Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE HIV/AIDS

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE HIV/AIDS"— Sunum transkripti:

1 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE HIV/AIDS
Prof.Dr.Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Kayseri Sağlık Slaytları İndir M.Doğanay

2 HASTALIĞIN KAÇ ETKENİ VAR? HIV- 1 HIV- 2
HASTALIĞIN ADI AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu HASTALIĞIN ETKENİ HIV: Human Immunodeficiency Virüs Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu Virüsu HASTALIĞIN KAÇ ETKENİ VAR? HIV- 1 HIV- 2 M.Doğanay

3 HIV infeksiyonun bulaşma yolları
Cinsel ilişki (homoseksüel, biseksüel,heteroseksüel,lezbiyen) Ortak enjektör kullanımı (İV ilaç bağımlıları) Kan ve kan ürünleri transfüzyonu Organ veya doku transplantasyonu Transplasental ve intrapartum geçiş Kontamine kesici,delici tıbbi aletlerle yaralanma M.Doğanay

4 HIV infeksiyonu için yüksek risk grupları
Homoseksüel ve biseksüel erkekler İV ilaç bağımlıları Hemofilili hastalar Sık kan transfüzyonu yapılanlar Heteroseksüel temas (risk grupları ile) HIV infekte annelerden doğan bebekler M.Doğanay

5 2001 yılı sonunda dünyada yaşayan HIV/AIDS’li erişkin ve çocuk vakaları
Toplam 40 milyon HIV/AIDS vakası M.Doğanay

6 Global HIV/AIDS PANDEMİSİ 2001 yılı sonu verileri
Dünyada 40 milyon insan HIV/AIDS ile infekte yaşıyor 2001 yılında 5 milyon insan ( 15 yaş altı ) HIV virusu ile infekte oldu Kadın / erkek oranı eşit 18.2 milyon insan yaş arasında 2000 yılı sonuna kadar HIV/AIDS’ten 21.8 milyon ölüm 2001 yılında 3 milyon ölüm 2001 yılı sonuna kadar yeni AIDS vakası bildirildi M.Doğanay

7 Avrupa ülkelerinde erişkin ve adolesan AIDS vakaları, yıllara göre bulaşma yolu
/milyon Damariçi ilaç kullnımı Heteroseksüel Homo/ biseksüel Hemofilili Yıllara göre teşhis M.Doğanay

8 Kuzey Afrika ve Orta Doğu Okyanus
Sub Saharan Afrika Amerika Asya Endüstriyel ülkeler Doğu Avrupa Kuzey Afrika ve Orta Doğu Okyanus erkek kadın M.Doğanay

9 Bazı Afrika ülkelerinde AIDS vakalarının yaş gruplarına göre dağılımı
M.Doğanay

10 Yıllar Vaka Taşıyıcı Toplam 1985 1 1 2 1986 2 3 5 1987 7 27 34
Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Yıllara Göre Dağılımı - I Yıllar Vaka Taşıyıcı Toplam M.Doğanay

11 Yıllar Vaka Taşıyıcı Toplam 1993 29 45 74 1994 34 52 86 1995 34 57 91
Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Yıllara Göre Dağılımı - II Yıllar Vaka Taşıyıcı Toplam Toplam M.Doğanay

12 Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Yaş ve Cinsiyete göre Dağılımı
Yaş grupları Erkek Kadın Toplam Bilinmeyen TOPLAM M.Doğanay

13 Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Bulaş Yollarına Göre Dağılımı
Bulaş yolu Erkek Kadın Toplam Homo/Biseksüel iv Madde bağımlı Homo/ Bi+iv Hemofili Hast Transfüzyon Heterüseksüel İnfekte anne bebeği Nozokomiyal Bilinmeyen TOPLAM M.Doğanay

14 HIV İnfeksiyonun Seyri
Akut infeksiyon Persistan yaygın lenfadenopati Asemptomatik infeksiyon AIDS hastalığı M.Doğanay

15 Akut Retroviral İnfeksiyon
Ekspojurdan 1-6 hafta sonra İnfeksiyöz mononükleozise benzer nonspesifik semptomlar; ateş,terleme, kırgınlık,farenjit, adenopati, döküntü,aftöz lezyonlar, menenjit. Lab; lenfopeni, sedim artışı, ALT,AST,ALP yükselme Antijenemi (2-3 hafta) ve serokonversiyon M.Doğanay

16 Persistan Yaygın Lenfadenopati
Ekstrainguinal iki veya daha fazla yerde (servikal,oksipital, aksiller, epitroklear) Minimum 3-6 ay devam eden, simetrik, cm çapında lenfadenopati Serokonversiyondan sonra hastaların % 50-70’inde görülür M.Doğanay

17 Konstitüsyonel Semptomlar
Uzun süren ateş (> 1 ay) Kilo kaybı (> % 10) İshal ( > 1ay) M.Doğanay

18 Oral Hastalıklar Oral kandidoz Oral hairy leukoplakia Oral ülserler
Gingivit ve periodonditis M.Doğanay

19 Akciğer İnfeksiyonları
Bakteriyel infeksiyonlar Mikobakteriyel infeksiyonlar Mantar infeksiyonları Pneumocystis carinii pnomonisi Viral pnomoniler M.Doğanay

20 Nörolojik Komplikasyonlar
HIV-1’ e bağlı Akut aseptik menenjit Kronik menenjit HIV-1 ensefalopati Vakuoler miyelopati Periferik nöropati Miyopati M.Doğanay

21 Nörolojik Komplikasyonlar
Fırsatçı infeksiyonlar Kriptokok menenjiti Toksoplazmosis CMV retinit-ensefaliti Herpes ensefaliti Diğer fırsatçı infeksiyonlar Progressif multifokal lökoensefalopati M.Doğanay

22 DERİ BELİRTİLERİ Viral infeksiyonlar Bacillary angiomatosis
HSV infeksiyonu V-Z virus infeksiyonu Molluskum kontajiozum Bacillary angiomatosis Diğer lezyonlar seboraik dermatit Bakteriyel infeksiyonlar Mantar infeksiyonları M.Doğanay

23 Gastrointestinal Sendromlar
Özofajit Gastrit Hepatit (HBV,HCV,CMV) Sklerozan kolanjit Enterokolit Proktit M.Doğanay

24 Genital Hastalıklar Genital herpes Genital siğiller
Diğer cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar Pelvik inflamatuvar hastalıklar Genital kandidoz Servikal lezyonlar (atipia,displazi,karsinom) M.Doğanay

25 Kas İskelet Sistemi Miyalji, hassasiyet, adele güçsüzlüğü, adele kitlesinde azalma, kas enzimlerinde artış Piyomiyozit polimiyozit ( az oranda) M.Doğanay

26 KANSERLER Sık görülenler Az görülenler Kaposi sarkomu
Primer serebral lenfoma Non-Hodgkin lenfoma Az görülenler Hodgkin lenfoma Skuamöz karsinom Testis kanserleri Bazal hücreli karsinom Melenoma M.Doğanay

27 TANI Hikaye Fizik muayene Laboratuvar tetkikleri Bulaşma hikayesi
Diğer cinsel ilişki ile geçen hastalıklar Tuberküloz hikayesi Seyahat İlaç bagımlılığı Fizik muayene Laboratuvar tetkikleri M.Doğanay

28 Laboratuvar Tetkikleri
Akciğer grafisi Tam kan , formül, trombosit Lenfosit alt grupları Karaciger fonksiyon testleri,total protein, albumin Serolojik testler(toksoplazma, CMV,HBV,HCV,sifiliz) Anti-HIV Viral yük (viral load) Kadın hastalarda kolposkopik muayene ve servikal smear M.Doğanay

29 HIV/AIDS Tedavisinde Ulaşılan Başarı
AIDS’li hastaların yaşam süresini uzatır HIV infeksiyonuna bağlı hastalık veya semptomların gelişimini ve AIDS gelişimini geciktirir HIV ile infekte anneden, infeksiyonun bebeğe geçişini azaltır M.Doğanay

30 HIV/AIDS Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri Nonnükleozid revers transkriptaz inhibitörleri Proteaz inhibitörleri M.Doğanay

31 Nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri
Zidovudine ( AZT,Retrovir) Didanosine (ddI, Videx) Zalcitabine (ddC, Hivid) Stavudine (d4T, Zerit) Lamivudine (3TC) Abacavir (ABC,Ziagen) Non-nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri Nevirapine (Viramune) Delavirdine (Rescriptor) Efavirenz (Sustiva) M.Doğanay

32 Proteaz inhibitörleri
Indinavir (crixivan) Ritonavir (Norvir) Nelfinavir (Viracept) Saquinavir (Invirase, Fortovase) Amprenavir ( Agenerase) M.Doğanay

33 Postekspojur Profilaksi
AZT (3×200mg) Lamivudine (2×500 mg) Süre: 4 hafta Anti-HIV testi; 6 hafta, 3, 6 ve 12’inci aylarda yapılmalı, serumlar saklanmalı M.Doğanay

34 Sağlık Slaytları İndir
KORUNMA Eğitim Toplum HIV/ AIDS’ li hastalar Damar içi ilaç bağımlıları Homoseksüeller Kan , kan ürünleri ve dokularla bulaşmayı önlemek Cinsel ilişki ile bulaşmayı önlemek Sağlık Slaytları İndir M.Doğanay


"DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE HIV/AIDS" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları