Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE İÇİ İLETİŞİM Psikolojik Danışman: ŞAHİN AKAY HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE İÇİ İLETİŞİM Psikolojik Danışman: ŞAHİN AKAY HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 AİLE İÇİ İLETİŞİM Psikolojik Danışman: ŞAHİN AKAY HOŞGELDİNİZ

2 NEDEN BURADAYIM?

3 İLETİŞİM ENGELLERİ 1) EMRETME, YÖNETME ‘Yapman gerekir, Yapmak zorundasın’ vb. cümleler. Bu iletiler ki ş inin duygularının önemsiz oldu ğ u mesajını verir. Bu çocukta aktif direnç yaratabilir. Bunun sonucunda da çocuk anne-babasına ya kapanacak ya da saldırganla ş arak kar ş ı gelmeye ba ş layacaktır. Bazen de söylenenin tam tersini yaparak isyankar davranı ş lara ya da misillemeye gidecektir.

4 İLETİŞİM ENGELLERİ 2) UYARMA, TEHD İ T ETME ‘… yapmazsan … olur’, ‘Ya yaparsın, yoksa …’ vb. cümleler. Bu iletiler de emir verme ve yönlendirmeye benzer; ancak ki ş inin verece ğ i yanıtın kar ş ılı ğ ı olacak tümceleri de içerir. Çocu ğ un isteklerine saygı duyulmadı ğ ı mesajını verir. Bu durum çocukta öfke ve dü ş manlık yaratır. Bu boyun e ğ me e ğ ilimi yaratabilece ğ i gibi söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelmeyece ğ ini sınama yoluna da götürebilir.

5 İLETİŞİM ENGELLERİ 3) AHLAK DERS İ, VAAZ VERME ‘… yapmalıydın’, ‘Senin sorumlulu ğ un …’, ‘… ş öyle yapmak gerekir.’ vb. cümleler. Bu tür ili ş kilerde otoritenin ve zorunlulukların gücü ki ş iye kar ş ı kullanılır. ‘ Yapmalısın, etmelisin’ mesajlarını iletir ve çocu ğ u kar ş ı koymaya zorlayaca ğ ı gibi çocukta zorunluluk ya da suçluluk duyguları da yaratabilir.

6 İLETİŞİM ENGELLERİ 4) Ö Ğ ÜT VERME, ÇÖZÜM GET İ RME ‘Ben olsam... yaparım’, ‘Neden … yapmıyorsun?’, Bence …’ vb. cümleler. Çocu ğ un sorunlarını kendi kendisine çözme yetene ğ inin olmadı ğ ına inanıldı ğ ını gösterir. Bu yakla ş ım anne-babaya ba ğ ımlı ki ş iler yaratabilmektedir. Ayrıca çocu ğ un kendi çözüm yollarını olu ş turmasına da katkı sa ğ lamaz.

7 İLETİŞİM ENGELLERİ 5) MANTIK YOLUYLA İ NANDIRMA, TARTI Ş MA ‘… nedenle hatalısın …’, ‘Evet ama …’, ‘Gerçek ş u ki …’ vb. cümleler. Çocu ğ un savunucu tutumları ve kar ş ı koymayı iste ğ i artar. Ayrıca bu tür ifadeler çocu ğ un kendisini beceriksiz ve yetersiz hissetmesine neden olaca ğ ından, aileyle ileti ş imi kesmesine ve artık dinlememesine de yol açabilir.

8 İLETİŞİM ENGELLERİ 6) YARGILAMA, ELE Ş T İ RME, SUÇLAMA ‘Olgunca dü ş ünmüyorsun …’, ‘Sen zaten tembelsin …’ vb. cümleler. Çocu ğ un olumsuz bir yargıya hedef olma ya da azarlanma korkusuyla ileti ş imi kesmesine yol açar. Genellikle çocuk yargı ve ele ş tirileri gerçek olarak algılar ya da kar ş ılık verir.

9 İLETİŞİM ENGELLERİ 7) ÖVME, GÖRÜ Ş ÜNE KATILMA ‘Çok güzel …’, ‘Haklısın …’, ‘Bence harika bir i ş yapıyorsun …’ vb. cümleler. Beklentilerinin çok yüksek oldu ğ unu ima eder. Bu tür ifadeler, istenilen davranı ş ı yaptırabilmek için, söylenen içtenlikten yoksun bir manevra gibi algılanabilir. Çocu ğ un kendini algılayı ş ı ile övgü uygun de ğ ilse kaygı yaratabilir.

10 İLETİŞİM ENGELLERİ 8) AD TAKMA, GÜLÜNÇ DURUMA DÜ Ş ÜRME ‘Koca bebek...’, ‘Geri zekalı’, ‘Hadi sende sulu göz…’ vb. cümleler. Bu tür ad takmalar çocu ğ un kendini de ğ ersiz hissetmesine, sevilmedi ğ i inancına kapılmasına yol açabilir. Ayrıca kendilik algısı üzerinde de çok olumsuzdur. Genellikle kar ş ılık vermeye ihtiyacı do ğ urur.

11 İLETİŞİM ENGELLERİ 9) TAHL İ L ETME, TE Ş H İ S, TANI KOYMA ‘Senin derdin nedir biliyor musun?’, ‘Aslında sen öyle demek istemiyorsun…’ vb. cümleler. Bu tarzda tahlil edici bir tutumla yakla ş ılması çocu ğ u tedirgin edici olabilir ve onda ba ş arısızlık duygusu uyandırabilir. Çocuk kendisini korumasız, kıstırılmı ş hisseder, kendisine inanılmadı ğ ı kanısına varabilir. Ayrıca yanlı ş anla ş ılma endi ş esi ile ileti ş imi kesebilir.

12 İLETİŞİM ENGELLERİ 10) GÜVEN VERME, TESK İ N, TESELL İ ETME ‘Aldırma … düzelir …’, ‘Hadi biraz ne ş elen …’, ‘Zamanla kendini daha iyi hissedersin …’ vb. cümleler. Bu tutum bazen çocu ğ un kendini anla ş ılmamı ş hissetmesine neden olur ‘Size göre kolay’. Kızgınlık duyguları uyandırır.

13 İLETİŞİM ENGELLERİ 11) İ NCELEMEK, ARA Ş TIRMAK, SORU Ş TURMAK ‘Neden? …, Kim? …, Sen ne yaptın? …, Nasıl? …’ vb. cümleler. Bu tarzdaki sorular, genellikle soru soranın nereye varmak istedi ğ ini açıklamadı ğ ından ve cevabı genellikle ele ş tiri veya zorunlu çözüm getirdi ğ inden çocuk genellikle hayır demeye, yarı do ğ ru cevap vermeye, kaçmaya yönelir veya yalan söyler.

14 İLETİŞİM ENGELLERİ 12) KONU DE ĞİŞ T İ RME, ALAYA VURMA ‘Güzel ş eylerden konu ş alım …’, ‘Sen neden dünyayı yönetmiyorsun? …’ vb. cümleler. Bu tarzda ifadelerle ya ş amın güçlükleriyle sava ş mak yerine, onlardan kaçınmayı ima edebilir. Çocu ğ a sorunların önemsiz, saçma ve geçersiz oldu ğ u anlamını verebilir. Bu tür ifadelerin sık kullanılması çocu ğ un bir güçlükle kar ş ıla ş tı ğ ında açık davranmamasına, çekilmesine neden olacaktır.

15 İLETİŞİM ENGELLERİ 13) ACINDIRMA ‘Sana bunun için mi emek verdim.’, ‘… kar ş ılı ğ ı bu muydu?’ vb. cümleler. Bu tarzda ifadeler çocu ğ un suçluluk duymasına ve kendini geri çekmesine neden olabilir.

16 PROBLEM KİMİN ANLAYIŞI

17 KABUL ÇİZGİSİ

18 ‘SEN’ MESAJI/‘BEN’ MESAJI

19

20 EMPATİ Ki ş inin, ba ş ka insanların duygularını, ihtiyaçlarını, kaygılarını anlayabilmesi, kendini onların yerine koyabilmesi demektir. Empati kuruldu ğ unda, o ki ş inin rolünde kısa bir süre kalınmalı, daha sonra da bu ki ş inin rolünden çıkılmalıdır. Aksi takdirde empati kurulmu ş sayılmaz.

21 EMPATİ BASAMAKLARI

22 KAZAN/KAYBET YAKLAŞIMI Bir çatı ş ma konusu ortaya çıktı ğ ı zaman, taraflardan her biri sadece kendi iste ğ inin yapılmasına olanak verecek bir çözümde ısrar edecek yerde, her ikisi de yaratıcı bir biçimde iki tarafı birden tatmin edecek bir çözüm yolu bulmaya çalı ş ırlar. 1) Ben kazanaca ğ ım, o kaybedecek. (KAZAN/KAYBET) 2) Her ikimizin de sonuçtan memnun olması gerekir. (KAZAN/KAZAN ya da KAYBEDEN YOK yakla ş ımları).

23 ÖNERİLER Çocu ğ unuza zaman ayırın. Unutmayın ki çocukla geçirilen zamanın uzunlu ğ u de ğ il kalitesi önemlidir. Çocu ğ unuzu etkin bir ş ekilde dinleyin ve duygularını ifade etmesine fırsat tanıyın. Çocu ğ unuzun sorununu kendi kendine çözmesine fırsat tanıyın. Ayrım yapmadan herkesin kendi duygu ve dü ş üncelerini ifade edebilmesine imkan tanıyın. Ortaya çıkan çatı ş malarda birinin haklı çıkmasından çok her iki tarafın da anla ş abilece ğ i bir çözüm üzerinde odaklanın. Sorunları ş imdiki ba ğ lam içinde ele alın, eski birikimlerinizi i ş in içine sokmayın.

24 ÖNERİLER Duygu ve dü ş üncelerinizi oldu ğ u gibi, abartmadan ortaya koyun. Çocu ğ unuza kar ş ı davranı ş larınızda tutarlı olun. Çocu ğ unuzu di ğ er çocuklarla kar ş ıla ş tırmayın. Çocu ğ unuzu geçmi ş te yapamadı ğ ınız ş eylerin tamamlayıcısı, eksikliklerinizi giderici bir araç olarak görmeyin. Yargılamaya gidilmemeli, ki ş iler kendi duygu ve dü ş üncelerini ifade edebilmelidirler.

25 KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…


"AİLE İÇİ İLETİŞİM Psikolojik Danışman: ŞAHİN AKAY HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları