Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A İ LE E Ğİ T İ M İ. BA Ğ IMLILIK NED İ R? MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I NED İ R? BA Ğ IMLILIK YAPAN MADDELER NELERD İ R?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A İ LE E Ğİ T İ M İ. BA Ğ IMLILIK NED İ R? MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I NED İ R? BA Ğ IMLILIK YAPAN MADDELER NELERD İ R?"— Sunum transkripti:

1 A İ LE E Ğİ T İ M İ

2 BA Ğ IMLILIK NED İ R? MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I NED İ R? BA Ğ IMLILIK YAPAN MADDELER NELERD İ R?

3

4 MADDE BAĞIMLILIĞI; Herhangi bir maddenin tedavi amaçlı olmaksızın, fizyolojik bir gereksinime yanıt vermeden, giderek artan miktarda kullanılmasıdır.

5  Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara ra ğ men madde alımının devam etmesi,  Bırakma iste ğ ine ra ğ men bırakılamaması,  Aynı etkiyi elde edebilmek için giderek madde miktarının arttırılması,  Maddeyi alma iste ğ inin durdurulamaması durumudur.

6  Maddeyi kullanmak için güçlü bir istek,  Maddeyi kullanma davranı ş ını denetlemede güçlük,  Yoksunluk belirtileri (Kronik madde kullanımını azalttıktan veya kestikten sonra mide bulantısı, huzursuzluk, uykusuzluk, konsantrasyon problemleri, terleme, titreme, kaygı gibi belirtiler ya ş amak.),  Tolerans geli ş imi (Aynı etkiye ula ş mak için daha fazla madde kullanmaya ihtiyaç duymak.),  Maddeyi elde etmek, kullanmak ve belirtilerini gizlemek için a ş ırı zaman ve çaba harcama,  Madde kullanımı sosyal, ruhsal, fiziksel sorunlara yol açsa da maddeyi almaya devam etme, Bu belirtilerin 3 tanesinin olması ki ş iye ba ğ ımlı demek için yeterlidir.

7

8  Sigara  Esrar  Eroin  Kokain  Kafein  Alkol  Uçucu maddeler  Ecstasy  Morfin  Akineton vb.bazı ilaçlar  Bazı mantarlar  LSD

9  Sigara ya da puro olarak alınır.  Ba ğ ımlılı ğ ı çok güçlüdür ve bırakmak çok zordur.  Ya ğ dokusunda birikti ğ inden sigara bırakıldıktan sonra da vücuttan atılması çok uzun sürer.  A ğ ız kokusu yapar, di ş leri sarartır.  Kalp damarlarında tıkanıklık, bron ş ların daralması sonucu akci ğ er rahatsızlıkları, beyin damarlarında tıkanma ve buna ba ğ lı felç, ayak ve bacak damarlarında tıkanma görülür.

10

11  Sigara içenlerde akci ğ er kanseri olma riski 22 kat, mesane kanseri riski iki kat, bron ş it riski 10 kat, kalp hastası olma olasılı ğ ı 3 kat daha fazladır.  Gebelikte sigara ya da tütün kullanımı; erken do ğ uma, bebek ölümüne, dü ş ük do ğ um a ğ ırlı ğ ına neden olmaktadır.  Sigara içenlerde içmeyenlere göre esrar kullanma riski 8 kat fazladır.

12 Bireyin beden ve ruh sağlığını, aile içi ilişkilerini, sosyal durumunu ve iş uyumunu bozacak derecede sık ve fazla alkol alması, aynı etkiyi elde edebilmek için gittikçe artan miktarlarda alkol alması ve alkol alma isteğini durduramamasıdır.

13  Bedende ve ki ş ilikte yıkıma yol açan güçlü bir zehirdir, hızla kana karı ş ır.  Dikkat ve konsantrasyon sorunları, algı ve muhakemede bozulma, reflekslerin zayıflaması gibi i ş levsel bozukluklara;  Bunaltı, uyku ve yeme bozuklukları, bunama, depresyon, psikotik bozukluklar gibi psikiyatrik tablolara,  Kanser, zatürree, tüberküloz, cinsel bozukluklar gibi fizyolojik rahatsızlıklara neden olur.

14  Genetik yatkınlı ğ ı olanlar için (ailede alkol alanların varlı ğ ı) ilk alkol alı ş bile hızla ba ğ ımlı ğ a götürebilir.  Ya ş am stresleriyle ya da sorunlarla kar ş ıla ş tı ğ ında rahatlamak için alkole ba ş vuran ki ş i, sonrasında bunu alı ş kanlık haline getirir ve hızla ba ğ ımlılık geli ş ir.  Alkol almaksızın çalı ş amıyor veya ili ş kilerini sürdüremiyorsa, mutlu ya da keyifli olamıyorsa ba ğ ımlılık a ş amasına gelinmi ş demektir.  Ba ğ ımlılık a ş amasında alkolden de keyif alınmaz, sadece içmek için içilir.  Sabahları alkol almak alkolizm için tek kriter de ğ ildir, ki ş i alkolsüz bir ş ey yapamaz hale gelmi ş se ba ğ ımlıdır. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

15

16  Genellikle ilk denenen yasadı ş ı uyu ş turucu maddedir.  Hint kenevirinden elde edilir.  Esrar sigara tütünü ile karı ş tırılır ve sigara yapılarak içilir.  Esrarın ot, joint, plaka, mühür, papatya, anten, keyif, kaynar, nane, kına, derman, paspal, ilaç, afgan, mal, kenevir, cigaralık, sarma, kendir, kuru, marihuana gibi sokak adları vardır..

17  Kalp ritminde bozulma, i ş tah artı ş ı ve a ğ ız kurulu ğ u yapar, sarho ş luk hali yaratır. Gözlerde kanlanma, göz etrafında kızarma, döküntüye neden olabilir.  Konu ş ma ve denge bozulur, renk, ses, mekan algısı de ğ i ş ir.  Motor hareketlerde yava ş lama, unutkanlık, artan konu ş kanlık, sahte bir cesaret hali ba ş gösterir.  Kuru öksürük, bron ş it, faranjit, akci ğ er kanseri görülme sıklı ğ ı sigara içenlere göre 5 kat fazladır.  Esrar kullananlarda ş izofreni görülme riski kullanmayanlara göre 7 kat fazladır.

18

19

20  Tiner, uhu, bali gibi yapı ş tırıcılar, benzin, aseton, oje, çakmak gazı gibi maddeler uçucu madde kapsamında de ğ erlendirilir.  Bunlar genelde bir beze emdirilir veya bir torbaya doldurulur ve buharı içe çekilerek kullanılır.  İ lk denemede bile kanamaya ba ğ lı ölümlere neden olabilirler.  Ba ğ ımlılık yapıcı etkisi fazladır.  Belirgin bir kokusu vardır ama kokusunun anla ş ılmaması için bu maddeler kullanıldıktan sonra sakız çi ğ nenmekte veya alkol alınmaktadır.

21  Ciddi bir sarho ş luk, denge bozuklu ğ u, yürüme güçlü ğ üne neden olur.  Ba ş a ğ rısı, bulantı, kusma, tıkanma, bo ğ ulma ve buna ba ğ lı olarak ani ölümler meydana getirir.  Kalıcı beyin hasarları olu ş turur ve ö ğ renme, yargılama gibi yeteneklerini bozar.  Madde etkisindeki ki ş i agresif,öfkeli, saldırgan olur.  Sanılanın aksine sadece sokak çocukları tarafından kullanılmaz, elde edilmesi kolay oldu ğ undan kullanımı son derece yaygındır.

22

23  Yer altı imalathanelerinde tasarlanmı ş sentetik kimyasal bir maddedir.  Ecstasy haplar ş eklinde satılır. Üzerinde çe ş itli amblemler bulunur.  Etkisi 6-12 saat kadar sürer. Pıt, mitsubishi, çılgın, max, roket, adem, yuvarlak, eks, X gibi adları vardır.  İ çen ki ş ilerde enerji artı ş ı ve kar ş ı cinse yakınlık hissi olu ş turur.  Bu nedenle genelde diskolar, partilerde veya barlarda kullanılır.

24  Halusinojen özellik ile uyarıcı özelli ğ i birle ş tirir.  Koordina s yon bozuklu ğ u, vücut ısısında ve kan basıncında artı ş, böbreklerde hasar, bulanık görme, a ğ ızda kuruluk, titreme, terleme, bulantı ve kalp ritminde bozuklu ğ a neden olur.  Depresyon, paranoya, anksiyete, ş a ş kınlık ya ş anır.  Ecstasy ba ğ ımlılık yapar ve ki ş i onsuz e ğ lenemez hale gelir.  Kalp veya böbrek yetmezli ğ i olanlarda ani ölümlere neden olabilmektedir.

25

26  Ha ş ha ş bitkisinin kurutulmu ş sıvısından elde edilir.  Beyazdan koyu kahverengiye kadar de ğ i ş ik renklerde olabilir.  Sigaraya sarılabilir, buruna çekilebilir, damar içine verilebilir veya dumanı içe çekilebilir.  Vuru ş, eyç, koreks, dalga, paket, ilaç, beyaz, mal, ti ş, peynir, paket gibi sokak adları vardır.  Çok ş iddetli ve hızlı ba ğ ımlılık yapar.

27  Beden ısısında dü ş me, gev ş eme, hareket ve konu ş mada yava ş lama, göz bebeklerinde küçülme, yüzde kızarıklık, bedende enjeksiyon izleri görülür.  Madde ba ğ ımlılarının bile en çok korktukları maddedir. Zira, alınmadı ğ ında korkunç yoksunluk belirtileri görülür.  Alınmadı ğ ı zaman burun akıntısı, halsizlik, uykusuzluk, ciddi kas a ğ rıları ve kramplar, beyin yıkımları görülür, sinir sistemi bloke olur.  Etkisi 6-8 saatte geçti ğ inden günde 3-4 kez kullanma ihtiyacı do ğ ar.  Yüksek dozda alındı ğ ında ölüme neden olur. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

28

29  Eczanelerde ye ş il ve kırmızı reçete ile satılan ilaçlardır. (Diazem, Nervium, Xanax, Tranxilene, Ativan, Rivotril, Akineton ve Rohypnol gibi...)  Rahatlama ve gev ş emeye, kötüye kullanımda ba ğ ımlılı ğ a yol açarlar.  Alkol ile alındıklarında etkileri daha da artar.  Yoksunluk tablolarında gerginlik, rahatlayamama, titreme, uykusuzluk, sinirlilik, bulantı gibi etkiler görülür; hayatı tehdit edici olabilir.  Enerji içeceği ve sınavlarda dikkati yoğunlaştırdığı iddia edilen haplar da tehlike yaratmaktadır.

30 R İ SK FAKTÖRLER İ NELERD İ R? KORUYUCU FAKTÖRLER NELERD İ R? ÇOCU Ğ UNUZUN MADDE KULANMAYA BA Ş LAMASINI ÖNLEMEK İ Ç İ N NELER YAPAB İ L İ RS İ N İ Z? ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

31  Ruhsal sorunları ya da ba ğ ımlılı ğ ı olan ebeveynin bulundu ğ u kaotik aileler,  Tutarsız, a ş ırı kontrolcü ya da a ş ırı ilgisiz aile tutumları,  Ailede ş iddet içeren davranı ş ların olması,  Ebeveynlerin madde kullanıyor olmaları  Çocu ğ un madde kullanımına ho ş görü gösterilmesi  Ebeveynlerin çocu ğ un hayatının dı ş ında olmaları  Ailede gerekli disiplinin veya otoritenin kurulamamı ş olması  Parçalanmı ş aileler  Aile içi ileti ş im eksikli ğ i

32  Merak  Okul ba ş arısında dü ş ü ş,  Bir arkada ş grubuna girebilme, “hayır” diyebilme, sorunlarla ba ş a çıkabilme gibi sosyal becerilerin zayıf olması,  15 ya ş ından önce uyu ş turucu madde denemi ş olmak  Dü ş ük kendine güven  Depresyon, gerginlik  Sorunların üstesinden gelememe  Travmatik tecrübeler  Madde kullanımı ile ilgili olumlu dü ş üncelere sahip olma  Erken ya ş taki agresif davranı ş lar.  Kendini ispat çabası  Farklı olma iste ğ i

33  Ba ş kalarını rahatsız etmek, canını yakmak, zor kullanarak istediklerini elde etmek gibi davranı ş lar sergileyen ki ş ilerle arkada ş lık etmek  Arkada ş ların madde kullanmaları  Arkada ş ların madde kullanımına dair olumlu dü ş ünceleri  Kendini madde kullanan arkada ş lara benzetme, onları taklit etme

34  Olumsuz, güvensiz ve disiplinsiz okul ortamı.  Bilinçsiz ve özensiz televizyon yayınları  Göç ve i ş sizli ğ in yüksek olması  Bireyselli ğ in ve yalnızlık duygusunun yo ğ un ya ş anması  Uyu ş turucu maddenin kolay eri ş ilebilir olması

35 ÇOCU Ğ UNUZUN MADDE KULLANMAYA BA Ş LAMASINI ÖNLEMEK İ Ç İ N NELER YAPAB İ L İ RS İ N İ Z?

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51  Model olun  Zararlı maddeleri tanıtın  Hem kendi ba ş ına hem de bir ba ş kasının verece ğ i ilacı almamasını ö ğ retin  Seçenek sunun, sonucunu anlatın, tercih yapma hakkını kendisine bırakın  Sa ğ lıklı beslenme alı ş kanlı ğ ı kazandırın  Kendi sa ğ lık ve öz bakımına ili ş kin eylemlerini övün. ÇANKAYA REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ

52  Kuralları ö ğ renmelerini sa ğ layın  Sa ğ lıklı olmanın önemini gündeme getirin  Sigara ve alkolün zararlarından bahsedin  Reklamlarda satı ş için izlenen yolları, kar amacıyla yapılan yanlı ş ları anlatın  “Hayır” demeyi ö ğ retin

53  Asi olma  Çabuk öfkelenme  Endi ş eli hal  Kendine dönüklük  Çabuk heyecanlanma  Ruh halinde sürekli ini ş -çıkı ş lar  İ lgi alanları ve zevklerin hızla de ğ i ş mesi  Arayı ş içinde olma  Dı ş görünü ş ün önem kazanması  Özerk olma çabası  Ailenin geri plana dü ş üp arkada ş ların ön plana geçmesi  Bir gruba ait olma gayreti  Cinselli ğ in farkına varma

54  Ergenlik dönemi özelliklerini iyi tanıyın, madde ba ğ ımlılı ğ ı için dönemin riskli oldu ğ unu ancak her ergenin madde kullanmayaca ğ ını bilin.  Çocu ğ unuzun arkada ş larını ve ebeveynlerini tanıyın, onları evinizde a ğ ırlayın, arkada ş lıklar kurun. Aileleri ile onların çocuklarından bekledikleri davranı ş lar üstüne konu ş un.  Çocu ğ unuzun bulundu ğ u yer konusunda bilgi sahibi olun. E ğ er çocu ğ unuz ‘bir arkada ş ının evinde’ ise bu arkada ş ı ve ailesini tanıdı ğ ınızdan emin olun. E ğ er sinemaya gittiyse hangi sinemaya gitti ğ ini bilin.  Kurallarınızda tutarlı olun. Alkol ve madde konusundaki kesin tavrınızı takının.

55  Davranı ş larındaki ani de ğ i ş imlere kar ş ı duyarlı olun.  Sorunlarının farkında olun  Sorunlarını çözmek için farklı yollar oldu ğ unu ö ğ retin  Madde ve onun etkileri konusunda korkularınıza dayalı de ğ il, gerçeklere dayalı bilgilerle konu ş un.  Ba ğ ımlılı ğ ın ömür boyu süren bir hastalık oldu ğ unu anlatın  “Hayır” demeyi ö ğ retmeye devam edin. Arkada ş baskısına kar ş ı nasıl tepki verilece ğ ini ö ğ retin

56  Çocu ğ unuzun sorumluluklarını onun adına yüklenmeyin.  Ortak deneyim ve fikir birli ğ i ya ş adı ğ ınız alanları ke ş fedin.  Spor ve di ğ er sosyal faaliyetlere yönlendirin.

57 BA Ğ IMLILIK NASIL GEL İŞİ R? MADDE KULLANAN ÇOCU Ğ U FARKETME YOLLARI MADDE KULLANAN ÇOCU Ğ A YAKLA Ş MA YOLLARI

58 Bir kişinin madde kullanıp kullanmadığını anlamak kolay değildir. Özellikle kullanımın erken evrelerinde bunu anlamak çok daha zor olabilmektedir. Belirtilerin çoğu ergenlik dönemine özgü özelliklerle benzerlik göstermektedir. Bu yüzden çocuğu hiçbir koşulda etiketlemeden, okul idaresi ve rehberlik servisiyle eş güdüm içinde çalışılmalıdır.

59 “Belki kullanabilirim” “ Korku ve merak” “Bir kereden bir şey olmaz” “Ben bağımlı olmam” “İstersem bırakırım” “Bu meret bırakılmaz ki!” “Bırakmak zorundayım” “Artık bırakacağım” “ Bıraktım, bir daha başlamam” “Bir daha asla” BAĞIMLILIK NASIL GELİŞİR?

60 YANLI Ş DO Ğ RU  Yalnız iradesiz ki ş iler ba ğ ımlı olur.  Ba ğ ımlılıktan kurtulmak mümkün de ğ ildir.  “Bir kere denemekten bir ş ey olmaz”  “Ben ba ğ ımlı olmam”  Esrar ba ğ ımlılık yapmaz.  Ba ğ ımlılı ğ ın irade ile ilgisi yoktur. Kimse “ben ba ğ ımlı olaca ğ ım” diye yola çıkmaz.  Ba ğ ımlılık tam olarak iyile ş mez ama düzelir. Ba ğ ımlılık, ömür boyu süren bir hastalık olarak kabul edilmelidir.  Bir kere denemekle ya da ara sıra kullanmakla ba ğ ımlı olunur.Ba ğ ımlılı ğ ın ilk adımı, bir kere kullanmaktır.  Herkes ba ğ ımlı olabilir.  Kimyasal ya da do ğ al; uyarıcı ya da uyu ş turucu her madde ba ğ ımlılık yapar.

61

62  İ çerken yakalarsanız zarar vermeyin, sadece elindekini alın.  Evde sigara içemeyece ğ ini bildirin.  E ğ er siz içiyorsanız siz de bırakın. Dedi ğ imi yap, yaptı ğ ımı yapma asla i ş e yaramaz.  Sigara ile ilgili ev içi kurallara siz de uyun.  Çocu ğ unuzda nasihat dilini kullanmadan düzenli olarak sigaranın etkileri hakkında konu ş un.  UNUTMAYIN! Bir defalık konu ş ma i ş e yaramaz, kararlı ve tutarlı olun.

63  Genç, geli ş imini sürdürdü ğ ü için alkol alımı yeti ş kine göre daha olumsuz etkiler yapmaktadır.  Az miktarda alkol için.  Her kutlama, e ğ lence ya da tatilde içmeyin.  Stresli ya da keyifli oldu ğ unuz her durumda alkol almayın.  İ çkinizi ona aldırtmayın ya da getirtmeyin.

64  Alkol almasını onaylamayın ama izin vermek durumunda kaldı ğ ınız zaman bulundu ğ u ortam ve arkada ş lar hakkında bilgi edinin.  Çok alkol kullanan arkada ş larla birlikte olmaması konusunda a ğ ırlı ğ ınızı koyun.  Evde bir kutlama yapıyorsanız bol yiyecek ve içecek bulundurun.

65  Madde kullanımını kontrol etmekte güçlük çekme,  Giderek, kullanılan maddenin dozunun artırma,  Zarar vermesine ra ğ men madde kullanmaya devam etme,  Aile, i ş ve çevre ili ş kilerinde bozulma,  Ba ş arısız bırakma giri ş imleri,  Bıraktı ğ ı zaman ruhsal ya da fiziksel yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması (huzursuzluk, uykusuzluk vb) gözlenebilir.

66  Hafif uykululuk, halsizlik, yorgunluk, dikkat eksikli ğ i..  Bulantı, kusma, terleme, gözlerde kanlanma..  Kas ve eklem a ğ rıları, kramplar..  Ciltte renk de ğ i ş iklikleri, i ğ ne izleri..  Sık sık fiziksel rahatsızlıklar geçirme..  Yeme alı ş kanlı ğ ının bozulması (az ya da çok yeme)..  Uyku düzeninin aileden farklı saatlere ta ş ınması..  Gürültüye hassaslık, a ş ırı uyuma veya gözbebeklerinin iyice küçülmü ş olması önemli bir veri olabilir. A ş ırı doz halinde ise gözbebekleri geni ş ler. Tatlı yeme iste ğ i esrarın, sürekli su içme iste ğ i ise amfetaminlerin habercisi olabilir.

67  Giysilerde ve nefeste maddenin kokusu..  El, yüz ve giysilerde boya ve lekeler..  Duman veya kimyasal kokuları saklamak için tütsü, oda deodorantı veya parfüm kullanımı..  Alkol, sigara kokusunu gizlemek için yeni gargara veya naneli ş eker kullanımı..  Pipo ve sarma ka ğ ıt gibi madde teçhizatına dair kanıtlar..  Saç spreyi, oje, tipeks (daksil ), ka ğ ıt torba ve bezler gibi solunacak ürün kanıtları.  Geni ş lemi ş göz bebekleri veya kanlı gözleri gizlemek için göz damlası ş i ş eleri..  Kendisine olan özeninin azalması..  Sık sık veya uygunsuz zamanlarda güne ş gözlükleri takmak, uzun kollu giysiler giymek,

68  Huzursuzluk, sıkıntı hissi, depresyon..  Öfke patlamaları, asabiyet, ta ş kın davranı ş lar veya genel tutum de ğ i ş ikli ğ i.  Bazen ne ş eli, sakin, bazen öfkeli olma..  Dikkati yo ğ unla ş tırmada güçlük..  Sözel ileti ş iminde farklıla ş ma (arkada ş larıyla konu ş urken saklı, kodlu bir dil kullanma ya da tutarsız konu ş ma, uygunsuz sözler söyleme)..

69  Sorumluluklarından aksamalar (okul, i ş arkada ş ya ş amında bozukluklar)  Odasında yalnız kalmayı tercih etme..  Sahip olduklarıyla veya aktiviteleriyle ilgili artan bir gizlilik..  Evde daha az vakit geçirme..  Aile ile ili ş kilerin azalması veya bozulması..

70  Çevre ve arkada ş ların eski önemlerini yitirmesi..  Var olan arkada ş veya aileden uzakla ş ma ya da yeni bir arkada ş grubuna girme..  Okula devamı azalmaya, ba ş arısında dü ş me..  Okuldaki arkada ş grubu de ğ i ş ebilir.  Ş üpheli yeni arkada ş lar..

71  Daha fazla para harcama..  Okul ödevlerinde olumsuz de ğ i ş iklikler, notların dü ş mesi.  Yasa dı ş ı davranı ş larda bulunma (hırsızlık, evden kaçma, gasp vb.)  Uygunsuz para harcama ve borç almada artı ş..  Para cüzdanınızdan düzenli olarak para çalınması..  Arkada ş larını, dinledi ğ i müzi ğ i, giydi ğ i ti ş örtleri, taktı ğ ı takıları bir, bir inceleyin. Hatta belli bir yerin kibritini, hesap pusulasını görürseniz bir gün siz de oraya gidin.

72  Rahatça madde kullanabilmek için tuvalete, bodruma veya yalnız kalınabilecek yerlere sık sık gitmek gibi gizemli veya ş üpheli davranı ş larda bulunmak,  En kesin yöntem kan ve idrar testleridir.

73 TEPK İ SÖYLEM Kabullenmeme, inkar“Yok, benim çocu ğ um asla yapmaz” Kendini ve e ş ini suçlama“Bu çocuk senin yüzünden böyle oldu”, “Sen ş ımarttın”, “Ben iyi anne/baba olamadım.” Hayal kırıklı ğ ı, çaresizlik“Ben onu bunun için mi yeti ş tirdim?”, “Her ş ey bitti artık” Öfke duyma“Benim böyle evladım olamaz” Çocu ğ u suçlayan ve a ş a ğ ılayan tarzda konu ş ma “Senden ne köy olur ne kasaba”, “Serseri mi oldun ba ş ımıza?” Uç kararlar alma e ğ ilimi“Artık bu okula gitmek yok”

74

75 MERAK

76

77  Kendinizi hazır hissetmeden konu ş mayın ( Ön yargılarınızdan kurtulun,uygun iletişim becerilerini hatırlayın,bilgilerinizi güncelleyin v.b. ).  Ön yargılarınızın farkında olun.  Etiketlemekten kaçının  Herkesin hata yapabilece ğ ini, önemli olanın bunu fark etmek ve telafi etmek oldu ğ unu söyleyin.  Onu sevdi ğ inizi ve daima yanında olaca ğ ınızı vurgulayın.  Amacınızın ona destek olmak oldu ğ unu belirtin.  Yardım ya da danı ş manlık alması için ikna edin.

78  Maddenin yüksek dozda alınması (zehirlenme,a ş ırı doz)  Madde bulunmadı ğ ı için ortaya çıkan ş iddetli yoksunluk belirtileri.

79  Acil servis numarası olan 112’yi arayın, ambulans ve doktor isteyin.  So ğ ukkanlılı ğ ınızı koruyun  Çocu ğ u sakinle ş tirmeye ve güven vermeye çalı ş ın  Ortamı sakinle ş tirmek için ı ş ıkları ve gürültüyü azaltın.  Bilincini kaybettiyse yan yatırın ve soluk aldı ğ ından emin olun  Kullandı ğ ı maddeyi, ilacı ya da tozu dikkatli bir ş ekilde toplayarak doktora verin.

80 TCK Madde 192’ye göre; Kullanan ki ş i soru ş turma ba ş latılmadan önce resmi makamlara ba ş vurarak tedavi olmayı isterse, hakkında cezaya hükmolunmaz. Kullanıcı olan çocukların hukuki süreç ba ş lamadan önce tedaviye ikna edilmeleri önemli 12 ya ş ın üzerindeki çocukları okuldan polis, çocuk koruma kanunu kapsamında, sivil ekiplerle alabilir, karakola de ğ il, çocuk ş ubeye götürülmeleri gerekir. 15 ya ş altındaki çocukların alınması için savcılık talimatı gerekiyor ÇANKAYA RAM’DAN ALINMIŞTIR


"A İ LE E Ğİ T İ M İ. BA Ğ IMLILIK NED İ R? MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I NED İ R? BA Ğ IMLILIK YAPAN MADDELER NELERD İ R?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları