Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNKILAP TARİHİ. 1911 1912 1913 BU NED İ R? 1914 Birer ritmik sayma mı? 1915 HAYIR? 1916 Bu aralıksız 11 yıl savaşmış 1917 şanlı bir milletin kronolojisi…….

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNKILAP TARİHİ. 1911 1912 1913 BU NED İ R? 1914 Birer ritmik sayma mı? 1915 HAYIR? 1916 Bu aralıksız 11 yıl savaşmış 1917 şanlı bir milletin kronolojisi……."— Sunum transkripti:

1 İNKILAP TARİHİ

2 1911 1912 1913 BU NED İ R? 1914 Birer ritmik sayma mı? 1915 HAYIR? 1916 Bu aralıksız 11 yıl savaşmış 1917 şanlı bir milletin kronolojisi……. 1918 Dolayısıyla; 1919 Bastı ğ ın yerleri toprak diyerek geçme tanı 1920 Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı 1921 1922

3 1911 Trablusgarp S. 1912 Balkan Sava ş ları 1913 1914 I. Dünya Sava ş ı 1915 1916 1917 1918 1919 İş gal (Kurtulu ş sava ş ı hazırlık dönemi) 1920 1921 Kurtulu ş sava ş ı 1922 1911 Trablusgarp S. 1912 Balkan Sava ş ları 1913 1914 I. Dünya Sava ş ı 1915 1916 1917 1918 1919 İş gal (Kurtulu ş sava ş ı hazırlık dönemi) 1920 1921 Kurtulu ş sava ş ı 1922

4 Yukarda sıralanan sava ş ların iki temel nedeni vardır. iki temel sebep Sanayi inkılâbı Fransız ihtilali ( İ ngiltere) Hammadde ve pazar arayı ş ı milliyetçilik: çok (sömürgecilik-emperyalizm) uluslu devletlerin kuca ğ ına atılmı ş bir el bombasıdır

5

6 Trablusgarp Sava ş ı (1911) Sava ş ın sebebi: Birli ğ ini geç tamamlayan İ talya’nın sömürgecilik yarı ş ında geç kalmak istememesi (Almanya’da birli ğ ini geç tamamlamı ş bir ülkedir.) İ ng-Fransa’nın İ talya’ya izin vermesi Osmanlı’nın içinde bulundu ğ u kötü durum 1911 yılında İ talya Trablusgarp’a girmi ş tir.  Osmanlı sadece gönüllü subayları gönderdi. M. Kemal Enver Pa ş a (Derne-Tobruk) (Bingazi)  İ talya 12 adayı i ş gal edince  Balkanlarda da sava ş patlak verince Osmanlı Devleti masaya oturmak zorunda kalmı ş tır.

7 U Şİ ANTLA Ş MASI (1912) - Trablusgarp İ talya’ya bırakıldı. -12 ada geçici olarak İ talya’ya bırakıldı. Osmanlı bu sava ş tan ma ğ lup ayrıldı. Çar Nikola Osmanlıya “ hasta adam “ ismini vermi ş tir.  Osmanlı Kuzey Afrika’daki son topra ğ ını da kaybetti.  3 kıtaya hakim devlet vasfını kaybetmi ş tir.  Trablusgarp sava ş ı M. Kemal’in emperyalizme kar ş ı ilk mücadelesidir.

8 BALKAN SAVA Ş LARI(1912-1913) I. Balkan sava ş ının nedenleri -milliyetçilik: -Rusya’nın panslavist politikası (slav ırklarının birli ğ i) -Rusya’nın sıcak (sıcak denizlerde sömürgecilik var) denizlere inme politikası -Balkan devletleri Osmanlıya kar ş ı ittifak kurmu ş lar.

9 Karada ğ E Sırbistan. Bulgaristan E Yunanistan K E S B E Y

10 Osmanlı sava ş ı kaybetti nedenleri:  Orduya siyasetin karı ş ması (ittihat ve terakki dü ş manı subaylar ittihat ve terakki hükümeti yıpransın diye görevlerini yapmamı ş tır).  Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya ( Edirne, Kırklareli) 500 yıl Osmanlıya ba ğ lı yerlerdi buralar kaybedildi.  Anadolu’ya göç (Türk göçü) Osmancılık etkisini kaybederek yerini Türkçülük aldı.  Bu göç Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemi ş tir.  I. Balkan sava ş ı sonunda Londra antla ş ması imzalıyor.

11 LONDRA ANTLA Ş MASI (1913)  Midye- Enez hattının batısı kaybedilmi ş tir.  Bizimkiler Bab-ı Ali isyanını çıkarmı ş lar. İ ttihat ve terakki Osmanlı yönetimine tamamen hakim olmu ş tur

12 II. BALKAN SAVA Ş I (bizimle pek ilgisi yoktur, di ğ er devletlerin arasındaki çeki ş melerdir bu sava ş )  Londra antla ş masında Bulgaristan’a fazla pay verilmesi KESBEY + ROMANYA yı kar ş ı kar ş ıya getirmi ş tir.  bunu fırsat bilen Osmanlı Devleti do ğ u Trakya’yı (Edirne ve Kırklareli’yi ) geri almayı ba ş ardı.

13 II. Balkan Sava ş ından sonra imzalanan antla ş malar:  Atina Antla ş ması: Yunanistan ile yapılmı ş tır.  İ stanbul Antla ş ması: Bulgaristan ile yapılmı ş tır.  İ stanbul Antla ş ması: Sırbistan ile yapılmı ş  Bükre ş Antla ş ması: Balkan devletleri kendi aralarında yaptılar. Bizimle bir alakası yoktur.

14 I-Edirne ve Kırklareli geri alındı II-Yunanistan ile Atina anlaşması imzalandı III-Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adaları kaybedildi Bu gelişmeler aşa ğ ıdakilerden hangisinin sonucudur? ◦ A-I. Balkan Savaşı ◦ B-II. Balkan Savaşı ◦ C-Trablusgarp Savaşı ◦ D-I.Dünya Savaşı CEVAP: B

15 I. DÜNYA SAVA Ş I(1914-1918) Bu sava ş ın temel iki sebep Sanayi inkılâbı( İ ngiltere) Fransız ihtilali hammadde ve Pazar arayı ş ı milliyetçilik: çok uluslu (sömürgecilik emparyalizm) devletlerin kuca ğ ına atılmı ş bir el bombasıdır

16 En temel nedeni Sanayi inkılâbı (ekonomik)dir. Sava ş ın di ğ er nedenleri:  İ ngiltere- Almanya arasındaki ekonomik rekabet  Almanya- Fransa arasındaki Alsas- Loren meselesi (kömür yatakları)  Rusya’nın sıcak denizlere inme hayali  Rusya’nın panislavist politikası  Avusturya- Macaristan Veliahtı’nın bir Sırplı milliyetçisi tarafından Saraybosna’da öldürülmesi. 8 Haziran 1914 yılında I. Dünya sava ş ı ba ş ladı.

17 TARAFLAR İ ttifak Devleti İ tilaf Devletleri ( İ T’ler) Almanya İ ngiltere Avusturya- Macaristan Fransa Bulgaristan Rusya Osmanlı Devleti İ talya İ talya Japonya ABD Portekiz, Karada ğ, Sırbistan, Belçika, Yunanistan, Romanya (KESBEY +R yani BALKAN EK İ B İ )

18 Osmanlının sava ş a girme nedenleri: kaybetti ğ i toprakları geri almak (balkanlardaki toprakları) Almanya’nın sava ş ı kazanaca ğ ına inandıkları için Osmanlı devleti Almanya’nın yanında yer alıyor. İ ttihat ve Terakkinin Alman hayranlı ğ ı

19

20 Almanya neden Osmanlıyı yanında istiyor: Osmanlının jeopolitik ve co ğ rafi konumundan yararlanmak (böylece Almanya kendi yükünün hafiflemesi ve cephelerin geni ş lemesini sa ğ lamı ş olacak) sava ş ın daha geni ş bir alana yayılması halifenin nüfuz undan faydalanmak (cihad-ı Ekber ilanı) İ ngiltere’nin hakimiyeti altındaki Müslüman sömürgeleri kı ş kırtmak.

21 29 Ekim 1914’te gemi muhabbeti(Goben – Yavuz Breslow- Midilli)bahanesi ile Osmanlı sava ş a girmi ş tir. CEPHELER Taarruz Cephesi Savunma cephesi Dı ş Cepheler 1-Kafkas C. 3-Çanakkale C. 7- Galiçya 2-Kanal 4-Irak 8-Romanya 5-Hicaz-Yemen 9-Makedonya 6-Suriye-Filistin

22 M. KEMAL’ İ N CEPHELER İ 1-Çanakkale Cephesi 2-Kafkas Cephesi 3-Suriye- Filistin Cephesi (son cephesi)

23 1-KAFKAS CEPHES İ İ lk açılan cephedir. Enver Pa ş a: cepheyi açan komutan Turancılık : Büyük Turan İ mparatorlu ğ u hayalini gerçekle ş tirmek için bu cephe açılmı ş tır. Sarıkamı ş faciası: 90 bin ş ehit Ruslar, Mu ş, Bitlis, Erzincan, Trabzon’a kadar ilerlemi ş tir. Ancak M.Kemal Mu ş, Bitlisi geri almı ş tır. 1917 Bol ş evik ihtilali meydana gelmi ş ve bu ihtilal neticesinde Çarlık Rusya sı yıkılmı ş yerine Sovyet Rusya kurulmu ş tur. İ mzalanan 1918 Brest- Litovsky Antla ş ması ile Kars- Ardahan- Batum (Evliye-i Selase)geri alınmı ş tır. Ayrıca Ermeni Meselesi nin özünü te ş kil eden Tehcir Kanunu (1915)bu cephede ya ş anan geli ş meler esnasında çıkartılmı ş tır

24 2-ÇANAKKALE CEPHES İ Cephenin açılmasının nedenleri İ ngiltere’nin amacı, Rusya’ya yardım etmek (Rusya Silah-cephane istiyor) İ stanbul’u almak Osmanlıyı sava ş dı ş ı bırakmak Sava ş ı kısa sürede bitirmek Sömürgelerin güvenli ğ inin sa ğ lanması Sava ş ilk önce deniz ba ş arı sa ğ lanamayınca ise kara sava ş ları ş eklinde geçmi ş tir

25 Deniz sava ş ları Kara sava ş ları Nusret mayın gemisi M.Kemal Seyit Onba ş ı Anafartalar Conkbayırı, Arıburnu, Seddülbahir

26 Sava ş ın neticesinde “Çanakkale Geçilmez” olmu ş tur. Çanakkale’nin sonuçları: Dünya’nın en kanlı sava ş larındandır. (yarım milyon insan öldü) Rusya’nın sava ş tan dü ş mesine neden olmu ş tur. (yardım ula ş amadı ğ ı için 1917 Bol ş evik ihtilali meydana geldi.) Milli mücadelenin lideri do ğ mu ş tur. Milli mücadele ruhu ortaya çıkmı ş tır. Bulgaristan İ ttifak Grubu safında sava ş a girmi ş tir. M.Kemal Tu ğ general rütbesi almı ş tır.

27 H İ CAZ YEMEN CEPHES İ  Mukaddes topraklar (Mekke-Medine) elden çıkmı ş tır.  Panislamizm’in asıl çökü ş ünün gerçekle ş ti ğ i cephedir. KANAL CEPHES İ  Almanya’nın gazıyla bizim açtı ğ ımız cephedir.  Sömürge güvenli ğ ini sa ğ lamak  Mısır’ı almak (Osmanlının amacı) SUR İ YE -F İ L İ ST İ N CEPHES İ  M. Kemal’in son cephesidir.  Kudüs’ün kaybedildi ğ i cephedir. (Filistin meselesi)  Panislavizmin çöktü ğ ü cephedir.  Yıldırım orduları(M.Kemal) İ ngilizleri durdurmu ş tur

28 Osmanlı Devleti Çanakkale hariç tüm cephelerde kaybetmi ş tir. Sava ş ın bitmesi 1917 sonlarında ABD’nin sava ş a girmesiyle (Almanya’nın ABD gemilerini vurdu ğ u için ABD sava ş a girdi)gerçekle ş ti.

29 W İ LSON İ LKELER İ (8 OCAK 1918) 1-Yenenler, yenilenlerden toprak, sava ş tazminatı almayacak (ABD ile itler arasına so ğ ukluk girdi) 2-Gizli antla ş ma yok, açık bürokrasi uygulanacak 4-Meseleleri sava ş la de ğ il, barı ş la halledilecek 5-Cemiyet-i Akvam (milletler cemiyeti) dünya barı ş ını sa ğ lamak kurulacak. 5- Sömürgecilik yok mandacılık var. 6-Bo ğ azlar tüm devletlere açık olacak. 7-Türklerin ço ğ unlukta oldukları yerlerde Türklerin egemenli ğ i tanınacak. (Bu madde milli mücadelenin hukuki gerekçesidir.) 8-Azınlıkların ço ğ unlukta oldu ğ u yerlerde azınlıkların egemenli ğ i tanınacak (onların devlet kurmalarına izin verin diyor.)

30 PAR İ S BARI Ş KONFERANSI (18 OCAK 1919) Bu konferans: 1-I. Dünya sava ş ı sonrasındaki durumu görü ş mek 2-Osmanlı’nın payla ş ılması 3-Yenilenlere imzalatılacak barı ş antla ş maların ş artlarını belirlemek için toplanmı ş tır. Konferans neticesinde: 1-Servin maddeleri belirlenememi ş tir.(Bunun maddeleri (San Remo Konferansı’nda belirlenebilmi ş tir.) 2-Payla ş ım planları yenilenmi ş tir. İ talya’ya bırakılan B. Anadolu ve çevresi Yunanistan’a bırakılmı ş tır. (D.Trakya’da) Bu durum -ilk defa İ T’ler arasında görü ş ayrılı ğ ına neden olmu ş tur. - İ talya konferansı terk etmi ş tir(Çünkü İ ngiltere Ege’de güçlü İ talya yerine zayıf Yunanistan’ı tercih etmi ş tir.)

31  Milyonlarca insan öldü.  İ mparatorluklar yıkıldı, yerine yeni devletler kuruldu. (Polonya, Çekoslavakya, Yugoslavya, Litvanya, Türkiye, Firlandiya, Letonya gibi..)  Yeni rejimler ortaya çıktı. Rusya’da- Komünizm İ talya’da- Fa ş izm Almanya’da- Nasyonal Sosyalizm (Nazizim)  II. Dünya’nın sebebi oldu. Yenilen devletlerle ş u antla ş malar imzalandı: Almanya- Versay Avusturya-Sn. Jerman Macaristan- Tirianon Bulgaristan- Nöyyi Osmanlı- Sevr

32

33 SEVR ANTLA Ş MASI (1920)  I. Dünya sava ş ında uygulanmayan tek antla ş madır. (ölü do ğ mu ş tur)  Hukuki geçerlili ğ i yoktur.  Meclis onaylayamamı ş tır.  Türk milleti bu antla ş manın yerine Lozan’ı imzalamı ş tır.

34

35 MONDROS ATE Ş KES ANTLA Ş MASI (30 Ekim 1918) Bu antla ş ma Osmanlı Devletinin I.Dünya Sava ş ından sonra İ T’lerle imzaladı ğ ı ate ş kes antla ş masıdır. Kesin teslimiyeti ifade eder. 1- Bo ğ azlar i ş gal edilecek -Osmanlı fiilen sona erdi 2-Ordular terhis edilecek (sınırları korumak iç güvenli ğ i sa ğ lamak için gerekli olan askerler hariç) -Anadolu’nun savunmasız bırakılması -Anadolu’nun i ş gale hazır hale gelmesi (Kuvayi miliyenin ortaya çıkması demek) 3-Bütün haberle ş me imkânları (medya) İ T’lerin kontrolünde olacak -organize olunmaması -direni ş in yayılmaması

36 4-Bütün ula ş ım imkânları İ T’lerin kontrolünde olacak -direni ş in yayılmaması için -i ş galin kolayla ş ması için 5- İ T’lerin ihtiyacı oldu ğ u kömür akaryakıt gibi ihtiyaçların satın alınmak suretiyle kar ş ılanacak. 6-Türk esirler teslim edilmeyecek - İ T’lerin esirleri teslim edilecek -ülkeler arası e ş itlik yok 7- İ T’ler güvenliklerini tehdit eden herhangi stratejik bir noktayı i ş gal edebilecek (7. madde)  En tehlikeli maddesidir.  Tüm Anadolu i ş galle kar ş ı kar ş ıyadır.  İ T’ler Wilson ilkelerine ters dü ş memi ş lerdir. 8.“Vilayet-i Site”de herhangi bir karı ş ıklık çıkarsa buralar İ T’ler tarafından i ş gal edilecek.(24.madde)

37 Vilayet-i Site (6 il) yani BESDEV Bitlis Erzurum Sivas Diyarbakır Elazı ğ (harput) Van

38 Mondros Ate ş kes Antla ş ması'ndan Sonra İş gal Edilen Yerler: - İ ngilizler: Musul, Samsun, Merzifon, Urfa, Antep, Mara ş (Musul'a kar ş ılık Urfa, Antep, Mara ş daha sonra İ ngilizler tarafından Fransızlara bırakılacaktır) - Fransızlar: Hatay, Dörtyol, Adana, Mersin, Pozantı ve çevresi, Zonguldak - İ talyanlar: Mu ğ la, Antalya, Konya ve çevresini i ş gal etmi ş lerdir. -Ayrıca İ tilaf donanmaları bo ğ azları geçerek 13 Kasım 1918 tarihinde İ stanbul önlerine demirlemi ş, imparatorlu ğ un ba ş kenti fiilen i ş gal edilmi ş tir.

39 Türk ulusu bu i ş galleri ba ş langıçta geçici olarak görmü ş, bu nedenle i ş gallere kar ş ı fazla tepki göstermemi ş tir. Ancak Yunanların İ tilaf Devletleri'nin deste ğ iyle daha sonra İ zmir ve çevresini i ş gal etmesi bu i ş gallerin geçici olmadı ğ ını ortaya koymu ş, bu durum halkın uyanmasına ve direni ş in ba ş lamasına hız kazandırmı ş tır. Türk milletinin Mondros’a kar ş ı ilk tepkisi Kuva-yı Milliye Cemiyetler

40 Aşa ğ ıdakilerden hangisi Mondrostan sonra işgalcilere karşı ilk tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhu ve gücünü ifade eder? ◦ A-Hakimiyet-i Milliye ◦ B-Kuva-yı Milliye ◦ C-Heyet-i Temsiliye ◦ D-Misak-ı Milli CEVAP:B

41 Türk milletinin i ş gallere kar ş ı ilk tepkisi Cemiyetlerdir. Cemiyetler ikiye ayrılır. Yararlı Cemiyetler Zararlı Cemiyetler Bu tasnif yapılırken kıstas Milli Mücadelenin yanında olup olmamaktır. Yararlı Cemiyetler Sadece kuruldukları bölgeyi savunmayı amaçlamı ş lardır. Bölgeseldirler. Çalı ş maları iki esasa dayanır: İş gal hareketlerini protesto etmek (Demokratik tepki), i ş gallere silahla kar ş ı koymak (Silahlı tepki).

42 1-Trakya Pa ş aeli C. 2-Trabzon MHC 3- İ zmir Reddi İ lhak C. 4- İ zmir MHC 5-Kilikyalılar C. 6-Milli Kongre C. 7- Ş ark vilayetleri (Do ğ u Anadolu) MHC.

43 Ş ark vilayetleri (Do ğ u Anadolu) MHC. -Ermenistan hayaline son vermeyi amaçlamı ş tır. -K.Karabekir öncülü ğ ünde çalı ş maktadır. -Erzurum kongresi düzenleyen cemiyettir. -Le Peys, Hadisat,Albayrak adlarıyla dergi ve gazete çıkarmı ş lardır. - Cemiyet D.Anadolu’dan göçü yasaklamı ş tır(nüfus artı ş ı). Bunların hepsi Sivas kongresinde ARMCH(Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti) adıyla birle ş tirilmi ş tir.

44 ZARARLI CEM İ YETLER 1-Azınlıkların kurdu ğ u c. 2-Milli varlı ğ a dü ş man c. -Rumlar -Ermeniler -Yahudiler Azınlıkların kurdu ğ u cemiyetler: -Ya do ğ rudan İ T’ler tarafından ya da İ T’ler destekli kurmu ş lardır. -Amaçları i ş gali hızlandırmak ve kolayla ş tırmak, -Türk yurdunu parçalamak ve ba ğ ımsız devletlerini kurmak istiyorlar. Nüfus üstünlü ğ ünü sa ğ lamak için katliamlar yapmı ş lar ve halkı göçe zorlamı ş lardır.

45 RUMLAR 1-Mavri mira c. -Yeniden Bizans’ı ihya etmek (Megalo idea) -Fener Rum Patrikhanesi ile irtibatlı olup bütün ihtiyaçları Yunanistan tarafından kar ş ılanıyor. 2-Pontus Rum cemiyeti -Trabzon’da 1463te yıkılan Pontus Rum devletini kurmak 3-Etnik-i Eterya ve Kızılhaç cem. ERMEN İ LER -Ta ş nak Sütyun ve Hınçak cemiyeti -D. Anadolu’da bir Ermenistan ve Çukurova’da- Kilikya Ermeni devletini kurmak YAHUD İ LER  Alyans- İ srailit ve Makabi cem. -toprak talebi yok -kurulacak olan İ srail devletine maddi destek sa ğ lamak

46 -Rum Patrikhanesi tarafından İ stanbulda kurulmuştur. -Cemiyetin adı Kara Gün veya Kara Baht anlamına gelmektedir. -Hedefi yeniden Bizansı ihya etmektir. Yukarıdaki özellikler aşa ğ ıdakilerden hangisine aittir? ◦ A-Pontus Rum C. ◦ B-Etnik-i Eterya C. ◦ C-Mavri Mira C. ◦ D-Nea Zoi C. CEVAP: C

47 Milli varlı ğ a dü ş man cemiyetler genel özellikleri:  Türk-Müslümanlar tarafından kurulmu ş tur.  Milli mücadeleye kar ş ıdırlar,  Mandacılık ve himayeyi savunurlar  Saltanat ve hilafet yanlısıdırlar

48 Milli Varlı ğ a dü ş man cemiyetler: Teali İ slam Cemiyeti: Saltanat ve Hilafeti desteklemi ş ve İ stanbul’da kurulmu ş tur. Kürt Teali Cemiyeti: Do ğ u illerinde bir Kürt Devleti kurmak için faaliyette bulundu.( İ stanbul’da kuruldu.) İ ngiliz Muhipleri Cemiyeti: İ ngiliz himayesinde ya ş amayı isteyenler kurmu ş tur. Sultan Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit bu cemiyetin üyesidir. Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası: Saltanat ve Hilafeti desteklemi ş tir. Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerika egemenli ğ ini(Mandasını) istemi ş tir.  Amerikan mandası *Hürriyet ve İ tilaf cemiyeti  İ ttihatçı dü ş manıdırlar, milli mücadelecileri de ittihatçı olarak görmü ş tür.

49 M. Kemal İ stanbul’da Mustafa Kemal Pa ş a İ tilaf donanmalarının mütareke hükümlerine göre İ stanbul'u fiilen i ş gal etti ğ i 13 Kasım 1918 tarihinde bu ş ehre gelmi ş ti. Gördü ğ ü manzara kar ş ısında çok sinirlenen Mustafa Kemal Pa ş a'nın yaverine "Geldikleri gibi giderler" sözü söylemi ş ve bu sözü ile mevcut durumla ilgili çözüm önerisini de göstermi ş tir.M.Kemal İ stanbul’da  Avrupa büyükelçileriyle  Aydınlarla  Hükümetle  Medya mensuplarıyla (basın-yayın)  Padi ş ah ile görü ş mü ş tür. Ayrıca: -Fethi Beyle Minber gazetesini çıkarmı ş, -Osmanlı Hürriyet Perveran Fırkasına üye olmu ş tur.

50 Samsun’a Çıkı ş (19 Mayıs 1919) M.Kemal Samsun’a 9. Ordu müfetti ş i olarak resmi görevli olarak gönderilmi ş tir. Görevi ise: Mustafa Kemal Pa ş a’nın IX. Ordu Müfetti ş i olarak resmi görevleri: Bölgedeki karı ş ıklıklara son vermek Silahların toplanmasını ve teslimini sa ğ lamak Karı ş ıklıkları çıkaran direni ş çilerin cezalandırılmasını sa ğ lamak Mustafa kemal Pa ş a bu görevi yerine getirmek için çok geni ş yetkiler de almı ş tı.Do ğ u Karadeniz ve Do ğ u Anadolu’daki bütün askeri ve sivil yöneticilere emredebilme yetkisi vardı.Böylece Mustafa kemal Pa ş a askeri ve mülki yetkilere sahip olmu ş tur.  Atatürk’ün Samsun’a gitmesinin temel amacı ise kurtulu ş sava ş ını ba ş latmaktı.

51 HAVZA GENELGES İ (28 MAYIS 1919) M.Kemal Havza'da hazırladı ğ ı bir genelgeyi ülkenin askeri ve mülki amirlerine bildirmek için telgraflar çekmi ş tir. Bu genelgede:  İş gallerin protesto edilmesi (Mondros’a ilk defa açıkça kar ş ı çıkılmı ş tır.)  Mitingler düzenlenmesi  Azınlıklara kötü muamelede bulunulmaması(çünkü bu durum i ş gal sebebi (bahanesi) dir.) istenmi ş tir.  Havza Genelgesi ulusal kurtulu ş hareketinin ilk adımıdır.  Anadolu’da i ş gallerin protesto edilmesi M. Kemal’in dinledi ğ inin bir göstergesidir.

52 AMASYA GENELGES İ (22 HAZ İ RAN 1919) (Amasya Tamimi, İ htilal beyannamesi,Pa ş alar Deklarasyonu olarak da bilinir.) İ mzalayan pa ş alar: K.Karabekir Ali Fuat Cebesoy Rauf Orbay Refet Bele Cemal Pa ş a

53 Amasya Genelgesi’nin maddeleri: 1- “Vatanın bütünlü ğ ü milletin ba ğ ımsızlı ğ ı tehlikededir” (Gerekçe 1) 2- İ stanbul hükümeti üzerine dü ş en vazifeyi yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok saymaktadır. (Gerekçe 2) Bu iki madde ile Kurtulu ş Sava ş ının veya Milli Mücadelenin gerekçeleri ortaya konmu ş tur. 3-Milletin gelece ğ ini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Milli egemenlikten) -Bu madde ile Milli Mücadelenin Yöntemi belirtilmi ş tir. - İ lk defa milli egemenlikten (demokrasiden) bahsedilmi ş tir.

54 4-Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır. Bu kongreye katılacak delegeler: 1-Belediyeler 2-MHClerden seçilmelidir. -, M. Kemal milli mücadele yanlısı olsun istiyor -, M. Kemal milli egemenli ğ e önemi veriyor 5-Erzurum’da bölgesel bir kongre toplanmalıdır 6-Hiçbir askeri ve sivil örgüt da ğ ıtılmamalıdır. 7-Her türlü tesirden uzak bir heyet-i temsiliye kurulmalıdır

55 1-Heyet-i Temsiliye’nin Amasya genelgesinde kurulması kararla ş tırılmı ş. 2-Erzurum’da kurulmu ş ve M. Kemal ba ş kan seçilmi ş tir. 3-Sivas Kongresinde ise Heyet-i Temsiliye bütün yurdu temsil eder hale getirilmi ş tir ve ba ş kanlı ğ ına yine M.Kemal seçilmi ş tir.

56 Amasya Genelgesi’nin yayınlanması üzerine İ stanbul hükümeti M.Kemal’i görevden aldı ğ ını bildirmi ş buna kar ş ılık M.Kemal 8 Temmuz 1919’da askerlik görevinden istifa emi ş tir. Böylelikle  Amasya Genelgesi M. Kemal’in son resmi görevidir.  M. Kemal çok sevdi ğ i askerlik görevine tekrar “Ba ş komutanlık yetkisi” ile kavu ş acaktır.

57 Kurtuluş Savaşı sürecinde milli egemenlik düşüncesi ilk kez aşa ğ ıdakilerden hangisinde yer almıştır? ◦ A-Misak-ı Milli de ◦ B-TBMM nin açılmasında ◦ C-Sivas Kongresinde ◦ D-Amasya Genelgesinde Cevap:D

58 ERZURUM KONGRES İ (23 TEMMUZ – 7 A Ğ USTOS 1919) Madde 1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz İ lk defa milli sınırlardan bahsedilmi ş tir. Madde 2. Her türlü yabancı i ş gal ve müdahalesine kar ş ı ve Osmanlı Hükümeti’nin i ş yapamaz duruma gelmesi halinde,Millet topyekün olarak kendisini savunacak ve direnecektir. Madde 3. Vatanı korumaya ve istiklali elde etmeye İ stanbul Hükümeti muktedir olamadı ğ ı taktirde bu gayeyi gerçekle ş tirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. İ lk defa bir hükümetin kurulmasından bahsedilmi ş tir

59 Madde 4. Kuvayı Milliye’yi Tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Madde 5. Hrıstiyan azınlıklara siyasi egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Bu madde Islahat Fermanı’na tepkidir. İ lk defa azınlıklardan bahsedilmi ş tir. Madde 6. Manda ve Himaye kabul olunamaz. İ lk defa manda ve himaye reddedilmi ş tir

60 Madde 8. Toplanan ulusal güçler ve irade Padi ş ahlık ve hilafet makamını koruyacaktır. Milli egemenli ğ e aykırıdır, ancak Konjektör gere ğ idir. Madde 9. Mebusan meclisi açılmalıdır. -ilk defa meclisin açılması gündeme gelmi ş tir

61 Erzurum Kongresindeki ilkler İ lk defa Milli Sınırlardan İ lk defa bir hükümetten (devletten) İ lk defa azınlık haklarından İ lk defa Mebusan Meclisinin açılmasından İ lk defa manda ve himayeden İ lk defa dı ş yardım alınmasından İ lk defa Heyeti Temsiliyenin kurulması sa ğ landı. (7 tane ilk)

62 S İ VAS KONGRES İ ( 4 EYLÜL 1919) 38 delegenin katılımı ile toplanan kongre 3 sorun ile ba ş lamı ş tır. Sivas’taki Sorunlar Ali Galip M. Kemal’in Manda ve himaye Olayı ba ş kanlı ğ ı

63 Sivas Kongresi neticesinde: Cemiyetler bir bayrak altında toplanmı ş ve Anadolu ve Rumeli Mudafa-i Hukuk Cemiyeti (ARMHC) kurulmu ş tur. Erzurum kongresi kararları kabul edilerek Erzurum kongresi millile ş tirilmi ş tir. Heyet-i Temsiliye tüm yurdu temsil eder hale getirilmi ş ve ba ş kanlı ğ ına da M. Kemal seçilmi ş tir. İ rade-i Milliye adıyla gazete çıkarılmı ş tır. (Bu gazetenin adı Ankara’da Hakimiyet-i Milliye olacaktır.) Bir hükümet gibi hareket ederek (temsil heyeti) ilk defa yürütme yetkisini kullanmı ş tır.(Batı cephesi komutanlı ğ ına Ali Fuat Cebesoy’u atayarak) İ st. Hükümeti ile ili ş kiler 22 gün süreyle kesilmi ş ve böylelikle Damat Ferit hükümeti yıkılması sa ğ lanmı ş tır. Bu geli ş me Temsil Heyeti’nin İ stanbul’a kar ş ı ilk siyasi zaferidir.

64 Tüm Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (ARMHC) adı altında aşa ğ ıdakilerden hangisinde birleştirilmiştir? ◦ A-Erzurum Kongresi ◦ B-TBMM ◦ C-Sivas Kongresi ◦ D-Amasya Genelgesi CEVAP:C

65 1-AMASYA GÖRÜ Ş MELER İ (20–22 Ekim 1919) (Amasya Mülakatı) Milli mücadele dü ş manı Damat Ferit hükümetinin yıkılıp yerine milli mücadeleye kar ş ı ılımlı Ali Rıza Pa ş a hükümetinin kurulması Amasya Görü ş melerine zemin hazırlamı ş tır. Amasya Mülakatı İ stanbul Hükümeti Milli Mücadele Hareketi Bahriye Nazırı Heyet-i Temsiliye Reisi Salih Pa ş a M. Kemal

66 İ lk defa İ stanbul hükümeti resmen temsil heyetini tanımı ş tır. Amasya Görü ş melerinde Meclis-i Mebusan’ın açılması kararı alınmı ş ve seçimlerin yapılması kararla ş tırılmı ş tır. M. Kemal Erzurum’dan milletvekili seçilmi ş tir. Daha sonraki süreçte Temsil Heyeti Ankara gelmi ş tir. (27 Aralık 1919)

67 Temsilciler Kurulu İ stanbul Hükümeti tarafından aşa ğ ıdakilerden hangisinde resmen tanınmıştır? ◦ A-Amasya Mülakatı ◦ B-Misak-ı Milli Kararları ◦ C-Londra Konferansı ◦ D-Amasya Tamimi CEVAP:A

68 Milli egemenlik esasına dayanan bir devletin kurulması fikri ilk defa hangisinde ifade edilmiştir? ◦ A-Amasya Mülakatı ◦ B-Sivas Kongresi ◦ C-Erzurum Kongresi ◦ D-Amasya Tamimi CEVAP:C

69 Aşa ğ ıdakilerden hangisi Sivas Kongresinde tartışmaların odak noktası olmuştur? ◦ A-Cemiyetlerin birleştirilmesi ◦ B-Temsil heyetinin kurulması ◦ C-Manda ve himayenin reddedilmesi ◦ D-Batı Anadolu Kuva-yı Miliye Komutanlı ğ ının oluşturulması CEVAP:C

70 Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması (12 Ocak 1920) Açılan Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de Misak-ı milli kararlarını almı ş tır. Misak-ı Milli Kararları: 1- Osmanlı Devleti'nin Mondros Mütarekesi'ni imzaladı ğ ı 30 Ekim 1918 tarihinde dü ş man ordularının i ş gali altında bulunan Arap memleketlerinin durumunun, halkın serbestçe verecekleri oya göre belirlenmesi gerekir. Bu mütareke hududu içinde Türk ve İ slam ço ğ unlu ğ u bulunan kısımların tümü hiç bir ş ekilde ayrılık kabul etmez bir bütündür. Yani Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. (Milli sınır: 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle i ş gal edilmemi ş her yer vatandır)

71 2-Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) gerekirse halk oylaması yapılacak 3-B. Trakya içinde gerekirse halk oylaması yapılacak. 4-Azınlıklara e ş it hak tanınacaktır. (e ş itlik) 5-Kapitülasyonlar kesinlikle kaldırılacaktır İ lk defa Kapitülasyonların kaldırılmasından bahsedilmi ş tir... Akdeniz ve Karadeniz bo ğ azlarının dünya ticaret ve ula ş ımına açılmasında, bizim ve di ğ er bütün ilgili devletlerin verece ğ i karar geçerlidir.

72 Misak- ı Milli Kararları K A B S A R

73 Misak-ı Milli'nin Kabul Edilmesinin Sonuçları Misak-ı Milli ile Türk ülkesinin sınırları kesin olarak çizildi. Milli Mücadelenin hedefi tam ba ğ ımsızlık olarak belirlendi. Misak-ı millide milli egemenlikle ilgili kararlar alınmamı ş tır.

74 Mısak-ı Milli Kararlarına İ T’ler çok sert bir tepki gösterdiler ve İ tilaf Devletleri, 16 Mart 1920'de İ stanbul'u i ş gal etti.Mebusan Meclisi kapatıldı, milletvekilleri ve aydınlar tutuklandı. İ stanbul’un i ş gal edilmesinin tek olumlu yanı Ankara'da meclisin açılmasına zemin olu ş turması ve M. Kemal’e milli mücadeleyi padi ş ah adına yürüttü ğ ünü söylem imkanını tanımasıdır.

75 Aşa ğ ıdakilerden hangisi TBMM nin açılmasında do ğ rudan etkili olmuştur? ◦ A- İ stanbul un işgali ◦ B-Sevr barışının imzalanması ◦ C-Amasya Görüşmelerinin yapılması ◦ D-Sakarya Savaşının kazanılması CEVAP:A

76 Misak-ı Milli Kararları aşa ğ ıdakilerden hangisinde alınmıştır? ◦ A-Osmanlı Mebusan Meclisinde ◦ B-I.TBMM de ◦ C-Sivas Kongresinde ◦ D-Lozan Anlaşmasında CEVAP:A

77 I. Meclis 23 Nisan 1920- 1 Nisan 1923 (3 Yıl) yılları arasında görev yapmı ş tır.Dolayısıyla bu tarihler arasında yapılan tüm çalı ş malar I.TBMM ye aittir. TBMM’N İ N ÖZELL İ KLER İ 1-Milli ve demokratik bir meclistir. Bu meclis mildir çünkü üyelerinin tamamı Türk ve Müslüman’dır. Demokratiktir çünkü seçilmi ş milletvekillerinden olu ş maktadır ve toplumun tüm katmanları temsil edilmi ş 2- İ dealist bir meclistir. Bu meclisin ideali “Misak-ı Milli”yi gerçekle ş tirmektir 3-Bu meclis ola ğ anüstü hal meclisidir.

78 3Y formülünü uygulamı ş (güçler birli ğ i) (yasama, yürütme, yargının tek bir kurumda toplanması TBMM’de toplanmasıdır.) 4-Meclis hükümeti sistemi kabul edilmi ş tir. Bu sistemde meclis ba ş kanı aynı zamanda hükümetin de ba ş kanıdır.  B. Kurulu milletvekillerinden seçilir.  ihtilal meclisidir- İ st. Hükümetini ba ş kaldırmı ş tır. Sava ş meclisidir, inkılap meclisi de ğ ildir.  yaptı ğ ı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır.

79 29 Ekim 1923’te (Kabine sistemine geçilmi ş ) İ lk Cumhurba ş kanı –M. Kemal İ lk Ba ş bakan- İ smet İ nönü İ lk Meclis ba ş kanı – Fethi Okyar

80 TBMM’YE KAR Ş I ÇIKARILAN AYAKLANMALAR İ stanbul H. İ T’ler ve İ st. H Azınlıklar Kuva-i M. 1-Anzavur A. 1.Demirci M.Efe 2-Kuva-i İ nzibatiye 2. Çerkez Ethem 3.Yörük Ali Efe

81 TBMM’N İ N TEDB İ RLER İ 1-Hıyanet-i Vataniye Kanunu (Nisan 1920) 2- İ stiklal mahkemeleri (Eylül 1920) 3-Kar ş ı Fetva (Ankara müftüsü Rıfat Börekçi) 10 OCAK 1921 (TE Ş K İ LAT-I ESAS İ YE) TC’nin ilk anayasası 1921 anayasasıdır 1-Egemenlik kayıtsız ş artsız millete aittir. 2-Türkiye devleti TBMM tarafından yürütür ve TBMM hükümeti adını alır. 3- Ş er-i kuralları uygulamak meclisin görevidir. Bu anayasa laik de ğ ildir. 4-seçimler 2 yılda bir yapılır. 5-seçilen milletvekilleri tüm yurdu temsil ederler. Ki ş i hak ve özgürlükleri ile devlet örgütlenmesi hakkında düzenleme yoktur.

82 CEPHELER Batı cephesi Güney cephesi Do ğ u cephesi Yunan- İ ngiltere Fransa-Ermeni Ermeniler Düzenli ordu Kuvayı Milliye (15. kolordu)

83 DO Ğ U CEPHES İ Ermenilere kar ş ı verilen mücadelede TBMM ba ş arı sa ğ lamı ş ve Gümrü Ant. imzalanmı ş tır. Gümrü Antla ş ması (3 Aralık 1920)  TBMM’nin ilk askeri zaferi neticesinde elde edilmi ş ilk siyasi zaferidir.  ilk defa Ermenistan TBMM’yi tanımı ş tır.  Ermenistan hayalinden vazgeçmi ş tir

84 Kurtuluş Savaşının uluslar arası alanda kazanılan ilk siyasi başarısı aşa ğ ıdakilerden hangisidir? ◦ A-Londra Konferansı ◦ B-Ankara Anlaşması ◦ C-Lozan Anlaşması ◦ D-Gümrü Anlaşması CEVAP:D

85 BATI CEPHES İ (SAVUNMA CEPHES İ )  En büyük ve asil mücadelelerin verildi ğ i cephesi I. İ NÖNÜ ZAFER İ (6-10 OCAK 1921)  Sevr-i kabul ettirmek  Ankara’ya ula ş ıp TBMM hükümetini yıkmak  Çerkez Ethem isyanından yararlanmak Bu sebeplere İ ngiltere’nin ma ş ası olan Yunan orduları saldırıya geçmi ş ancak ma ğ lup olmu ş lardır.  TBMM’nin düzenli ordusunun Batı cephesindeki ilk askeri zaferi I. İ nönü zaferidir.

86 I. İ nönü Zaferi İ ç yansıması Dı ş yansımalar İ stiklal Mar ş ı Londra konferansı 1921 Anayasası Türk-Afgan Dostluk (Te ş kilat-ı Esasiye K.) Antla ş ması Moskova Antla ş ması

87 Mehmet Akif, İ stiklal Marşını aşa ğ ıdakilerden hangisine ithafen yazmıştır? A.Türk milletine B.Türk bayra ğ ına C.Türk ordusuna D.Türk vatanına CEVAP:C

88 Londra Konferansı (21 Ş ubat 1921)  Sevr-i yumu ş atalım  ikilik meselesi(Osmanlı hükümeti ve TBM hükümeti beraber davet edilmi ş ve böylelikle karde ş kavgası çıkaca ğ ı dü ş ünülmü ş )Ancak bu kavga ya ş anmamı ş ve bu konferans sonucunda:  İ T’ler ilk defa resmen TBMM hükümetini tanımı ş tır. Türk-Afgan Dostluk Antla ş ması (1 mart 1921)  ilk defa Müslüman bir ülke TBMM’yi tanımı ş tır.

89 MOSKOVA ANTLA Ş MASI (16 MART 1921)  Rusya ile yapılmı ş tır.  ilk defa büyük bir devlet TBMM’yi tanımı ş tır.  ilk defa kapitülasyonlardan vazgeçmi ş tir. (Rusya )  ilk defa Osmanlı devletini yok saymı ş tır (Rusya )  ilk defa Misak-ı Milliden 1.taviz verilmi ş tir. (Batum Gürcistan’a bırakılmı ş tır)

90 II. İ nönü Sava ş ı  Sevr-i kabul ettirmek  İ nönü’nün intikamını almak (ba ş arısız olacaklar)  İ talya Anadolu’dan çekilmeye ba ş lamı ş tır. “Siz orada bir milletin makus talihini de yendiniz.”M.Kemal İ smat Pa ş ayı bu sözlerle tebrik etmi ş tir.

91 ESK İŞ EH İ R KÜTAHYA YEN İ LG İ S İ  İ lk ve tek ba ş arısızlı ğ ımız  sebebi düzenli ordunun hızlı toparlanamaması  Sakarya’nın do ğ usuna ilerleyece ğ iz  taktik gere ğ idir (zamana ihtiyacımız var)  M. Kemal’e olan muhalefeti artırmı ş tır.  Meclis’in Kayseri’ye ta ş ınması gündeme gelmi ş tir.  M.Kemal ”Ba ş komutanlık Yetkisi’ni almı ş tır. (15 A ğ ustos 1921) 3Y(Yasama-Yürütme-Yargı) ile birlikte…..  M.Kemal geçici olarak tekrar askerlik görevine dönmü ş tür.

92 M.Kemal Paşanın “Başkomutan” yetkisi ile yönetti ğ i ilk savaş hangisidir? ◦ A-Büyük Taarruz ◦ B-I. İ nönü Savaşı ◦ C-II. İ nönü Savaşı ◦ D-Sakarya Savaşı ◦ CEVAP: D

93 Tekalif-i Milliye Emirleri (7-8 A ğ ustos 1921) (ulusal istekler)  Ordunun ihtiyaçlarının kar ş ılanması amaçlanmı ş tır.  Tekrar İ stiklal mahkemesi kurulacak

94 SAKARYA SAVA Ş I  Son savunma sava ş ımızdır. M.Kemal “Hattı müdefa yoktur sathı müdefa vardır.Osatıh bütün vatandır.” sözünü burada kullanmı ş tır.  ”Ba ş arıyla savunulmu ş tur”.  1683’ten beri devam eden (II. Viyana bozgunu) Türk gerileyi ş i durmu ş tur.  M. Kemal’e Gazi ve Mare ş allik unvanı verilmi ş tir.  Fransa Anadolu’dan çekilme kararı aldı  İ T’ler arasındaki birlik parçalanmı ş  İ ngiltere Anadolu cehenneminde yalnız kalmı ş tır.

95 Sakarya Sava ş ından sonra Kars Antla ş ması Ankara Antla ş ması 1-KARS ANTLA Ş MASI ( EK İ M 1921)  Sovyetlere ba ğ lı Kafkas hükümetleri ile yapılmı ş tır. Gürcistan Ermenistan Azerbaycan  Batum’un Gürcistan’a bırakıldı ğ ı teyit edilmi ş tir.  Do ğ u sınırı çizilmi ş tir.

96 2-ANKARA ANTLA Ş MASI (20 EK İ M 1921)  Fransa ile yapılmı ş tır  İ lk defa bir İ T, TBMM’yi tanımı ş tır. (Fransa)  Misak-ı Milliden II. taviz verilmi ş tir  Suriye sınırı (Hatay hariç) çizilmi ş tir. BÜYÜK TAARRUZ (1922) (Ba ş komutanlık Meydan Muhaberesi) -1 yıl hazırlık yapılacak “Ordular ilk hedefimiz Akdeniz” 18 Eylül 22 tarihi itibariyle B. Anadolu’da hiçbir İ T kuvveti kalmamı ş tır.  Milli Mücadelenin sava ş dönemi bitmi ş tir.

97 MUDANYA ATE Ş KES ANTLA Ş MASI (11 EK İ M 1922) Katılan ülkeler: İ ngiltere Yunanistan Fransa katılmamı ş tır. İ talya Türkiye  D. Trakya, İ stanbul ve bo ğ azlar sava ş ılmadan (masada) kazanılmı ş tır.  İ st. ve bo ğ azların idaresi TBMM’ye bırakılmı ş tır.  Osmanlı hukuken sona ermi ş tir * Kurtulu ş sava ş ının silahlı mücadele dönemi sona ermi ş tir.

98 Aşa ğ ıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında silahlı mücadele dönemini sona erdirmiştir? ◦ A-Mondros Ateşkes Anlaşması ◦ B-Mudanya Ateşkes Anlaşması ◦ C-Lozan Anlaşması ◦ D-Londra Konferansı Cevap:B

99 LOZAN ANTLA Ş MASI (24 TEMMUZ 1923) Ön görü ş meler:Bu görü ş melerde M.Kemal iki konuda taviz verilmemesi gerekti ğ ini belirtmi ş tir. (I. TBMM katılmı ş tır)  Ermeni yurdu  Kapitülasyonlar Sınırlar  Suriye sınırı- Ankara Antla ş ması  Batı sınırı – Bulgaristan- İ stanbul Antla ş ması  Yunanistan- Atina Antla ş ması  Sava ş tazminatı olarak Yunanistan Karaa ğ aç’ı Türkiye’ye bırakmı ş tır ve iki ülke arasında Meriç sınır kabul edilmi ş tir.  Irak sınırı(Musul meselesi) :Lozan’da çözülemeyen tek meseledir. karar: Türkiye- İ ngiltere arasındaki ikili görü ş melere bırakıldı. Adalar  Oniki ada - İ talya’ya  Bozcaada ve Gökçeada- Türkiye’ye  Ege Adaları- Yunanistan’a bırakıldı.

100  Kapitülasyonla kaldırıldı  Azınlıklar- TC Vatanda ş ı sayıldı  Yabancı okullar-açabilirler( ancak milli e ğ itim bakanlı ğ ına ba ğ lı kalmak ş artıyla)  Patrikhane- İ stanbul’da kalacak (ancak siyasi faaliyetlerde bulunmayacak) Dı ş Borçlar  Türkiye kendi hissesine dü ş en borcu ödemeyi kabul etmi ş tir. En son taksidi 1954’te ödenmi ş tir.

101 -Duyun-u Umumiye idaresi kaldırılmı ş tır. Nüfus Mübadelesi  B.Trakya’daki Türklere dokunulmayacak  İ stanbul’daki Rumlar kalacak (Anadolu’daki di ğ er Rumlar Yunanistan’a gönderilip nüfus mübadeleye tabi tutulacak Bo ğ azlar  Uluslar arası bir komisyona bırakılacak  Uluslar arası bu komisyonun ba ş kanı Türk olacak  25 er km’lik alanda Türkiye asker bulunduramayacak ve ticari gemilerin geçi ş i serbest olacak  Milli ba ğ ımsızlı ğ ımızı gölgeler nitelikteydi (bu gölge 1936 Möntro bo ğ azlar sözle ş mesi ile kaldırılmı ş tır) LOZANIN SONUCU: yeni Türk Devleti (Türkiye) tüm dünyaca tanınmı ş tır. II. TBMM ce onaylanmı ş tır.

102 İ NKILAPLAR

103 1-SALTANATIN KALDIRILMASI (1 KASIM 1922)  I. Meclisin yaptı ğ ı tek inkılaptır. Lozan öncesinde kaldırılmı ş tır. Sebebi Lozan’da ikilik çıkmasın diye… 2-CUMHUR İ YET İ N İ LANI (29 EK İ M 1923) 1921 Anayasasında 1923 yılında iki büyük de ğ i ş iklik yapılmı ş tır. 1-Cumhuriyet ilanı Hükümet bunalımı Devlet ba ş kanlı ğ ı sorunu devletin adı yok 2-meclis hükümeti sistemi kaldırılmı ş tır ve kabine sistemine geçilmi ş tir.

104 3-HAL İ FEL İĞİ N KALDIRILMASI (3 MART 1924) -en temel nedeni İ nkılâpların önündeki en büyük engel olması ve Cumhuriyetle ba ğ da ş maması 3 MART 1924 Ş eriye ve Evkaf Erkanı Harbiye’nin Tevhidi Tedrisat Vekaletinin kaldırılması Kanunu Kaldırılması Osmanlı Hanedanının Yurtdı ş ına Gönderilmesi  Laiklik yolunda atılmı ş en büyük adım halifeli ğ in kaldırılmasıdır.

105 ÇOK PART İ L İ HAYATA GEÇ İŞ DENEMELER İ 1-HALK FIRKASI (CHF-CHP–A ğ ustos 1923)  TC siyasi hayatın ilk partisidir.  ARMHC’nin partile ş mi ş halidir  Kurucusu M. Kemal’dir. Bu parti devrimcidir.  Ekonomide devletçilik ilkesini benimsemi ş tir. 1950 ye kadar CHF tek ba ş ına ülkeyi yönetmi ş tir.

106 2-TERAKK İ PERVER CHF (17 KASIM 1924) M. Kemal’in silah arkada ş ları kurmu ş tur.  Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Adnan Adıvar öncülü ğ ünde kurulmu ş tur.  ilk muhalefet partisidir.  İ nkılâpçıdır. Devrimci de ğ il evrimcidir.  ”Dine kar ş ı saygılıyız” sloganıdır.  Liberalizmci yani özgürlükçüdür.  Ş eyh Said İ syanında parma ğ ı oldu ğ u gerekçesiyle  Devrim kar ş ıtlı ğ ının oda ğ ı haline gelmesinden dolayı Bakanlar kurulunca 5 Haziran 1925’te kapatılmı ş tır.

107 Ş EYH SA İ T İ SYANI (17 Ş UBAT 1925)  Ş eyh Said-i Palu tarafından  Diyarbakır’ın Piran ilçesinde  ”din elden gidiyor” parolasıyla  TC rejime kar ş ı yapılmı ş ilk isyan hareketidir. Fethi bey hükümetinin ba ş arısız olması, sertlik yanlısı İ smet İ nönü hükümetininin kurulmasına neden olmu ş tur. İ nönü hükümeti bu isyanı bastırmak için Takrir-i Sükun Kanunu’nu çıkarmı ş ve tekrar İ stiklal Mahkemelerini açmı ş tır

108 Takrir-i Sükun Kanunu(4 Mart 1925) Takrir-i sükûn kanunu çıkarıldı (1925–1929 dönemi Takrir-i Sükun Dönemi olarak adlandırılır. )  yeniden istiklal mahkemeleri kurulmu ş tur.  Sıkıyönetim ilan edilmi ş tir.  Basına sansür uygulanmı ş tır.  Bu tedbirler neticesinde isyan bastırılmı ş tır. - bu ayaklanmada İ ngiltere’nin parma ğ ının oldu ğ u dü ş ünülür  iç politikadaki ba ş arısızlık dı ş politikaya toprak kaybı olarak yansımı ş tır -Musul elden çıkmı ş tır

109 İ ZM İ R SU İ KASTI (1926)  M. Kemal’e İ zmir’de suikast planı  eski ittihatçılar ve devrim kar ş ıtları dü ş ünmü ş bu planı  Suikast’te K. Karabekir ve arkada ş ları (TCF) İ stiklal mahkemeleri yargılanacak  M. Kemal’e kar ş ı muhalefet susturulmu ş tur

110 SERBEST CUMHUR İ YET FIRKASI - SCF (1930) Bu partinin kurulu ş unu zorunlu kılan nedenler:  1929 dünya ekonomik buhranı  Demokrasi ş art, meclisin denetlemesi gerekiyor.  M. Kemal’in yönlendirmesiyle Fethi Okyar tarafından kurulmu ş tur.  Ancak partinin devrim kar ş ıtlarının oda ğ ı haline gelmesi kapatılması sürecini ba ş latacak ve..  Fethi bey partiyi feshetmi ş tir. (17 Aralık 1930)

111 MENEMEN OLAYI (23 ARALIK 1930)  Batıda rejime kar ş ı yapılmı ş tek isyan hareketidir.  Türkiye Cumhuriyeti rejime kar ş ı yapılan II. isyan hareketidir. Hem Ş eyh Sait hem de Menemen Olayından sonra Çok partili hayata geçi ş için uygun zaman ve zeminin olu ş madı ğ ı kanaatine varılmı ş tır.  1946’ya kadar ÇPHG denemesi yapılmamı ş tır.

112 Aşa ğ ıdakilerden hangisi Menemen Olayının sonucudur? ◦ A-Halifeli ğ in kaldırılması ◦ B-Takrir-i Sükun Kanunun çıkarılması ◦ C-SCF nin kapatılması ◦ D-M.Kemalin çok partili hayata geçiş çalışmalarını durdurması CEVAP:D

113 17 Kasım 1924 te Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? ◦ A-Cumhuriyet Halk Fırkası ◦ B-Serbest Cumhuriyet Fırkası ◦ C-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ◦ D-Demokrat Parti CEVAP:C

114 HUKUK ALANINDA YAPILAN İ NKILAPLAR -1921 Anayasaları -1924 Anayasaları -Medeni Kanun (1926)  Laik hukuk sistemine geçilmek istenmesi  İ sviçre’den medeni kanun örnek alınmı ş tır. Çünkü en genç olması ve Türk kültürüne uygun olması  kadın –erkek e ş itli ğ i  e ş itlik (miras- ş ahitlik)  bo ş anma hakkı  tek e ş lilik  kadınların meslek seçimi  resmi nikah zorunlulu ğ u -patrikhanelerin yargılama yetkisi kaldırılmı ş tır.

115 NOT: Kadınlara siyasal hakları medeni kanunla verilmemi ş tir. Belediyeler seçimlerine katılma(1930) Muhtarlık (1933) Milletvekilli ğ i (1934)

116 Aşa ğ ıdakilerden hangisi 1926 Medeni Kanunu ile kadınların elde ettikleri haklardan de ğ ildir? ◦ A-Mirasta kadın-erkek eşitli ğ inin sa ğ lanması ◦ B-Kadınlara her mesle ğ e girme hakkının verilmesi ◦ C-Boşanma hakkının kadına tanınması ◦ D-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi CEVAP: D

117 E Ğİ T İ M İ NKILÂPLARI 1-Tevhidi Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)  E ğ itim-ö ğ retim birli ğ i sa ğ landı.  Okullar MEB ba ğ landı.  Medreseler kapatılmı ş tır.  İ kilik meselesi son bulmu ş tur. (II. Mahmut zamanındaki )  Maarif te ş kilatı hakkında kanunu (1926) (MEB) i ş leyi ş ini düzenleyen temel kanundur

118 Aşa ğ ıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunun uygulanması ile sa ğ lanan gelişmelerden biri de ğ ildir? ◦ A-Ö ğ retim ilkelerinde birlik sa ğ lanması ◦ B-Okuma yazma ö ğ renilmesinin kolaylaşması ◦ C-E ğ itimde laik ve milli uygulamalara geçilmesi ◦ D-Bütün e ğ itim kurumlarının Milli E ğ itim Bakanlı ğ ına ba ğ lanması CEVAP: B

119 2- Latin harflerinin kabulü (1 kasım 1928) Nedenleri:  Okuma yazmanın kolayla ş ması  Okuma yazma oranının artması  Yazı dili (Osmanlıca) ile konu ş ma dili arasındaki uyu ş mazlı ğ ın ortadan kaldırılmak istenmesi dolayısıyla bu kanun çıkarılmı ş tır.  Millet mektepleri (1929): yeni alfabenin ö ğ retilmesi için açılmı ş tır.  Halk evleri (1932):yeni getirilmi ş kültürü yaymak için açılmı ş yerler  Köy enstitüleri (1940):( İ smet İ nönü zamanında açılmı ş tır.)Köy enstitülerinin kurulmasının Atatürk’le bir ilgisi yoktur. M. Kemal’e ba ş ö ğ retmen unvanı (1934) yılında TBMM ce verilmi ş tir.

120 4-Türk Dil Kurumu (1932) Bu iki yenilik do ğ rudan milliyetçilik ilkesi do ğ rultusunda yapılmı ş inkılâplardır. 5-Üniversite Reformu (1933)  Dar’ül-Fünun- İ stanbul üniversitene dönü ş türülmü ş tür.  Ankara Hukuk mektebi  Yüksek ziraat enstitüsü  DFCF açılmı ş tır.

121 TOPLUMSAL YA Ş AYI Ş IN DÜZENLENMES İ İ Ç İ N YAPILMI Ş İ NKILÂPLAR 1-Kılık kıyafet Kanunu (25 Kasım 1925)  ilk defa Kastamonu’da M.Kemal tarafından kullanılmı ş tır.  Avrupa ile uyum amacıyla yapılmı ş tır.  Kadınların kıyafeti ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme yapılmamı ş tır. -Bazı kisvelerin giyilemeyece ğ ine dair kanun kapsamında -Diyanet i ş leri ba ş kanı -Fener ve Rum patri ğ i -Hahamba ş ı muaf tutulmu ş lardır.Yani bunlar dı ş ında hiç kimse dini kıyafetle dola ş amazlar..

122 2-Tekke-Zaviye ve Türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925) 3-Soyadı Kanunu(1934)  Sosyal ve resmi i ş lerde kolaylık  E ş itlik sa ğ lanması  ”Atatürk” soyadı TBMM tarafından M. Kemal’e verilmi ş tir ve onun dı ş ında hiç kimseye bu soyadı verilemez.  Ş eyh, Molla, hacı vb..unvanlar kullanılamaz  Halkçılıkla ilgili

123 4-Ölçülerde de ğ i ş iklik  Avrupa ile uyum  ülke içerisindeki birliktelik sa ğ lamak amacıyla yapılmı ş tır.  miladi takvim(1926)  ulusal saat (1928)  uzunluk-a ğ ırlık ölçüsü (1931)  hafta sonu tatili (1935)

124 EKONOM İ K İ NKILÂPLAR 1- İ zmir iktisat Kongresi (17 Ş ubat–4 Mart 1923) (Misak-ı İ ktisadi)  Türk tarihinde ekonomik konuların görü ş üldü ğ ü ve çözüme kavu ş turuldu ğ u ilk toplantıdır.  Lozan ön görü ş meleri sırasında yapılmı ş tır. (kapitülasyonların kaldırılmasında etkilidir) Bu kongrede a ş a ğ ıdaki ilkeler benimsenmi ş tir.  Ulusal ba ğ ımsızlık ekonomik ba ğ ımsızlıkla perçinlenmelidir  Ham maddesi ülke içinde bulunan sanayi kurulmalıdır.  Özel müte ş ebbis desteklenmelidir.  Kredi verecek bankalar  Özel müte ş ebbisin yetmedi ğ i alanlarda devlet müdahil olmalıdır. (devletçilik)  Bu kongrede Türkiye Devleti’nin ekonomik yol haritası belirlenmi ş tir.

125 17 Şubat 1923 İ zmir İ ktisat Kongresinde benimsenen temel düşünce aşa ğ ıdakilerden hangisidir? ◦ A-Ekonomik ba ğ ımsızlı ğ ı gerçekleştirmek ◦ B-Kapitülasyonları kaldırmak ◦ C-Kabine sistemine geçmek ◦ D-Ulusal egemenlik ilkesini kurumlaştırmak CEVAP:A

126 Devletçilik: Ekonomide devletin müdahil olması demektir. (Ekonomiyi devletin yönlendirilmesi) devletçili ğ e geçmemizin 2 nedeni vardır. 1929 Dünya ekonomik bunalımı (ABD) Özel müte ş ebbisin ve sermayenin bulunmaması (sava ş tan yeni çıkmı ş olmamızdan dolayı)

127 -I. Be ş yıllık kalkınma planı (1933–1938) (1934’te uygulanmı ş ) -II. Be ş yıllık kalkınma planı  II. Dünya sava ş ı nedeniyle uygulanamamı ş tır.  İ smet İ nönü dönemi (ekonomik olumsuzluk dönemi karne dönemi)  Te ş viki sanayi kanunu (1927) (devletçilikle ilgili de ğ ildir)  Kabotaj kanunu (1926) -Türk karasularında gemi i ş letmecili ğ i ve ticaret halkının Türkiye’ye verilmesi- milliyetçilikle ilgilidir.

128  Toprak reformu istenilen ölçüde yapılamamı ş tır. Etibank Sümerbank MTA İş bankası Halk bankası Ziraat bankası 1881 Ş eker fabrikaları Tarım kooperatifleri

129 Aşa ğ ıdaki inkılaplardan hangisi di ğ erlerinden daha önce gerçekleşmiştir? ◦ A-Tekke ve Zaviyelerin kapatılması ◦ B-Saltanatın kaldırılması ◦ C-Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkarılması ◦ D-Laiklik ilkesinin anayasaya konulması ◦ CEVAP:B

130 ATATÜRK DÖNEM İ DI Ş POL İ T İ KA 1923–1930 1930–1938 Dönemi Dönemi  Yeni Türk devleti  Dünya barı ş ının Tanınması sa ğ lanması  Lozan’ın artıkları  Türk devletinin tanınması ve tanıtılması Dı ş Politikadaki temel ilkelerimiz:  Dı ş politikadaki en temel dü ş üncemiz Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’tür.  Hiçbir devletin iç i ş lerine karı ş mayız, karı ş tırmayız  Hiçbir devletin topra ğ ında gözümüz yoktur. Hiç kimsenin de bizim topra ğ ımızda gözü olmasın

131 A-)Nüfus Mübadelesi (Etabli Anla ş mazlı ğ ı) -Lozan anla ş ılmı ş idi ancak uygulamada sıkıntılar çıktı. Bu sorun 1930 Venilezos- Atatürk görü ş mesiyle hallolmu ş tur. - Yunanistan’la barı ş dönemi ba ş lamı ş tır.  Bu barı ş dönemi Kıbrıs sorunun ortaya çıkmasına kadar devam etmi ş tir. B-)Dı ş Borçlar Türkiye taksitle bu borçları ödemi ş tir.(Fransa) C-)Yabancı okullar -milli ba ğ ımsızlıktan ödün verilmemi ş tir. (Fransa)

132 D-) Musul meselesi (1926)  Lozan’da çözülemeyen tek mesele idi.  ikili görü ş melere bırakılması kararla ş tırılmı ş idi.  Türkiye- İ ngiltere görü ş meleri ba ş ladı  MC havale edildi (Milletler cemiyeti)  Milletler cemiyeti Musul- Irak’ındır dedi. Bu sırada Ş eyh Said İ syanı çıktı ve Türkiye masaya oturmak zorunda kaldı. Ankara Antla ş ması imzalandı (1926)  Musul ve Kerkük Irak’a bırakılmı ş tır.  Musul petrollerinden elde edilen gelirlerin %10’nu 25 yıl Türkiye’ye ödenecek.  Türkiye bunu pe ş in paraya çevirerek almı ş tır.

133 E-) Milletler Cemiyeti Giri ş (1932)  Yurtta sulh cihanda sulhu savunan Türkiye  Dünya barı ş ı için kurulmu ş olan milletler cemiyetine üye olmu ş tur  Türkiye’nin üye oldu ğ u ilk uluslar arası örgüttür. F-)Montrö Bo ğ azlar Sözle ş mesi (1936) I.Dünya Sava ş ından sonra:  Almanya –Nazizm  İ talya – Fa ş izm (silahlanma yarı ş ı ve saldırgan politika sergilediler)  Bu iki ülkenin tutumundan faydalanarak M. Kemal M. Cemiyetine ba ş vurmu ş tur. (II. Dünya sava ş ını görmü ş tür)

134 Türkiye İ ngiltere Fransa S. Rusya Yunanistan Yugoslavya Romanya Bulgaristan Almanya ve İ talya (1938’de İ talya sözle ş meyi imzalamı ş tır)- konferansa katılmamı ş tır.

135  Uluslar arası komisyon kalkmı ş ve yetkileri Türkiye’ye devredilmi ş tir.  Ayrıca Türkiye bo ğ azlar çevresinde asker bulundurma hakkını elde etmi ş tir.  Ticaret gemisi geçi ş i serbest, sava ş gemilerinde tonaj sınırlaması getirilmi ş tir.  Türkiye sava ş a girerse istedi ğ ini yapabilir Montrö ile Bo ğ azlardaki hâkimiyet tamamen Türkiye’ye geçmi ş tir. (Yani Lozan’daki gölge kalkmı ş tır) Bo ğ azların hâkimiyetinin tamamen Türkiye’ye geçmesi S.Rusya ile aramıza so ğ ukluk girmesine neden olmu ş tur.

136 G-) Hatay’ın Anavatana katılı ş ı (1939)  Atatürk görmemi ş tir.  Fransa’nın Suriye’yi özgür bırakması (Hatay ve İ skenderun’u Suriye’ye bırakması)  Atatürk MC’ne ba ş vuracak  Türk- Müslüman nüfusun ço ğ unlukta- Misak-ı milli sınırları  Hatay Cumhuriyeti kurulacak (1938)  Misak-ı milli gerçekle ş mi ş tir.

137 E)BALKAN ANTANTI -Almanya (nazizm) - İ talya (fa ş izm) silahlanma yarı ş ı ve saldırgan politika izlemi ş lerdir. Türkiye E Yunanistan Yugoslavya A Romanya E

138 Türkiye bu devletleri bir araya getirerek batı sınırını güvence altına almı ş tır. Bu antla ş ma II. Dünya sava ş ı nedeniyle geçerlili ğ ini kısa süre sonra yitirmi ş tir I-)Sadabat Paktı (1937) Türkiye İ ran Irak Afganistan Bu antla ş ma ile Türkiye Do ğ u sınırı güvence altına almı ş tır.

139 Ülkede fert,aile ve sınıf egemenli ğ ine izin vermeyen bütün vatandaşların kanun önünde eşitli ğ i esasına dayanan Atatürk ilkesi aşa ğ ıdakilerden hangisidir ? ◦ A-Halkçılık ◦ B-Milliyetçilik ◦ C-Devlatçilik ◦ D- İ nkılapçılık CEVAP:A

140 Ulusal egemenlik kavramı Atatürk ilkelerinden hangilerinin esas dayana ğ ıdır? ◦ A-Cumhuriyetçilik-Devletçilik ◦ B-Cumhuriyetçilik-Halkçılık ◦ C-Milliyetçilik-Devletçilik ◦ D-Halkçılık - İ nkılapçılık CEVAP:B

141 Devlet yönetiminde milli egemenli ğ i esas alan ilke aşa ğ ıdakilerden hangisidir? ◦ A-Laiklik ◦ B-Milliyetçilik ◦ C-Cumhuriyetçilik ◦ D-Devletçilik CEVAP:C

142


"İNKILAP TARİHİ. 1911 1912 1913 BU NED İ R? 1914 Birer ritmik sayma mı? 1915 HAYIR? 1916 Bu aralıksız 11 yıl savaşmış 1917 şanlı bir milletin kronolojisi……." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları