Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KE Ş KE... Can Dündar Teypte eski bir Cohen ş arkısı: "Yolumu gözleyen bir kadını terk ettim / kar ş ıla ş tık bir süre sonra / 'Gözlerinin feri sönmü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KE Ş KE... Can Dündar Teypte eski bir Cohen ş arkısı: "Yolumu gözleyen bir kadını terk ettim / kar ş ıla ş tık bir süre sonra / 'Gözlerinin feri sönmü."— Sunum transkripti:

1

2 KE Ş KE... Can Dündar

3 Teypte eski bir Cohen ş arkısı: "Yolumu gözleyen bir kadını terk ettim / kar ş ıla ş tık bir süre sonra / 'Gözlerinin feri sönmü ş ' dedi bana: / 'A ş k ı m, ne oldu sana?'/ Böyle gerçe ğ i söyleyince / ben de do ğ ru söylemeye çalı ş tım ona / 'Senin güzelli ğ ine ne olduysa' dedim, / 'benim gözlerime de o oldu'

4 8 - 10 dizeye sıkı ş mı ş hazin bir a ş k hikayesi... Buruk; kırılmı ş oyuncaklar kadar... Ve yenik; "ke ş ke"li cümleler gibi...

5 Bu sözcü ğ ü kaç konu ş manızın ba ş ına eklemi ş seniz onca ıskalamı ş sınızdır hayatı... Dört mevsimlik bir sene olsa ömür, "ke ş ke", onun güzüne denkgelir. Hepten vazgeçmek için erkendir, telafi etmek için geç... Ma ğ lubiyetin takısıdır "ke ş ke"...

6 Kaçırılmı ş fırsatların, bastırılmı ş duyguların, harcanmı ş hayatların, bo ş a ya ş anmı ş ya da hakkıyla ya ş anamamı ş yılların, gecikmi ş itirafların a ğ ıtıdır.

7 Çarpılıp çıkılmı ş bir kapıda, yazılıp yollanmamı ş bir mektupta, göz yumulmu ş bir haksızlıkta, vakit varken öpülmemi ş bir elde, dilin ucuna gelip ertelenmi ş bir sözdedir. Feri sönmü ş bir çift gözde ya da yitip gitmi ş bir güzelli ğ in ardından iç çeki ş te...

8 "Yolunu gözlemeseydim", "öyle demeseydim", "terk edip gitmeseydim", "en güzel yıllarımı vermeseydim" diye diye sızlanır gider.

9 "Ke ş ke"nin panzehiri "iyi ki"dir. İ lki ne kadar pısırıksa, ikinci o denli yi ğ ittir. "Ke ş ke", ço ğ unlukla bir "ahh" la kopup gelir ci ğ erden...esefler, hayıflanmalar, yerinmeler sürükler pe ş inden...

10 " İ yi ki" ise, muzaffer bir "ohh"la büyür; cüretiyle övünür."Ke ş ke"li cümlelerde nasıl ya ş anmamı ş lı ğ ın, yarım kalmı ş lı ğ ın o ezik tuzu kurulu ğ u varsa, "iyi ki"lilerde de göze alabilmi ş li ğ in, riske girebilmi ş li ğ in, tadına varabilmi ş li ğ in ma ğ rur yaraları kanar. Okulu hiç kırmamı ş sınızdır, dokundurtmamı ş sınızdır kendinize, bir kez olsun gemileri yakmamı ş sınızdır.

11 Konu ş manız gerekti ğ inde susmu ş, ko ş aca ğ ınız zaman durmu ş,sarılaca ğ ınız yerde kopmu ş sunuzdur.

12 Bir insana, bir i ş e, bir davaya ömrünüzü adamı ş sınızdır. O insanın, o i ş in, o davanın, bunu hak etmedi ğ ini sezmenin hayal kırıklı ğ ındadır "ke ş ke"...

13 " Ş imdiki aklım olsaydı" dövünmesindedir. Geriye dönüp baktı ğ ınızda, ayıplara, yasaklara, korkulara, tabulara feda edilmi ş, "Ne derler"e kurban verilmi ş, son kullanma tarihi geçmi ş bir yı ğ ın haz, bilinçaltından el sallar.

14 "Ke ş ke"cilerin hayatı, kasvetli bir pi ş manlıklar mezarlı ğ ıdır. " İ yi ki" öyle mi ya!... Onda, yara bere içinde de olsa, yana yana, ama doyasıya ya ş amı ş olmanın iç huzuru ve haklı gururu haykırır.

15 " İ yi ki"lerinizi toplayın bugün ve "ke ş ke"lerinizden çıkartın.Fazlaysa kardasınız demektir. Aldırmayın yüre ğ inizdeki kramplara, mahzun hatıralara... Rüzgarlarla ko ş tunuz ya...

16 "Ke ş ke"leriniz, "iyi ki"lerden çoksa... Telafi için elinizi çabuk tutun.

17 Tutun ki, yolunuzu gözlerken terk etti ğ inizle bir gün yeniden kar ş ıla ş tı ğ ınızda siz susarken, feri sönen gözleriniz "ke ş ke" diye nemlenmesin...

18 LEM@N


"KE Ş KE... Can Dündar Teypte eski bir Cohen ş arkısı: "Yolumu gözleyen bir kadını terk ettim / kar ş ıla ş tık bir süre sonra / 'Gözlerinin feri sönmü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları