Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hz. Mevlana 1207 yılında Belh ş ehrinde do ğ mu ş tur. Babası Sultan-ül-Ülema diye bilinen Bahaeddin Veled annesi Mümine Hatun 'dur. Bahaeddin Veled ailesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hz. Mevlana 1207 yılında Belh ş ehrinde do ğ mu ş tur. Babası Sultan-ül-Ülema diye bilinen Bahaeddin Veled annesi Mümine Hatun 'dur. Bahaeddin Veled ailesi."— Sunum transkripti:

1

2 Hz. Mevlana 1207 yılında Belh ş ehrinde do ğ mu ş tur. Babası Sultan-ül-Ülema diye bilinen Bahaeddin Veled annesi Mümine Hatun 'dur. Bahaeddin Veled ailesi ile birlikte Belh 'den ayrıldıktan sonra Ba ğ dat 'a buradan da Hac için Mekke 'ye gitmi ş ve daha sonra Anadolu Selçuklularının en ihti ş amlı dönemlerinde Anadolu 'ya geçmi ş tir. Malatya, Erzincan, Ak ş ehir yoluyla Larende 'ye ( bugünkü Karaman ) geldi. 1225 yılında o ğ lu Hz.Mevlana 'yı Gevher Hatun 'la evlendirdi. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad 'ın daveti üzerine 1228 yılında Hz.Mevlana ile birlikte Konya 'ya geldi. Bahaeddin Veled 1231 yılında vefat etti. Hz.Mevlana ertesi yıl babasının müritlerinden olan Muhakkık-i Tirmizi 'ye 9 yıl süreyle müritlik etti. (1232-1241) Bazı kaynaklarda Hz.Mevlana 'nın ö ğ renimini ilerletmek için Ş am 'a gitti ğ i söylenir. Muhakkık-i Tirmizi 'nin ölümünden sonra Hz.Mevlana medreselerde bir süre ders vermi ş tir. Verdi ğ i dersler Selçuklu Sultanı ve vezirleri tarafından da takip edilmi ş tir. 1244 'de Ş ems-i Tebrizi ile tanı ş masıyla Hz.Mevlana 'nın hayatı de ğ i ş mi ş ve sahip oldu ğ u ilmin yanında, O 'nu bir gönül adamı yapmı ş tır. Ş ems-i Tebrizi ile yaptı ğ ı sohbetler nedeniyle çevresindekileri ihmal eden Hz.Mevlana, müritlerinin ve halkın tepkisiyle kar ş ıla ş tı. Ş ems-i Tebrizi bunun sonucunda 1246 yılında Ş am 'a gitti. Ancak Hz.Mevlana 'nın ısrarlı davetleri üzerine 9 ay sonra Konya 'ya döndü. Ş ems-i Tebrizi devam eden tepkiler neticesinde 1247 yılında esrarengiz bir ş ekilde ortadan kayboldu. Kaybolu ş uyla ilgili olarak Ş ems-i Tebrizi 'nin öldürüldü ğ ü ve ayrıca Hz.Mevlana 'nın üzülmesine dayanamadı ğ ı için gizlice Ş am 'a gitti ğ i yolunda görü ş ler vardır. Bu olaydan sonra Mevlana kendini tamamen ş iire, semaya ve çevresindekileri manevi yönden olgunla ş tırmaya verdi. Daha sonraları kendisine sohbet arkada ş ı olarak sırasıyla Selahaddin Zerkubi ve Hüsameddin Çelebi 'yi seçti. Hz.Mevlana 1273 yılında Konya 'da vefat etti.

3

4  Mademki kendinde bir dert veya pi ş manlık hissediyorsun; bu, Allah’ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir  Sen de ğ erinle ve dü ş üncenle, iki âleme de bedelsin, ama ne yapayım ki kendi de ğ erini bilmiyorsun.

5  Bazı insanlar vardır ki selam verirler ve selamlarından is kokusu gelir. Bazıları da vardır ki selam verirler ve onların selamından misk kokusu gelir.  Denizin kenarına kadar, ayakların izi vardır. Ama denize girdikten sonra ne iz kalır, ne i ş aret.


"Hz. Mevlana 1207 yılında Belh ş ehrinde do ğ mu ş tur. Babası Sultan-ül-Ülema diye bilinen Bahaeddin Veled annesi Mümine Hatun 'dur. Bahaeddin Veled ailesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları