Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Z İ RAAT MÜHEND İ S İ AYŞEGÜL DEM İ RÖRS. Bu ğ day gerek ülkemiz gerekse tüm dünya ülkeleri için temel besin kayna ğ ı olan stratejik bir üründür. Konya’da.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Z İ RAAT MÜHEND İ S İ AYŞEGÜL DEM İ RÖRS. Bu ğ day gerek ülkemiz gerekse tüm dünya ülkeleri için temel besin kayna ğ ı olan stratejik bir üründür. Konya’da."— Sunum transkripti:

1 Z İ RAAT MÜHEND İ S İ AYŞEGÜL DEM İ RÖRS

2 Bu ğ day gerek ülkemiz gerekse tüm dünya ülkeleri için temel besin kayna ğ ı olan stratejik bir üründür. Konya’da toplam 2.6 milyon hektar tarım arazisi mevcut olup, bunun yaklaşık 700.000 hektarlık kısmında bu ğ day yetiştiricili ğ i yapılmaktadır. Türkiye bu ğ day üretiminin yaklaşık %10’unu, sertifikalı bu ğ day tohum üretiminin ise %20’sini karşılamaktadır. Ülkemizde verim ve kaliteyi artırmanın iki yolu vardır. Bunlardan birincisi yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin yetiştirilmesi, ikincisi uygun yetiştirme tekniklerinin kullanılmasıdır.

3 Sertifikalı tohumluk kullanılmış arazi Sertifikalı tohumluk kullanılmamış arazi

4 Çeşit seçimiyle ilgili önerimiz, üreticimizin yıllardan beri ekmeyi alışkanlık haline getirdi ğ i çeşitlerin yanında yeni çeşitlere de fırsat verip, birlikte yetiştirerek potansiyelini belirlemeleridir. Ekilecek bu ğ day çeşidi belirlenirken mutlaka bölgemizin iklim ve toprak koşulları dikkate alınmalıdır. Yazlık karakterli düşük sıcaklıklara dayanamayan çeşitlerin ekiminden kaçınılmalıdır. Makarnalık bu ğ daylar daha çok taban veya sulanabilen alanlara tavsiye edildi ğ inden ya ğ ışın düşük oldu ğ u kıraç alanlarda makarnalık bu ğ day yetiştirilmesi ekonomik olamamaktadır.

5 Bu ğ day tarımının yo ğ un olarak yapıldı ğ ı kuru tarım bölgelerinde kışlık ekimler yazlık ekimlerin iki katı kadar fazla ürün verebilmektedir. Bu yüzden bölgemizde bu ğ day için zorunlu kalınmadıkça yazlık ekim yapılmaması tavsiye edilmektedir. Bu ğ day bitkilerinin 1-3 kardeşli, 3-4 yapraklı bir dönemde kışa girmesini sa ğ layacak bir ekim tarihiyle kışa dayanıklılık en üst seviyeye çıkabilir. Konya yöresi için son yıllardaki iklim de ğ işikli ğ i de göz önüne alındı ğ ında bu ğ day için en uygun ekim zamanının 1 Ekim-30 Ekim arasında yapılması gerekir.

6 Serin iklim tahıllarında verimi belirleyen en önemli faktörlerden birisi de atılacak tohumluk miktarıdır. Birim alana atılacak tohumluk miktarının fazla olması, birim alanda fazla bitki oluşumuna ve dolayısıyla yatmaya veya bitkiler arasında aşırı rekabete yol açmak suretiyle verimin azalmasına neden olabilir. Tohumluk miktarının düşük tutulması ise arazinin yeterince de ğ erlendirilmemesi, yabancı ot sorununun artması gibi nedenlerden dolayı yine verimin azalmasına yol açar. Yapılan araştırmalara göre Konya yöresi için bu ğ dayda m2 de 500 tane veya dekara (1000 m2) 18-20 kg/da tohum miktarı önerilmektedir.

7 SIK EK İ MDEN KAYNAKLANAN YATMA PROBLEM İ TOPRAK VER İ ML İ L İĞİ N İ DÜŞÜREN ANIZ YAKIMI

8 Gerek nadas-tahıl sisteminin gerekse her yıl tahıl tarımının yapıldı ğ ı kuru tarım alanlarında tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamı hazırlayacak şekilde, su kaybını en aza indiren, toprak yapısını en az bozan, erozyonu önemli ölçüde azaltan topra ğ ı devirmeksizin yüzlek olarak alttan işleyen aletlerle bölgeler için uygun zamanda yapılacak toprak işlemesi; Ekim makinelerinin daha rahat çalışabilmesi Daha iyi bir tohum yata ğ ı hazırlanması Çimlenme ve çıkışın daha düzgün olması Verimin güvence altına alınması Gibi birçok fayda sa ğ layacaktır.

9 Nemli ya da sulanan, nadassız tarım uygulanıp her yıl ürün alınan yerlerde toprak, hasattan hemen sonra gölge tavı varken pullukla 15-20 cm derinli ğ inde sürülmelidir. Ekimden öncede kazaya ğ ı + tırmık takımıyla ikileme yapılıp iyi bir tohum yata ğ ı hazırlanmalıdır. 4-5 yılda bir kez olmak üzere pulluk işleme seviyesinde oluşan taban taşını kırmak için tarla, A ğ ustos ayında 50-60 cm derinlikte dip kazan ile işlenmelidir.

10 Hububat hasatları biçer-döver ile toprak yüzeyine yakın yapılmalıdır. Hububat başa ğ ın hemen altından biçildi ğ inde anız çok yüksek kalmakta ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması, çürüyerek organik maddeye dönüşmesi daha zorlaşmaktadır. Hasat sonrası parçalanma ve çürümeyi kolaylaştırmak için ya tüm saplar parçalayıcı bir alet ile parçalanıp topra ğ a gömülmelidir yada saplar balya yapılıp alındıktan sonra kalan anızın çabuk çürümesi için dekara 3 kg üre verilerek gölge tavında sürülerek toprak altına karıştırılmalıdır.

11 SULU KOŞULLARDA MÜNAVEBEDE KULLANILAB İ LECEK BAZI B İ TK İ LER.

12 Bu ğ day bitkisi her çeşit toprakta yetişmekle birlikte genellikle en yüksek verim; derin, killi-tınlı ve organik maddece iyi düzeydeki topraklardan alınmaktadır. Toprak pH’sı 6.5 gibi hafif asidik, ayrıca tohumun normal çimlenebilmesi için de toprak neminin %15-20 civarında olması gerekmektedir.

13 DÖNEMFOSFOR VER İ LECEKS E (DEKARA) FOSFOR VER İ LMEYECEKSE (DEKARA) Suluda Mayısta ya ğ murlama ile dekara EK İ MDE TABANA 15 kg DAP 10 kg toz kükürt 10 kg katı hümik asit 10 kg toz kükürt 10 kg katı hümik asit ÜST GÜBRELEME (FIR-FIR İ LE) Suluda Mart başında 14 kg üre (%46) Kuruda Mart başında 10- 12 kg üre Suluda Nisan başında 13 kg amonyum nitrat (%33 N) 12 kg Aç Sülfat (%2 N) 400 g çinko sülfat 1 L Biovin OT İ LAÇLAMASINDA PÜLVER İ ZATÖR İ LE 100 L SUYA 500 g üre 250 g çinko sülfat 250 g biovin Ya ğ murlama ile gübre verilirken son bir saatte gübreleme yapılmalı ve tankın vanası az açılmalıdır.

14 Bu ğ day için verilen gübreleme programı herhangi bir topra ğ ın analiz sonucuna dayanmayan, humus ve besin elementlerince fakir bir toprak için tahmini öneridir. En do ğ ru gübreleme programı, usulüne uygun olarak alınmış toprak örneklerinin analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir. FAZLA M İ KTARDA VE DENGES İ Z AZOTLU GÜBRELEME İ LE BU Ğ DAYDA YATMA.

15 BU Ğ DAYDA AZOT NOKSANLI Ğ IBU Ğ DAYDA Ç İ NKO NOKSANLI Ğ I SOLDAK İ BAŞAKLARDA BOR NOKSANLI Ğ I

16 Bu ğ day bitkisi bir yetişme mevsiminde 400-500 mm civarında su tüketmektedir. Yetişme sürecinde (ya ğ mur hariç) topra ğ a verilecek 200-250 mm’lik su (200-250 ton/da) en iyi verimi alabilmek için yeterlidir. Sulamada esas olan topraktaki nem açı ğ ının kapatılmasıdır. Sulama imkanının oldu ğ u yerlerde bu ğ day, sapa kalkma ve çiçeklenme dönemlerinde sulanmalıdır. Fakat kurak geçen yıllarda bu kritik dönemler beklenmeden bitki strese girdi ğ i zaman sulama yapılmalıdır. Konya gibi büyük ölçüde kurak iklim şartlarında yürütülen bu ğ day tarımında ilkbahar ya ğ ışlarının miktar ve da ğ ılımı çok önemlidir. Bu ğ dayın su tüketimi e ğ risine göre su tüketimi Mart ayından itibaren artmaya başlar. Nisan ayında büyük bir artış gösterir ve Mayıs ayında maksimum de ğ ere ulaşır.

17 Konya’da önerilen en uygun sulama zamanları şunlardır: 1.Ekim zamanı toprakta yeterli nemin durumuna göre çıkışı garanti altına almak için sulama 2.Sapa kalkma dönemi (Nisan başı) 3.Başaklanma dönemi (Mayıs başı-ortası) ve 4.Dane dolum dönemidir (Haziran başı). Yukarıda belirtilen dönemlerde verilecek su miktarı topraktaki nem açı ğ ını kapatacak miktarda olmalıdır. Fazla su verilmesi durumunda hem ekonomik yönden kayıp olmakta hem de kök çürüklü ğ üne sebep olmaktadır.

18 Bu ğ day bitkisinin sulanmasında kullanılan yöntemler ya ğ murlama ve tava sulama yöntemleridir. Damla sulama yöntemi bu ğ day bitkisinin sulanması için ekonomik bir yöntem de ğ ildir. Ya ğ murlama sulama en ideal yöntemdir. Bu ğ day bitkisinin ya ğ murlama sulama yöntemi ile sulanması

19 Bu ğ day hasadının zamanını iyi belirlemek dane kayıplarını azaltma ve ürün kalitesi için çok önemlidir. Hasadın erken yapılması, danelerin buruşuk ve solgun olmasına neden olmaktadır. Çünkü başakların ve danelerin iyice kurumadan erken hasat edilmesi durumunda tam olgunlaşmamış danelerde kalite düşmekte, başaktan ve başakçık kavuzundan daneler zor ayrılmakta, yüksek rutubet nedeniyle ürünü kurutmak gerekmektedir. Geç yapılan hasatta ise çeşidin özelli ğ ine de ba ğ lı olarak başakta dane dökülmeleri, ya ğ ışa ve rüzgara ba ğ lı olarak bitkide yatmalar, bazı çeşitlerde başaktaki danede çimlenmeler görülebilir.

20 Biçerdöverle hasatta dane kayıplarını en aza indirmek için biçerdöverin hızı, batör-kontrabatör açıklı ğ ı, biçim yüksekli ğ i büyük önem taşımaktadır. Hasatta biçim yüksekli ğ inin toprak seviyesine mümkün oldu ğ u ölçüde yakın olması anız yakmanın önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Emniyetli depolama için bu ğ day ürününün rutubeti kesinlikle %12’nin altında olmalıdır. Bölgemizde bu ğ day hasadından görüntüler.

21 Hububatta kök çürüklü ğ üne tarla topra ğ ında bulunan birden fazla fungal organizma (mantar) neden olmaktadır. Bu mantarların bitkideki etkileri tohumun topra ğ a atılmasıyla başlar, bitkinin başaklanma dönemine kadar devam eder. Onun içinde bitkinin gelişme dönemlerine göre farklı tipte hastalık belirtileri görülür. Mantarla bulaşık olan tohumlar toprak altında çimlenirler fakat toprak yüzeyine çıkmadan hastalı ğ a yakalanırlar ve toprak altında kalarak çürürler. (çıkış öncesi çökerten) Çimlenen tohumlardan gelişen bitkiler toprak yüzeyine çıktıkları genç bitkicik döneminde de bu hastalı ğ a yakalanarak kökçüklerde ve kök bo ğ azında meydana gelen çürümeler sonucu bitkiler toprak yüzeyine devrilerek ölürler. (çıkış sonrası çökerten)

22 Bu hastalık etmenleri bitkilerin kök ve kök bo ğ azını etkilediklerinde kök ve kök bo ğ azında renk de ğ işimi, yumuşama, belirgin bir gelişme gerili ğ i, hastalıklı bitkilerin başaklarında ‘’ak başak’’ tipinde belirtiler ortaya çıkar. Hastalıklı başaklardaki başakçıkların ço ğ unun içinde dane oluşmaz, oluşan daneler de cılız-buruşuk olur ve içlerinde öz olmaz. Kök çürüklü ğ ü nedeniyle Bu ğ dayda ak başak görüntüsü.

23 Sertifikalı tohumluk kullanılmalı. Kendi üretti ğ imiz üründen tohumlu ğ u elde edeceksek mutlaka hastalı ğ ın görülmedi ğ i tarladan tohumluk alınmalıdır. Cılız- buruşuk daneler ayıklanmalıdır. Daha sonrada uygun bir tohum ilacı ile ilaçlanarak kullanılmalıdır. İ yi bir tohum yata ğ ı hazırlanmalı, tohum fazla derine atılmamalı, gübrelemede ve sulamada aşırıya kaçılmamalıdır. Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları derin sürümle toprak altına gömülerek imha edilmelidir. Sürümden önce 5-6 kg üre gübresinin atılması hem bitki artıklarının çabuk parçalanmasını sa ğ lar, hem de bitki artıklarındaki mikropların çürükçül yaşam kabiliyetini azaltır.

24 Münavebe uygulamasına özen gösterilmelidir. En az 2-3 yıllık bir münavebe uygulaması yapılmalıdır. Münavebede baklagil- yem bitkilerine de yer verilmesi faydalı olur. İ LAÇLI MÜCADELE Hububat kök ve kök bo ğ azı çürüklü ğ üne karşı ilaçlı mücadele hem tohum hem de yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılmaktadır. Sertifikalı tohumluklar ilaçlanmış olarak satılmaktadır. Bu yüzden ayrıca kök çürüklü ğ ü hastalı ğ ına karşı ilaçlamaya gerek yoktur. Kök çürüklü ğ üne karşı yeşil aksam ilaçlaması için ekimden itibaren gelişme dönemi boyunca hastalık belirtileri takip edilmeli, ilk belirtiler görülür görülmez ilaçlama yapılmalıdır. İ laçlamalar kardeşlenme dönemi sonuna kadar yapılmalıdır bu dönemden sonra yapılan ilaçlamalardan netice alınmaz.

25 Hububatta bitkinin toprak üstü aksamını özelliklede yapraklarını hastalandıran pek çok hastalık vardır. Konya yöresinde kınacık olarak da bilinen sarı pas hastalı ğ ının en tipik belirtisi yaprakların yüzeyinde turuncu, portakal sarısı ve kiremit kırmızısı renkte makine dikişi şeklinde 0.5-1mm büyüklü ğ ünde küçük püstüllerden ibarettir. Hastalık alt yapraklardan başlar üst yapraklara do ğ ru yayılır. Üst yapraklara do ğ ru yayılmış hastalık belirtilerinin oluştu ğ u tarlalar uzaktan sarı renkleri ile dikkat çeker.

26 Bu ğ day bitkisi yapraklarında sarı pas hastalı ğ ı

27 Konya arpa alanlarında en sık karşılaşılan yaprak hastalı ğ ı yaprak leke hastalı ğ ıdır. Bir yıl öncesinden tarlada hastalıklı bitki artıklarının kalıntıları varsa hastalık daha bitkilerin kardeşlenme döneminde kendini gösterir. Bu dönemde e ğ er iklim koşulları da uygunsa hastalık bitkilerde ciddi kuruma ve yanıklıklara neden olabilir. Normal koşullarda hastalık bitkiler sapa kalktıktan en az 30-40 cm boya ulaştıktan sonra görülmeye başlar. Hastalık daha çok alt yapraklarda yo ğ unlaşır. Özellikle sık ekilmiş arpa tarlalarında daha net ortaya çıkar. Yaprakların üst yüzeyinde etrafı koyu kahverengi sınırları belirgin ortası açık i ğ şeklinde lekeler oluşur. Bir yaprak üzerinde birden fazla leke oluşur bu lekeler büyür, birleşir ve yaprak üzerinde büyük yanık nekrotik alanlar oluşur.

28 Arpada yaprak leke hastalı ğ ı

29 Havalanmayı engellemesi ve nem artışına neden oldu ğ u için sık ekim yapılmamalıdır. Kendi gelen bitkiler ve yabancı otlarla tekni ğ ine uygun şekilde mücadele yapılmalıdır. Dayanıklı çeşitler kullanılmalı. Özellikle sarı pas hastalı ğ ı için. Toprak analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı. Aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Ekim nöbeti uygulanmalıdır. Derin sürüm ile bitki artıklarının topra ğ a gömülmesi sa ğ lanmalıdır.

30 Sarı pas hastalı ğ ının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve 15-20 C sıcaklık) hastalı ğ ın seyri izlenmeli, hastalı ğ ın bitkinin üst tarafına do ğ ru ilerledi ğ i durumlarda başa ğ ın hemen altındaki yapra ğ ın hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. Uzun süreli etkisi olan bir mantar ilacı mücadele için yeterli olabilir. İ laçlama bitki yaprak ve gövdesi ilaçlı su ile iyice ıslanacak şekilde yapılmalıdır. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdi ğ inden ilaçlama yapılmamalıdır.

31 TEŞEKKÜRLER


"Z İ RAAT MÜHEND İ S İ AYŞEGÜL DEM İ RÖRS. Bu ğ day gerek ülkemiz gerekse tüm dünya ülkeleri için temel besin kayna ğ ı olan stratejik bir üründür. Konya’da." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları