Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN : DR. ZELİHA UÇAR MODERATÖR : DOÇ. DR. GÜLBİN B. KARAKOÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN : DR. ZELİHA UÇAR MODERATÖR : DOÇ. DR. GÜLBİN B. KARAKOÇ"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN : DR. ZELİHA UÇAR MODERATÖR : DOÇ. DR. GÜLBİN B. KARAKOÇ
İNFANTİL ASTIM HAZIRLAYAN : DR. ZELİHA UÇAR MODERATÖR : DOÇ. DR. GÜLBİN B. KARAKOÇ Sağlık Slaytları İndir

2 SUNUM PLANI Tanım İnfantil astım tanımındaki güçlükler
Wheezing fenotipleri ve astım Astım gelişiminde risk faktörleri Tanı için neler yapalım? Tedavi Olgu sunumu Özet

3 ASTIM Havayollarının “KRONİK INFLAMATUAR” bir hastalığıdır.
“DUYARLI” kişilerde oluşur. Ataklar halinde gelen ÖKSÜRÜK HIRILTI NEFES DARLIĞI GÖĞÜSTE SIKIŞMA

4 ASTIM “DEĞİŞKEN ve REVERSİBLİTE” gösteren tekrarlayan havayolu OBSTRUKSİYONU Kronik inflamasyon “BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTEYE” neden olmaktadır. Çocukluk çağı astımı heterojen inflamatuar bir hastalıktır.

5 İNFANTİL DÖNEMDE GÜÇLÜKLER
Çocukluğun erken dönemlerinde astım tanısı konulması güçtür ve büyük ölçüde klinik yoruma ve semptomlarla fizik muayene bulgularının değerlendirilmesine dayandırılmalıdır. Çocuklardaki hışıltılı solunum için “astım” teriminin kullanılmasının önemli sonuçları olduğundan, bu hastalık persistan ve tekrarlayan hışıltılı solunuma neden olan diğer hastalıklardan ayırt edilmelidir.

6 İNFANTİL DÖNEMDE GÜÇLÜKLER
Ataklarla seyreden hışıltılı solunum ve öksürük, astımı olmayan çocuklarda bile çok sıktır (özellikle 3 yaşından küçük çocuklarda). Çocukluk çağında alt solunum yolu obstrüksüyonu ile ilişkili farklı durumların varlığı astım patogenezini anlamamızı zorlaştırmaktadır

7 Astımın majör klinik bulgusu “Wheezing” dir.

8 WHEEZİNG Daralmış havayollarında hava akımının kısıtlanması ile ilişkili nonspesifik bir bulgudur. Çocuklarda duyulan wheezing sesi büyük santral havayollarının obstrüksiyonu ile oluşur; küçük havayollarının obstrüksüyonu genellikle sessizdir. Ancak bu obstrüksüyon santral havayollarına bası yaparak wheezinge neden olabilir.

9 WHEEZİNG İnfant ve çocuklarda rekurrent öksürük ve wheezing epizodları sıklıkla astım nedeniyledir. ANCAK HER WHEEZİNG VE ÖKSÜRÜĞÜN ASTIM NEDENLİ OLMADIĞI UNUTULMAMALIDIR.

10 Wheezing oluşumunda etkili faktörler
Toraksın yapısı Bronşların yapısı Fonksiyonu Atopik bünye Deri testi duyarlılıkları Enfeksiyona yanıt Eşlik eden hastalıklar (atopik dermatit vs)

11 Çevresel faktörler Viral enfeksiyonlar Diğer enfeksiyonlar
Ev içi hava kirliliği (sigara) Ev dışı hava kirliliği Allerjene maruz kalma Beslenme İklim Hergün artan faktör eklenebilir. O halde farklı etyopatogenez, farklı nedenler ve farklı fenotipler gelişebilir. Biz iyi planlanmış kontrollü çalışmalarla şimdye kadar tanımlanmış en kabul gören fenotiplerden bahsedeceğiz.

12 İNFANTLARDA WHEEZING NEDENLERİ
1-İnflamatuvar Durumlar Konjenital Malformasyonlar -Astım Vasküler ring -Kistik fibrozis Solunum yolu anomalileri -Bronkopulmoner displazi Özefagial kist -Bronşektazi 2-Enfeksiyonlar Trakeabronşial Kompresyon -Trakeit Lenfadenopati -Bronşiolit Yabancı cisim -Pnömoni Mediastinal tümör -Bronkopnömoni -Tüberküloz 3-Aspirasyon Sendromları 7-Ekstratorasik Hastalıklar 4-Gastroözefagial Reflü

13 HANGİ WHEEZİNG ASTIM ? TANI NEDEN ÖNEMLİ?
Prognozu iyileştirmek için tedavi mümkün olduğunca erken başlanmalıdır. Çünkü okul çağındaki astımlı çocuklarda ve persistent wheezingi olan infantlarda bile inflamasyonun var olduğu bilinmektedir.

14 ERKEN TANI NEDEN ÖNEMLİ?
Havayolu remodelingi astmatik çocuklarda bildirilmiştir. Daha ciddi olarak kontrol altında olmayan astımlı çocuklarda bazal membrandaki kalınlaşmanın yetişkinlerdeki ciddi astımlı olgulardaki kadar olduğu ve bunun astım süresinden bağımsız olduğu kanıtlanmıştır.

15 ASTIM Erken müdahale ve tedavinin bu irreversible havayolu hasarını önleyebileceği öne sürülmüştür. Bu nedenle wheezingli infantlarda hangisinin gelecekte bronşiyal astıma dönüşebileceğini tespit etmek önemlidir.

16 ASTIM Longitudinal çalışmalar çocukluk çağı astımının birkaç fenotipinin olduğunu ve klinik bulguların yaş, cinsiyet, genetik faktörler ve çevresel maruziyete bağlı olarak ortaya çıkan heterojen inflamatuar bir hastalık olduğunu göstermektedir.

17 TUCSON ÇALIŞMASI arası doğan 1246 çocuk çalışmaya alınır yaşında değerlendirmiş. Aile anketi; doğum-1 yaş-6 yaş İlk 3 yaşta alt solunum yolu enfeksiyonları değerlendirilmiştir. Akciğer fonksiyon testleri: <6 ay ve 6 yaş Total serum IgE: doğumda-3 ay-6 yaş Allerji cilt testleri:6 yaş Martinez. F.D. N Engl J Med 332 (1995), pp. 133–138.

18 TUCSON ÇALIŞMASI Çocuklar dört gruba ayrılmış:
Hiç wheezing geçirmeyenler, Geçici wheezing; ilk 3 yaşında en az bir kez alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte wheezing duyulan ama 6 yaşında hiç olmayanlar, Geç başlangıçlı wheezing: ilk 3 yaşta hiç wheezing yokken 3-6 yaşta olanlar Persistan wheezing; 1 yaşından itibaren 6 yaşına kadar hala wheezingi olanlar.

19 IgE-ilişkili wheezing/astım
WHEEZİNG INFANTS Geçici erken wheezing Non-atopik wheezing IgE-ilişkili wheezing/astım Wheezing Prevalansı Yaş (Yıl) Martinez FD et al. J Allergy Clin Immunol 1999;104:S169-S174.

20 Martinez FD et al. J Allergy Clin Immunol 1999;104:S169-S174.
GEÇİCİ ERKEN WHEEZİNG Martinez FD et al. J Allergy Clin Immunol 1999;104:S169-S174.

21 GEÇİCİ ERKEN WHEEZİNG Sadece hayatın ilk 3 yılında wheezing olur.
Bu grup düşük Akciger fonksiyonları ile doğmuştur. 6 yaşına kadar akciğer fonksiyonlarındaki bozulma devam eder.11 yaşında az miktarda düzelir. Fakat normal sağlıklı popülasyona göre Akciğer fonksiyonları daha düşük seyretmeye devam eder. Allerjik duyarlanma yoktur. Aile öyküsü yoktur. Metakolin bronşiyal hiperaktiviteye neden olmaz.

22 RİSK FAKTÖRLERİ Genç anne Gebelik sırasında sigara içimi Kardeş sayısı
çocuk yuvasındaki çocuklarla temas Postnatal dönemde sigara dumanına maruziyet Erkek cinsiyet Prematürite Geçici erken wheezingi olan hastaların daha az havayolu resistansı vardır.

23 Martinez FD et al. J Allergy Clin Immunol 1999;104:S169-S174.
NON-ATOPİK WHEEZİNG Martinez FD et al. J Allergy Clin Immunol 1999;104:S169-S174.

24 NON-ATOPİK WHEEZİNG 3 Yaşından sonra wheezing devam eder.
Normal akciğer fonksiyonları vardır. Özellikle hayatın ilk yılındaki RSV gibi viral enfeksiyonlar sonrasında bronşiyal obstrüksüyon atakları gösterir.

25 NON-ATOPİK WHEEZİNG Hayatın ilk 3 yılında RSV enfeksiyonu geçirenlerde atopiden bağımsız olarak 11 yaşına kadar kontrol grubuna kıyasla daha büyük oranda wheezing riski görülmüştür. 11 yaşından sonra risk aynıdır. RSV enfeksiyonu geçirmiş olanların pulmoner fonksiyonları azalmıştır ve bronkodillatörlere büyük yanıt verirler. Stein RT, Sherrill D, Morgan WJ, et al.Lancet. 1999;354:541-5.

26 Martinez FD et al. J Allergy Clin Immunol 1999;104:S169-S174.
ATOPİK WHEEZİNG Martinez FD et al. J Allergy Clin Immunol 1999;104:S169-S174.

27 ATOPİK WHEEZİNG ATOPİ : Bir kişinin veya ailenin sık görülen çevresel allerjenlere düşük dozda maruziyetine yanıt olarak yüksek miktarda IgE oluşturma yatkınlığıdır. ATOPİK HASTALIKLAR Allerjik astım Allerjik rinokonjuktivit Atopik egzama Besin allerjisi

28 ATOPİK WHEEZİNG Normal akciğer fonksiyonları ile doğarlar.
İlk 6 yaşta akciğer fonksiyonları büyük ölçüde ve hızlıca kötüleşir; 18 yaşına kadar bu kötüleşme devam eder ve yetişkinlikte düzelmez. Asıl akciğer fonksiyon azalması ilk 5 yaşta olur. Erken duyarlanma daha ciddi obstrüksüyon riskini arttırır ve havayolu inflamasyonunun şiddetini arttırır.

29 ATOPİK WHEEZİNG Atopik astımda erken duyarlanma pulmoner fonksiyondaki daha büyük miktarda azalma ile ilişkilidir. IgE yüksek titresi ve lokal allerjenlerle duyarlanma rekurrent wheezing ile yakın ilişkilidir. 8 yaş öncesinde erken duyarlanma bronşiyal hiperaktivite ve astım riskinin artışı ile ilişkilidir. Genetik eğilim erken çocukluk yaş grubunda başlar.

30 Persistan Wheezing’te Tucson Klinik İndeksi
Persistan wheezing’li olgularda astım riskini tanımlamada Tucson verilerine göre klinik indeksler geliştirilmiştir.

31 Persistan Wheezing’te Tucson Klinik İndeksi (Martinez Kriterleri)
Major Kriterler 1-Ebeveynlerde doktor tanılı ASTIM 2-Doktor tanılı ATOPİK DERMATİT Minör Kriterler 1-Doktor tanılı ALLERJİK RİNİT 2- Nezle olmaksızın wheezing varlığı 3-%4’ün üzerinde eozinofili

32 Persistan Wheezing’te Tucson Klinik İndeksi
Zayıf indeks Erken başlangıçlı wheezing varlığı, 1 ya da 2 major kriter varlığı, 2 ya da 3minör kriter varlığı,

33 Persistan Wheezing’te Tucson Klinik İndeksi
Güçlü indeks Erken ve sık wheezing varlığı, 1 ya da 2 major kriter varlığı, 2 ya da 3 minör kriter varlığı,

34 Persistan Wheezing’te Tucson Klinik İndeksi
Bu indekslerin sonucunda ; (+)zayıf indeksli çocukların %59’u (+) güçlü indeksli çocukların %76’sı “aktif astım” tanısı almıştır. Costo-Rodriges JA et Allergy Resp. Critical Care Med 2000

35 ASTIM Fenotip = Genotip + çevre Astım = Aday genler + çevre
İnutero çevre Viral enfeksiyonlar Diğer enfeksiyonlar Ev içi hava kirliliği (sigara) Ev dışı hava kirliliği Allerjene maruz kalma Beslenme İklim BHR Atopi Deri testi Atopik dermatit IgE İlaca yanıt

36 TANI Öykü Aile öyküsü Fizik İnceleme Laboratuvar İncelemeleri

37 ÖYKÜ Eşlik eden semptom
Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, disfaji, kusma, tekrarlayan enfeksiyonlar ? Besin veya bir cismi boğaza kaçırma öyküsü Aşılar, ilaçlar Sigara maruziyeti Kreşe gitme öyküsü

38 ÖYKÜ Solunumsal problemlere yol açacak risk faktörü ?
Prematürite Entübasyon Kronik hastalık Hastaneye yatış öyküsü Akut mu, kronik mi? Ailede astım ve atopi

39 WHEEZİNGLİ OLGULARDA TANIDA KULLANILACAK TESTLER
Tam kan sayımı Kan Eozinofil Göğüs X-Ray İmmunglobülinler Spesifik IgE Solunum fonksiyon testleri Deri testleri EKG ve EKO Baryumlu grafi Ter testi Floroskopi Bronkoskopi

40 KİME TADAVİ VERELİM? Koruyucu tedavi
Son 1 yıl içinde 1 günden uzun süren ve uykuyu etkiliyen en az 3 wheezing episodu geçiren hastalar Haftada 2’den fazla semptomatik tedavi gereksinimi 6 haftadan daha kısa sürede 24 saatten fazla ve 4 saatten daha sık aralıklarla inhale, beta2 agonist kullanımı gerektiren infant ve çocuklar

41 KONTROL EDİCİ TEDAVİ İLE
Solunum fonksiyon kaybını, Solunum yolu aşırı duyarlılığını, Hospitalizasyon ve acile başvuru sıklığını, Semptomsuz gün sayısını azaltır.

42 ASTIM İLAÇLARI İnhale tedavi her yaştan çocukta astım tedavisinin temelini oluşturur. Etkili bir tedavi için çocukların yaş grubuna göre farklı inhaler kullanmaları gerekir, Çeşitli inhalerler arasında belirgin farklılıklar vardır. Bir inhaler aygıtının diğeri ile değiştirildiği durumlarda bunun dikkate alınması gerekir.

43 Daha uygun, akciğerde birikimi daha fazla ve yan etkileriyle maliyeti daha düşük olduğundan, hazneli bir ölçülü doz inhaleri (ÖDİ) kullanılması nebülizasyon tedavisine tercih edilir.

44 ASTIM İLAÇLARI * İlaç aktarımı konusundaki etkinliğine, maliyet-etkinliğine, güvenliğine, kullanım kolaylığına ve uygunluğuna dayanmaktadır.

45 ASTIM İLAÇLARI Hazneler normalde orofarenkse ulaşarak burada birikecek olan büyük partikülleri alıkoyarak ilacın oral ve gastrointestinal emilimini ve böylece sistemik etkisini azaltır. Bu (beklometazon dipropiyonat, flunisolid, triamsinolon ve budesonid gibi) ilk geçiş metabolizması olan ilaçlar basınçlı ÖDİ aracılığı ile uygulandığında önemli olmaktadır.

46 Bir haznenin kullanılması aynı zamanda orofaringeal yan etkileri de azaltır.
Akut astım atağı sırasında ÖDİ her zaman bir hazne ile birlikte kullanılmalıdır. Bunlar mevcut ya da uygun değilse ev yapımı (örn. 500 ml’lik plastik bir içecek şisesinden yapılabilir) bir hazne de kullanılabilir.

47 ASTIM İLAÇLARI Nebülizatörler dozların doğru ayarlanmasını sağlayamaz, pahalıdır, kullanımı zaman alır, özen ve bakım gerektirir. Bu cihazlar temel olarak diğer inhaler cihazları kullanamayan çocuklar için bir seçenektir. Şiddetli akut astım alevlenmelerinde ise, hazneli ÖDİ’lerin de aynı derecede etkili olmasına karşın, sıklıkla nebülizatörler kullanılır.

48 ÖLÇÜLÜ DOZ İNHALER Spacer (hazne)
ÖDİ’nin kullanımını kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Çocuk ve erişkinler için geliştirilmiş değişik modelleri mevcuttur. Temel fonksiyonu, ÖDİ kullanımı sırasında gerekli olan “nefes - el koordinasyonu” problemini yenmektir. Bu nedenle özellikle çocuk ve yaşlı  hastalarda faydalı bir araçtır.

49 ÖLÇÜLÜ DOZ İNHALER 1. ÖDİ ’i spacerin arkasındaki deliğe yerleştirin.
2. Alınacak ilaç dozu spacer'ın içinesıkın. 3. Derin bir nefes alın ve nefesinizi yaklaşık 10 saniye kadar tutun. 4. Nefesinizi spacer içine verin. 5. Yeni doz ilaç sıkmadan spacer içinden tekrar nefes alın. ÖDİ spacer içine her seferinde sadece 1 kez sıkılmalıdır. Spacerın ağız kısmındaki valflerin düzgün olarak çalışması için temiz olması gereklidir. Bu nedenle düzenli olarak su ile yıkayınız. Sık yıkama spacer çeperine yapışan ilaç miktarını artıracağından, her kullanımdan sonra yıkanması önerilmemektedir. Spaceri yıkadıktan sonra bezle kurulamayınız, sadece kurumaya bırakınız

50

51 NEBÜLİZATÖR Nebülizatör, ses dalgalarıyla veya basınçlı hava ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getiren ve solunum yoluyla alınabilmesini sağlayan bir cihazdır. Nebülizatör ile küçük çocuklarda, ÖDİ ‘ye uyum sağlayamayan hastalarda ve ağır astması olan hastalarda astma ilaçlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi mümkündür. Nebülizatör ile kullanılmak üzere hazırlanmış özel ilaç formları vardır. Bunlara nebül adı verilmektedir.

52 NEBÜLİZATÖR 1. Nebülü açın ve ağızlık ya da yüz maskesinin altındaki ilaç haznesine boşaltın.  2. Cihazı çalıştırın. 3. Ağızlığı dudaklarınızın alarak (veya maskeyi yüzünüze kapatarak) yavaş ve derin bir şekilde soluk alıp vermeye başlayın. 4. Aldığınız her nefesi 1-2 saniye kadar tutun. 5. Haznedeki ilaç tamamen bitinceye kadar (10-15 dakika) bu işleme devam edin.

53 NEBÜLİZATÖR Nebülizatörü her kullanımdan temizlemek gereklidir:
1.  Maske (veya ağızlık), ilaç haznesi ve bağlantı hortumunu birbirinden ayırın. 2. Parçaları ılık su ile yıkayın. 3. Parçaları kuruladıktan sonra tekrar birleştirerek, iç yüzeylerin de kurumasını sağlamak için nebülizatörü birkaç dakika çalıştırın. 4. Cihazı bir sonraki kullanıma kadar kutusunda muhafaza edin

54 KONTROL EDİCİ İLAÇLAR Çocuklarda kullanılan kontrol edici ilaçlar
İnhale glukokortikosteroidler. Lökotrien modifiye edici ilaçlar, Uzun etkili inhale β2-agonistler, Teofilin, Kromonlar β2-agonistlerdir.

55 İNHALE GLUKOKORTİKOSTEROİDLER
Tedavideki rolleri inhale glukokortikosteroidler en etkili kontrol edici ilaçlardır ve tüm yaş gruplarındaki çocuklarda astım tedavisi için önerilmektedir. Farklı inhalasyon cihazları aracılığıyla uygulanan çeşitli inhale glukokortikosteroidlerin yaklaşık eşdeğer dozları vardır.

56

57 İNHALE GLUKOKORTİKOSTEROİDLER
Beş yaş ve altındaki astımlı çocuklarda inhale glukokortikosteroid tedavisi genel olarak daha büyük çocuklarda görülene benzer klinik etkiler yaratır Klinik yanıt, kullanılan inhalasyon cihazına ve çocuğun bu cihazı doğru kullanma yetisine bağlı olarak değişebilir. Bir hazne kullanmak suretiyle günlük ≤ 400 ug budesonid ya da eşdeğer dozları ile hastaların çoğunluğunda maksimuma yakın derecede yarar sağlanması mümkün olabilmektedir. İnhale glukokortikosteroid kullanımı ile astımda remisyon sağlanır ve tedavi durdurulduğunda hastalık geri dönebilir.

58 İNHALE GLUKOKORTİKOSTEROİDLER
Viral enfeksiyon nedeniyle intermittan hışıltılı solunum olan çocuklarda intermittan sistemik ya da inhale glukokortikosteroid kullanımının yararı tartışmalıdır. Erken geçici hışıltılı solunumun önlenmesi için düşük doz inhale glukokortikosteroidler ile idame tedavisi uygulanmasını destekleyen kanıt bulunmamaktadır.

59 LÖKOTRİEN MODİFİYE EDİCİ İLAÇLAR
5 yaş ve altındaki çocuklarda lökotrien modifiye edici ilaçlar virüslere bağlı astım alevlenmelerini azaltır. Yan etkileri - Çocuklarda lökotrien modifiye edici ilaçların kullanım güvenliği ile ilgili bir sorun yoktur.

60 UZUN ETKİLİ İNHALE β2-AGONİSTLER
Uzun etkili inhale β2-agonistlerin ve kombinasyon preparatlarının etkileri 5 yaş altında henüz yeterince araştırılmamıştır.

61 TEOFİLİN Beş yaş ve altındaki çocuklarda
yürütülen birkaç çalışma da bazı klinik yararlar sağlandığını düşündürmektedir. Ancak teofilin düşük doz inhale glukokortikosteroidlerden daha az etkilidir.

62 Bu ilaçların 5 yaş ve altındaki
KROMON Bu ilaçların 5 yaş ve altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili çalışmalar azdır ve sonuçları da çelişkilidir.

63 SİSTEMİK GLUKOKORTİKOSTEROİDLER
Uzun süreli tedavide görülen yan etkileri nedeniyle astımlı çocuklarda oral glukokortikosteroid kullanımı, virüs ya da diğer nedenlere bağlı şiddetli akut alevlenmelerin tedavisiyle sınırlı olmalıdır.

64 RAHATLATICI İLAÇLAR Hızlı etkili inhale β2-agonistler mevcut en etkili bronkodilatatörlerdir ve bu nedenle her yaş grubundaki çocuklarda akut astım tedavisinde tercih edilir (0.15mg/kg/doz). Ayrıca inhalasyon tedavisi egzersize bağlı bronkokonstriksiyona ve diğer uyaranlara karşı saat süreyle (uzun etkili β2-agonistler daha uzun korunma sağlar) anlamlı bir korunma sağlar.

65 OLGU - 1 1 yaş 1 aylık erkek çocuğu
Şikayeti : Öksürük, hırıltı,zor nefes alıp verme. Öykü :Doğduğundan beri sıksık bronşit tanısıyla izlenmiş.İkiziyle beraber 3 kez hastaneye yatırılmış. Birinci yatışı 3 aylıkken, ikincisi 6 aylıkken, üçüncü yatışı başvurmadan 1 ay önce.İki gün önce öksürük,hırıltı,nefes darlığı başlamış,ateş ve burun akıntısı olmamış Özgeçmiş : NVY miyadında doğmuş. Hastanın doğduğundan beri vücudunda kırmızı kabarık döküntüleri olup kendiliğinden geçiyormuş. Soygeçmiş : Annesi gebeliği sırasında sigara içmemiş. Anneye küçüklüğünde astım tanısı konulmuş. Anne baba arasında akrabalık yok.

66 OLGU - 1 Fizik Muayenesi: Boy:%75 Kilo:%75
Akciğerlerde dinlemekle yaygın ronküsleri mevcut . Laboratuvar: - Beyaz küresi 16000 - PY de %60 parçalı, %36 lenfosit, %4 eozonofil mevcut. - 10’lu deri testi negatif, - IgM : 89,6 mg/dl - IgG : 76 mg/dl - IgA : 34 mg/dl - IgE : 189 IU/ml

67 RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR? NE TEDAVİ VERELİM?
TANINIZ NEDİR ? RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR? Persistan astım için aday mıdır? NE TEDAVİ VERELİM? Koruyucu tedavi alsın mı?

68 Eve gidecek mesaj -1 Astımın en yaygın bulgusu olan “wheezing”in çocukluk çağında fenotipleri iyi tanımlanmıştır. Persistan wheezing klasik astım demektir ve atopi ile birliktedir. Bu grupta : - Erken alerjik duyarlanma - Hayatın ilk yılında solunum fonksiyonlarında belirgin kayıp ve havayolu duyarlılığı vardır.

69 Eve gidecek mesajlar-2 Pratikte ise; Bebeklere solunum fonksiyon testi uygulaması Tekniği zor Pahalı Standardize değil Allerji taraması pahalı Deri testi uygulaması …...teknik ve ekonomik olarak zordur. Hastayı düzenli takiple tanıyıp yaklaşık bir tahminde bulunabiliriz. Wheezingli bebek geldiğinde astım olduğu tahmin edilebilir mi ? Teorik olarak Atopik bünye varlığı Aile öyküsü Solunum fonksiyon testi Deri testi (üçten fazla atak olmuşsa) Birlikte enfeksiyonun olup olmadığı (ateş ve lökositoz) Takip edilerek edilebilir

70 Sağlık Slaytları İndir
Eve gidecek mesajlar-3 KORUYUCU TEDAVİ Son 1 yıl içinde 1 günden uzun süren en az 3 wheezing episodu Haftada 2’den fazla semptomatik tedavi gereksinimi 6 haftadan daha kısa sürede 24 saatten fazla ve 4 saatten daha sık aralıklarla inhale, beta2 agonist kullanımı gerektiren infant ve çocuklara başlanır İnhaler ilaçlar için mutlaka aracı alet kullanılmalıdır Lökotrien antagonistleri 5 yaş altında iastımlı olgularada kullanılabilir ve özelikle virusle indüklenen astım atağı sıklığını azaltır Sağlık Slaytları İndir


"HAZIRLAYAN : DR. ZELİHA UÇAR MODERATÖR : DOÇ. DR. GÜLBİN B. KARAKOÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları