Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. Dünya Savaşı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. Dünya Savaşı."— Sunum transkripti:

1 II. Dünya Savaşı

2 II. Dünya Savaşının Nedenleri
I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle ekonomik, siyasi, askerî ve hukuki alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalandı. Bu durum Alman­ya'da hoşnutsuzluğa ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı'na neden oldu.  I. Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların çizilme­sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne­denle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı.

3 II. Dünya Savaşının Nedenleri
İtalya Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkma­sına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya'yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele  geçiren Mussolini'nin İtalya'yı büyük devlet yapmak  istemesi, II. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri ol­du. Uzak Doğu'da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa Devletlerini Asya'dan çıkarmak istedi.

4 II. Dünya Savaşının Nedenleri
I. Dünya Savaşı sonrası güçler dengesinin bozulması, I. Dünya Savaşını bitiren anlaşmaların ağır şartları, Dünya barışını koruma çabalarının yetersiz kalması, (Milletler Cemiyeti, Locarno Anlaşması, Kellog Paktı) 1929 Ekonomik Krizi ve dünyaya etkileri, Almanya, İtalya ve Japonyanın yayılmacı politikaları, Totaliter, faşist, militarist ve komünist rejimler

5 II. Dünya Savaşının Nedenleri Almanya
Adolf Hitler, öncelikle Orta Avrupa, ardından Doğu ve Batı Avrupa’yı Almanya topraklarına katma amacındaydı. İkincil planı ise Asya’yı, özellikle Sovyetler Birliği ve Yakın Doğu’daki stratejik noktaları ele geçirmekti.

6 II. Dünya Savaşının Nedenleri Japonya
I. Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın Uzak Doğu sömürgeleri Japonya’ya verilmişti. Üstelik Çin’in bir bölümü de Japonya’nın hakimiyetindeydi. Ancak bu kadar sömürge bile hızla sanayileşen ve büyüyen Japon ekonomisini doyuramıyordu. Ekonomik çıkarlar için ABD ile yakınlaşan Japonya, savaşın patlak vermesi ile Almanya’ya yakınlaşmıştır. Pearl Harbor Saldırısı ile kesin olarak savaşa girmiştir.

7 II. Dünya Savaşının Nedenleri ABD
Savaşın başında tarafsız kalan ABD, Sonraları Fransa ve Birleşik Krallık’a silah yardımı yapmıştır. Japonya tarafından Pearl Harbor’da saldırıya uğramış ve kesin olarak savaşa girmiştir. ABD’nin savaşa girmesi ve Almanların Sovyetler Birliği’ni istila etmesi savaşın seyrini değiştirmiş, Almanya genişleme politikası yerine var olan sınırlarını koruma politikasını uygulamıştır.

8 II. Dünya Savaşının Nedenleri Sovyetler Birliği
I. Dünya Savaşı’ndan sonra batı yerine Orta Asya’ya yönelik politikalar izlemiştir. Zengin petro rezervleri sayesinde savaşta lojistik ve teknoloji alanlarında en güçlü devletlerden biri olmuştur. Almanya ile saldırmazlık anlaşması yapmasına rağmen Alman istilasına uğramıştır. Almanlar’ın bu istilası ve SSBC’ye karşı aldığı yenilgiler II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirmiştir.

9 II. Dünya Savaşının Nedenleri Birleşik Krallık
Adolf Hitler tarafından Avrupa'daki tek rakip olarak görülen Birleşik Krallık, Almanya'nın Avrupa'nın tamamına yayılmasını önlemiştir. ABD tarafından sürekli mühimmatla desteklenen Birleşik Krallık, ABD'nin savaşa girmesine kadar özellikle Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ön plana çıkmış, Orta Avrupa'da kesin bir hava hakimiyeti sağlamıştır. ABD'nin savaşa girmesiyle birlikte kara kuvvetleriyle ön plana çıkan Birleşik Krallık, II. Dünya Savaşı'nın en büyük aktörü olmuştur.

10 II. Dünya Savaşının Nedenleri İtalya
I. Dünya Savaşı'ndan istediğini alamayan İtalya dar bir sömürge alanıyla sanayisini beslemeye çalışıyordu. Ayrıca I. Dünya Savaşı'nda İtilaf devletleri ile görüş ayrılığına düşen İtalya, Mussolini'nin faşist politikaları nedeniyle Avrupa'da sorun teşkil ediyordu. İtalya'nın eski Roma İmparatorluğu gibi güçlü bir devlet olmasını isteyen Mussolini, Almanya ile yakınlaşarak Mihver devletler blokunda savaşa girmiştir. İtalya; Kuzey Afrika ve Balkanlar'da ilerlemiştir.

11 Savaşın Gelişimi İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşarak ‘Üçlü Mihver’ grubunu kurdu. Almanya’da iktidara gelen nazi yönetimi Alman ırkının üstünlüğü düşüncesini savunmuş, Versay Barış Antlaşmasını tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başlamıştır. Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır. Mihver Grubuna karşı, İngiltere ve Fransa "Müttefik Devletler" grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve ABD'de katılmıştır.

12 Savaşın Gelişimi Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşması im­zalamış ve yılında Polonya'ya savaş açmıştır. İngiltere ve Fransa, Polonya'ya güvence ver­mişler, Polonya da Almanya'ya savaş ilan etmiş, böy­lece II. Dünya Savaşı başlamıştır. Savaşın başlamasıyla Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır. Daha sonra Almanlar; Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa'yı işgal etmiştir. İtalya Arnavutluk'u işgal etmiş, Yunanistan'a saldırmış fakat başarılı olamamıştır.

13 Savaşın Gelişimi Almanya, Balkanlara yönelmiş,Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’yı işgal etmiştir. Almanların Balkanları tehdit etmesi üzerine Rusya, müttefik grubuna geçmiştir. Japonların ABD'nin Pearl Harbour  üssüne saldırması üzerine ABD de Müttefik Grubunda savaşa katılmıştır.

14 II. Dünya Savaşında Türkiye
Türkiye toprak bütünlüğünü sağlamayı ve tarafsız kalmayı hedeflemiştir. Müttefik ve Mihver Grubu devletleri Türkiye’yi kendi saflarına çekmek için her yolu denediler. 4-11 Şubat 1945’te ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya’nın katıldığı Yalta Konferansında, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletle Teşkilatı’na katılmak için 1 Mart 1945’e kadar Al­manya ve Japonya’ya savaş açmak şartı getirildi. Bu gelişme üzerine Türkiye 23 Şubat 1945’te Ja­ponya ve Almanya’ya savaş ilan etti. Türkiye, böy­ lece hem II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya siya­setinde söz sahibi olma imkanı elde etmiş, hem de Avrupa’nın demokratik devletleriyle yakınlaşmıştır.

15 Savaşın Sona Ermesi Almanya ve İtalya, ABD'nin Akdeniz çıkarması sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştır. 1944'de müttefiklerin Sicilya'ya asker çıkarmaları  ve İtalya'ya geçmeleri üzerine İtalya teslim olmuştur. (Mussolini Hükümeti düşmüştür) 1944 Haziran'ında müttefikler Fransa’nın kuzey bölgelerine çıkarma yapmışlar ve Almanya sınırlarına ilerlemişlerdir.

16 Savaşın Sona Ermesi Ruslar Almanları, Polonya ve Rusya’dan çıkarmaya başlamıştır. Almanya 1945'te ateşkes istemiştir. II. Dünya Savaşı Mihver Devletlerinin  yenilgisiyle sona ermiştir. Yalnız kalan Japonya, savaşa devam etmiş, Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atılmasıyla teslim olmak zorunda kalmıştır.

17 II. Dünya Savaşının Sonuçları
Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazanmış ve Avrupa’da demokrasi rejimi yaygınlaş-mıştır. Demokratik Avrupa devletleriyle birlikte hareket eden Türkiye’de de demokratik hayata geçilmiştir. Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Milletler Cemiyeti’nin yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur(1948).

18 II. Dünya Savaşının Sonuçları
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş, Türkiye Sovyet Rusya’dan uzaklaşarak ABD’ye yakınlaşmıştır. Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya’nın denetiminde yeniden kurulmuştur. Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, ABD ile birlikte dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir. Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında ABD, Fransa ve İngiltere denetim kurdu. (1990’da Almanya Devleti Birleşmiştir.)

19 II. Dünya Savaşının Sonuçları
Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde Nato kuruldu. İngiltere ve ABD’nin desteğiyle Filistin’de İsrail devleti kuruldu (1948). Devletler arasındaki rekabet savaştan sonra da devam etti.

20 Ülke Almanya İtalya İngiltere Amerika Fransa Japonya Nüfus 73M 40M 46M
Sovyetler B. Japonya Nüfus 73M 40M 46M 131M 40,8M 190M Kara Birliği 13M 1,45M 5,9M 16,1M 7,9M 29,5M 9,7M Hava Birliği 3,4M 1,2M 1,1M 2,5M 1,5M 4M Donanma 700B 1M 1,3M 500B 1,4M Lider Adolf Hitler Benito Mussolini Neville Chamberlin Franklin D. Roosevelt Charles de Gaulle Joseph Stalin Hideki Tojo Dostlar Japonya, İtalya Japonya, Almanya ABD, Fransa, Sovyetler B. Fransa, İngiltere, Sovyetler B. ABD, İngiltere, Sovyetler B. ABD, İngiltere, Fransa Almanya, İtalya Kayıp 3,5M 280B 403B 405B 250B 8,6M Savaş Sebebi Hitler Hitler ile Dostluk Almanya’nın Polonya’yı İşgali Pearl Harbor İngiltere ile Dostluk Almanyanın Ülkelerini İşgal Etmesi Almanya ile Dostluk

21 Kaynakça http://tarih-konuanlatimi.blogspot.com.tr http://sorubak.com
https://wwiiprojectabby.files.wordpress.com

22 Tuğrul GÜNGÖR 12-F 304


"II. Dünya Savaşı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları