Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADR 2015 – 2017 versiyonundaki değişiklikler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADR 2015 – 2017 versiyonundaki değişiklikler"— Sunum transkripti:

1 ADR 2015 – 2017 versiyonundaki değişiklikler
TWINNING TURKEY "Assistance on the Transport of Dangerouse Goods Ankara 2014 ADR 2015 – 2017 versiyonundaki değişiklikler

2 Başka bir şekilde kararlaştırılmadığı sürece, ADR madde ve nesneler:
2017 Başka bir şekilde kararlaştırılmadığı sürece, ADR madde ve nesneler: 30 Haziran 2015 tarihine kadar, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerli olan kurallara göre taşınabilir.

3 Sunum planı ADR 2015 2017 Muafiyetlerle ilgili şartlarda değişiklikler
LQ (sınırlı miktar) muafiyeti için geçici dönemin sonu Yeni tanımlar Soğutucu olarak tehlikeli maddelerin kullanım şartlarında değişiklik Sınıflandırma ile ilgili değişiklikler Sınıf 7 maddeleri ile ilgili genel şartların değişikliği Geri dönüşüm veya imha için taşınan boş, temizlenmemiş ambalajlamaların yeni sınıflandırılma şekli İşaret, etiket ve levhaların, toplu ambalajların işaretlenmesi için kullanılan harflerin ebatları ile ilgili şartlardaki değişiklikler. Tank dolum oranı hesaplamalarında ve vakumlu dolum yapılan tankların kullanımındaki değişiklikler Yazılı talimat örneğinin değişmesi Tanklarda taşımada katkı maddelerinin dozlama cihazları ile ilgili yeni şartlar Sınıf 7 ve yükseltilmiş sıcaklıktaki maddeleri taşıyan araçların işaretlenmesi Dökme halinde taşıma şartlarında değişiklik Sürekli beslenen elektrikli devrelerin korunma şartlarında ve uygulanan standartlarda değişiklik P 200 talimatnamesinde değişiklikler Silindir demetlerinin yeni işaretlenme şekli Geçici kurallarda değişiklikler

4 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
c (c) şirketler tarafından ana faaliyet alanı dışında, yardımcı faaliyet olarak yapılan taşımada, örneğin şantiyelere akaryakıt tedariği OHC (IBC) ve büyük ambalaj da dahil olmak üzere (ambalaj başına 450l’ye kadar ve muafiyetinden fazla olmayan) c Sadece, basıncı 200 kPa’yı aşmayan ve taşıma sırasında sıvılaştırılmış veya soğutularak sıvılaştırılmış olmayan A ve O grup gazların taşıması, lambalar için uygulanmaz. (h) ampullerde bulunan gazlar; bir ampulün patlaması sebebiyle meydana gelen parçaların saçılması, bir ambalajın içi ile sınırlı kalacak şekilde paketlendi ise.

5 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
Tehlikeli madde içeren, ancak radyoaktif madde veya 3.3 bölümündeki 366 numaralı şartta belirtilen toplam miktarda (1 kg’dan fazla değil ise) cıva içermeyen lamba ve ampuller, ADR kapsamı dışındadır: Münferit kullanıcılar ve ev kaynaklı olup depolama veya geri dönüşüm yerlerine taşınırken 1g’dan fazla tehlikeli madde içermeyen lamba ve ampuller ve lamba içeren ambalaj, 30g’dan fazla tehlikeli maddeyi aşağıdaki şartlarda içermiyor ise : Onaylı kalite yönetim sistemi şartları doğrultusunda üretildi ise (örn. ISO 9001:2008) İç ambalajlara tek tek olarak paketlenmiş, ayırıcılarla ayrılmış veya dolgu maddesi ile doldurulmuş ve sonra yeterli dayanıklılık parametrelerine sahip maddesinin genel şartlarına uygun ve 1.2 m yükseklikten düşmeye karşı dayanıklı bir harici ambalaja yerleştirilmiş Kullanılmış, hasar görmüş veya arızalı olan ve 1 g’dan fazla tehlikeli maddeyi içermeyen, Sadece boğucu ve yükseltgen gazlar içeren lambalar; yeter ki, patlama ile ilgili etki bir ambalajın içi ile sınırlı kalsın.

6 ADR 2015 – 2017 4.1.1.1 Tehlikeli maddeler:
İyi kalitedeki ambalajlara paketlenmelidir, Taşıma sırasında yükleme ve elleçleme işlemlerine dayanıkla olacak şekilde sağlam olmalıdır. Normal taşıma şartlarında; titreşim, ısı, nem veya basıncın (örneğin irtifa farkı), değişmesi sonucunda içindeki maddelerin herhangi bir şekilde azalmasını imkansız kılan şekilde yapılmış ve kapatılmış olmalıdır Üretici tarafından verilen talimatnameye göre kapatılmalıdır Taşıma sırasında, ambalajın dış yüzeylerinde tehlikeli maddenin herhangi bir kalıntısı bulunmamalıdır

7 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 Boğucu gazlar Yükseltgen, alevlenir ve zehirleyici olmayan, hava içindeki oksijeni incelten veya yerine geçen gazlar. Yükseltgen gazlar Genel olarak, oksijen salgılama neticesinde diğer maddelerin yanmasına sebep olan veya havadan daha etkili ölçüde yardımcı olan gazlardır. Bu gazlar, saf gazlardır veya ISO 10156:2010 standartlarında verilen metod yardımıyla belirtilen yükseltgenlik derecesi %23,5’ten yüksek olan gazların karışımlarıdır.

8 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a ve c Akaryakıt taşıması ile ilgili muafiyetler. ADR’de yer alan şartlar, aşağıdaki durumlarda uygulanmamaktadır: Taşıma işlemi yapan aracın deposunda bulunan ve bu aracı veya onun teçhizatını taşıma sırasında, çalıştırılması için kullanılan veya kullanılması için bulunan akaryakıt. c) Kendiliğinden hareket edebilen ancak karayolu trafiğinde hareket etmeyerek yük olarak taşındığında, bu makinelerin depolarında bulunan ve bu makinelerin veya onların teçhizatlarının çalıştırılması için bulunan akaryakıt. Bu akaryakıt, makinenin veya teçhizatın motoru ile doğrudan ve kurallara uygun bir şekilde bağlanmış deposunda bulunması gerekir. Gerektiğinde makineler uygun bir konumda yüklenmeli ve devrilmemesi için sabitlenmelidir.

9 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 363 İşbu madde, yapı tip onayına uygun olarak kargo ünitesi ile entegre olan cihaz veya makinelerde (örn. jeneratör, kompresör, ısıtma ünitesi gibi) bulunan, sütun (7a)’da belirtilen miktarların üzerindeki akaryakıtlar için uygulanır. Aşağıdaki şartları karşılıyor ise, diğer ADR şartları uygulanmaz: (b) Tüm vana ve kapaklar taşıma sırasında kapalıdır; (c) Makine veya teçhizat, tehlikeli maddenin dışarıya sızmasını önleyecek şekilde yerleştirilmiş ve hareket etmesine karşı sabitlenmiştir; (d) – kargo ünitesi 60 litreden büyük, 450 litreyi geçmemekte, makine veya cihazların dış yüzeyleri ’ye göre işaretlenmiştir, hacmi 450 litreden büyük, ancak 1500 litreyi geçmemekte, makine veya cihazlar, 5.2.2’ye göre dış yüzeylerin tüm dört tarafından işaretlenmiştir, (e) Kargo ünitesinin hacmi 1500 litreyi geçer, makine veya cihazlar, ’e göre dış yüzeylerin tüm dört tarafından işaretlenmiştir, 5.4.1’deki şartlar uygulanır ve taşıma evraklarında ilave ibare yazılır: ,,363 No.lu Özel Hüküm uyarınca taşımadır”.

10 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
aşağıdaki maddeler uygulanmaz: - … - Kısım 8, buradakilerr hariç: (a), do , 8.2.3, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, bölüm 8.4, bölüm 8.5’teki: S1(3) ve (6), S2(1), S4 ve S5, S14’ten S21’e kadar ve S24; S5: - istisnai ambalaj olarak taşınan Sınıf 7 radyoaktif maddelerin taşınması ile ilgili olan özel hükümler (UN 2908, 2909, 2910 ve 2911). (b)’de belirtilen ve yazılı talimatlarla ilgili olan şartlar 8.2.1, 8.3.1’de belirtilen (Yolcular) ve (Taşınabilir aydınlatma cihazları) uygulanmaz

11 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
ölçü birimleri Sıvılar için, tehlikeli madde miktarı litre olarak; Sıkıştırılmış, adsorbe edilmiş ve basınç altındaki kimyasallar için kapların su hacmi litre olarak ADR şartlarından nominal hacmin tanımı çıkartılmıştır a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve no.lu alt bölümlerde belirtilen şartlara göre muaf tutulan tehlikeli maddeler için işbu alt bölümün kullanımı dikkate alınmamalıdır.

12 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ADR şartları, aşağıdakiler için uygulanmaz: (a) özel kişiler tarafından gerçekleştirilen tehlikeli maddeler taşınmasında, eğer taşınan tehlikeli maddeler perakende satışında kullanılan ambalajlarda ve şahsi kullanım amaçlı taşıma yapılıyor ise. Taşınan madde sıvı, alevlenir, tekrar doldurulabilen ambalajlarda ise tekli ambalajın hacmi 60 litreyi, taşıma ünitesinde ise toplam 240 litreyi geçemez. IBC, büyük ambalaj veya tanklarda bulunan tehlikeli maddeler, perakende satış amaçlı olarak kabul edilmez. (b) işbu ekte belirtilmemiş, aksamlarında tehlikeli madde içerebilen makine veya teçhizatın taşınması, (c) Şirketlerin esas faaliyet alanı dışındaki yardımcı faaliyetin gerçekleştirilmesi için yapılan taşımalar, (d) İlgili makamlar tarafından gerçekleştirilen, kurtarma amaçlı faaliyetler kapsamındaki taşımalar, (e) acil yardım amaçlı taşımalar, (f) boş, temizlenmemiş ve daha önce sınıf 2; A, O veya F grubu gaz, sınıf 3 veya 9’a ait II veya III ambalajlama grubu maddeleri ya da sınıf 6.1, II veya III ambalajlama grubu pestisitleri için depolama amaçlı kullanılan sabit tankların taşınması.

13 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
‘den ’e kadar ADR’de yer alan şartlar, aşağıdakilerin taşınmasında uygulanmaz: (a) araçların depolarında bulunan ve aracın ya da onun teçhizatının (örn. soğutma tertibatının) çalıştırılması için kullanılan gazlar veya (b) taşınan araçların yakıt depolarında bulunan gazlar, (c) A ve O grubu gazlar ( ’e göre), kap veya tanktaki basıncı, 20°C sıcaklıkta 200 kPa’yı (2 bar) geçmiyor ise ve taşıma sırasında tamamen gaz halinde ise, lambalar için kullanılmaz. (d) aracın donanımında (örn. yangın söndürücülerde) ve yedek parçalarda da dahil (örn. şişirilmiş lastiklerde) kullanılan gazlar; işbu muafiyet, yük olarak taşınan şişirilmiş lastikler için de kullanılır, (e) aracın özel donanımında bulunan ve taşıma sırasında bu donanımın (soğutma sistemleri, balık depolama, ısıtıcılar vs.) çalışabilmesi için gereken gazlar, (f) gıda ve içeceklerde bulunan gazlar (UN1950), (g) spor amaçlı toplarda bulunan gazlar, (h) ampullaede bulunan gazlar (bir ampulün patlaması sebebiyle meydana gelen parçaların saçılması, bir ambalajın içi ile sınırlı kalacak şekilde paketlendi ise).

14 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
’den ’e kadar Akaryakıt taşıması ile ilgili muafiyetler. ADR şartları, aşağıdaki taşımalarda uygulanmaz: taşıma işlemi gerçekleştiren aracın deposunda bulunan ve bu aracın veya teçhizatının çalıştırılması için taşıma sırasında kullanılan veya kullanılması için gereken akaryakıt. (b) yük olarak taşınan araçların (örn. tekne) veya diğer ulaşım teçhizatlarının depolarında bulunan akaryakıt c) Kendiliğinden hareket edebilen ancak karayolu trafiğinde hareket etmeyerek yük olarak taşındığında, bu makinelerin depolarında bulunan ve bu makinelerin veya onların teçhizatlarının çalıştırılması için bulunan akaryakıt. Bu akaryakıt, makinenin veya teçhizatın motoru ile doğrudan ve kurallara uygun bir şekilde bağlanmış deposunda bulunması gerekir. Gerektiğinde makineler uygun bir konumda yüklenmeli ve devrilmemesi için sabitlenmelidir.

15 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
’den ’e kadar 3.3 bölümündeki bazı özel hükümler, belirli tehlikeli maddelerin kısmen veya tamamen ADR kapsamından muaf tutmasını sağlar. Bahis konusu maddelerle ilgili, 3.2. bölümündeki A tablosunun sütun (6)’da bir özel hüküm numarası yer alıyor ise – kısmi veya komple - muafiyet uygulanır. . Nr UN Klasa Kod klasyfikacyjny Opakowanie Nazwa i opis Ilości ograniczone Grupa pakowania Przepisy szczególne Nalepki Instrukcja pakowania Przepisy szczególne Pakowanie razem 3.3 3.1.2 2.2 2.2 5.2.2 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9b) 144 601 F1 III 3 P001 IBC03 LPO1 R001 ETANOL W ROZTWORZE (ALKOHOL ETYLOWY W ROZTWORZE) 3 5l E1 PP2 MP19 1170 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Hacmen %24’ ten fazla alkol içermeyen sulu çözeltiler, ADR kapsamı dışındadır.

16 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve ADR şartları, aşağıda belirtilen durumlarda elektrik enerjisini depolayan veya üreten cihazlar için (örn. lityum piller, elektrik kondansatörler, asimetrik kondansatörler, depolama sistemleri ve yakıt üniteleri) uygulanmaz: taşıma işlemini gerçekleştiren araçta monte edilen ve bu aracın veya teçhizatının çalıştırılması için kullanılanlar, (b) aracın donanımında bulunan ve taşıma sırasında kullanılan cihazların çalıştırılması için kullanılan veya kullanım için bulunanlar (örn. dizüstü bilgisayarda vb.)

17 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve / soğutucu olarak kullanılan tehlikeli maddeler kuru buz (UN 1845), soğutularak sıvılaştırılmış azot (UN 1977) soğutularak sıvılaştırılmış argon (UN 1951) - ambalajın içinde bulunan ve - ambalajsız maddeler olarak Bu şartlar aşağıdaki durumlarda uygulanmaz: soğutma tertibatlarında taşınan gazlar için, yukarıdaki bahis konusu maddeler, tehlikeli madde içeren ambalaj olarak taşınmakta ise tank veya ÇEGK’nin soğutulması için kullanılıyor ise.

18 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve / 5.5.3 Soğutucu madde olarak kullanılan tehlikeli madde Soğutucu madde olarak kullanılan tehlikeli maddeyi içeren ambalaj, iyi havalandırılan araç ve konteynerlerde taşınmalıdır. Bu şart, ATP anlaşmasına göre uygun taşıma aracı kullanılıdığında aranmaz Soğutma amaçlı kullanılan tehlikeli madde içeren ambalajlar, Tablo A’nın (2) sütununda belirtilen maddenin ismi ve: „SOĞUTUCU MADDE” ibaresi ile işaretlenmelidir. Bu ibare, gerçekleştirilen taşıma işlemi ile ilgili olan ülkeler arasındaki anlaşmalar aksini hükmetmedikçe, gönderen ülkenin resmi dilinde yazılmalıdır ve eğer bu dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değil ise, ilaveten İngilizce, Fransızca veya Almanca da yazılmalıdır.

19 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve / 5.5.3 Soğutucu madde olarak kullanılan tehlikeli madde Paketlenmemiş kuru buz kullanıldığında, metalin ufalanmasını önlemek için aracın veya konteynerin metal yüzeyleriyle temas etmemelidir. Araç veya konteyner ile kuru buz arasındaki izolasyon, asgari 30 mm mesafe bırakılarak sağlanabilir (örn. ahşap tahta, palet vs. düşük ısı iletkenlik özelliklerine sahip malzeme kullanılarak).

20 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve / Soğutucu olarak kullanılan tehlikeli maddeler Araçlar ve konteynerler, kolay görünen ve erişilebilecek yerde konulan ikaz işareti ile işaretlenmelidir. Bu işaret, araç veya konteyner üzerinde, aşağıdaki şartlar yerine getirilene kadar kalmalıdır: (a) Soğutucunun tehlikeli yoğunluğu giderilene kadar aracın veya konteynerin havalandırma işlemi gerçekleştirilmiştir ve (b) Soğutulan veya iklimlendirilen maddeler boşaltılmıştır Taşıma sırasında bulundurulan evraklarda, aşağıdaki bilgi yer almalıdır: (a) „UN” harflerinden sonra UN numarası ve (b) Tablo A sütun 2’de yer alan doğru taşıma adından sonra, gönderen ülkenin resmi dilinde „SOĞUTUCU OLARAK” ibaresi ve gönderen ülkenin resmi dili, ADR resmi dilleri olan: İngilizce, Fransızca veya Almanca değil ise, ilaveten bu dillerden birinde. Bu şartlar sadece, gerçekten bir boğulma riski mevcut olduğunda uygulanır. Bu durumun değerlendirilme kriterleri: soğutucu maddenin oluşturduğu tehlikeler, maddenin miktarı, taşıma süresi ve kullanılan ambalajlama türüdür.

21 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
DİKKAT ’dan itibaren gereklidir

22 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
ÇEGK – çok elemanlı gaz konteynerleri işaretleme ve ikaz etiketlerinin konulması ile ilgili ADR şartlarına uygun omasa bile, deniz veya hava yolu ile taşımayı da içeren kombine taşımacılık için müsade edilir, ancak, IMDG Kodeksi’ne veya ICAO Teknik Talimatnamelerine ve ilaveten no.lu maddedeki şartlara uygun oldukları zaman

23 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler yeni tanımlar
Acil durum büyük ambalajı Özel ambalaj türüdür ve: mekanik elleçlemeye elverişli şekilde üretilmiştir, net 400 kg ağırlığı veya 450 litre hacminden büyüktür, ancak hacmi 3m3’ten büyük değildir 50AT/Y/…

24 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler yeni tanımlar
"Dökme halinde taşıma için konteyner" – taşıma ünitesi ile doğrudan temasta kalan katı maddelerin taşınması için olan ve: Çok defa kullanılması için sağlam ve dayanıklı yapıya sahip, Bir çeşit taşıma türü veya kombine taşıma için uygun ve başka taşıma ünitesine aktarma yapmadan taşımayı kolaylaştıran yapıya sahip, Elleçlenmesini kolaylaştıran cihazlarla donatılmış, - Hacmi 1.0 m3’ten küçük olmayan taşıma ünitesidir. Dökme halinde taşıma için konteyner örnekleri: konteynerler … kaplar, değiştirilebilir kasa, oluklu konteynerler, silindirli konteynerler, araçların yük bölümleri; DİKKAT: Bu tanım, sadece 6.11’deki dökme halinde taşıma yapan konteynerlerle ilgilidir. „Dökme halinde taşıma için örtülü /brandalı/ konteyner” – sert zeminli (alttan boşaltmalı tip te dahil), üstü açık, yan, ön ve arka duvarlı ve esnek örtülü (brandalı) BK1 „Dökme halinde taşıma için kapalı konteyner”…, sabit, esnek olmayan zemine, ön, arka ve yan duvarlara ve tavana sahip bir konteynerdir… Bu tanım, taşıma sırasında kapatılabilen ancak genel olarak açılır tavan, ön, arka ve/veya yan duvarlara sahip konteynerleri de kapsar. Kapalı konteynerler, taşıma sırasında içindeki buhar ve gazların hava ile sirkülasyonunu/değişimin sağlanmasını, içindekilerin dışarıya çıkmasını ve içeriye yağmur ve diğer sıvıların girmesini önleme amaçlı deliklerle donatılmış olabilir BK2. bu tanımlar 6.11’den çıkartılmıştır

25 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler yeni tanımlar
ADR 2013 „Gaz kartuşu” bakınız „Gaz içeren küçük kap ” „Gaz içeren küçük kap ”, basınçlı gaz veya gazların karışımını içeren (valflı olabilir) tek kullanımlık bir kaptır: - metal kaplar için su hacmi 1000 ml ’den büyük olmayanlar - plastik veya cam kaplar için su hacmi 500 ml ’den büyük olmayanlardır

26 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Kompozit ambalaj - iç kap Kombine ambalaj - iç ambalaj

27 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
1.6.6 IAEA’ya uygun ambalajlar için ayrı şartlar - Onay gerektirmeyen ambalajlar - Onay gerektiren ambalajlar - Bölünebilir maddeler için ambalajlar

28 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
Aşağıdaki taşımalarda ADR şartları uygulanmaz: (a) Taşıma aracının entegre kısmı olan radyoaktif maddelerin taşınmasında; (b) İç güvenlik mevzuatına sahip kurumun içerisinde taşınan, karayolu veya demiryolu ile taşıması gerçekleştirilmeyen radyoaktif maddelerin taşımalarında; (c) İnsana veya hayvana teşhis veya tedavi amaçlı verilen veya uygulanan radyoaktif maddeler; (d) tedavi amaçlı taşınan insanın vücudunun içinde veya üzerinde bulunan radyoaktif madde ve bu madde (bilinçli veya tesadüfen) emilmiş ya da radyoaktif kontaminasyon sonucu bulaşmış ise, (e) Tüketicilere satışı için onayı alınan tüketim ürünlerinde bulunan radyoaktif maddeler; (e) doğal radyonüklidleri içeren doğal madde ve minerallerin … onların radyoaktif yoğunluğu ’de belirten veya ’den ’ye kadar maddelere göre hesaplanmış değerin 10 katını geçmiyor ise; (f) Yüzeyinde, ’de belirtilen kontaminasyon tanımındaki limitleri aşmayan miktarlarda radyoaktif madde bulunan, radyoaktif olmayan nesnelerin (katı cisimlerin) taşınmasında.

29 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
Sınırlı miktarda radyoaktif madde içeren, alet, ürün ve ’de tanımlanan boş ambalajlardan oluşan, ’de belirtilen istisnai ambalajlar, 5’ten 7’ye kadarki kısımlarda bulunanlar sadece aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır: (a) , , , , , ve CV33 (3.1), (5.1)’den (5.4)’e kadar ve (6) (b) 6.4.4’teki istisnai ambalajlar ile ilgili Radyoaktif madde, sınıf 7’den farklı bir sınıfta sınıflandırmak gerekir ise (talimat 290, 369 bölüm 3.3), bu durumda o sınıfın şartları belirleyicidir, (a) ve (b)’deki şartlar ise ilaveten uygulanır.

30 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
İstisnai ambalajlar – dış ambalajların işaretlenmesi IBC ve tanklar da dahil olmak üzere radyoaktif maddelerin taşınması için kullanılan ambalajlar; beta, gamma ve düşük seviyeli alfa ışınları yayanlar 0,4 Bq/cm2‘den daha düşük seviyeye kadar; diğer alfa ışınları yayanlar 0,04 Bq/cm2‘den daha düşük seviyeye kadar radyasyon seviyesi düşürülmediği sürece, diğer maddelerin depolanması veya taşınması için kullanılmamalıdır ve – tip, taşıma, ambalaj onay belgeleri İstisnai ambalaj... Aşağıdaki şekilde işaretlenmelidir…: (a) UN harflerinden sonra UN numarası; (b) gönderen, alıcı veya ikisinin de bilgileri ve (c) 50 kg aşıyor ise, azami brüt ağırlığı Taşıma belgesinde; UN harflerinden sonra UN numarası , gönderen ve alıcının ismi ve adresi yazılmalıdır. Evraklarla ilgili, 5.4’te belirtilen şartlar uygulanmaz – yön okları

31 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
İstisnai ambalajlar CV33: (3.1) Ambalajlar güvenli bir şekilde istiflenmelidir. (5.1) ve (5.2)…ambalajın hasar görmesi veya sızdırmazlığının bozulması…, (5.3) Radyoaktif maddelerin taşınması için sürekli kullanılan araçlar, radyoaktif kontaminasyon seviyesinin tespit edilmesi amacıyla periyodik olarak kontrol edilmelidir. (5.4) Madde (5.5 – münhasır kullanım)’te belirtilen istisna haricinde her araç, teçhizat veya diğer aksam ve parçalar; radyoaktif maddelerin taşınması sırasında ’de belirtilen sınır değerlerin üstünde bir radyoaktif kontaminasyon seviyesine çıktıysa veya yüzeydeki radyoaktivite seviyesi 5mSv/saat’ten yüksek ise, radyoaktif kontaminasyonundan arındırılmalıdır. (6)…gönderi alıcıya ulaştırılamıyor ise…

32 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
madde SINIF Ambalajlama grubu Baskın/ana tehlike Tehlike yoğunluğu Sınıflandırma kodu İlave tehlike „Ambalajlama grubu” Nesnelere ambalajlama grubu atanmamaktadır Ambalajlamaların dayanıklılığı, ilgili ambalajlama talimatında belirtilmiştir.

33 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
TEHLİKE SINIFI 2 Gazlar Sınıf 2 1. Sıkıştırılmış gaz: tk ≤ -50ºC; 2. Sıvılaştırılmış gaz: yüksek basınçlı: -50ºC > tk ≤+65ºC düşük basınçla: tk >+65ºC; 3. Soğutularak sıvılaştırılmış gaz: düşük sıcaklık nedeniyle kısmen sıvı halde; 4. Çözülmüş gaz: sıvı çözeltici içinde; 5. Aerosol kaplar ve kaz içeren küçük kaplar; 6. Basınçlı gaz içeren diğer nesneler; 7. Özel şartlar gerektiren, sıkıştırılmamış gazlar (gaz numuneleri).   8. Basınç altındaki kimyasallar. 9. Gözenekli katı maddenin içinde taşıması için paketleme sırasında adsorbe edilmiş gaz. t=200 C’de basınç <101.3kPa, t=500 C’de ise basınç <300 kPa A,     O,     F,     T,     TF,   TC,   TO,   TAC, TOC A, O,  F,  T,  C,  CO, FC, TF, TC, TO, TAC, TOC 

34 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
SINIF 3 I tkaynama başlangıç ≤ 35°C II tparlama< 23°C sıvı, alevlenir, viskoz tparlama< 23°C (şarta uygun olan) III 23°C ≤ tparlama ≤ 60°C sıvı, alevlenir, viskoz 23°C ≤ tparlama ≤ 60°C (şarta uygun olan) ADR DEĞİL

35 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
Sıvı, alevlenir, viskoz maddeler (boya, emaye, vernik, yapışkan ve benzerleri) tparlama< 23°C, aşağıdaki şartlarda III AG’ye sayılabilir: tabloya göre viskozite ve sıcaklık ayrılan inceltici katmanın yüksekliği < %3 ne karışım ne de ayrılan incelticilerden hiç biri, sınıf 6.1 veya 8’in kriterlerine uygun değildir hacmi ≤ 450 litre olan kaplara paketlenmiştir

36 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
Aşağıdaki sıvı, viskoz maddeler: Sıvı, alevlenir, viskoz maddeler 23°C ≤ tparlama ≤ 60°C zehirleyici, aşındırıcı ve çevreye zararlı olmayan kuru maddede azot oranı %12,6’dan yüksek olmayan nitroselülözü %20’den fazla içermeyenler hacmi 450 litreden büyük olmayan kaplara paketlenmiş olanlar aşağıdaki durumlarda ADR şartlarına tabi değildir: incelticiyi ayırma testinde, ayrılan inceltici katmanının yüksekliği tüm yüksekliğin %3’ünden daha az ise ve ISO 2431:1993 standardına göre; 23°C sıcaklıkta, çapı 6 mm olan akıtma ağızlı akıtma kabından maddenin akma süresi: (a) 60 saniyeden kısa değil ise veya (b) 40 saniyeden kısa değil ise ve sınıf 3 maddelerin içerdiği oran %60’tan fazla değil ise.

37 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
Sınıf 3 kriterlerine uygun olan alevlenir ve zehirleyici sıvılar Aşağıdakilere göre sınıf 6.1 maddeleridir: Herhangi bir parlama sıcaklığı – solunum yoluyla çok zehirleyici - doğru taşıma adında: „solunum yoluyla zehirleyici” ibaresi var ise veya sütun 6’da 354 yazıldı ise Parlama sıcaklığı ≥ 23 0C - zehirleyici Parlama sıcaklığı ≥ 23 0C – az zehirleyici pestisitler bile

38 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
TEHLİKE SINIFI yükseltgen Katı madde – madde/selüloz kütlesi oranı 4:1 veya 1:1 olan test edilen numunedeki madde alevlenir veya ortalama yanma hızı, potasyum bromyan/selüloz kütlesi oranı 3:7 olan karışımın yanma hızına eşit veya daha kısa, veya ortalama yanma hızı ≥ kalsiyum peroksit ve selüloz kütlesi oranı 1:2 olan karışımın yanma hızından

39 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
SINIF 5.1 Yükseltgen katılar test 0.3 I malzeme - selüloz kütlesel oranı 4:1 veya 1:1 olan numunenin ortalama yanma hızı, kalsiyum peroksit ve selulozun 3:1 kütlesel oranda karışımının ortalama yanma hızından yüksek ise II malzeme - selüloz kütlesel oranı 4:1 veya 1:1 olan numunenin ortalama yanma hızı, kalsiyum peroksit ve selülözün 1:1 kütlesel oranda karışımının ortalama yanma hızına eşit veya daha yüksek ise III malzeme - selüloz kütlesel oranı 4:1 veya 1:1 olan numunenin ortalama yanma hızı, kalsiyum peroksit ve selülözün 1:2 kütlesel oranda karışımının ortalama yanma hızına eşit veya daha yüksek ise

40 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler boş atık ambalajlamalar
İmha, geri dönüşüm veya yapıldığı malzemeye kazandırılması için ve - yenileme, tamirat, normal bakım, modernizasyon veya tekrar kullanım dışındaki farklı bir sebeple boş, temizlenmemiş ambalajların taşınmasında (büyük ambalajlar, IBC’ler ve onların parçaları da dahil) UN olarak sınıflandırılabilir.

41 UN 3509 taşıma şartları özel hüküm 663 - Tablo A, sütun 6
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler boş temizlenmemiş atık ambalajlamalar ADR 2015 2017 UN 3509 taşıma şartları özel hüküm Tablo A, sütun 6 ambalajlamalar ve onların parçaları, taşıma için sevk edildiğinde o dereceye kadar boşaltılmış olmalıdır ki, içindeki tehlikeli madde kalıntıları sadece: sınıf 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8, 9 maddeleri şeklinde olabilir ve aşağıdakiler hariçtir: I AG Tablo A, sütun 7a’da „0” bulunanlar sınıf 3 ve 4.1 duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar kendiliğinden reaksiyona girenler sınıf 4.1 radiyoaktif asbest, poliklorlu difenil ve poliklorinlenmiş di- ve trifenil Sınıf 5.1 tehlikesi mevcut ise, diğer atık ambalajlamalarla birlikte paketlenmemeli ve yüklenmemelidir.

42 UN 3509 taşıma şartları - Talimat P003 Hüküm RR9
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler boş temizlenmemiş atık ambalajlamalar ADR 2015 2017 UN 3509 taşıma şartları - Talimat P003 Hüküm RR9 6.1.4 veya konstrüksiyon şartlarına uygun olan ambalajlar, testsiz ve sertifikasyonsuz sızdırmaz, delinmeye dirençli döşeme veya çuvallar büyük, elastik ambalajlamalar – kalıntı sadece, taşıma sırasında sıvı hale geçemeyen katılardan ibaret ise sıvı kalıntılar – sadece absorbe malzemeli sert ambalajlamalar taşımadan önce ambalajlamaların kontrolü (hasarlı ambalajlamaları eleyen) sınıf 5.1 kalıntıları – ahşap ve diğer yanıcı maddeler ile temassız LP02 talimatında yeni hüküm LL1

43 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler boş temizlenmemiş atık ambalajlamalar
UN 3509 taşıma şartları TAŞIMA BELGESİ Doğru sevkiyat adı – „... ATIKLARI İÇERİR” ibaresi ve tehlike sınıf numaraları (sınıf no.’ya göre sıralanır) ile tamamlanır. tehlikeli maddelerin toplam miktarının belirtilmesine gerek yoktur „UN 3509 BOŞ TEMİZLENMEMİŞ ATIK AMBALAJLAMALAR (3, 4.1, 6.1`in ATIKLARI İÇERİR), 9”

44 UN 3509 - BK2 konteynerlerde taşıma şartları
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler boş temizlenmemiş atık ambalajlamalar ADR 2015 2017 UN BK2 konteynerlerde taşıma şartları sadece kapalı BK2 konteynerler kullanılabilir sızdırmaz ve delinmeye karşı dirençli malzeme ile döşenmelidir taşıma sırasında çıkan sıvıların içinde tutulması sağlanmalıdır absorbe malzeme sınıf 5.1 tehlikesi – ahşap ve diğer yanan malzemelerle teması önlenmelidir

45 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Radyoaktif maddelerin sınıflandırılması UN numarasının belirlenmesi ( ve ’ü dikkate alınarak) İstisnai ambalaj UN 2908 – UN 2911 ve UN 3507 Aktivite seviyesi düşük olan maddeler (LSA – I’den LSA – III’e kadar) UN 2912, UN 3321, UN 3322, UN 3324, UN3325 Yüzeysel kirlenmiş nesneler (SCO-I, SCO-II) UN 2913, UN 3326 A tipi ambalajlar: UN 2915, UN 3327, UN 3332, UN 3333 B (U) tipi ambalajlar: UN 2916, UN 3328 B (M) tipi ambalajlar: UN 2917, UN 3329 C tipi ambalajlar UN 3323, UN 3330 özel şartlar UN 2919, UN 3331

46 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
Yeni 3.3 hükümler 367 boya benzeri madde 368 sınıf sınıf amonyum nitrat kondansatörler 373 radyasyon detektörleri 375 yeni muafiyet 583 hüküm değişikliği (LPG)

47 çizgi kalınlığı 1 mm’ye kadar inceltilebilir
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınırlı miktarda paketlenen maddeler ADR 2015 2017 ’den itibaren şart LQ miktar … l 1 Temmuz 2015 UN … UN … ve İşasret küçülttüğü zaman çizgi kalınlığı 1 mm’ye kadar inceltilebilir

48 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınırlı miktarda paketlenen maddeler
1 Temmuz 2015

49 ambalajların toplam brüt ağırlığı > 8 ton
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınırlı miktarda paketlenen maddeler ADR 2015 2017 1 Temmuz 2015 Taşıma ünitesi başına ambalajların toplam brüt ağırlığı > 8 ton

50 ambalajların toplam brüt ağırlığı > 8 ton
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınırlı miktarda paketlenen maddeler ADR 2015 2017 1 Temmuz 2015 Taşıma ünitesi başına ambalajların toplam brüt ağırlığı > 8 ton

51 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınırlı miktarda paketlenen maddeler
1 Temmuz 2015’ten itibaren sınırlı miktarda paketlenen maddeler: sürücü dışındaki diğer kişilerin eğitim zorunluluğu yükün yerleştirilmesi ve sabitlenmesi ile ilgili şartlar

52 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin yasal dayanağı
ADR 2015 2017 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin yasal dayanağı Konstrüksiyon yapısı bunu ögörmedikçe, ambalajlar üstüste istiflenmemelidir. Farklı konstrüksiyon tiplerine sahip olan ambalajlamalar birlikte yüklenecek ise istiflenme açısından uyumluluk kriterine dikkat edilmelidir. Gerektiğinde, diğer ambalajların altında bulunan ambalajlar için olası hasardan korunma amaçlı ayırıcı katmanlar kullanılmalıdır. 31H1/Y/09 99/PL /BA76/2340/1300 Sembol üzerindeki rakam, konstrüksiyon tipi testinde uygulanan yük değerinin bölü 1,8 değerini geçemez. 2340 – yük (kg) istifleme testleri 1300 – IBC’nin azami brüt ağırlığı(kg) ’den sonra imal, revize veya tamir edilmiş IBC’ler

53 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin yasal dayanağı
ADR 2015 2017 7.5.11 CV9: Ambalajlar atılmamalı ve darbelere maruz bırakılmamalıdır. Kaplar, aracın veya konteynerin içinde öyle istiflenmelidir ki, devrilme veya düşmeye mahal verilmemelidir. CV10: Silindirler araç veya konteyner boyunca aksa paralel veya dik şekilde yerleştirilmelidir; ancak ön duvarın dibindeki silindirler bu aksa dik şekilde yerleştirilmelidir. Kısa boylu ve geniş çaplı (30 cm ve fazla) silindirler araç veya konteyner boyunca aksına paralel yerleştirilebilir, ancak onların baş kısımları aracın veya konteynerin içine doğru yönlendirilmelidir. Yeterince sabit durabilen veya devrilmeden etkili bir şekilde korunan düzenekte taşınan silindirler dik olarak yerleştirilebilir. Yatay konumda bulunan silindirler, uygun ve emin bir şekilde takozlanmalı, sabitlenmeli veya hareket etmeyecek şekilde koruma altına alınmalıdır. CV11: Kaplar her zaman, tasarlandığı pozisyonda yerleştirilmelidir ve diğer ambalajlar tarafından verilebilecek herhangi bir hasar vermekten korunmalıdır.

54 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin yasal dayanağı
ADR 2015 2017 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin yasal dayanağı Çift akslı ve 18 tonluk kamyonun yük dağılım şeması: 13,6 m uzunluktaki römorkun yük dağılım şeması:

55 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin ve sabitlenmesinin yasal dayanağı
ADR 2015 2017 Gerektiğinde araç veya konteyner, tehlikeli maddelerin sabitlenmesini kolaylaştıran elemanlarla donatılmalıdır…. Tehlikeli madde içeren ambalajlar veya ambalajsız tehlikeli nesneler, uygun aletler (örn. sabitlenme kemerleri, kaydırılabilir duvar veya hareketli bölme gibi) kullanılarak, taşıma sırasında ambalajların konumunun değişmesine veya hasar görmesine sebep olacak şekilde aracın veya konteynerin içinde hareket etmesine karşı sabitlenmelidir. Yük, EN :2010 no.lu standarda göre sabitlendi ise, bu maddede belirtilen şartları yerine getirmiş kabul edilir ’de belirtilen şartlar; konteyner, tank – konteyner, portatif tank ve ÇEGK’lerin yüklenme, yerleştirilme ve boşaltması için de uygulanır. .

56 Yüklerin yerleştirilmesi ve sabitlenmesi ile ilgili bilginin kaynağı
ADR 2015 2017 Yüklerin yerleştirilmesi ve sabitlenmesi ile ilgili bilginin kaynağı EN Gergilerle sabitlenme kuvvetlerinin hesaplanması EN Gergili sabitlenme noktaları EN Kasa yapısının dayanıklılığı EN Plastik şeritli gergiler EN Zincirli gergiler EN Çelik halatlardan gergiler EN 283 Değişebilir kasalar EN Örtüler (brandalar)

57 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin ve sabitlenmesinin yasal dayanağı
ADR 2015 2017 … Ambalajın hareket etmesini engellemek için, aradaki tüm boşlukların ayırıcı tabakalar kullanılarak doldurulması veya ambalajlamaların bloke edilerek ya da sertleştirilerek önlem alınması gerekir. Şerit veya kemer şeklinde bağlama elemanları kullanıldığında, ambalajın deformasyonuna veya hasar görmesine sebep olabilecek fazla gerdirme uygulanmamalıdır. Tehlikeli maddeler diğer yüklerle birlikte taşındığında (örneğin ağır makine veya sandıklarla), araçta veya konteynerde bulunan tüm maddeler, tehlikeli maddelerin serbest kalmasını engelleyecek şekilde paketlenmeli veya sabitlenmelidir.

58 Yüklerin yerleştirilmesi ve sabitlenmesi ile ilgili bilginin kaynağı
ADR 2015 2017 Yüklerin yerleştirilmesi ve sabitlenmesi ile ilgili bilginin kaynağı Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesi ile ilgili bilgi, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan: "European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport" adlı belgede bulunmaktadır. Diğer el kitapları da ilgili makamlar ve endüstriyel organizasyon birimleri tarafından kullandırılmaktadır. Karayolları taşımacılığında yüklerin güvenli sabitlenmesi hakkındaki uluslararası talimatlar IRU_CIT-2014 Kombine taşıma işlemin in gerçekleştirilmesi durumunda diğer şartlar uygulanabilir: IMO/ILO/UN ECE yük birimlerin oluşturma talimatı (IMO/ILO/UN ECE, Guidelines for packing of cargo transport units) (CTU kodeksi).

59 Yüklerin sabitlenme sistemleri
ADR 2015 2017 Sabitlenme noktaları: Karşılıklı çift olarak Aracın aksı boyunca her 0,7-1,2 m’de bir Yan duvarlardan azami 0,25 m’de Dayanıklılık daN a.b.a.>12 ton ise, daN tavsiye edilir Gergiler: kalite miktar germe şekli

60 Araçların konstrüksiyonu – yan duvarın dayanıklılığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 FR= kapasitenin %30’ü FR2 = kapasitenin %6’sı FR1 = kapasitenin %24’ü Sadece blok eşik sabitlenme için FR = kapasitenin % 0

61 Araçların konstrüksiyonu – yan duvarın dayanıklılığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 Yan duvarlar, tüm yükseklik boyunca homojen dağıtılmış toplam yük kapasitenin %30’u kadar gücün karşılayacağı kuvvet uygulanarak testlere tabi tutulur Tasarlanan çapraz ivme 0,5 g’dir. Eğer sürtünme katsayısı en az 0,2 ise, Yan duvarlar, yük tarafından ortaya çıkartılan çapraz kuvvetlerin etkisine karşı koyacak şekilde yeterince dayanıklıdır. Dikkat: EN L’ye göre yapılmış, sadece örtülü (perde tipi) olan yan duvarlar sadace hava etkenlerine karşı muhafaza olarak kabul edilir. Not: Yan duvarların, yükü bloke edecek şekilde sabitlenerek kullanılmasında önemli olan, çıtaların tipi ve sayısının test onay belgesindekine uygun olmasıdır. Çıtalar; yükün ağırlığının yan duvarların taşıyıcı elemanlarına, kirişlere, tavan destek elemanına ve zemine dağıtılacağı şekilde yerleştirilmelidir.

62 ADR 2015 2017 Araçların konstrüksiyonu – ön ve arka duvarların dayanıklılığı EN L FR = kapasitenin %40’ı azami 5000 daN FR = kapasitenin %25’i azami 3100 daN

63 Araçların konstrüksiyonu – ön ve arka duvarların dayanıklılığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 Ön duvarlar, araç kapasitesinin %40’ına kadar eşit kuvvetin etkisine karşı koyacak şekilde dayanıklıdır. Yük kapasitesi 12,5 tondan büyük araçlar için dayanıklılık şartı daN ile sınırlıdır. Bu limitle ilgili olarak aşağıdaki tabloda, farklı sürtünme katsayısı için, dayanıklılığı daN ile sınırlandırılmış, ön duvara dayanıp bloke edilerek sabitlenebilecek yüklerin ağırlığı verilmiştir. Yükün ağırlığı, tabloda verilen ilgili değerden büyük ise, sabitlenme ile ilgili ilave tedbirler gerekiyor demektir. Taşıma ünitesinin ön duvarının herhangi bir dayanıklılığı yok ise veya yük, ön duvara kuvvetli dayandırılmadı ise, yükün tümü öne doğru kaymasına karşı sabitlenmelidir, örn. kemerlerle.

64 Araçların konstrüksiyonu – ön duvarın dayanıklılığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 Araçların konstrüksiyonu – ön duvarın dayanıklılığı EN L Współczynnik tarcia μ Öne doğru hareket etmesini önlemek için, ön duvara yaslanılarak bloke edilebilen yükün ağırlığı (ton olarak) 0,15 7,8 0,20 8,4 0,25 9,2 0,30 10,1 0,35 11,3 0,40 12,7 0,45 14,5 0,50 16,9 0,55 20,3 0,60 25,4

65 Araçların konstrüksiyonu – arka duvarın dayanıklılığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 Arka duvarlar, araç kapasitesinin %25’ine kadar eşit kuvvetin etkisine karşı koyacak şekilde dayanıklıdır. Yük kapasitesi 12,5 tondan büyük araçlar için dayanıklılık şartı daN ile sınırlıdır. Bu limitle ilgili olarak aşağıdaki tabloda, farklı sürtünme katsayısı için, dayanıklılığı daN ile sınırlandırılmış, arka duvara dayanıp bloke edilerek sabitlenebilecek yüklerin ağırlığı verilmiştir. Yükün ağırlığı, tabloda verilen ilgili değerden büyük ise, sabitlenme ile ilgili ilave tedbirler gerekiyor demektir. Taşıma ünitesinin arka duvarının herhangi bir dayanıklılığı yok ise veya yük, arka duvara kuvvetli dayandırılmadı ise, yükün tümü arkaya doğru kaymasına karşı sabitlenmelidir, örn. kemerlerle.

66 Araçların konstrüksiyonu – arka duvarın dayanıklılığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 Araçların konstrüksiyonu – arka duvarın dayanıklılığı EN L Współczynnik tarcia μ Arka doğru hareket etmesini önlemek için, arka duvara yaslanılarak bloke edilebilen yükün ağırlığı (ton olarak) 0,15 9,0 0,20 10,5 0,25 12,6 0,30 15,8 0,35 21 0,40 31,6

67 Araçların konstrüksiyonu – yan duvarın dayanıklılığı EN 12642 XL
ADR 2015 2017 FR= kapasitenin %40’ı FR= kapasitenin %40’ı FR= kapasitenin %40’ı

68 Araçların konstrüksiyonu – yan duvarın dayanıklılığı EN 12642 XL
ADR 2015 2017 Yan duvarlar, yüksekliğinin en az %75’i kadar boyunca homojen dağıtılmış toplam yük kapasitenin %40’ı kadar gücün karşılayacağı kuvveti uygulayarak testlere tabi tutulur Tasarlanan çapraz ivme 0,5 g’dir. Eğer sürtünme katsayısı en az 0,1 ise, Yan duvarlar, yük tarafından ortaya çıkartılan çapraz kuvvetlerin etkisine karşı koyacak kadar yeterince dayanıklıdır. Not: Yan duvarlar, yükün bloke edilmesi şekilde sabitlenmesi için kullanıldığıda önemli olan, çıtaların tipi ve sayısı test onay belgesindekine uygun olmasıdır. Çıtalar; yükün ağırlığı yan duvarların taşıyıcı elemanlara, kirişlere, tavan destek elemanına ve zemine dağıtılacak şekilde yerleştirilmelidir.

69 ADR 2015 2017 Araçların konstrüksiyonu – ön ve arka duvarların dayanıklılığı EN XL FR = kapasitenin %50’si FR = kapasitenin %30’ü

70 Araçların konstrüksiyonu – ön duvarın dayanıklılığı EN 12642 XL
ADR 2015 2017 Ön duvar, yük kapasitesinin %50’sine tekabul eden kuvvetin etkisine karşı koyabilmektedir. Öne doğru hareket sırasında hesaplanan ivme 0,8 g’dir. Bu durumda, sürtünme katsayısı en az 0,3 ise ön duvar, azami yükün öne doğru etki eden kuvvetlerine karşı koyabilmesi için yeterince dayanıklıdır.

71 Araçların konstrüksiyonu – arka duvarın dayanıklılığı EN 12642 XL
ADR 2015 2017 Arka duvar, yük kapasitesinin %30’una tekabül eden kuvvetin etkisine karşı koyabilmektedir. Arkaya doğru hareket sırasında hesaplanan ivme 0,5 g’dır. Bu durumda, sürtünme katsayısı en az 0,2 ise arka duvar, azami yükün arkaya doğru etki eden kuvvetlerine karşı koyabilmesi için yeterince dayanıklıdır.

72 Bloke edilerek sabitlenme
ADR 2015 2017 Yük bölümünün zeminindeki çıkıntılar, yükün platformda kaymasının önlenmesi açısından oldukça kullanışlıdır. EN 12642:2006’ya göre. Çıkıntıların yüksekliği asgari 15 mm olmalıdır ve Yük kapasitesinin 0,4’üne kadar dayanıklı olmalıdır.

73 Kemerler – şartlar ADR 2015 2017 Kemer işaretlenme unsurları
Kemerin kullanılamaz olduğunun göstergeleri LC – sabitleme kapasitesi (LC ≥ 5kN [kN]; LC <5 kN [daN]) Yırtılma, kesilme, taşıyıcı liflerin kırılması, ısınmadan dolayı deformasyon, paslanma izleri, düğümleme, kimyasallarla temas, tanıtıcı etiketin bulunmaması. LG – uzunluk [m] SHF – nominal el kuvveti STF – nominal germe kuvveti [daN] „Asmak değil, sabitlenmek içindir” yazısı Kemer malzemesi – sentetik lifler Üretici veya tedarikçi ismi veya logosu Üretici veya tedarikçi kodu EN

74 Kemerler – yanlış bağlama
ADR 2015 2017 Kemerler – yanlış bağlama

75 Sentetik liflerden kemerler
ADR 2015 2017 Kemerler – şartlar Sentetik liflerden kemerler -40 °C’den 80 °C’ye kadar Polipropilen (PP) kahve rengi Asit ve bazlara dayanıklı Tinerlere dayanıklı değil -40 °C’den 100 °C’ye kadar Poliamit (PA) yeşil Bazlara dayanıklı Asitlere ve neme dayanıklı değil -40 °C’den 100 °C’ye kadar Poliyester (PES) mavi Asitlere dayanıklı Bazlara ve neme dayanıklı değil Kemerin esnekliği %7’ye kadardır, zincirin ise %1’e kadardır. Yükün aynı yöne doğru sabitlenmesi için hem kemer hem de zincir kullanılamaz.

76 Kemer sayısının tespiti – eylemsizlik kuvvetleri
ADR 2015 2017 Kemer sayısının tespiti – eylemsizlik kuvvetleri

77 Feylemsizlik = -m x aaracın
ADR 2015 2017 Kemer sayısının tespiti – eylemsizlik kuvvetleri eylemsizlik sistemleri Feylemsizlik = -m x aaracın

78 Kemer sayısının tespiti – eylemsizlik kuvvetleri
ADR 2015 2017 Yük sabitleme sisteminin dayanması gereken: yük ağırlığının 0,8’i kadar – öne doğru yük ağırlığının 0,5’i kadar – yanlara ve arkaya doğru Yük ağırlığının 0,6’sı kadar – yana doğru, yükün devrilme riski var ise

79 Sürtünmeli sabitleme (üstten kemer) – kuvvetler denklemi
ADR 2015 2017 Sürtünmeli sabitleme (üstten kemer) – kuvvetler denklemi β

80 Sürtünmeli sabitleme (üstten kemer) – kuvvetler denklemi
ADR 2015 2017 Sürtünmeli sabitleme (üstten kemer) – kuvvetler denklemi ve: mg – yük ağırlığı µ - sürtünme katsayısı n – kemer sayısı STF x sinβ – kemer germe kuvvetinin dikey bileşeni Cxyz - ivme katsayısı (0,8 – x ekseni yönünde, 0,5 - y ekseni yönünde, 1 - z ekseni yönünde) fs (1,25) – kemer germe kuvvetlerinin eşitsiz dağılımının belirsizliğinden kaynaklanan güvenlik katsayısı

81 Kemer sayısı veya yük ağırlığının tespiti
ADR 2015 2017

82 Yükleme birimlerinin oluşturulması hakkındaki IMO/ILO/UN ECE el kitabı
ADR 2015 2017 Yükleme birimlerinin oluşturulması hakkındaki IMO/ILO/UN ECE el kitabı LC 1600 veya STF 400 daN, farklı karakteristiklere sahip olan ekipmanlar kullanıldığında, kayma ve eğilme ile ilgili tablolardaki rakamları uygun katsayılarla çarpmak gerekir. Örn. STF / 400 veya LC / 1600

83 Sürtünmeli sabitlenme (üstten kemer) – kuvvetler denklemi
Doğrudan sabitlenem Tabloya göre kemer sayısı Gergili sabitlenme Kemer sayısı x 2 Doğrudan / gergili sabitlenme β Diğer sabitlenme metodu

84 Kemer sayısı veya yük ağırlığının tespiti
ADR 2015 2017 Sandık, iki tane üstten kavrayan kemer ve hareket yönüne doğru bir adet gergili sabitleme ile güven altına alınmıştır. Sabitleme değeri LC daN, ön germe ise 500 daN’dır. Üstten kavrayan kemerler: Kemerler ve platform arasındaki dikey sabitleme açısı α ≈ 55° Gergili sabitlenme: Gergi ve platform arasındaki dikey sabitleme açısı α ≈ 39°, gergi ve aracın uzunlamasına aksın arasındaki yatay açı β ≈ 35° Ahşap tahta sandık ve yük bölümün kontrplaktan zeminin arasındaki sürtünme katsayısı μ 0,45’tir.

85 Yük ağırlığının tespiti
ADR 2015 2017 m = yük ağırlığı n = 1; gergili sabitleme sayısı FR = LC = 2000 daN = 20 kN μ = 0,45; sürtünme katsayısı fμ = 0,75; güvenlik katsayısı α = 39°; sabitlenmenin dikey açısı β = 35°; sabitlenmenin yatay açısı yanlara: 13,7 ton öne: 1,7 + 7,5 = 9,2 ton arkaya: 13,7 ton

86 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
TANKLARIN DOLUM ORANI çok zehirleyici veya çok aşındırıcı çevreye zararlı/DEĞİL H tankı alevlenir çevreye zararlı ilave tehlike yoktur H olmayan tank alevlenir ve az zehirleyici veya az aşındırıcı çevreye zararlı/DEĞİL H tankı zehirleyici veya aşındırıcı çevreye zararlı/DEĞİL H olmayan tank t F   sıvının dolum sırasında ortalama sıcaklığı d15 ve d sıvı maddenin 15°C ve 50°C sıcaklıktaki yoğunluğu.

87 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
TANKLARIN DOLUM ORANI API-ASTM-IP API STD 2540 Amerika Petrol Enstitüsü (ABD) ASTM D 1250 Amerika Malzeme Test Derneği (ABD) IP Petrol Enstitüsü (Birleşik Krallık) Tablo 53 B tx sıcaklıkta ölçülen yoğunluğun t=150C sıcaklıktaki yoğunluğa göre yoğunluk düzeltilmesi [kg/m3] d15 ve d sıvı maddenin 15°C ve 50°C sıcaklıktaki yoğunluğu

88 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler TANKLARIN DOLUM ORANI
1. 220C sıcaklıkta d = 709 kg/m3 yoğunluk değeri verilmiştir 2. Üst sağ köşede, 709 değerinin bulunduğu dilim arıyoruz 3. Üstten ilk satırda 709 rakamını buluyoruz Sonuç d15 = 715,4 kg/m başlıklı sütunün, 22 0C temsil eden satırın kesiştiği noktadadır

89 d 27' d27" ADR 2015 2017 d15‘ d15"

90 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
TANKLARIN DOLUM ORANI d50 = d50" – { (d15" - d15) : [ (d15" - d15‘) : (d50" – d50' ) ] } ve: d50 sıvının 500 C sıcaklıktaki yoğunluk d15 sıvının 150 C sıcaklıktaki yoğunluk d15‘ en yakın yoğunluk < d15 tablo 53 B ‘den bilinen d50' için alınan d15" en yakın yoğunluk > d15 tablo 53 B ‘den bilinen d50‘’ için alınan d50‘ tablo 53 B ‘te bulunan en yakın yoğunluk < d50 d15‘‘e uygun yoğunluk değeri d50" tablo 53 B ‘te bulunan en yakın yoğunluk > d50 d15" ‘e uygun yoğunluk değeri d15 tam değerinin tabloda bulunmadığında d50’nin hesaplaması

91 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
TANKLARIN DOLUM ORANI Çok hazneli tanklarda, her haznenin kapasitesinden sonra – haznelerin hacmi dalgakıranlar ile ≤ 7500 l kısımlara bölündü ise - „S” sembolu Tank haznelerin hacmi dalgakıranlar ile ≤ 7500 l kısımlara 1 Ocak 2009’ dan önce bölündü ise, bir sonraki periyodik muayeneye kadar (6 yıl/5 yıl) S sembolu tankın hacminden sonra yazılması zorunlu değildir.

92 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
TANKLARIN KULLANIMI Sınıf 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ve 9 maddelerini içeren atıklar, atıkların taşınması için yapılmış ve bölüm 6.10’da belirtilen şartlara uygun olan ve bu maddelerin tanklarda taşınması ... bölüm 4.3’te belirtilen şartlara uygun ise - vakumlu dolum yapılan tanklarda taşınabilir. L4BH tank koduna veya ’de verilen tank hiyerarşisine göre onun yerine kullanılabilir diğer tank koduna uygun olan maddeleri içeren atıklar, tank kodunun üçüncü hanesinde „A” veya „B” harfi ile işaretlenmiş, vakumlu dolum yapan tanklarla tasşıması yapılabilir... – madde atık olmayan maddelere de uygulanır

93 ADR 2015 – 2017 Tank hiyerarşisi ADR 2015 2017 S (stałe) → L (ciecze)
C*BN C*BH C*CN C*CH C*DN C*DH P*BN P*BH P*CN P*CH P*DN P*DH R*BN R*CN R*DN C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH C#BH, C#CH, C#DH C#CN, C#DN, C#CH, C#DH C#CH, C#DH C#DN, C#DH C#DH P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH P#BH, P#CH, P#DH P#CN, P#DN, P#CH, P#DH P#CH, P#DH P#DN, P#DH P#DH R#BN, R#CN, R#DN R#CN, R#DN R#DN S (stałe) → L (ciecze) G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 barów A → B → C → D V → F → N → H

94 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler tankların kullanımı
Özel Hüküm 664 – sütun 6, tablo A katkı maddelerinin dozlanma tertibatı Sabit , ayrılabilir tanklar, aşağıdakilerin taşınması için: UN 1202, UN 1203, UN 3475, UN 1268, UN 1863 Katkı maddeleri: UN1202, UN1993 GPIII, UN 3082, ADR’li olmayan maddeler Dozlama tertibatı, donanımın bir parçasıdır: boru bağlantıları, hortumlar, kapanma tertibatları, pompalar, dozlama tertibatları – tankın boşaltma tertibatıyla sabit bir şekilde bağlantılıdır İçerdiği kaplar: Tankın (tank haznesinin) entegre parçası olarak – şartlar 6.8 veya dış kısmına sabit olarak monte edilmiştir – sadece aşağıdaki şartlar: Yeterli duvar kalınlığına sahip metalden yapılmış Kabın azami hacmi 400 l Dozlama tertibatının muayenesi: dış durumunun kontrolü ve sızdırmazlık testi (0,2 bar) Dozlama tertibatları, ambalajlarla bağlantı elemanlarla donatılmış olabilir – bu durumda ambalaj, dozlama tertibatının bir parçası sayılmaz: Metalden yapılmış ve 6.1’deki ilgili konstrüksiyon şartlarına (ve diğerlerine) uygundur Araç ekibi üyesi için ambalajı açma yasağı uygulanmaz Ambalajın bağlanması sadece tankın boşaltılması sırasında mümkündür Taşıma sırasında kapaklar ve bağlantılar sızdırmaz bir şekilde kapalı olmalıdır

95 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler tankların kullanımı
Özel Hüküm 664 – sütun 6, tablo A katkı maddelerinin dozlanma tertibatı Sabit , ayrılabilir tanklar Dozlama tertibatı, orjinal tank tip onay belgesinin kapsamında değildir – : Tankın ek muayene ve onayı sadece dozlama tertibatı ile sınırlıdır Dozlama tertibatı için onay belgesini ilgili makam düzenler Bu onay belgesinin kopyası, tank dokümantasyonunun bir parçasıdır TAŞIMA EVRAKI … katkı maddesi ile ilgili ek bilgi „Özel Hüküm 664’e göre taşıma" Dozlama tertibatının ve içinde katkı maddelerin bulunması, levha, etiket ve işaretlerle tankın işaretlenmesini etkilemez

96 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler tankların kullanımı
Özel Hüküm 664 – sütun 6, tablo A katkı maddelerinin dozlanma tertibatı Sabit , ayrılabilir tanklar, aşağıdakilerin taşıması için: UN 1202, UN 1203, UN 3475, UN 1268, UN 1863 İç mevzuata uygun olarak 1 Temmuz 2015 tarihinden önce tasarlanıp yapılmış, ancak özel hüküm 664’teki şartlara uygun olmayan katkı maddelerinin dozlanma tertibatları, tarihinden sonra yapılacak olan ara veya periyodik muayeneye kadar kullanılabilir. Bu süre geçtikten sonra bu tanklar sadece, ilgili makamların müsade ettikleri ülkelerin sınırları içerisinde kullanılabilir.

97 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
„DIŞ AMBALAJ” yazısı – harf yüksekliği asgari 12 mm – ’den itibaren gerekir Yön okları… - iki karşılıklı yanda: ’e göre işaretlenmesi gereken ancak işaretlenmenin gözükmediği ambalajlar, (ii) ’ye göre işaretlenmesi gerekmeyen, sıvı maddeleri içeren ambalajların içinde bulunduğu dış ambalajlar – kapakların gözüktüğü durumlar hariç UN 1202 DIŞ AMBALAJ

98 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Kategoriye sınıflandırılmış olan ambalajlar, dış ambalajlar, konteynerler kategori I-BEYAZ Radyasyon seviyesi 0,005 mSv/h’ye kadar TI -0 kategori II-SARI Radyasyon seviyesi 0,005’ten 0,5 mSv/h’ye kadar TI 0’dan 1’e kadar Munhasır kullanım için - Konteynerler hariç kategori III-SARI Radyasyon seviyesi 0,5’ten 2 mSv/h’ye kadar (10 mSv/h) TI 1’den 10’a kadar veya > 10

99 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
İSTİSNAİ AMBALAJLAR SINIF 7 TAŞIMA EVRAKI 5.4 şartları aranmaz, aşağıdakiler hariç: UN … gönderen ve alıcının ismi ve adresi her tip onay belgesinin tanımlanma işareti onay belgesinin tanımlanma işareti konteyner paketleme sertifikası Taşıma evraklarının kopyaları 3 ay boyunca muhafaza edilir

100 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Eğer araç, konteyner, ÇEGK, tank konteyner, portatif tank için aynı zamanda 7D ve 7A, 7B, 7C etiketleri gerekiyor ise sadece 7A, 7B, veya 7C kullanılabilir

101 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler turuncu levhalar ile ilgili şartlar
Turuncu levhalar fosforlu /yansımalı/ özelliğe sahip olmalı, genişliği 40 cm ve yüksekliği 30 cm olmalıdır; siyah renkli ve 15 mm kalınlığında çerçeve ile çevrilmelidir. İmalatta kullanılan malzemeler hava etkenlerine dayanıklı olmalıdır işaretlemenin kalıcı olması gerekir. Levha, sabitleştirildiği yerde 15 dakika yangına dayanmalıdır. Araç ne konumda olursa olsun, levha sabitlendiği yerde kalmalıdır. Ortadan da yatay , 15 mm kalınlığında siyah çizgi geçebilir. Aracın büyüklüğü veya konstrüksiyon özelliklerinden dolayı bu ebatlarda turuncu levhalar için alan yeterli değil ise; genişlik 300 mm’ye, yükseklik 120 mm’ye, siyah kenarların kalınlığı ise 10 mm’ye küçültülebilir. Aracın ön ve arkasındaki turuncu levhaların ebatları farklı olabilir (yukarıdaki şartlar dikkate alındığında)

102 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Tankerler Tank-konteynerler Portatif tanklar Özel araçlar Özel konteynerler Özel donatılmış araç ve konteynerler; En az 1000C sıcaklıkta sıvı halde veya En az 2400C sıcaklıkta katı halde taşınan veya sevk edilen maddeler içerdiğinde, bu işaret: Aracın iki yanında ve arkasında, Konteyner, tank-konteyner ve portatif tanklarda ise iki yanında, önde ve arkasında olmalıdır

103 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sürücü için talimatlar
ve S1 Sigara içme yasağı elektronik sigara ve benzeri cihazları da kapsar Talimatın ilk sayfasında eklenen – …sigara… ‘dan sonra ”elektronik sigara ve benzeri cihazlar da kullanılmaz” Talimatın son sayfasında - çıkartılan: …yelek… „örneğin, standart EN 471’de belirtildiği gibi” …göz koruma… ”örneğin: gözlük" …kürek… ”dipnot" Örneğin: A1B1E1K1-P1 veya A2B2E2K2-P2 tipi gaz/toz entegre filtreli, EN 141 Avrupa standardındakinin benzeri." ’den itibaren gereklidir

104 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
8.5 - S1 Sınıf 1 madde veya nesneleri taşıyan araçların, yükleme veya boşaltma amacıyla umuma açık bir yerde park etmesi/beklemesi gerekirse, duran araçlar arasındaki en az 50 m’lik mesafe korunmalıdır. … bu mesafe, aynı taşıma ünitesine ait araçlara uygulanmaz.

105 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler tütsüleme işareti
Tütsüleme ikaz işareti dikdörtgen şeklinde olmalıdır, ebatlar: genişliği en az 300 mm 400 mm yüksekliği en az 250 mm 300 mm ’den itibaren şart

106 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler dökme halinde taşıma
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) ……. VV hukümleri yeni VC yeni AP hükümleri ADR - kısım 7 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

107 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler dökme halinde taşıma
VC hükümleri VC1 (örtülü araçlarda, konteynerlerde veya büyük konteynerlerde dökme halinde taşıma mümkündür) VC2 (kapalı araçlarda, konteynerlerde dökme halinde taşıma mümkündür) VV1 yerine (kapalı veya örtülü araçlarda, kapalı konteynerlerde, örtülü büyük konteynerlerde dökme halinde taşıma mümkündür) AP hükümleri Aşağıdaki konularla ilgili bilgi içerir: Kargo birimlerinin havalandırma şartı, Dolum ve boşaltma kapaklarının hermetik kapanması, Aracın kasası veya konteynerin imal edlmiş konuapılması gereken malzeme türü …

108 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler dökme halinde taşıma
Tablo A sütun 10 sütun 17 BK1 BK2 VC… AP… CSC TDT ONAYI

109 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler dökme halinde taşıma
Tehlikeli madde, araçlarda veya konteynerlerde ancak aşağıdaki şartlarda dökme halinde taşınabilir: Bu taşıma türü net bir şekilde BK kodlu veya Tablo A sütun (10)’daki diğer özel hükme göre ve ilgili şartlar yerine getirildi ise….; veya      Bu taşıma türü net bir şekilde VC kodlu veya Tablo A sütun (17)’deki diğer özel hükme göre ve ilgili şartlar yerine getirildi ise ve bu özel hükmün şartları ile bilrikte bölümündeki AP ilave hükümleri ve işbu bölümün şartları yerine getirildi ise...         

110 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler dökme halinde taşıma
taşıma olur sütun 17’de VC ve AP talimatı sütun 10 ‘da BK 1 veya BK 2 7.3.1 7.3.2 SINIFLAR:4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7, 8 6.11 Diğer CSC’ye uygun Yetkili makamın onayı ’ye uygun kayıt 7.3.1 genel şartlara uygun 7.3.3 (VC ve AP) özel şartlara

111 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler yangın söndürücüler
Yangın söndürücüler, kullanılmadıklarını gösteren mühür taşımalıdır. Ayrıca, ilgili makam tarafından kabul edilen standartla uygun olduklarına dair işaret ve en az bir sonraki muayene tarihi (ay, yıl olarak) veya azami kullanım süresini içeren bilgi yazılı olmalıdır. Yangın söndürücüler, ulusal mevzuata uygun zamanlarda periyodik muayeneye tabi olmalıdır. Yangın söndürücüler, taşıma ünitelerinde; araç ekibi tarafından kolay erişebilecekleri şekilde monte edilmelidir. Yangın söndürücülerin montaj şekli, hava etkenlerinden korunaklı ve emniyetli kullanımı sağlayacak şekilde olmalıdır. Taşıma sırasında, ’te belirtilen süreler geçirilmemelidir a.b.a. 3,5 t’a kadar – en az 4 kg a.b.a. 7,5 t’a kadar - en az 8 kg a.b.a 7,5 t’dan fazla - en az 12 kg

112 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler

113 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Sürekli elektrikle beslenmesi gereken devreler – standart IEC 60079 EN standardın genel şartlarının veya yerine EN 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, ya da standartların ilave şartlarının seçilerek uygulanmasına kabul edilir.

114 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Kısım 9 şartlarının uygulanması ile ilgili olarak, 1 Kasım 2014 tarihinden önce trafiğe tescil edilmiş ve Motorlu araçların tip onay belgesi için gereken teknik şartlara ve bu araç, treyler ve onların parça, takım ve aksamlarının genel güvenliği ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 13 Temmuz 2009 tarih ve 661/2009 sayılı Yöentmeliği ile yürürlükten kaldırılan direktiflere göre onay alan araçlar halen kullanılabilmektedir.

115 ADR 2013 – 2015 ADR 2013 2015 Özel ambalajlama talimatları (10)
Periyodik muayeneler v: (2) çok sefer doldurulabilir, UN 1011, 1075, 1965, 1969 veya numaralı madde için çelik, kaynaklı silindirlerw ait muayeneler arasındaki süre, işbu talimatın (12). maddesinde belirtilen şartlar yerine getirildi ise 15 yıla kadar uzatılabilir. va… (12)… 1.2 Silindirin sahibi, muayeneler arasındaki sürenin 15 yıla kadar uzatılması için ilgili makama başvuruda bulunmalıdır... 1.5 …İzin sahibine iletilmelidir. … Sahibi, silindirlerin 15 yıllık muayeneler arasındaki süre ile ilgili belgeleri, silindirlerin muayene süresinin geçerli olduğu zaman diliminde muhafaza etmelidir. 4. İşaretleme muayeneler arasındaki süresi 15 yıl olarak verilen silindirler ayrıca, bu maddeye göre belirgin ve okunaklı bir şekilde "P15Y" ibaresi ile işaretlenmelidir.

116 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 DİKKAT: Bu işaretleme, , numaralı maddelerde yer alan geçici şartlara tabi silindirler için uygulanmamalıdır. 31 Aralık 2010 tarihine kadar geçerli olan; alt bölüm no ’deki P 200 Ambalajlama Talimatı’nın Özel Hükmü (10) v, 1 Ocak 2015 tarihinden önce imaledilen silindirler için, Anlaşan Taraflarca uygulanabilir. Taşıma işlemi ile ilgisi olan ülkenin (ülkelerin) ilgili makamlarının, muayeneler arasındaki sürenin 15 yıla kadar uzatılmasına izin verdiği çelik, kaynaklı, çok kullanımlı, UN: 1011, 1075, 1965, 1969 veya gazlar için olan silindirlerin muayene işlemleri halen , 31 Aralık 2010 tarihine kadar geçerli olan; alt bölüm no ’deki P 200 Ambalajlama Talimatı’nın Özel Hükmü (10) v doğrultusunda yapılabilmektedir.

117 ADR 2009 Talimat P200 Özel ambalajlama talimatları
(10) Periyodik muayeneler v: çelik silindirlerin muayeneleri arasındaki süre 15 yıla kadar uzatılabilir: Muayene ve taşımanın gerçekleştirildiği ülkenin (ülkelerinin) ilgili makamının izni doğrultusunda; ve (b) İlgili makamın uygun gördüğü teknik standartlara veya „Çok kullanımlı, LPG için kaynaklı çelik silindirler – Periyodik uygunluk muayenesi” adlı EN 1440:1996 standardına göre.

118 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Alüminyum alışımlardan yapılmış silindir ve silindir takımlarının periyodik muayeneleri arasındaki süre 15 yıla kadar uzatılabilir – alt madde (13)’teki şartlar uygulandı ise. Bu istisna, AA6351 kodlu alüminyum alaşımdan yapılmış silindirler için uygulanmaz ua… va… EN ISO 15996:2005+A1:2007 standardına uygun tasarlanmış ve testlere tabi tutulmuş kalıntı basınç valfları ile donatılmış olan dikişsiz çelik silindirlerin (demetlerin)periyodik muayeneleri arasındaki süre 15 yıla kadar uzatılabilir – alt madde (13)’teki şartlar uygulandı ise.

119 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
P200 talimatının (13). maddesi 15 yıllık muayene süresinin şartları Muayene süresinin tahsis yetkisi sadece ilgili makamın nezdindedir 15 yılda bir muayene müsadesi için sahibi başvuruda bulunur 15 yıllık muayene süresi, UN işaretli silindirlere uygulanmaz Dolum merkezleri gereken kalite sisteminı sağlamaktadır Her dolumdan önce ilave prosedürler net ve okunaklı işaretleme "P15Y".

120 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Yeni şart UN sembolü ile sertifikalı silindir demetlerinin işaretlenmesi Tekli silindirler ’ye göre İşaretler : Sertifikasyon – üst gruptaki işaretler İşletim – orta gruptakiş işaretler İmalat – alt gruptaki işaretler İlaveten demet çerçevesinin ağırlığı İmalatçı ve işletim işaretleri belirli sırayla ’den önce imal edilmiş silindir demetleri, 1 Temmuz 2015’ten sonra yapılacak olan periyodik muayeneye kadar ADR 2011 versiyonuna göre işaretlenebilir. ’ten önce periyodik muayenesi yapılan silindir demetleri, 1 Temmuz 2015’ten sonra yapılacak olan periyodik muayeneye kadar yeni tip işaretleme kurallarına uygun olmayabilir.


"ADR 2015 – 2017 versiyonundaki değişiklikler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları