Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüksek kalitede standartlarında tanı ve tedavi hizmeti sunmak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüksek kalitede standartlarında tanı ve tedavi hizmeti sunmak"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

2 Yüksek kalitede standartlarında tanı ve tedavi hizmeti sunmak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon Yüksek kalitede standartlarında tanı ve tedavi hizmeti sunmak Bilgili, kendini geliştiren, yetkin hekimler yetiştirmek Evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak

3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Vizyon
Nükleer Tıp alanında hasta hizmetleri, eğitim öğretim ve yapılan araştırmalar konusunda örnek alınan, yüksek kalite standartlarında, çağdaş ve saygın bir merkez olmak;

4 Türkiye Atom enerji Kurumu (TAEK) Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD)
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Paydaşlar Türkiye Atom enerji Kurumu (TAEK) Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) TUBİTAK YÖK DPT Yerel medya Diğer Nükleer Tıp Merkezleri Türk Tabipleri Birliği Bölge halkı Hasta ve hasta yakınları Öğrenciler Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları Rektörlük Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri Bölgedeki sağlık ocakları ve devlet hastaneleri

5 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Değerler
Adalet Katılımcılık Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk Emeğe saygı Değişime açıklık Evrensellik İnsan ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık Açıklık Bilimsellik Eşitlikçilik Ayrımcılığa duyarlılık Cinsiyete duyarlılık Çevreye duyarlılık

6 Genç akademik personel
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Güçlü Yanlar I Genç akademik personel Nitelikli sağlıklı hizmeti sunumuna imkan veren bina ve teknolojik alt yapı Hastanenin üniversite yerleşkesinde, eğitim ve hizmet birimlerinin bütünlük içinde olması Yeterli hasta akışı Kurum içi dinamik iletişim Düzenli, disiplinli, özverili çalışma Tecrübeli personel

7 Düzenli eğitim, öğretim faaliyetleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Güçlü Yanlar II Düzenli eğitim, öğretim faaliyetleri Nükleer Kardiyoloji ve Radyofarmasi alanında deneyimli öğretim üyelerinin bulunması Bölgedeki diğer hastaneler tarafından referans merkez olarak kabul edilmek. Bölgedeki diğer hekimlerle iş birliği içerisinde olmak.

8 İntörn öğrencilerden faydalanılamayışı,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Zayıf Yanlar PET/CT bulunmayışı Yoğun hasta yükü, Araştırma görevlilerinin sayısının yetersizliği ve çalışma koşullarının ağırlığı, İntörn öğrencilerden faydalanılamayışı, I-131 tedavi odasının bulunmayışı RIA Laboratuarının bulunmayışı Teknolojik alt yapının hızlı ilerlemesi sonucu güncel yazılımları bazı tetkiklerde yakalayamamak (Kemik mineral dansitometrisi gibi..)

9 Saygın bir üniversitenin bünyesinde olmak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Fırsatlar Saygın bir üniversitenin bünyesinde olmak Nükleer tıbbın gelişen ve gelişmeye açık bir branş olması Hastane yönetiminin Nükleer Tıp bölümüne önem vermesi Diğer klinik branşların Nükleer Tıp yöntemlerine olan ilgisi Fakültedeki diğer bölümler ile iyi iletişim Bölgedeki diğer Nükleer Tıp Merkezleri ile olumlu ilişkiler İstanbul’a yakınlık, sosyoekonomik olarak gelişmiş ve dinamik bir bölgede olmak

10 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Tehditler Sağlık politikalarında belirsizlik Sağlık hizmeti için sosyal güvenlik kuruluşlarının ödediği miktarın yetersizliği Akademik atama ve yükseltme ölçütlerinin sık değişimi. Araştırma görevlisi kadrolarının yetersizliği Kadrolu yardımcı personel yetersizliği Hızlı gelişen teknolojiye zamanında sahip olamama

11 Stratejik Amaçlar Stratejik amaçların özellikleri:
Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır. Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır. Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

12 A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik Amaç
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik Amaç Çağdaş, güncel bilgiler doğrultusunda interaktif eğitim sağlamak. Öğrencilere bilgiye ulaşma ve bilgi kaynaklarını kullanma becerisini kazandırmak. Araştırmayı seven, problem çözme ve iletişim gücü yetisini kazanan hekimler yetiştirmek.

13 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar Hedefler 2008–2009 eğitim yılından itibaren ders içeriklerinin elektronik ortama konması. 2008–2009 eğitim yılından itibaren araştırma görevlilerinin çekirdek eğitim planlarının kesintisiz uygulanması. Literatür okuma, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazandırma. Proje ve bilimsel çalışmaları planlamayı, yürütmeyi ve yazmayı öğretmek. Uzmanlık eğitimi boyunca en az 1 uluslar arası, 3 ulusal düzeyde makale hazırlamak Diğer kliniklerle işbirliğinin ve ortak bilimsel faaliyetlerin artırılması, multidisipliner çalışmaların özendirilmesi.

14 B. Araştırma ve geliştirme süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar B. Araştırma ve geliştirme süreçleri Araştırma kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayarak bilimsel araştırma sayısı ve kalitesini artırmak.

15 SCI uzantılı dergilerde yayın sayısını artırmak.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar Hedefler SCI uzantılı dergilerde yayın sayısını artırmak. Yüksek atıf sayısı alabilecek yayın sayısını artırmak. Asistan tezlerinin proje temelli planlanması ve ARGE faaliyetleri ön planda tutularak sonuçların toplumsal, sosyal ve bilimsel alanda kullanımının olması için yeterli desteği sağlamak. Araştırma kaynaklarının tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasını düzenlemek.

16 Araştırma yöntemleri ile ilgili kurslara katılımı sağlamak.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar Hedefler II Araştırma yöntemleri ile ilgili kurslara katılımı sağlamak. Uzmanlık öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışı kurs kongrelere ve değişim programlarına aktif katılımını sağlamak. Radyofarmasi araştırmaları yapmak için gerekli laboratuar altyapıyı oluşturmak

17 C. Uygulama ve Hizmet Süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar C. Uygulama ve Hizmet Süreçleri Hastalara en iyi tetkik ve tedavi hizmetinin sunulması

18 Teknisyen bilgilerini güncellemek. I–131 tedavi odaları kurmak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar Hedefler Sürekli güncellenen bilgiler doğrultusunda tetkik ve tedavi hizmeti vermek Teknisyen bilgilerini güncellemek. I–131 tedavi odaları kurmak PET-CT hizmetini rutine sokmak Radyonüklid tedavide uygulanan tüm yöntemleri rutin hizmete sokmak (radyoimmunoterapi, ağrı palyasyonu, intraartiküler tedaviler…..)

19 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar
D. Yönetim Süreçleri Katılımcı, açık ve adaletli yönetim sisteminin devamını sağlamak. İdari personel ve akademik personelin verimliliğini ve memnuniyetini artırmak.

20 Geri bildirim anketleri düzenlemek
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar Hedefler Geri bildirim anketleri düzenlemek


"Yüksek kalitede standartlarında tanı ve tedavi hizmeti sunmak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları