Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* mk GENÇLİK BULUŞMALARI: HADİS KONFERANSLARI-5 HADİS ÇEŞİTLERİ/TÜRLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* mk GENÇLİK BULUŞMALARI: HADİS KONFERANSLARI-5 HADİS ÇEŞİTLERİ/TÜRLERİ."— Sunum transkripti:

1 * mk GENÇLİK BULUŞMALARI: HADİS KONFERANSLARI-5 HADİS ÇEŞİTLERİ/TÜRLERİ

2 2 Sünnet: “Hz. Peygamberin, toplumu her alanda yönlendirip yönetmede Kur’an başta olmak üzere esas aldığı prensipler bütününün oluşturduğu bir zihniyet ve dünya görüşüdür” Hadis: “Hz. Peygamber’in sözlerini, fiillerini, tasviplerini, hilkî (şemâil) ve hulkî (ahlakî) özelliklerini ifade eden bir terimdir.» Hz. Peygamberin Sünnetini sonraki dönemlere taşıyan, yani sünnetin elde edildiği en önemli malzeme, HADİS’tir.

3 3 - Hz. Peygamberin sözünü ifade eden HADİS: “Kendin için istediğin ve sevdiğin şeyi diğer insanlar için de iste ve sev ki, mümin olasın! Komşularına iyi komşuluk et ki, Müslüman olasın!” İbn Mâce, Zühd, 24. -Hz. Peygamberin fiilini bildiren HADİS: Allah’ın elçisi abdesti şöyle alırdı. -Hz. Peygamberin onayını/tasvibini bildiren HADİS: Su bulunmadığı zaman teyemmümle namaz kılan bir sahabi, namazdan sonra su bulduğu hâlde namazı iade etmemiş, Hz. Peygamber de bunu onaylamıştır. -Hz. Peygamberin şemailini/yaratılış özelliklerini bildiren HADİS: Hz. Peygamberin ay ışığı gibi parlayan mübarek vücudu beyaz-kırmızı renkteydi. Başı büyükçe, parlak yüzlü ve iki kaşı arası açıktı. Kirpikleri uzundu. -Hz. Peygamberin ahlaki özelliğini ifade eden HADİS: Hz. Muhammed, İnsanların en güzeli, en cömerdi ve en cesu­ru idi.

4 BİR HADİSİ OLUŞTURAN UNSURLAR METİN Hz. Peygamber şöyle buyurdu: «Yahudileri ve Hıristiyanları Arap Yarımadası’ndan çıkaracağım ve orada Müslümanlardan başkasını bırakmayacağım» Hz. Peygamber Hz. Peygamber Hz. Ömer 20 Ayrı kişi Bunun her birine tarik denir Hz. Ömer 20 Ayrı kişi Bunun her birine tarik denir İbn Abbas 13 Ayrı kişi Bunun her birine tarik denir İbn Abbas 13 Ayrı kişi Bunun her birine tarik denir Ebu Ubeyde 7 Ayrı kişi Bunun her birine tarik denir Ebu Ubeyde 7 Ayrı kişi Bunun her birine tarik denir Hz. Ali 4 Ayrı kişi Bunun her birine tarik denir Hz. Ali 4 Ayrı kişi Bunun her birine tarik denir Ümmü Seleme 1 Kişi Ümmü Seleme 1 Kişi Cabir b. Abdillah 1 Kişi Cabir b. Abdillah 1 Kişi Sahabiler dahil hadisi nakleden her isme Râvî denir. Bu kısım, hadisin senet kısmını oluşturur. Sahabiler dahil hadisi nakleden her isme Râvî denir. Bu kısım, hadisin senet kısmını oluşturur.

5 RAVİ SAYISINA GÖRE HADİSLER KAYNAĞINA GÖRE HADİSLER HADİS ÇEŞİTLERİ HADİS ÇEŞİTLERİ Sıhhat Derecesine Göre Hadisler 5

6 KAYNAĞINA GÖRE HADİSLER KUTSİ HADİS MERFU HADİS MEVKUF HADİS MAKTU HADİS Anlamı Allah’a, lafzı Peygamber sav’e ait olan hadislerdir.. Hz. Peygambere isnat edilen bütün söz, fiil ve takrirlere denir. Sahabeden söz, fiil ve takrir olarak rivayet edilen haberler Tabiinden söz, fiil ve takrir olarak rivayet edilen haberler 6

7 KAYNAĞINA GÖRE HADİSLER MERFU HADİS MEVKUF HADİS MAKTU HADİS Ebu Hureyre şöyle dedi: Hz. Peygamber, Allah’ın şöyle buyurduğunu söyledi: « Kulum bana dua ettiğinde ben onunla olurum" İbn Ömer anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Her sarhoşluk veren şey haramdır. " Enes b. Malik şöyle dedi: «İlmi yazarak sağlama bağlayın» Tâbiînden Ebu’l- Müleyh şöyle dedi: «Cenaze namazında saflarınızı düzgün tutun ki, şefaatiniz kabul olsun. 7 SAHİH DE OLABİLİR ZAYIF DA! İncelenmeleri gerekir

8 RAVİ SAYISINA GÖRE HADİSLER MÜTEVATİRHADİSLER AHAD AHADHADİSLER MEŞHUR AZİZ GARİP Yalan üzerinde birleşmeleri aklen mümkün olmayan çok sayıda râviler topluluğunun, her nesilde, yine kendileri gibi bir topluluktan rıvayet ettiği, işitme ve görmeye dayanan hadise mütevatir hadis denir Mütevatir hadis şartlarını taşımayan hadislerdir Herhangi bir tabakada ravi sayısı en az üçe düşen hadislerdir Herhangi bir tabakada râvi sayısı en az ikiye düşmüş olan hadislerdir. Herhangi bir tabakada ravi sayısı bire düşen hadislerdir. 8

9 RAVİ SAYISINA GÖRE HADİSLER MÜTEVATİRHADİSLER HADİSLER MEŞHUR AZİZ GARİP 9 Lafzen Mütevatir: Resulullah (sav) buyurdular: “ Kim söylemediğim bir sözü bana atfederse, cehennemdeki yerini hazırlasın” Buhari ilim 38 Manevi Mütevatir: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “İlim öğrenmek kadın-erkek bütün Müslü-manlara farzdır” Ebu Hureyre, Abdullah b. Amr ve Ebu Musa naklettiğine göre Hz. Peygamber buyurdu: “Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhâcir ise, Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.” Enes ve Muaz’dan Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz, kendisi için istediği şeyi, din kardeşi için de istemedikçe, iman etmiş sayılmaz.” Ebu Hureyre’den Nebî (sav) şöyle buyurdu: «Kafir yedi barsağa yer, mü’min bir tek barsağa yer» HADİSLERİN ÇOK BÜYÜK KISMI AHADTIR Sahih de olabilirler zayıf da! İncelenmeleri gerekir

10 SIHHAT DERECELERİNE GÖRE HADİS ÇEŞİTLERİ SIHHAT DERECELERİNE GÖRE HADİS ÇEŞİTLERİ SAHİH UYDURMA/ MEVZU HASEN Adalet ve zabt sahibi ravilerin muttasıl senetle rivayet ettikleri, şaz ve mulallel olmayan hadislerdir. Sahihlik şartlarını taşımakla birlikte râvileri zabt yönünden sahih hadisin râvileri derecesine çıkamayan hadislerdir. 10 MERDURHADİSLER MAKBULHADİSLER ZAYIF Sahih ve Hasen Hadis Şartlarını Taşımayan, Ancak Uydurma da olmayan hadislerdir Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere mevzu hadisler denir. Bu, aslında hadis değildir. Ona, Hadis diye uydurulmuş söz demek daha doğrudur.

11 Senedi Muttasıldır Adildir Zabt sahibidirŞaz Değildir Muallel Değildir SAHİH HADİSİN RAVİLERİ Râvinin din ve dünya işlerinde dürüst olmasıdır. Ravinin hafiza gücünın sağlam olması demektir İlk râviden son ravisine varıncaya kadar isnadın kesintisiz olmasıdır. Râvinin rivayet ettiği hadisle, aynı hadisi rivayet eden diğer râvilere aykırı düşmesi ve bu rivayetinde tek kalmasıdır. Kendisinde illet/kusur bulunan hadislere denir 11

12 ZAYIF HADİS VE ÖZELLİKLERİ Senedindeki Kopukluktan Dolayı Zayıf Kabul Edilen Hadisler Ravisindeki Kusurdan Dolayı Zayıf Kabul Edilen Hadisler MÜNKER HADİS MUALLEL HADİS METRUK HADİS Sahih ve Hasen Hadis Şartlarını Taşımayan, Ancak Uydurma olarak da isimlendirilemeyen Hadisler MÜRSEL HADİS MUNKATI HADİS MU’DAL HADİS MUALLAK HADİS MÜDELLE S HADİS MÜDREC HADİS 12

13 13 قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ) فإن عجل به شيء فليصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع. ( Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: «Biriniz Cumâ namazını kıldığında arkasından dört rekat daha kılsın(Eğer acele etmesini gerektiren bir işi varsa, iki rekatini mescidde, kalan ikiyi de ulaştığı mekanda kılsın.)» Müslim Bu hadisteki “Eğer acele...” diye zikredilen kısım, tebe-i tabiîn ravisi Süheyl b. Ebî Sâlih’in (150/768) açıklaması olup, Müslim’in diğer rivayetlerin anlaşılmaktadır.

14 14 Alimlerin çoğunluğuna göre zayıf hadisle 4 şartla amel edilir: * 1.Zayıf Hadisin konusu, amellerin faziletleriyle ilgili olmalıdır. Yani ahkam ve itikat konusunda zayıf hadis delil olamaz. * 2- Yalancılıkla itham edilen (yalancı olan değil) birinin yalnız başına rivayet etmiş olması gibi şiddetli bir zayıflık taşımamalıdır. * 3- Kendisiyle amel olunan umumi ve asli bir hükmün içerisine girmelidir. Yani tek başına yeni bir hüküm ifade etmemelidir. * 4- Amel edilirken o hadisin sabit olduğuna inanılmamalı, aksine ihtiyaten amel edildiği bilinmelidir. Bütün bu şartları taşıyan bir zayıf hadis örneği: «İlmin yarısı, soru sormaktır.» (Taberani. Zayıftır.)

15 15 * Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere mevzu hadisler denir. Bu, aslında hadis değildir. Ona, Hadis diye uydurulmuş söz demek daha doğrudur. * Örnek : Ok, deve, at ve kuş yarışlarından başkası için ödül almak helal olmaz. * Gıyas bin ibrahim isminde bir yalancı, Abbasi halifelerinden Mehdinin huzuruna girerken Mehdinin güvercin yarıştırdığını görmüş ve bu hadisi uydurmuştur. Mehdi ( أو جناحٍ ) ilavesini kendi hatırı için uydurulduğu görünce güvercinlerin boğazlanmalarını emretmiştir.

16 16 - «İyilik yaptığın kimsenin kötülüğünden sakın.» Uydurmadır. - «Nefsini bilen, Rabbini bilmiş olur.» Bu sözün hadis olduğuna dair hiçbir senet yoktur. - "Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır.» Beyazid-i Bestami’nin sözüdür, hadis değildir. - "Vatan sevgisi imandandır.« Hadis değildir. - «Namaz, müminin miracıdır» Hadis değildir, güzel bir sözdür. - « “(Ey Muhammed!) Sen olmasaydın, ben asla âlemleri yaratmazdım.” (Levlâke levlâke le-mâ halaktu’l-eflâk) - «İlim Çin’de bile olsa gidip onu alınız.» Asılsızdır ve Uydurmadır - «Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.» Hadis değildir.

17 17 * 1- Dindarca düşünceler ile İslam Dini’ne Hizmet Etmek Arzusu * 2. Dîni Yıkmak Maksadıyla Zındıkların Uydurması-İslam Düşmanlığı * 3- Halife ve Emirlere Yaklaşmak Arzusu/Yalakalık * 4- İmtihan Maksadıyla Uydurmalar * 5- Fetvalarına Delil İçin * 6- Ticarî-siyasi maksatlarla şahsi çıkar sağlama düşüncesi * 7- Kabîle, fırka, mezhep veya milletini müdafaa etme gayreti Uydurma hadislerin tamamı kimin tarafından ve ne zaman uydurulduğu tesbit edilmiş, uydurma oldukları belirtilmek suretiyle muhafaza edilmiştir.

18 18 1. Hadis Uyduranların İtirafı 2. Haberin Lafzında ve Manasında Bozukluk Bulunması 3. Bir Çok İnsanın Görmesi Gereken Bir Olayı Bir Kişinin Rivayet Etmesi 4. Kur'an’a Ve Sahih Sünnete Aykırı Olması 5. Akla, His Ve Müşahedeye Aykırı Olması 6. Tarihi Olaylara Aykırı olması 7. Elde Mevcut Güvenilir Hadis Kitaplarında Bulunmaması 8. İyilik ve Kötülüğün Karşılığının Abartılı Oluşu

19 19 1. Sahih Hadisleri Müstakil Eserlerde Toplamak 2. Hadis Tenkidi Tekniklerini Dünyada İlk Kez Uygulamak 3. Hadis Uyduranlara Karşı Mücadele Etmek 4. Ravileri Tanıtan Eserler Yazmak 5. Hadis Diye Uydurulmuş Sözleri Toplayan Eserler Yazmak (Mevzuat Edebiyatı)

20 20 Hadisi vazediyorken sevap uman bile var! Sevabı var mı imiş bir zaman gelir, anlar! Cihanı titretiyorken niday-ı “men kezebe” İşitmiyor mu, nedir, bir bakın şu bi edebe: Lisan-ı pak-ı Nebi’den yalanlar uyduruyor, Sıkılmadan da “sevap işledim” deyip duruyor Düşünmedin mi girerken DİNİN kanına? Cinayetin kalacak zanneder misin yanına? Sevap ümid ediyor ha! Deyin ki namerde Sevabı sen göreceksin huzur-i mahşerde. M.Akif ERSOY


"* mk GENÇLİK BULUŞMALARI: HADİS KONFERANSLARI-5 HADİS ÇEŞİTLERİ/TÜRLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları