Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. İhale Usulleri ve Evrakları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. İhale Usulleri ve Evrakları"— Sunum transkripti:

1 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Kamu İhale Kanununun Tarihçesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu alımlarını düzenleyen ilk kanunu tarihinde yürürlüğe giren 661 sayılı “Hükümet Namına Vuku bulacak Müzayede ve Münakasa ve İtalat Kanunu” dur. Bu kanun çeşitli değişikliklerle 1934 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 1934 yılında 2490 sayılı “Arttırma Eksiltme ve İhale Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Yaklaşık elli yıl boyunca kamu alımlarını düzenleyen ana mevzuat olma özelliğine sahip bu kanunda da çeşitli tarihlerde 13 kez değişikliler yapılmak suretiyle ihtiyaca cevap vermesi sağlanmaya çalışılmıştır.

2 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Kamu İhale Kanununun Tarihçesi 1983 yılında 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” nun yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de kamu alımları düzenlemelerine son 20 yıl boyunca damgasını vuracak olan ve reformdan önce uygulanmakta olan son yasal metin ortaya çıkmıştır. Kamu alımları alanındaki kurumsal yapılanma açısından baktığımızda, yine tüm bu dönem boyunca Maliye Bakanlığı ile yapım işlerini gerçekleştirmekten sorumlu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kamu alımları alanını düzenleyen ve izleyen iki ana merkezi kamu kurumu olarak kalmışlar, denetleme boyutunda Sayıştay ve bu konudaki anlaşmazlıkların çözüm yeri olarak da idari mahkemeler sistemde yer almışlardır.

3 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Kamu İhale Kanununun Tarihçesi Uygulamada ise yerel merkeziyetçi bir yapı hakim olmuş yani belli kurallar içerisinde kamu kurum ve kuruluşları kendi alımlarını kendilerini gerçekleştirmişlerdir. Kamu alımlarına yönelik bu kanunlar ülkenin ekonomik politikaların paralel olarak değişikliğe uğradığı tespit edilmiştir. Örneğin 2886 sayılı devlet ihale kanunun ortaya çıkış nedenlerinden biri serbest piyasa ekonomisine geçiş olurken, 4734 sayılı kamu ihale kanunun başlıca çıkış nedeni Avrupa Birliğine geçiş olmuştur.

4 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Kamu İhale Kanununun Tarihçesi Türk ihale sistemini düzenleyen ve ihale hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde temel kanun olan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, yürürlüğe girdiği tarihinden bu yana uygulanmakla birlikte, günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı ve Avrupa Birliği ve uluslararası ihale uygulamalarına paralellik göstermediği gerekçeleriyle yeni kanunlar hazırlanması yoluna gidilmiş ve bu doğrultuda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hazırlanarak 01 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

5 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu harcamasına ilişkin alımlar düzenlenmektedir Kamu harcaması yapılmasına yönelik olarak Mal alımları Hizmet alımları Yapım işleri Kanun kapsamındadır.

6 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamdaki Kuruluşlar Kamu harcaması yapılmasına yönelik olarak Mal alımları Hizmet alımları Yapım işleri Kanun kapsamındadır.

7 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamdaki Kuruluşlar Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar, Yukarıda belirtilen kuruluşlarındoğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler,

8 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamdaki Kuruluşlar 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri (Ziraat Bankası ve Vakıfbank) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

9 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu Kanun kapsamında olmayan işler Kamu kaynağı kullanmayı gerektirmeyen işler İdareler arası kaynak aktarımları İdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar Bankalar aracılığı ile yapılan fatura tahsilat işlemi Elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon hizmeti alımı

10 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar Doğrudan tarımsal üretim yapan üreticiden yapılan alımlar Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili alımlar Uluslar arası anlaşmalara bağlı olarak finanse edilen alımlar, uluslar arası derecelendirme kuruluşlardan hizmet alımı, MB.nın banknot üretimine ilişkin al ve hizmet alımları İdarelerin yurt dışındaki kuruluşlarının alımları

11 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar Ulusal araştırma kuruluşlarının yürüttüğü ve desteklediği ar-ge projeleri için yapılacak alımlar Yukarıda belirtilen kuruluşların doğrudan üretime yönelik ve mal ve hizmetler ile, yüklenici oldukları yapım işleri (10 yıla kadar) ne ilişkin olarak YTL.sını aşan alımları Kültür varlıklarının rölöve, restorasyon vb. amaçla yapılacak mal ve hizmet alımları Deniz çevresinin acil korunmasına ilişkin alımlar

12 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu İhale süreci İhale Süreci 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması 3 Yaklaşık Maliyet 4 İhale Usulünün Tespiti

13 Belirli İstekliler Arasında İhale Usulü
2. İhale Usulleri ve Evrakları Sayılı Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulü Belirli İstekliler Arasında İhale Usulü Pazarlık Usulü İhale Dokümanı Ön Yeterlik ve İhale Dokümanları İhale Onayının Alınması İhale Komisyonunun Kurulması İhale İlânı Ön Yeterlik İlânı İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması Ön Yeterlik ve İhale Dokümanlarının Görülmesi / Satın Alınması / Değişiklik ve Açıklama Yapılması Tekliflerin Sunulması Ön Yeterlik Değerlendirmesi, İhaleye Davet ve Tekliflerin Sunulması Yeterlik Başvurusu, Değerlendirmesi, Teknik Görüşme ve Fiyatı da İçeren Son Tekliflerin Sunulması Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Son tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri
2. İhale Usulleri ve Evrakları Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri Açık İhale Usulü: Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü: Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

15 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri
2. İhale Usulleri ve Evrakları Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri Pazarlık Usulü; Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.  Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması

16 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri
2. İhale Usulleri ve Evrakları Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri Pazarlık Usulü; Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda yapılır.

17 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri
2. İhale Usulleri ve Evrakları Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri Pazarlık Usulü; Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda yapılır.

18 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri
2. İhale Usulleri ve Evrakları Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri Doğrudan Temin: İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin ,- TL , diğer idarelerin ,- TL aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

19 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı Kanun’un 5. ve 62. maddelerine göre idarelerce uyulması gereken diğer kurallar Aralarında kabul edilebilir, doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez. Temel ihale usulü, açık ihale usulüdür Çevresel etki değerlendirmesi raporu olmadan ihaleye çıkılamaz

20 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı Kanun’un 5. ve 62. maddelerine göre idarelerce uyulması gereken diğer kurallar Ödeneği olmadan ihaleye çıkılamaz. Yatırım işlerinde proje maliyetinin % 10’u oranında başlangıç yılı ödeneği ayrılır ve daha sonraki yıllar için planlanmış ödenek dilimleri azaltılamaz İhaleler zamanında yapılır, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde olan işlerde ihale yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılır

21 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı Kanun’un 5. ve 62. maddelerine göre idarelerce uyulması gereken diğer kurallar Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılamaz 22-d ve 21/f bendine göre yapılacak alımların tutarı, o alım için bütçeye konulan ödeneğin %10’unu aşamaz İhale dokumanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.

22 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı Kanun’un 5. ve 62. maddelerine göre idarelerce uyulması gereken diğer kurallar Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılamaz 22-d ve 21/f bendine göre yapılacak alımların tutarı, o alım için bütçeye konulan ödeneğin %10’unu aşamaz İhale dokumanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.

23 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu İhale Komisyonları İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

24 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu İhale İşlem Dosyası İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

25 İhaleye katılamayacak olanlar
2. İhale Usulleri ve Evrakları Sayılı Kamu İhale Kanunu İhaleye katılamayacak olanlar Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

26 İhaleye katılamayacak olanlar
2. İhale Usulleri ve Evrakları Sayılı Kamu İhale Kanunu İhaleye katılamayacak olanlar İhale komisyonu üyeleri ve ihale hazırlığı sürecinde görev alanların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. İhale konusu işte danışmanlık hizmeti sunanlar. İdare bünyesinde bulunan vakıf, dernek gibi kuruluşların ortak oldukları şirketler.

27 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu İhale Dökümanı İdarelerce ihaleye çıkmadan önce ihale dokümanı hazırlanması zorunludur. İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ile idari şartnamede yer alması gereken zorunlu hususlar 27 inci madde de açıklanmıştır. İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanı satın alması zorunludur. Doküman idarede bedelsiz görülebilir. Doküman bedeli basım maliyetini aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Güvenliğinin sağlanması kaydıyla dokümanlar CD. Ortamında da verilebilir.

28 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu İhale Dökümanı İhale öncesinde ihale dokümanında açıklama yapılması ve zeyilname düzenlenmesi imkanı getirilmiştir. Zeyilname düzenlemesi Açıklama yapılması İdarelerce alınan teminat mektuplarının süreli olduğu, haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konamayacağı hüküm altına alınmıştır Şekli KİK tarafından belirlenir Sürelidir Teminatlar; nakit, teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri

29 Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
2. İhale Usulleri ve Evrakları Sayılı Kamu İhale Kanunu Tekliflerin hazırlanması ve sunulması Teklifler tek bir zarfın içinde sunulmalıdır. Zarfın yapıştırılan yeri imzalanır ve mühürlenir. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Verilen teklifler zeyilname düzenlenmesi hali hariç geri alınamaz, düzeltilemez ve değiştirilemez.

30 Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi
2. İhale Usulleri ve Evrakları Sayılı Kamu İhale Kanunu Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi İhale komisyonun ve ihale yetkilisinin ihaleyi iptal yetkisi kurala bağlanmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyat esasına veya fiyat dışı unsurlara göre belirlenmesi gerektiğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Aynı fiyatın teklifi halinde Mal alımı fiyat dışı unsurlar Yapım ve hizmet iş deneyim tutarına göre EAEAT tespit edilir.

31 Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi
2. İhale Usulleri ve Evrakları Sayılı Kamu İhale Kanunu Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi Tekliflerin alınması ve açılması Tekliflerin değerlendirilmesi Belgeler idarece teyit ettirilebilir Kural olarak eksik belge ve bilgi tamamlatılamaz Aritmetik hatalar düzeltilir Aşırı düşük tekliflerin sorgulaması İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü

32 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu Sözleşme yapılması Bütün ihalelerin sözleşmeye bağlanma zorunluluğu getirilmiştir (21/f ve 22. m. hariç) Sözleşme bedelinin Kanunda belirtilen miktarları aşması halinde ihale sonucunun ilanı zorunludur. Mal ve hizmet alımlarında ve Yapım ihalelerinde kanunda belirtilen miktarları aşan ihalelerin sonuçları sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 15 gün içinde Resmi Gazetede ilan edilir Danışmanlık hizmet ihalelerine ilişkin özel düzenlemeler getirilmiştir

33 2. İhale Usulleri ve Evrakları
Sayılı Kamu İhale Kanunu Sözleşme yapılması Sözleşmelerde ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez Kanun’da belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz, ek sözleşme düzenlenemez Kanun kapsamında yapılan kamu ihale sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez, Kanun’un yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur

34 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları TEKNİK ŞARTNAME               Teknik Şartname Nedir Satın alınacak mal, hizmet ve yapım işlerinin özelliklerinin belirtildiği teknik dökümanlardır. Aynı zamanda satın alınan mal kullanıldığı sürece başvurulan dökümanlardır. Tedarikçi ve alıcı arasında imzalanan sözleşme niteliğindedir . 

35 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları TEKNİK ŞARTNAME   Teknik şartnamenin etkin kullanılabilmesi için izlenmesi önerilen yol;  P-U-K-Ö döngüsüdür

36 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları TEKNİK ŞARTNAME   Teknik Şartnamelerin Amacı TŞ’ler proje için ihtiyaç duyulan her ürün için tip ve niteliği tanımlamalıdır. TŞ’ler, üretim, montaj, uygulama, tesis ve bitirme işlerinin gereksinimleri tanımlamalıdır. TŞ’ler, proje için gerekli işçilik kalitesini tanımlamalıdır. Bu tanım, yaratma aşamasından başlayarak üretim, imalat, uygulama, montaj, tesis, bitirme ve ayar aşamasını da içerir. TŞ’ler, proje için geçerli ve gerekli olan her türlü kod ve standardı da içermelidir. TŞ’ler, gerekli ise, alternatif malzeme, ürün ve hizmetleri de içermelidir.

37 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları TEKNİK ŞARTNAME   Bölümlendirme Formatı 3 ayrı bölümden oluşmaktadır: Bölüm 1 – Genel: Bu bölüm; TŞ’nin bu bölüme özel idari, prosedürel ve geçici gereksinimlerini tanımlamaktadır. Bölüm 2 – Ürünler: Bu bölüm, projede kullanılacak malzemeleri, ürünleri, ekipmanları, sistemleri ya da montaj unsurlarını ayrıntılı bir şekilde tanımlamaktadır. Bölüm 3 – Uygulama: Bu bölüm, herhangi bir hazırlık faaliyetini ve ürünlerin projede nasıl yer alacağını ayrıntılı bir şekilde tanımlamaktadır.

38 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları TEKNİK ŞARTNAME   Bölümlendirme Formatı 3 ayrı bölümden oluşmaktadır: Bölüm 1 – Genel: Bu bölüm; TŞ’nin bu bölüme özel idari, prosedürel ve geçici gereksinimlerini tanımlamaktadır. Bölüm 2 – Ürünler: Bu bölüm, projede kullanılacak malzemeleri, ürünleri, ekipmanları, sistemleri ya da montaj unsurlarını ayrıntılı bir şekilde tanımlamaktadır. Bölüm 3 – Uygulama: Bu bölüm, herhangi bir hazırlık faaliyetini ve ürünlerin projede nasıl yer alacağını ayrıntılı bir şekilde tanımlamaktadır.

39 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları TEKNİK ŞARTNAME   Şartname Dilinin Önemi Şartnamenin dili kesin ve kusursuz olmalıdır. Muğlak ve anlaşılması güç ifadeler, mükerrer yorumlamaları beraberinde getirecektir. Bu bölüm, şartnameleri kaleme alırken kesin ve açık bir ifade kullanımını teşvik ederken ifadelerde kaçınılması gereken bazı hususlara dikkat çekmektedir.

40 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları TEKNİK ŞARTNAME   Şartname Yazımında 4 Önemli Husus Açık/Sarih Yazın: Belirsizlikten kaçının. Uygun grameri kullanın. Mesajı doğru iletmek için kelimeleri dikkatli seçin. Doğru/Hatasız Yazın: Bilgiyi uygun terminolojiyi kullanarak, doğru ve kesin ifadelerle verin. Tam/Eksiksiz Yazın: Önemli ve gerekli bilgiyi vermeyi atlamayın. Kısa olma pahasına tam ve eksiksiz olmaktan taviz vermeyin. Kısa/Öz Yazın: Açıklık, doğruluk, bütünlük ve gramer pahasına gerekli olmayan kelimeleri kullanmayın

41 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları SÖZLEŞME Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ama bazı tür sözleşmelerin belirli biçimde yapılması yasalarda öngörülmüştür. Örneğin, taşınmaz malların satış sözleşmesinin resmi biçimde yapılması zorunludur. Sözleşmenin yazılı biçimde yapılması anlaşmazlık durumunda kanıtlamayı kolaylaştırmak için de yararlıdır.

42 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları SÖZLEŞME Bir sözleşmenin geçerli olması için tarafların sözleşmeyi özgür iradeleriyle ve bilinçli olarak yapmış olmaları gereklidir. Taraflardan birinin zorlanması, korkutulması ya da aldatılması yoluyla yapılan sözleşmeler geçersizdir. Yasalara göre ergin sayılmayanlar, akıl hastaları, çocuklar sözleşme yapamaz. Konusu yasalara ya da ahlaka aykırı sözleşmeler yapılamaz. Sözleşmenin taraflarından biri sözleşmede belirtmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmezse karşı taraf mahkemeye başvurabilir.

43 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları SÖZLEŞME Mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmeler 1. Satış Sözleşmesi 2. Bağışlama Sözleşmesi 3. Trampa (Takas) Sözleşmesi Kullandırmaya yönelik sözleşmeler 1. Kira Sözleşmesi a) Menkul - gayrimenkul kirası b) Finansal kiralama (Leasing) 2. Ariyet (Kullanma Ödüncü) Sözleşmesi 3. Karz (Ödünç) Sözleşmesi İş görme sözleşmeleri 1. Hizmet Sözleşmesi 2. Eser (İstisna) Sözleşmesi 3. Vekâlet Sözleşmesi 4. Emanet (Vedia) Sözleşmesi

44 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları SÖZLEŞME Teminat sözleşmeleri (kefalet sözleşmesi) Bir çok yerde  istenmekle birlikte bir örneği ya da açıklaması web de bulunamamıştır. Kanunlarda düzenlenmemiş sözleşmeler 1. Karma ve Bileşik Sözleşmeler 2. Yeni Sözleşme Türleri a) Garanti sözleşmesi b) Kredi sözleşmesi c) Tek satıcılık sözleşmesi d) Alacakların satışı (factoring) sözleşmesi (bkz. Belgeler/Çalışmalar) e) Pazarlama imtiyazı (franchising) sözleşmesi (bkz. Belgeler/Çalışmalar) f) Satım için bırakma sözleşmesi

45 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları İDARİ ŞARTNAME

46 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları STANDART FORMLAR Standart İhale Formları: İş Deneyim Belgesi: İş Bitirme Belgeleri Ortaklık Belgesi: Konsorsiyum Belgesi Geçici Teminat Mektubu Geçici Kabul Noksanları Teminat Belgesi Kesin Teminat Mektubu Teklif Mektubu

47 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları İŞ PROGRAMLARI Planlama, bir işin optimum süre ve maliyetle gerçekleştirilebilmesi için, işle ilgili tüm birimlerin, sıra, süre, yer, kapasite ve maliyet açısından, iç ve dış sınır koşulları çerçevesinde zamana bağlı olarak koordine edilmesi işlemidir.

48 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları İŞ PROGRAMLARI Gerçekleştirilmesi gereken iş günlük yaşamdaki işler dışında ekonomik açıdan önemli boyutları bulunan bir inşaat uygulaması (bina, yol, baraj, fabrika v.s.) bir makine imalatı, bir araştırma projesi gibi işler ise planlama ve dolayısıyla iş programı büyük bir önem kazanır.

49 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları İŞ PROGRAMLARI Bir proje (bina, yol, köprü, baraj, fabrika v.b) için gerekli olan ana işlemlerin saptanması ve bu işlemlerin sıra, süre, kapasite ve maliyet bakımından planlanması, bunların uygulama aşamasında yatırım programını ve sonucu nekadar etkileyeceklerinin bilinmesi başarı açısından çok önemlidir. Projenin istenen süre içinde ve ekonomik olarak tamamlanabilmesi için dikkatlerin öncelikle hangi işlemlere (kritik işlemler) yöneltilmesinin bilinmesi ve bu işlemlerin daha kontrollu yapılması gerekir.

50 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları İŞ PROGRAMLARI Çeşitli işlemler arasında eşgüdümün yani koordinasyonun sağlanması gerekir. Projenin çeşitli aşamalarında görev ve sorumluluk alanlar, işlerini kısa ve uzun vadeli plan hedeflerine göre yürütmelidirler.

51 İŞ PROGRAMLARI

52 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları İŞ PROGRAMLARI

53 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları ORGANİZASYON ŞEMASI

54 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları ORGANİZASYON ŞEMASI

55 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları ORGANİZASYON ŞEMASI

56 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları ORGANİZASYON ŞEMASI

57 2. İhale Usulleri ve Evrakları
2.2. İhale Evrakları ORGANİZASYON ŞEMASI


"2. İhale Usulleri ve Evrakları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları