Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir & Bil www.birikimbilisim.com Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir & Bil www.birikimbilisim.com Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve."— Sunum transkripti:

1 Bir & Bil Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

2 Bir & Bil Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimî düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır.

3 Bir & Bil Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

4 Bir & Bil Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

5 Bir & Bil Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır.

6 Bir & Bil Dünyanın her yerinde öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer üyeleridir

7 Bir & Bil Ulusumuzu yetiştirmek gibi kutsal bir görevi üstüne almış olan yüce Türk öğretmen topluluğu.

8 Bir & Bil Gelecekteki kurtuluşumuzun saygıdeğer öncüleri olan Türkiye öğretmenleri.

9 Bir & Bil Hükümetin en verimli ve en önemli görevi milli eğitim işleridir.

10 Bir & Bil Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim.

11 Bir & Bil Benim asıl kişiliğim (niteliğim) öğretmenliğimdir. Ben milletimin öğretmeniyim.

12 Bir & Bil Eğitimdir ki ulusu özgür; şanlı ve yüksek bir toplum olarak yaşatır.

13 Bir & Bil Eğitim okul demektir.

14 Bir & Bil Okul adını hep birlikte büyük saygı ile analım!

15 Bir & Bil Gerçek zaferi siz (öğretmenler) kazanıp sürdüreceksiniz.

16 Bir & Bil Eğitim bakanı olarak milli irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdir.

17 Bir & Bil Bilim ordusunun değeri siz öğretmenlerin değeri ile ölçülecektir.

18 Bir & Bil Öğretmenler...! Bilim esasından kazanmaya başladıkları egemenliği sonuca ulaştırmalıdırlar.

19 Bir & Bil Bununla öğretmenlik mesleği gerçek gelişme devrine dahil olacaktır.

20 Bir & Bil Öğretmenler sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır.

21 Bir & Bil Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

22 Bir & Bil Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

23 Bir & Bil Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

24 Bir & Bil Silâhıyla olduğu gibi dimağıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin, birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur.

25 Bir & Bil Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak, devam ettireceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız. Ben ve sarsılmaz imanla bütün arkadaşlarım, sizi takip edeceğiz ve sizin karşılaşacağınız engelleri kıracağız.

26 Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleri ile gelişir.

27 Bir & Bil Okul; genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilmesi en uygun olan güvenli yolu belletir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lâzımdır. Bunu sağlayan okuldur. Ancak, bu şekilde her türlü teşebbüsün mantıklı sonuçlara ulaşması mümkün olur.

28 Memleketi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık sahalarında da yükseltmek; milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek; gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek lâzımdır. Bu kutsal amaçları elde etmek için mücadeleye atılanların arasında öğretmenler en önemli ve en hassas yeri almaktadır.

29 Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmenler ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkarmayınız ki, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

30 Bir & Bil Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız, Cumhuriyet’in başarısı olacaktır.

31 Bir & Bil Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

32 Bir & Bil Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askerî, siyasî, idarî inkılâplar sizin, sayın öğretmenler. Sizin sosyal ve fikrî inkılâptaki başarılarınızla pekiştirilecektir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, cumhuriyet; sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister.

33 Bir & Bil Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir; millet denemez. Bir kitle, millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır.

34 Bir & Bil Öğretmenler, her fırsattan yararlanarak halka koşmalı; halk ile beraber olmalı. Halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

35 Bir & Bil Her profesör ve öğretmenin aşılayacağı fikirler, ideal gayelere hizmet edecek şekilde olmalıdır. Kitapların cansız teorileri ile karşı karşıya gelen genç beyinler, öğrendikleriyle memleketin gerçek durum ve çıkarları arasında ilişki kuramıyorlar. Yazarların ve teorisyenlerin tek taraflı dinleyicisi durumunda kalan Türkiye’nin çocukları hayata atıldıkları zaman bu ilişkisizlik ve uyumsuzluk yüzünden tenkitçi, karamsar, millî bilinç ve düzeye uyumsuz kitleler meydana getirirler.

36 Bir & Bil Benim en değer verilecek hususiyetim öğretmenliğimdir.

37 Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.

38 Bir & Bil Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

39 Bir & Bil Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

40 Bir & Bil Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

41 Bir & Bil Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

42 Bir & Bil Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

43 Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

44 Bir & Bil En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

45 Bir & Bil Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.

46 Bir & Bil Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

47 Bir & Bil Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

48 Bir & Bil Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

49 Bir & Bil Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz... Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

50 Bir & Bil Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

51 Bir & Bil Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

52 Bir & Bil Dünyada her şey için, maddiyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici ilimdir; fendir; ilim ve fennin haricinde kılavuz aramak dalgınlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır.

53 Bir & Bil Okul genç beyinlere,insanlığa hürmeti,millet ve memlekete,şerefi,bağım sızlığı öğretir.

54 Dünyanın her tarafında öğretmenler,insan cemiyetinin en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır.

55 Bir & Bil Eğitimdir ki bir milleti hür bağımsız,şanlı,yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.

56 Bir & Bil Milletleri kurtaranlar,yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

57 Bir & Bil Yeni nesil,en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden olacaktır.

58 Bir & Bil Cumhuriyet sizden Fikri hür,vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister.

59 Bir & Bil Öğretmenler! Yeni nesli,cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri,sizler yetiştireceksiniz.Ve yeni nesil,sizin eseriniz olacaktır.


"Bir & Bil www.birikimbilisim.com Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları