Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları"— Sunum transkripti:

1 2014 -2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları
BAYINDIR

2 2014 – 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı

3 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci
21/09/08 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları Vatandaş Toplantısı Kalkınma Çalıştayı Sektörel ve Tematik Çalışmalar Burada biraz karışık görünüyor, kısaca bütün şemayı aktaracağız birazdan…

4 1. Planlama Sürecinin Duyurulması
21/09/08 1. Planlama Sürecinin Duyurulması İzmir Bölge Planlama İnternet Portalı: Sürecin Duyurulması: Toplantılar ve sonuçları hakkında bilgiler Dinamik Katılım: Doğrudan vatandaş katkısının alınması Haberler, Duyurular, Bültenler Plan Ana Başlıkları: Görüş ve önerilerin alınması MDA’ya ilişkin bilgilendirme ve ilgili kurumlardan katkı alınması Planlama Süreci: Plan belgesi ve planlama süreci için görüş ve önerilerin alınması Stratejik Planlama literatürü, planların başarılı olmasının arkasında yatan iki temel noktanın önemine vurgu yapmaktadır. Ayrıca, deneyimlerimiz de bu iki ilkenin yaşamsal önemini hatırlatmaktadır: Bunlardan birincisi sahiplenme ikincisi de katılımcılık ilkesidir. Sahiplenme hem, paydaşların süreci sahiplenmesi hem de planı uygulayacak, hayata geçirecek olan kurumların sahiplenmesine işaret eder. Katılımcılık ilkesiyse, planlama sürecine planın sonuçlarından etkilenecek herkesin dahil olmasını gerektirir. Bu iki ilkeyi en uygun biçimde hayata geçirebilmek için, planlama sürecinin en geniş kesimlere duyurulmasını ve bu kesimlerin katkılarının istenmesini sürecin ilk adımı olarak belirledik. Dünyadaki deneyimler de bir planlama sürecinin, tanıtım faaliyetiyle başlaması gerektiğine vurgu yapıyor. Portal iki yönlü çalışacak biçimde düşünüldü: Hem süreç hakkında bilgilendirmeler yapmak hem de sürece katkıları almak. İlk aşamada slayttaki bölümlerden oluşacak

5 21/09/08 Burada bir forum bölümü yapıldı… konulara yönelik planla ilgili her türlü aşama yayınlanacak ve vatandaş her an katkı sağlayabilecek….

6 1. Planlama Sürecinin Duyurulması
21/09/08 1. Planlama Sürecinin Duyurulması 1.2. İzmir Bölge Planı Bilgilendirme Toplantısı Amaç: Bölge planı çalışmaları ile ilgili bölgede farkındalık oluşturmak Duyuru Toplantısı: Süreç hakkında bilgilendirme ve sahiplenmeyi göstermek amacıyla basın toplantısı 5 Şubat YK toplantısıyla aynı günde, toplantı sonrası gerçekleştirilebilir…

7 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması
21/09/08 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.1. Vatandaş Toplantısı: rastsal olarak davet edilen 500 vatandaş Amaç: Hedef tanımlarının değerlendirilmesi ve ağırlıklandırılması Plana doğrudan vatandaş katılımının sağlanması ve Planın bilinirliğinin geliştirilmesiyle kalkınma gündeminin sahiplenilmesi Girdi: Mevcut Durum Analizi özeti ile öncelik ve hedeflerin sunumu Çıktı: Paydaşların İzmir’in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, öncelik ve hedeflere ilişkin değerlendirmeleri ve ağırlıklandırılmış hedefler Analiz: Toplantı sonucunda kalkınma ekseni, öncelik, hedef ve faaliyet dizgesi oluşturulacaktır Vatandaş Toplantısı: Kalkınma çalıştayının ardından sürecin vatandaş katılımı boyutunu hayata geçirmek adına rastsal yöntemle davet edilecek 800 vatandaş İzmir’in kalkınma önceliklerine katkı verecek. Kalkınma Çalıştayı’nda ortaya çıkan proje fikirleri toplantı öncesinde konsolide edilecek ve hedef tanımlarına dönüştürülecektir. Vatandaş toplantısıyla bu hedef önermelerinin değerlendirilmesi ve kalkınma eksenlerine katkısı şeklinde ağırlıklandırılması gerçekleştirilecektir. Toplantı aynı zamanda kalkınma gündeminin sahiplenilmesi açısından da kamuoyu farkındalığı sağlayacaktır.

8 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması
21/09/08 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.2. Kalkınma Çalıştayı: kurumsal paydaşların katılımıyla Amaç: Belirlenmiş gelişme eksenleri ve önceliklerin değerlendirilmesi, Öncelikler çerçevesinde proje fikirlerinin geliştirilmesi ve Bölge vizyonunun tartışmaya açılması Girdi: Mevcut Durum Analizi özeti ve yeni dönem için belirlenen taslak gelişme eksenleri ve önceliklerinin sunumu Çıktı: Paydaşların İzmir’in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, yeni gelişme eksenleri ve önceliklere ilişkin değerlendirmeleri ve proje fikirleri Analiz: Toplantı sonucunda ortaya koyulan proje fikirleri gruplanacak, analiz edilecek ve hedef tanımlarına dönüştürülecektir Kalkınma Çalıştayı: İZKA tarafından yeni dönem için belirlenen taslak gelişme eksenleri ve öncelik alanlarına katkı sağlanması ve bunların güncellenmesi için yaklaşık 100 kurumsal paydaşın katılımı ile yapılandırılmış bir çalıştay düzenlenecektir. Bu çalıştayda İZKA tarafından hazırlanacak mevcut durum analizi, önceki plan döneminin değerlendirilmesi ve yeni dönem için oluşturulan gelişme eksenleri ve öncelikler girdi olarak kullanılacaktır. Toplantıda 1) bu temel girdiler değerlendirilecek ve güncellenecek 2) öncelikler doğrultusunda proje fikirleri geliştirilecektir. Toplantıda ayrıca, alınacak karara göre yeni bir bölge vizyonu oluşturulmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirilebilir.

9 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması
21/09/08 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.3. Tematik ve Sektörel Çalışmalar: Mevcut Çalışmalar ve Platformlar: Kümelenme Komitesi, Yenilik Komitesi Yeni Çalışmalar ve Platformlar: Kalkınma Kurulu üyeleri ve diğer paydaşların katılımıyla oluşturulacak yeni sektörel ve tematik platformlar Taslak hedefler ve faaliyetlerin detaylı çalışılması İlgili Kurumların (İl Müdürlükleri, Odalar) platformların organizasyonunu yürütmesi ve sürekliliğini sağlaması Platformların kendi gündemlerini, uygulama aşamasına girdi sağlayacak biçimde oluşturması Tematik ve Sektörel Platform Çalışmaları: Bu Platformlar, Kalkınma Kurulu üyelerinin yer aldığı ve ilgili konuya göre kurul üyesi olmayanların da temsil edildiği sektör ya da temalar bazında oluşturulacak yapılardır. Halen İZKA strateji geliştirme çalışmaları kapsamında faal olan platformlar bulunmaktadır. Bu platformlara paralel olarak, kalkınma çalıştayı, vatandaş toplantısı ve paydaş analizinden çıkan öncelik alanları esas alınarak diğer sektörel ve tematik platformların oluşturulması sağlanacaktır. Platformlar taslak hedef ve faaliyetleri değerlendirecek, güncelleyecek ve aktörleri tanımlayacaktır. Yapılacak ilk toplantı platformdan beklenen çıktıyı tanımlayacak ardından değerlendirmelere geçilecektir. Değerlendirmelerin tamamlanması durumunda ikinci toplantı tarihi ve son teslim tarihi belirlenecektir. Bu süre içinde ilave toplantıların yapılması grubun dinamiğine bırakılacaktır. Platformların sayısı en fazla 10 platform olacak şekilde planlanmaktadır.

10 3. İlçelere Yönelik Çalışmalar
21/09/08 3. İlçelere Yönelik Çalışmalar 3.1. İlçe toplantıları: Kurumsal paydaşlarla birlikte ilçe önceliklerinin tartışılması 3.2. İlçe Kalkınma Platformları: İlçeler özelinde kalkınma gündeminin oluşturulması İlçelerin kendi gündemlerini, uygulamaya dönük bir biçimde oluşturması İlçe Kalkınma Platformu Çalışmaları: İlçe Kalkınma Platformu çalışmaları kapsamında ilçelerin ilgili aktörlerinin süreci sahiplenmesinin sağlanması gerekmektedir. İzmir’in her ilçesinde oluşması için İZKA kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır. İlçe kalkınma platformlarıyla ilgili genel ilke, bu platformların yalnızca bölge planı çalışmaları amaçlı kurulmuş yapılar olmamalarıdır. Bu yapıların daimi yapılar olması, gerek ilçe kalkınma stratejileri gerek uygulama süreçlerinde rol alacak şekilde ilerlemeleri hedeflenmektedir. Pilot İlçe Platformu Çalışması: Sürece ilçelerin katılımı için bir model oluşturmak amacıyla kendiliğinden bir kalkınma platformu kurma talebini dile getiren Aliağa ilçesinde bir İlçe Kalkınma Platformu kurulacaktır. Bu platformun liderliğinde, Aliağa Gelecek Gündemi Toplantısı, Aliağa Vatandaş Toplantısı, Önceliklendirme Toplantısı ve toplantı çıktılarının konsolide edilmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.

11 2014 – 2023 İzmir Bölge Planı Sektörel ve Tematik Analizler

12 Bölgesel Analiz Çalışmaları
İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu ve Modeli Oluşturulması ve Analizi (Prof. Dr. Osman AYDOĞUŞ, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti (Prof. Dr. Sezai Göksu, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) İzmir Sivil Toplum Araştırması (Prof. Dr. Gülgün TOSUN, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi) İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi (Doç. Dr. Şebnem GÖKÇEN DÜNDAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) 2012 yılında SEKTÖREL ve TEMATİK ANALİZLER’ in hazırlanması amaçlandı. Sosyal, ekonomik, çevresel ve mekânsal boyutta hangi analizlerin yapılabileceği çalışıldı. Üniversiteler, araştırma ve politika yapan kuruluşlar ile temasa geçildi, Elde edilen görüşler ve analiz teklifleri değerlendirilerek Yönetim Kuruluna sunuldu ve çalışmaların hayata geçirilmesi süreci başlatıldı.

13 Bölgesel Analiz Çalışmaları
İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi (Yrd. Doç. Dr. Tuğkan TUĞLULAR, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) İzmir İli Uygun Yatırım Alanları Ön Fizibilite Raporu (Ömür Genç, Kalkınma Bankası) İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi (Ussal SAHBAZ, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) İzmir Turizm Stratejisi (Prof. Dr. İge PIRNAR Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi (Prof. Dr. Ahmet Adem TEKİNAY, Katip Çelebi Üniversitesi) Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi (Yar.Doç Koray Velibeyoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) 2012 yılında SEKTÖREL ve TEMATİK ANALİZLER’ in hazırlanması amaçlandı. Sosyal, ekonomik, çevresel ve mekânsal boyutta hangi analizlerin yapılabileceği çalışıldı. Üniversiteler, araştırma ve politika yapan kuruluşlar ile temasa geçildi, Elde edilen görüşler ve analiz teklifleri değerlendirilerek Yönetim Kuruluna sunuldu ve çalışmaların hayata geçirilmesi süreci başlatıldı.

14 DİĞER STRATEJİ ÇALIŞMALARIMIZ
Bölge planına girdi sağlayacak farklı analiz ve strateji geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi. İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi İzmir Kentsel Pazarlama Stratejisi İzmir Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Stratejisi İzmir Kümelenme Stratejisi

15 Çalıştaylar… Paydaşların görüş ve katkılarının alınması için sektörel ve tematik çalıştaylar düzenlendi. Turizm sektörü, kültür ekonomisi, bilişim sektörü ve su ürünleri sektöründe strateji ve eylem planının belirlenmesi için düzenlenen bir günlük çalıştaylara sektör temsilcileri ağırlıklı olmak üzere gerekli ilgi ve katılım sağlandı. Yürütülen bölgesel analizler kapsamında ilgili paydaşların görüş ve katkılarının alınması için sektörel ve tematik çalıştaylar düzenlendi. Turizm, kültür ekonomisi, bilişim sektörü, turizm sektörü ve su ürünleri sektöründe strateji ve eylem planının belirlenmesi için düzenlenen bir günlük çalıştaylara sektör temsilcileri ağırlıklı olmak üzere gerekli ilgi ve katılım sağlandı. Haziran-Aralık 2012 döneminde bölge planı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen saha görüşmelerinde ve çalıştaylarda 528 kişiye ulaşıldı.

16 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi
İZBP’ye altlık olması amacıyla 2013 MDA’nın hazırlanmasına başlandı. 2009 İzmir Mevcut Durum Analizi çalışması, gerçekleştirilen sektörel ve tematik analiz çalışmaları ışığında tekrar incelendi. Yeni bir içerik belirlenerek bu doğrultuda çeşitli bölgesel, ulusal ve uluslararası raporlar, veri kaynakları, tezler, istatistiki çalışmalar incelendi. Eksik ve güncellenecek veriler belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlardan veri temini yapıldı. 2012 yılı sonu itibari ile 2013 MDA taslağı ortaya çıktı.

17 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi

18 2013 Mevcut Durum Analizi ve Diğer Analiz Çalışmaları BAYINDIR için ne diyor?

19 NÜFUS ve Genel Bilgiler
Yüzölçümü, 2002: 540,22 km2 Nüfus, ADNKS, 2012: kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 76 kişi Şehirleşme Oranı, 2012: % 53 İl merkezine uzaklığı : 79 km İlçenin rakımı: 86 m Coğrafi konumu: Doğusunda Ödemiş, güneyinde Tire, batısında Torbalı, kuzeyinde Kemalpaşa ve Turgutlu İlçeleri bulunmaktadır. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Durumu, DPT, 2004: Türkiye’de 872 ilçe arasında gelişmişlik açısından 392. sıradadır (DPT, 2004). İzmir’de merkez dışındaki ilçeler arasında ise en az gelişmiş 4. ilçedir. (Kiraz, Beydağ, Kınık’ın önünde yer almaktadır.)

20 Bayındır Nüfus projeksiyonu, 2026
 Yaş Grubu 2011 2016 2021 2023 2026 0 - 4 2527 2197 2223 2227 2232 5 - 9 2591 2474 2151 2161 2176 2880 2587 2470 2341 2148 2985 2873 2581 2534 2464 2483 2974 2863 2746 2572 2807 2963 2918 2852 2737 2795 2463 2658 2950 2724 2723 2780 2648 2451 2590 2703 2702 2725 2759 2826 2559 2671 2670 2669 2979 2771 2509 2553 2620 2781 2885 2684 2583 2431 2259 2639 2739 2663 2548 1807 2073 2421 2459 2515 1479 1570 1796 1917 2098 1313 1165 1238 1307 1411 864 879 777 797 827 85-90 386 444 450 429 396 90+ 87 156 191 195 200 Toplam 41105 40942 40674 40531 40318

21 Bayındır Nüfus Piramitleri, 2011-2023
Nüfus piramitleri incelendiğinde doğacak çocuk sayısı gözönüne alınarak yapılan projeksiyonlarda; Bayındır’da toplam nüfusun 2023 yılında 2011 yılına göre hemen hemen değişkenlik göstermeyeceği fakat yaş grupları içerisinde önemli değişiklikler olacağı görülmektedir. Örneğin 2023 yılında yaş arasındaki bireylerin 2011 yılına göre ortalama %15 azalırken, yaş arasındaki bireylerin ortalama %33 ve 90 yaş üstü bireylerin de %125 artacağı görülmektedir.

22 İSTİHDAM İlçe Düzeyinde Sektörel İşgücü Oranları ve Projeksiyonları(2000-2023)
Bayındır 2000 2023 İzmir Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 79.59% 67.05% 28.54% 17.32% Madencilik ve Taş Ocakçılığı 0.03% 0.01% 0.15% 0.05% İmalat Sanayi 4.79% 7.18% 20.09% 21.70% Elektrik, Gaz ve Su 0.13% 0.31% 0.34% 0.56% İnşaat 1.61% 3.44% 5.29% 8.18% Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller 4.91% 8.27% 14.54% 17.63% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 1.16% 1.89% 4.39% 5.14% Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler Ve Kurumları, Yardımcı İş Hizmetleri 0.84% 1.42% 4.59% 5.59% Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler 6.92% 10.42% 21.94% 23.81% İyi Tanımlanmamış Faaliyetler 0.02% 0.00% 0.11% Toplam 100%

23 EĞİTİM 2012-2013 eğitim dönemi verileri İLÇE ADI
İLKOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ORTAOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI GENEL LİSE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI MESLEK LİSESİ DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI BAYINDIR 14 30 17 21 İZMİR 27 41 31 39 eğitim dönemi verileri

24 (GENEL-MESLEK LİSESİ, brüt)
EĞİTİM Eğitim Dönemi Okullaşma Oranları (%) İLÇE ADI OKUL ÖNCESİ (3-5 YAŞ) (Net) İLKÖĞRETİM (6-13 YAŞ) ORTAÖĞRETİM (GENEL-MESLEK LİSESİ, brüt) BAYINDIR 63,86 97,28 66,36 İZMİR 48,85 102,88 104,68

25 2012 yılı İlçelere göre 15 ve üzeri yaş okuma yazma bilmeyen oranı (%), TÜİK

26 2012 yılı İlçelere göre 15 ve üzeri yaş okuma yazma bilmeyen oranı (%), TÜİK-devam

27 2012 yılı İlçelere göre Yükseköğretim ve üstü okul mezunu oranı (%), TÜİK

28 2012 yılı İlçelere göre Yükseköğretim ve üstü okul mezunu oranı (%), TÜİK-devam

29 TARIM Tarım Alanlarının Kullanış Amaçlarına Göre Dağılımı (hektar), 2012 Tarla Alanı Sebze Alanı Meyve Kavaklık Süs Bitkileri Boş Arazi Toplam Tarım Alanı Oranı % İlçeler Ekilen Nadas Bayındır 10.070 1.600 17.818 400 65 29.954 55,5 İzmir 4.248 40.971 1.159 735 10.875 28,2

30 TARIM İlçelere Göre Sulanan Tarım Alanları (Hektar) (2011)
Toplam Tarım Alanı Sulanan Alan Sulanmayan Sulanan Alan/Toplam Tarım Alanı (%) Bayındır 29,954 12,365 17,588 41.3 İzmir 341,119 179,547 161,572 52.6

31 Bayındır İlçesi Küçükbaş Hayvan Varlığı (2011)
İlçe Adı Koyun % Keçi Bayındır 15,650 3.8 1,250 0.8 İzmir 415,271 100.0 165,150 100 İzmir’deki keçi varlığının % 12,4 ile en yüksek pay karaburunda…

32 Tarım Değerlendirme Zeytin (İzmir’de üretilen toplam zeytinin %21,3’ü), domates, süs bitkileri ile “Ege Sultani Üzümü” ve “Ege İnciri” kapsamında coğrafi işaretle tescillenmiş üzüm ve incir öne çıkan tarımsal ürünlerdendir. İzmir genelinde 83 bin ton elde edilen zeytin yağ miktarının %22,5 ‘i ( ton ) Bayındır ilçesindeki zeytin (yağlık) ağaçlarından elde edilmektedir. (Kaynak 2012 İl tarım Müdürlüğü ) Kesme çiçekçilik İzmir’de açık alanda toplam 5479 da alanın %36,5’i Bayındır ilçesinde yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılık ağırlıklı olarak Ödemiş ilçesinden sonra 176 bin ton süt üretimi ile ikinci sırada yeralmaktadır. (2012 yılı süt üretim miktarı) .

33 Kültür Mekanları, Tarihi ve Kültürel Değerler
Bayındır’da Hacı Sinan Camii ve Külliyesi, Telcioğlu Camii, Recep Hanı, Eskici Dede Türbesi yer almaktadır. Bayındır’da 15 tane taşınmaz kültür varlığı bulunurken sit alanı bulunmamaktadır. Bayındır’da; 1 tane kütüphane 1 tane sergi salonu 1 kültür etkinlik mekanı 1 kültür sanat merkezi Bulunurken; Sinema salonu ve müze bulunmamaktadır. Kültür sanat ile ilgili 27 tane olmak üzere toplamda 35 tane dernek ve 3 tane vakıf bulunmaktadır.

34 Kültürel Etkinlikler, Yarışmalar ve Kütüphane
[1] Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Verileri, 2012. Kültürel Etkinlikler, Yarışmalar ve Kütüphane İlçe Etkinlik Düzenleyen Kuruluş Tarih Kaç Yıldır Düzenlen-diği İlçe Toplamı Bayındır Çiçek Festivali Bayındır Belediyesi 22-24 Nisan 15 1 Geleneksel Bayındır Rahvan At Yarışları 2 Kütüphane Adı Kitap Sayısı Okuyucu Sayısı Üye Sayısı Ödünç Verilen Materyal Sayısı Personel Bayındır İlçe Halk Kütüphanesi 4.528 4.775 124 2.341 2

35 TURİZM Bayındır Ilıcaları, İzmir’de termal turizm kapsamında önemli merkezlerden bir tanesidir. 29 Kasım 2012 tarihinde Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Bayındır Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda Kültür Turizm Bakanlığı ve İl Müdürlüğü verilerinde Bayındır’da Yatırım Belgeli, Belediye Belgeli ve İşletme Belgeli konaklama tesisi bulunmadığı görülmekte ve Termal Turizm Merkezi ilan edilmesinden dolayı bu yatırımlara öncelik verilmesi gerektiği görülmektedir.

36 SAĞLIK Bayındır’da 61 yataklı, 2 ameliyat masası olan Bayındır Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Ayrıca; 5 tane ASM, 13 tane AHB, 3 tane Sağlık Evi, 1 tane Diş Hekimi Muayenehanesi bulunmaktadır.

37 YENİLENEBİLİR ENERJİ Balçova, Seferihisar, Çeşme, Dikili, Bergama, Aliağa ve Bayındır ilçeleri önemli jeotermal sahalardır. Bayındır’da sondaj sıcaklığı derece arasında, sondaj debisi 12,5 lt/sn olan kaplıca ve kaplıca tesisi ısıtılmasında kullanabilen jeotermal kaynak bulunmaktadır. İzmir’de üretilen arpa, buğday, çavdar, yulaf, mısır, tütün, pamuk ve ayçiçeği atıklarından dönüşüm yöntemleriyle elde edilebilecek enerji miktarı 88 milyon GJ/Yıl olarak hesaplanmıştır. Bu üretim miktarlarının İzmir’deki ilçeler bazında değerlendirilmesi durumunda, en yüksek ısıl kapasite değerinin %33 oranla Ödemiş’te, %18.7 oranıyla da Bayındır’da ortaya çıktığı görülmektedir.

38 Madencilik Bulunduğu Yer Cinsi Tenör ve Kalite Rezerv
Bayındır-Sarıyurt Bakır-Kurşun-Çinko % 0.1 Cu, % 7 Pb 3,453,272 ton gör. % 7.5 Zn Bayındır-Helvacı Civa % 0.2 Hg 42,120 ton muh. Bayındır ve Menderes ilçelerinde bakır-kurşun-çinko oluşumlarına rastlanmaktadır. Karaburun, Ödemiş, Beydağ ve Bayındır ilçelerinde çok sayıda civa cevherleşmeleri yer almaktadır

39 ÇEVRE Çeşme (508 lt/kişi-gün) ve Bayındır (540 lt/kişi-gün) ilçelerinde kişi başı çekilen günlük su miktarının İzmir (192 lt/kişi-gün) ve diğer ilçelere göre çok yüksek oluşudur. Atık su miktarları açısından da bu oran Çeşme’de yüksek iken Bayındır’da düşüktür. Bayındır’da kullanılan bu yüksek miktarın süs bitkileri ve diğer tarım faaliyetleri dolayısıyla olduğu düşünülmektedir. Atıksu açısından bir değerlendirme yapıldığında Bayındır, Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde kanalizasyon hizmeti açısından yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. 2010 yılı TÜİK verileri incelendiğinde Bayındır, Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde kanalizasyon şebekesi ile hizmet alan nüfusun belediye nüfusu oranlarının görece düşük olduğu görülmektedir. 2008 yılından bu yana Küçük Menderes havzasındaki ilçelerden Bayındır, Torbalı ve Ödemiş’in atıksu arıtma tesisleri işletmeye açılmıştır. İzmir’de 2 adet yaban hayatı geliştirme sahası (YHGS) mevcuttur. Bunlar, Bayındır-Ovacık YHGS ve Selçuk Gebekirse Gölü YHGS’leridir.

40 BANKACILIK İlçeler İtibariyle Banka Şubeleri, 2008-2011 İlçe 2008 2009
2010 2011 Bayındır 3 İzmir Toplam 659 676 696 720

41 ÖNCEKİ DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN KONULAR…
Bayındır Organize Çiçekçilik Bölgesi, Bayındır ilçe merkezi ve çevresinde yaygın bir üretim türüne dönüşmüş olan bahçe bitkileri ve çiçekçilik için, jeotermal kaynak olanaklarının da kullanılacağı organize çiçek seralarının bulunacağı bir bölgenin düzenlemesi yapılmıştır Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu verilerine bakıldığında, Bayındır, Aliağa, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı ilçeleri ile birlikte bu konuda çalışmalara ihtiyaç duyan ilçelerdendir. (Özellikle Çırpı ve Zeytinova) (TÜİK, 2008). Jeotermal sahalarından olması nedeniyle, Bayındır ilçesi sağlık turizmi potansiyeline sahip bir ilçedir. Ayrıca Bayındır, Seferihisar, Dikili ile birlikte, sera ısıtması potansiyelinin değerlendirilmesi gereken ilçelerdendir. 27-30 Nisan tarihleri arası çiçek şenliği düzenlenmektedir.

42 TEŞEKKÜRLER www.izka.org.tr www.izmiriplanliyorum.org


"İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları