Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

. KARIŞIMLAR. Karışımlar Birden ç ok maddenin kimyasal bağ oluşturma-dan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad- delere karışım denir. Karışımlar g.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ". KARIŞIMLAR. Karışımlar Birden ç ok maddenin kimyasal bağ oluşturma-dan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad- delere karışım denir. Karışımlar g."— Sunum transkripti:

1 . KARIŞIMLAR

2 Karışımlar Birden ç ok maddenin kimyasal bağ oluşturma-dan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad- delere karışım denir. Karışımlar g ö r ü n ü mlerine g ö re iki ç eşittir: 1-Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar): Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarlarda dağılmaz. Ö rnek: (tebeşir tozu+ su), (zeytinyağ+su) S ü t, ayran, toprak, beton, sis ….

3 A- S ü spansiyon (katı- sıvı) Bir katının sıvı i ç erisinde çö z ü nmeyip, par ç acıklar (asılı)halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır. Ö r-nek: ayran, pişmiş t ü rk kahvesi, ç amurlu su, te-beşirli su, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, kan.

4 B- Em ü lsiyon (sıvı- sıvı) Bir sıvının başka bir sıvı i ç erisinde çö z ü nmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Ö rnek: zeytin yağ-su, benzin-su, s ü t … C- Aerosol (sıvı- gaz) Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışım- lardır. Ö rnek: deodorantlar, sis, spreyler …

5 Homojen Karışımların Ö zellikleri 1- Homojendirler 2- Dipte çö kelti oluşturmazlar. 3- Berrak g ö r ü n ü şl ü d ü rler. 4- Tanecikleri g ö zle g ö r ü lmez. 5- S ü zme ile ayrılmazlar. 6- Belirli erime, kaynama noktaları yoktur. Çö z ü nen madde miktarı arttık ç a kaynama nok. y ü kselir, donma nok. azalır

6 ÇÖ ZELTİLER (HOMOJEN KARIŞIMLAR) Çö zeltiler iki kısımdan oluşur: Çö z ü c ü madde Çö z ü nen madde (katı,sıvı,gaz (sıvıdır: su, alkol, eter, olabilir.) tiner, benzin vb.) Su + Tuz ………..Tuzlusu Çö zen ve çö z ü nen madde miktarına g ö re çö zeltiler :

7 Seyreltik çö zeltiler derişik hale getirilebilir. Bu-nun i ç in: Çö z ü c ü (sıvı) buharlaştırılır Çö z ü nen eklenir Çö zelti soğutulur Derişik çö zeltileri seyreltik hale getirmek i ç in; Çö z ü c ü eklenir. Çö z ü nebilen madde miktarına g ö re çö zeltiler:

8 1- Doymuş Çö zelti: Belli bir sıcaklıkta çö zebileceği kadar çö z ü neni i ç eren çö zeltilerdir. 2- Doymamış Çö zelti: Belli bir sıcaklıkta, çö zebileceğinden daha az çö z ü nen i ç eren çö zeltilerdir. 3- Aşırı Doymuş Çö zelti: Çö zebileceğinden da-ha fazla madde bulunduran çö zeltilerdir.(heterojen g ö r ü n ü rler.)

9 Elektrik akımını iletmelerine g ö re çö zeltiler: 1-İletken (elektrolit) Çö zeltiler: İ ç erisinde + ve — y ü kl ü iyon bulunduran çö zeltiler elektrik akımını iletir. Ö r: sirkeli, asitli, tuzlu, limonlu su 2- İletken olmayan ( Elektrolit olmayan) Çö zelti: İ ç erisinde molek ü ller bulunur. İyon yoktur. Bu y ü zden iletken değildir. Ö r: alkoll ü su, şekerli su, ü re, kolonyalı su, safsu.)

10 ÇÖ Z Ü N Ü RL Ü K Belli sıcaklıkta ve basın ç ta 100gr çö z ü c ü i ç inde çö z ü nebilen maksimum madde miktarına çö z ü n ü rl ü k denir. Çö z ü n ü rl ü k, katı, sıvı, gaz maddeler i ç in ayırt edici bir ö zelliktir. Çö z ü n ü rl ü ğe Etki Eden Fakt ö rler: 1- Basın ç : Gazların çö z ü n ü rl ü ğ ü basın ç arttık ç a artar. Basın ç, katı ve sıvılarda çö z ü n ü rl ü ğe etki etmez. 2- Sıcaklık: Katı ve sıvılarda çö z ü n ü rl ü k, sıcaklıkla doğru orantılıdır. Gazlarda ters orantılıdır. Ö rneğin Karadeniz de oksijen miktarı Akdenizden daha ç oktur. çü nk ü deniz suyu soğuktur.

11 ELEMENT, BİLEŞİK VE KARIŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ELEMENT Saf maddelerdir. Kendine ö zg ü ö z k ü tlesi vardır. Fiziksel veya kimyasal y ö ntemlerle basit maddelere ayrışmaz. Homojendir. Kendilerine ö zg ü E.N, K.N vardır. Yapıtaşı atomdur. Aynı cins atomlardan oluşur. Sembolle g ö sterilir.

12 3- Çö z ü c ü t ü r ü : Ö rneğin tuz suda çö z ü n ü rken, yağda çö z ü nmez. Şeker suda çö z ü n ü rken, alkolde çö z ü n-mez. Çö z ü n ü rl ü k Hızına etki Eden Fakt ö rler: Çö z ü n ü rl ü k hızı; 1- Sıcaklık: Sıcaklıkla doğru orantılıdır. 2- Çö z ü nenin temas y ü zeyini artırırsak artar. 3- Karıştırma, ç alkalama ile doğru orantılıdır. 4- Çö z ü nen cinsi (Tuz ve şeker su i ç inde farklı hızlarda çö z ü n ü r.) Çö z ü n ü rl ü k= Madde miktarı/100 ml

13 BİLEŞİK Saf maddelerdir. Kendine ö zg ü ö z k ü tlesi vardır. Kimyasal y ö ntemlerle ayrışır. (elektroliz, ısıtma) Homojendir. Kendilerine ö zg ü E.N, K.N vardır. Yapıtaşı molek ü ld ü r. Farklı cins atom, aynı cins molek ü llerden oluşur. Form ü llerle g ö sterilir. Elementlerin sabit oranlarda birleşmesiyle oluşur. Elementler ö zelliklerini kaybeder.

14 KARIŞIM Saf değillerdir. Sabit ö z k ü tlesi yoktur. Fiziksel y ö ntemlerle ayrışır. (s ü zme, eleme,damıtma) Homojen veya heterojendir. EN, KN belirgin değildir.

15 Yapıtaşı atom veya molek ü l-d ü r. Farklı cins atom ve molek ü ller-den oluşur. Belli form ü lleri yoktur. Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli oran yoktur. Her oranda karışabilirler. Karışımı oluşturan maddeler ö zelliklerini kaybetmezler.


". KARIŞIMLAR. Karışımlar Birden ç ok maddenin kimyasal bağ oluşturma-dan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad- delere karışım denir. Karışımlar g." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları