Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMA AMAÇ HEDEF SAYISI EĞİTİM-ÖĞRETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMA AMAÇ HEDEF SAYISI EĞİTİM-ÖĞRETİM"— Sunum transkripti:

1 TEMA AMAÇ HEDEF SAYISI EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ1: Tüm eğitim düzeylerinde okullaşma oranlarını ve akademik başarıyı artırmak. 5 STRATEJİK AMAÇ 2: Demokratik bilince sahip, çevresinde cereyan eden olayları algılayıp yorumlama becerisine sahip, kendini gerçekleştirmiş, sosyal, kültürel ve sportif yönden kendini yetiştirmiş, görev bilincine sahip, çevresine duyarlı öğrenciler yetiştirmek. 3 STRATEJİK AMAÇ 3: Rehberlik ve özel eğitim hizmetlerinin niteliğini geliştirmek 4 STRATEJİK AMAÇ 4: Hayat boyu öğrenim strateji doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye işgücü duyarlılığının artırılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde, bireylerin kişisel bilgi ve istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitelerini artırmak. STRATEJİK AMAÇ 5: Toplumun değişen ve çeşitlenen eğitim taleplerin karşılanması, eğitim sistemimizin gelişmesi ve özel öğretimin eğitim sitemi içerisindeki payının artırılması için özel sektörün finansal gücünün eğitim yatırımlarına yönlendirilmek 2 KURUMSAL KAPASİTE STRATEJİK AMAÇ 6: Milli Eğitim personeline yönelik çağdaş ve kaliteli eğitim anlayışına uygun hizmet içi eğitim vererek, bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak. STRATEJİK AMAÇ 7: Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlarımızın türlerini, sayılarını ve niteliklerini çağdaş eğitim standartlarına yükseltmek. 13 STRATEJİK AMAÇ 8: Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarda oluşan bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. STRATEJİK AMAÇ 9: Eğitim-öğretim kurumlarında bilimsel çalışma disiplini geliştirerek, veriye ve projelere dayalı çalışma kültürü oluşturmak

2 TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ 1:
Tüm eğitim düzeylerinde okullaşma oranlarını ve akademik başarıyı artırmak. Stratejik Hedef 1.1. Okul öncesinde eğitimde plan dönemi sonuna kadar 3-5 yaş grubundaki net okullaşma oranını %35’in, 4-5 yaş grubundaki net okullaşma oranını %55’in, 5 yaş grubundaki net okullaşma oranını %73’in üstüne çıkarmak. STRATEJİK AMAÇ 1: Tüm eğitim düzeylerinde okullaşma oranlarını ve akademik başarıyı artırmak. TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM

3 Performans Göstergeleri
2014 2015 2016 Hedefler 2017 2018 3-5 yaş grubundaki net okullaşma oranı 28,90 32,36 31,75 33 35 3-5 yaş okullaşma oranı il sıralaması 48 47 53 4-5 yaş grubundaki net okullaşma oranı 41,49 46,71 45,55 50 55 4-5 yaş okullaşma oranı il sıralaması 51 54 5 yaş grubundaki net okullaşma oranı 60,81 69,34 68,71 70 73 5 yaş okullaşma oranı il sıralaması 31

4 Faaliyet / Projeler F Okul öncesi eğitime karşı toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik seminer, konferans, broşür vb. çalışmalar yapılacak. F Yerel yazılı ve görsel basında okul öncesi eğitimin önemini anlatan kamu spotu, haber ve programların yapılması sağlanacak. F Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve Üniversite ile işbirliği yapılacak F Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma için “Okul Öncesi Çocuk Şenliği”nin yapılması, F Okul öncesi yaz eğitimleri ve çocuk kulüpleri projesi uygulanacak. F Okul öncesi kayıt dönemi içerisinde aile ziyaretlerinin yapılarak toplumun okul öncesi eğitime karşı olumlu bakış açıları kazanmaları sağlanacak F Okul öncesi eğitimin bulunmadığı bölgelerde, okul öncesi çağ nüfusuna hizmet verebilmek amacı ile mobil anasınıfının oluşturulması F Okul öncesinin önemini anlatan tiyatro gösterisinin gerçekleştirilmesi F Okul öncesi eğitime ihtiyaç duyulan yerlerin tespiti amacı ile saha çalışmalarının yapılması

5 Destek Hizmetleri Bölümü
Eylem Planı Faaliyet / Projeler No Yıllar Aylar İlgili Bölüm Maliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F 2015 X  Temel Eğitim Bölümü F Temel Eğitim Bölümü F F F F F Destek Hizmetleri Bölümü F F Eylem Planı

6 TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ1: Tüm eğitim düzeylerinde okullaşma oranlarını ve akademik başarıyı artırmak. Stratejik Hedef 1.2. İlkokul ve ortaokul kurumlarında plan dönemi sonuna kadar %100 net okullaşma oranını gerçekleştirerek, okul terklerini plan dönemi sonuna kadar ilkokul ve ortaokulda ortadan kaldırmak

7 Performans Göstergeleri
2015 2016 2017 Hedefler 2018 2019 İlköğretimde net okullaşma oranları 93,39 94,78 94,35 İlköğretim okullaşma oranı il sıralaması 78 79 İlkokuldaki net okullaşma oranı 100 Ortaokuldaki net okullaşma oranı İlköğretim öğrenci sayısı 86935 85047 81935 İlköğretimi terk eden öğrenci sayısı 865 1002 666 İlköğretimdeki okul terk oranı 0,010 0,012 0,008 İlkokuldaki okul terk oranı Ortaokuldaki okul terk oranı

8 Faaliyet / Projeler F İlkokul ve ortaokulda sürekli ve aşamalı devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlıklarına neden olan faktörlerin köyler, beldeler ve ilçeler düzeyindeki eğitim bölgelerinde belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması (il eğitim denetmenleri, koordinatör okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlerinde oluşacak ekip ile) sağlanacak. F İlahiyat Fakültesi, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile köy ve mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları gibi ilgililerin okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının yapılması ve din görevlilerinin de katılımıyla ortak toplantılar yapılarak yerleşim birimine özgü sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenerek geliştirilecek eylem planının ilgili okul müdürlerinin kendi kayıt bölgesinde uygulaması. F İlimiz çağ nüfusunda TÜİK verilerine göre gözüken vatandaşların okula gitmeyen öğrencilerinin T.C. numaralarının Valilik kanalı ile istenmesi ulaşılan T.C. numaralarından E-Okul sistemi üzerinden takibi yapılarak hangi okulda okuduklarının tespiti yapılarak sistemden düşülmesi F Sürekli devamsız öğrencilerin velilerinin sosyal yardımlaşma vakıflarındaki kayıtları incelenerek vakıf faaliyetlerinden yararlanmasıyla ilişkilendirilecek. F Eğitim bölgelerindeki koordinatör okul müdürleri koordinasyon kurulu ile dönemlik toplantılar yapılarak okullaşma düzeylerinin izlenmesi. F Okullaşması sağlanamayan engelli öğrenci için içeriğini RAM ve Ar-Ge birimlerinin oluşturacağı birer dosya açılması ayrıca dosyaların süreç sahiplerine paylaşımları yapılarak ilgili öğrencilerin okula devamlarının sağlanması. F Ulusal ve uluslararası projelere Ar-Ge koordinasyonunda üst düzeyde katılım sağlanarak süreç çok yönlü desteklenecek.

9 Eylem Planı Yıllar Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Faaliyet / Projeler No Yıllar Aylar İlgili Bölüm Maliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F X  Temel Eğitim Bölümü F Temel Eğitim Bölümü  F F F F Temel Eğitim Koordinatörlüğünde RAM ve Ar-Ge Birimi F Proje uygulama dönemleri Ar-Ge Koordinatörlüğünde

10 TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ1:
Tüm eğitim düzeylerinde okullaşma oranlarını ve akademik başarıyı artırmak. Stratejik Hedef 1.3. Ortaöğretimde plan dönemi sonuna kadar %80 net okullaşma oranını gerçekleştirerek, okul terklerini genel ortaöğretimde 0,05’in altına düşürmek ve eğitimde kademeler arasındaki geçişleri en aza indirmek için ortaokuldan ortaöğretime geçiş oranını %90’a çıkarmak.

11 Performans Göstergeleri
2015 2016 2017 Hedefler 2018 2019 Ortaöğretimde net okullaşma oranları Ortaöğretim okullaşma oranı il sıralaması Ortaöğretimde öğrenci sayısı (Genel) Ortaöğretimi terk eden öğrenci sayısı Ortaöğretimdeki okul terk oranı Ortaokul mezun öğrenci sayısı Ortaöğretim kayıt yaptıran öğrenci sayısı Ortaokuldan ortaöğretime geçiş oranı

12 Faaliyet / Projeler F Ortaöğretime erişimin önündeki toplumsal engellerin (erken evlenme, göç…) ortadan kaldırılmasına yönelik projeler hazırlanacak. F Öğrencinin mezun olduğu ortaokul müdürlüğü ile devam edeceği okul müdürlükleriyle eşleştirilerek öğrencinin okula devamının sağlanması hususunda ortak hareket edilecek. F Ortaokullardan mezun olan öğrencilerin okullar bazında hazırlanacak olan listesi ilgili orta öğretim kurumlarına gönderilerek öğrencilerin devamlarının yakından takip edilmesi sağlanacak. Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin kayıt yaptırdığı ortaöğretim kurumlarına ait bilgilerini içeren liste ortaokullar tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. F İkinci dönem içerisinde İlçe bazlı olmak üzere barınmaya ihtiyaç duyacak öğrenci sayıları ve yurt kapasiteleri belirlenerek bir sonraki öğretim yılına yönelik çalışmaların yapılması. F İlimizdeki 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak orta öğretim kurumlarının tanıtımı ve mesleki yönlendirme çalışmalarının RAM’ın yıllık çalışma programına alınarak tüm okullarda uygulanması. F Okul öğrenci meclis başkanlarıyla beyin fırtınası ve işbirliği toplantıları yapılarak okullaşmaya ilişkin paydaş olmalarının sağlanması. F Okul müdürleri koordinasyon kurulu ile üçer aylık toplantılar yapılarak okullaşma düzeylerinin izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması. F Ulusal ve uluslararası projelere Ar-Ge koordinasyonunda üst düzeyde katılım sağlanarak süreç çok yönlü desteklenecek. F Mahalle muhtarları ve okul aile birliği başkanlarıyla, kanaat önderlerinin de katılımıyla ortak toplantılar yapılarak yerleşim birimine özgü sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenerek geliştirilecek eylem planının ilgili okul müdürlerinin koordinasyonunda uygulanması. F Ortaöğretimde okullaşma oranını artırabilmek için taşımalı eğitime ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimizin taşımalı eğitim kapsamına almak

13 Eylem Planı Yıllar Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F.1.3.1. X
Faaliyet / Projeler No Yıllar Aylar İlgili Bölüm Maliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F X Ortaöğretim Bölümü  F Ortaöğretim-Mesleki-Din F  Ortaöğretim-Mesleki-Din F F Temel Eğitim, Ortaöğretim-Mesleki-Din ve RAM F F F Ortaöğretim-Mesleki-Din Ar-Ge  F F Destek Hizmetleri

14 Performans Göstergeleri
TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ1: Tüm eğitim düzeylerinde okullaşma oranlarını ve akademik başarıyı artırmak. Stratejik Hedef 1.4. İlimizi SBS il sıralamasını plan dönemi sonunda 48. sıraya yükseltmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Hedefler 2018 2019 SBS İl sıralaması 8.sınıf sınava katılan öğrenci sayısı SBS başarı puanı

15 Faaliyet / Projeler F Hafta sonları okullarda yetiştirme kursları açılarak öğrencilerin bu kurslardan faydalanmaları sağlanacaktır. F YBO öğrencilerinin akademik başarılarını artırma projesinin uygulanması F Fiziki koşulları uygun olan okullarda derslik sistemi oluşturulacak. F Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurs merkezi olarak belirlenen eğitim bölgelerindeki okullarda öğrencilere yönelik ders takviye kursları açılacak. F Sınavlarda başarılı olan öğrencilerin deneyimlerini arkadaşları ile paylaşacakları ortamlar oluşturulacak. F Okullarda öğrenci başarısını değerlendirme kurullarının oluşturulması

16 Eylem Planı Yıllar Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F.1.4.1. X
Faaliyet / Projeler No Yıllar Aylar İlgili Bölüm Maliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F X Temel Eğitim Bölümü  F Temel Eğitim Bölümü   F  Temel Eğitim Bölümü  F F F

17 TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ 2: Demokratik bilince sahip, çevresinde cereyan eden olayları algılayıp yorumlama becerisine sahip, kendini gerçekleştirmiş, sosyal, kültürel ve sportif yönden kendini yetiştirmiş, görev bilincine sahip, çevresine duyarlı öğrenciler yetiştirmek. Stratejik Hedef 2.2. Mevcut okul kütüphanelerindeki kitap sayısını plan dönemi sonuna kadar %10 artırmak, kitap okuyan öğrenci oranını ise % 100’e çıkarmak

18 Faaliyet / Projeler F Öğrencilerin okuduğu kitapların sınıf rehber öğretmenleri tarafından e – okula/tefbis kayıtlarına işlenmesi okul idarelerince takip edilecek. F Okul kütüphanelerinde öğretmen ve öğrencilere yönelik süreli yayınlar bulundurulacak. Okul kütüphanelerinin okul bazlı kampanyalarla zenginleştirilmesi sağlanacak. F Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında fiziki yapıları uygun olan okul kütüphanelerinin Z kütüphanelere dönüştürülmesi sağlanacak. F Okul kütüphanelerini işlevselleştirmek için anketler yapılacak ve anketlerin sonuçlarına göre okul kütüphanelerinin düzenlenmesi yapılacak. F Şairler ve yazarlar ile irtibata geçilerek okumanın önemi ile ilgili söyleşiler yapılacak Her eğitim öğretim yılında il düzeyinde en az iki kez şair ve yazarlarla söyleşi günleri tertip edilecek. F Kitap okumayı özendirmeye yönelik il düzeyinde Okullu, Okulsuz Okuyoruz projesi uygulanacak F Her düzey ve türdeki okullarımızın öğretmenler odalarında ya da zümre odalarında mesleki başvuru kaynakları ile süreli yayınların bulundurulduğu kitaplıkların oluşturulması F Okul kantinlerinde öğrencilere yönelik süreli yayın stantlarının oluşturulması

19 Eylem Planı Yıllar Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F.2.2.1. X
Faaliyet / Projeler No Yıllar Aylar İlgili Bölüm Maliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F X Temel Eğitim Bölümü Ortaöğretim-Mesleki-Din F Temel Eğitim Bölümü  F Hayat Boyu Öğrenme  F Strateji Geliştirme Bölümü  F  Temel Eğitim Bölümü F Strateji Geliştirme Bölümü   F F

20 TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ 3:
Rehberlik ve özel eğitim hizmetlerinin niteliğini geliştirmek Stratejik Hedef 3.1. Özel eğitim alan öğrenci sayısının özel eğitime ihtiyaç olan öğrenci sayısına oranını temel eğitimde %95’e, ortaöğretimde %55’e çıkarmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Hedefler 2018 2019 Temel eğitim (ilkokul-ortaokul) öğrenci sayısı Temel eğitim (ilkokul-ortaokul) özel eğitime ihtiyaç olan öğrenci sayısı İlköğretimde özel eğitim alan öğrenci sayısı İlköğretimde özel eğitim alan öğrenci sayısının özel eğitime ihtiyaç olan öğrenci sayısına oranı Ortaöğretim öğrenci sayısı Ortaöğretim özel eğitime ihtiyaç olan öğrenci sayısı Ortaöğretimde özel eğitim alan öğrenci sayısı Ortaöğretimde özel eğitim alan öğrenci sayısının özel eğitime ihtiyaç olan öğrenci sayısına oranı

21 Faaliyet / Projeler F Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın erken tanılanmasını sağlamak amacı ile RAM Müdürlükleri kendi bölgesindeki rehber öğretmenler ile toplantı yapması F Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile Okul rehberlik servislerinde sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin özel eğitimi de kapsayacak şekilde tanıtımı yapılarak tüm öğrenci/velilerin erişimi sağlanacak F Yönetici ve öğretmenlere BEP, BÖP hazırlanması hakkında gerekli eğitim çalışmalarının yapılması F Eğitim bölgeleri bazında eğitim bölgelerinde destek eğitim sınıfları ve destek eğitim odalarının açılmasının sağlanması F İlimizde özel eğitim anaokulunun oluşturulmasına yönelik ön fizibilite çalışmalarının yapılması. F Okullaşması sağlanamamış ve özel eğitim kapsamındaki öğrenciler hakkında haftalık il özel eğitim hizmetleri kurulunda bir gündem maddesi olarak değerlendirmesinin yapılarak sonuçların temel eğitim birimi ile paylaşılması.

22 Eylem Planı Yıllar Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F.3.1.1. 2015 X
Faaliyet / Projeler No Yıllar Aylar İlgili Bölüm Maliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F 2015 X Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü  2016 F Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü F F F F

23 Performans Göstergeleri
TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 4.1.İlimizde okur-yazarlık oranını plan dönemi sonuna kadar %----’e çıkarmak. STRATEJİK AMAÇ 4: Hayat boyu öğrenim strateji doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye işgücü duyarlılığının artırılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde, bireylerin kişisel bilgi ve istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitelerini artırmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Hedefler 2018 2019 İlimizin çağ nüfusu İlimizde okur-yazar sayısı İlimizdeki okur-yazar oranı İlimizde okur-yazar olmayan sayısı İlimizde okur-yazar olmayan oranı İlimizde okur-yazar olup olmadığı bilinmeyen sayısı İlimizde okur-yazar olup olmadığı bilinmeyen oranı Okur-yazar kursuna katılan kursiyer sayısı

24 Faaliyet / Projeler Eylem Planı
F Okuma yazma bilmeyenlere ait saha çalışmasının yapılması F Okuma-yazma kurslarının açılması F İlimize yerleştirilen göçmenlere yönelik Türkçe ve okuma-yazma kurslarının düzenlenmesi Eylem Planı Faaliyet / Projeler No Yıllar Aylar İlgili Bölüm Maliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F X  Hayat Boyu Öğrenme F Hayat Boyu Öğrenme Yıl Boyu F Yıl Boyu 

25 Performans Göstergeleri
TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİK AMAÇ 4: Hayat boyu öğrenim strateji doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye işgücü duyarlılığının artırılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde, bireylerin kişisel bilgi ve istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitelerini artırmak. Stratejik Hedef 4.4. Genel ortaöğretimdeki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar %52’ye çıkararak, plan dönemi sonuna kadar okul terk oranını 0,05’in altına düşürmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Hedefler 2018 2019 Ortaöğretimdeki öğrenci sayısı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim öğrenci sayısı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okullaşma oranını Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okul terk eden öğrenci sayısı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okul terk oranı

26 Faaliyet / Projeler F Ortaokullarda Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarını öncelikli rehber öğretmenler olmak üzere tüm öğrencilere yönelik tanıtıcı rehberlik hizmetlerinin yapılması, sene sonlarında okul tanıtım günlerinin, basın için kamu spotlarının ve tanıtım CD’lerinin hazırlanması F Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayının yapılarak, Mesleki ve Teknik Eğitimi Güçlendirme Eylem Planının oluşturulması F Dünyadaki mesleki eğitim çalışmalarının takip edildiği ve incelendiği bir çalışma grubunun oluşturulması, Ankara, Bursa, İstanbul’da bulunan özel ve alanda marka olmuş Meslek Liselerinin incelenmesi F Gönüllülerden oluşacak bir ekip oluşturularak Mesleki eğitimi Okul, Köy ve Belde Merkezli tanıtıcı çalışmalar yapmak (Rehber öğretmen, Okul Aile Birliği Başkanı, Mesleki Eğitim Kurumlarından bir idareci ve öğrenci, İl MEM bölüm çalışanı, STK temsilcisi…) F Tüm okul kurum müdürlüklerinde öğrenci sayısına uygun olmak üzere velilere yönelik kısa mesaj sisteminin uygulanması, okul müdürlüklerinin velileri bilgilendirmesi F Okullarda öğrenci merkezli risk takip ekibinin oluşturulması ve raporların RAM’a gönderilmesi F Öğrencilerin devamsızlık oranlarının çıkarılarak okul yöneticilerinin ve rehber öğretmenlerin katılımı ile il bazlı toplantıların yapılması, sürekli devamsızlık problemi olan öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımının sağlanması veya açık öğretim lisesine sürekli devamsız öğrencilerin yönlendirilmesi F Öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim yapacağı kurum/kuruluşlara yönelik saha çalışmasının yapılması, kontenjanların belirlenmesi F Mesleki Eğitim Kurumları STK, Meslek Odaları ve Sektör Temsilcilerinin katılacağı ve görüş alışverişlerinin yapılacağı ortak platformların oluşturulması. Bölgedeki İŞKUR, Ticaret Odaları verilerinin incelenerek yeni oluşan sektörlere yönelik eleman sıkıntısı yaşanan bölümlerin tespit edilmesi. Bölgede ihtiyaç duyulan mesleki eğitim alanlarının tespitine yönelik çalışma grubunun oluşturulması. F Devamsızlığın önlenmesine ilişkin yönerge ve esasların hazırlanarak il düzeyinde uygulanmasının sağlanması

27 Eylem Planı Yıllar Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F.4.4.1. X
Faaliyet / Projeler No Yıllar Aylar İlgili Bölüm Maliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F X Mesleki Eğitim Bölümü  F Mesleki Eğitim Bölümü F F F F RAM F F F F

28 TEMA 2: KURUMSAL KAPASİTE Performans Göstergeleri
STRATEJİK AMAÇ 6: Milli Eğitim personeline yönelik çağdaş ve kaliteli eğitim anlayışına uygun hizmet içi eğitim vererek, bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak. Stratejik Hedef 6.1. Hizmetiçi eğitime katılan personel sayısını plan dönemi sonuna kadar % 5 artırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Hedefler 2018 2019 Toplam yönetici/öğretmen sayısı (İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü) Toplam öğretmen sayısı (Okul İdarecileri dahil) Hizmetiçi eğitime katılan yönetici sayısı Hizmetiçi eğitime katılan öğretmen sayısı Yıl içerisinde verilen toplam Hizmetiçi eğitim süresi (Geçerli Olan Faaliyetler(Saat olarak)) Hizmetiçi Eğitim Türü Sayısı (Kurs) Hizmetiçi Eğitim Türü Sayısı (Seminer) Toplam Seminer-Kurs Sayısı

29 Faaliyet / Projeler F İhtiyaç duyulan mahalli hizmetiçi eğitimler ile ilgili okullarda anket çalışmasının yapılması F Açılan mahalli ve merkezi hizmetiçi faaliyetlerinin öğretmenlere duyurulması F Eğitim görevlisi havuzunun oluşturulması F İlimizde Hizmetiçi Eğitimlerin daha verimli olması için; okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarını temsilen temsilcilerin katılımıyla bir çalışma yapılarak komisyon oluşturulması F Hizmetiçi eğitim merkezlerinin ilçeler düzeyinde ilçe büyüklükleri de dikkate alınarak, atölye tekniği ile yapılacak çalışmalar için hareketli sandalyelerle donatılmış en az 30 kişilik; standart eğitim ve toplantılar için sabit koltuklu en az 100 kişilik salonlar oluşturulması F E-Konferans sisteminin oluşturularak, İlde düzenlenecek olan toplantı, seminer vb. faaliyetlerin e-konferans sistemi üzerinden gerçekleştirmek F Okullardaki öğrenci başarısını değerlendirme kurulunda görev yapan öğretmenlere ölçme değerlendirme seminerinin verilmesi (öncelikli yöneticilerimize ve branş öğretmenlerimize ve tüm öğretmenlerimize) F Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin etkililiğini ölçebilmek amacı ile e-anket uygulamasının oluşturulması F Montesori eğitimi, yaratıcı drama ve hızlı okuma formatörlüğü için projeler hazırlanarak gerekli eğitimlerin verilmesi F Eğitim içerikli filmlerin arşivinin oluşturularak öğretmen eğitiminde farklı bir bakış açısı ile uygulanması

30 TEMA 2: KURUMSAL KAPASİTE
STRATEJİK AMAÇ 7: Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlarımızın türlerini, sayılarını ve niteliklerini çağdaş eğitim standartlarına yükseltmek. Stratejik Hedef 7.4. Kırsal kesimdeki öğrencilerin eğitim-öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla öncelikle kız öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yılları içerisinde 2 adet yurt yapılması

31 Performans Göstergeleri
2015 2016 2017 Hedefler 2018 2019 YBO kapasitesi YBO kullanım kapasitesi YBO doluluk oranı Ortaöğretim pansiyon kapasitesi Ortaöğretim pansiyon kullanım kapasitesi Ortaöğretim pansiyon doluluk oranı Yapılan yurt ve pansiyon sayısı Yurt maliyeti (TL)

32 Faaliyet / Projeler Eylem Planı
F Öğrencilerin ihtiyaç duyulan 1 adet yurt/pansiyonun (300 kişilik) 2013 yılında hayata geçirilmesi. F Öğrencilerin ihtiyaç duyulan 1 adet yurt/pansiyonun (200 kişilik) 2014 yılında hayata geçirilmesi. Eylem Planı Faaliyet / Projeler No İlgili Bölüm Yıl Maliyet F İnşaat F

33 TEMA 2: KURUMSAL KAPASİTE Performans Göstergeleri
STRATEJİK AMAÇ 8: Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarda oluşan bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 8.2. Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşların bilgi ve deneyim birikimlerinin paylaşmaları amacı 6 web paylaşım platformunun hayata geçirilmesi sağlanacak. Mevcut Durum Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Hedefler 2018 2019 Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşların bilgi ve deneyim birikimlerinin paylaşmaları amacı ile oluşturulan web paylaşım platformu sayısı

34 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Bölümü
Faaliyet / Projeler F İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı internet ortamı paylaşım platformunun oluşturulması F öğretmenlerin etkinliklerini paylaşabilecekleri web ortamı oluşturulacak. F Uzaktan eğitim merkezinin oluşturulması F Bakanlık tarafından bilgi ve deneyim birikimlerinin paylaşmaları amacı ile oluşturulan web paylaşım platformlarını yönetici ve öğretmenlere tanıtımının yapılması F Özgün Öğretim Materyali Geliştirme projesine yapılan başvuruların e-katalog haline dönüştürülmesi F Branş şuralarının yapılası ve elde edilen bilgiler doğrultusunda hem bakanlığın ilgili birimlerine önerilerin gönderilmesi hem de merkez okullarda uygulanmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eylem planının hazırlanarak şura kararlarının öğretmenlerle paylaşılmasının sağlanması Eylem Planı Faaliyet / Projeler No Yıllar Aylar İlgili Bölüm Maliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F X Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Bölümü F F F F F


"TEMA AMAÇ HEDEF SAYISI EĞİTİM-ÖĞRETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları