazandığını düşünen kişilerin hizmetin gerektirdiği ücret dışında çeşitli kayırıcı hizmetleri kabul etmeleri ya da bahşiş almaları konusunda başvurdukları bir gerekçelendirme biçimidir. 12. Hala tarafsız olabilirim:   Size bir çıkar sağlayan kişi, bunun sizin yargılarınızı hiçbir şekilde etkilemeyeceğine inanır mı ? Eğer kendisine yardım edecek pozisyonda olmasaydınız bu kişi size çıkar sağlamaya devam eder miydi?

60 Teşekkürler…


"Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları