Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9.SINIF BİLGİ YARIŞMASI SORULARI. Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi görevi verilen kurulun ba ş kanlı ğ ına a ş a ğ ıdaki sahabileriden hangisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9.SINIF BİLGİ YARIŞMASI SORULARI. Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi görevi verilen kurulun ba ş kanlı ğ ına a ş a ğ ıdaki sahabileriden hangisi."— Sunum transkripti:

1 9.SINIF BİLGİ YARIŞMASI SORULARI

2 Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi görevi verilen kurulun ba ş kanlı ğ ına a ş a ğ ıdaki sahabileriden hangisi getirilmi ş tir? A. Üsame bin Zeyd B. Mus’ab bin Umeyr C. Zeyd bin Haris D. Zeyd bin Sabit CEVAP: D

3 Tarihte ilk kütüphaneyi hangi uygarlık kurmu ş tur? CEVAP: ASURLULAR

4 Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke hangisidir ? CEVAP: Türkiye

5 “Makinenin di ş leri ya ğ lanmamı ş tı.” cümlesinde “di ş ” kelimesi anlam bakımından hangi gruba girer ? CEVAP: Yan Anlam

6 -2 < a < 3 -3 < b < 4 oldu ğ una göre 2a-b ifadesinin alabilece ğ i kaç farklı tamsayı de ğ eri vardır? CEVAP: 16

7 Karstik a ş ındırma ş ekillerinden en küçü ğ ü hangisidir? A. Lapya B. Dolin C. Polye D. Uvala CEVAP: A

8 I …………………… a shower everyday. A. have B. wash C. make D. has E. but CEVAP: A

9 2013 Akdeniz Olimpiyatları hangi ş ehrimizde yapılmı ş tır? CEVAP: Mersin

10 XO ₄⁻ ² bile ş i ğ inin elektron sayısı 48’dir. Y ⁺ ² iyonu ile X elementinin elektron sayıları e ş ittir. Y elementinin proton sayısı kaçtır? CEVAP: 16

11 Türk- İ slam bilginleri arasında önemli bir yere sahip olan Felsefe alanında öne çıkan ve “ikinci ö ğ retmen” anlamında “ Muallim-i Sani” denilen ilim adamı kimdir? CEVAP: FARAB İ

12 Heute ist Donnerstag. Morgen ist _________. A. Mittwoch B. Somstag C. Freitag D. Montag CEVAP: C

13 Do ğ rusal raylar üzerinde hareket etmekte olan bir tren ilk 0.5 saatte 60km/h, sonraki 0.25 saatte 40km/h daha sonraki ise 0.25 saatte 20km/h yol almı ş tır. Trenin tüm yol boyunca ortalama hızı kaç km/h olmu ş tur? CEVAP: 45 km/h

14 Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak adlandırdı ğ ı eser hangisidir? CEVAP: Süleymaniye Camii

15 Yapısında 256 tane peptit ba ğ ı bulunan bir proteinin hidrolizinden en çok kaç çe ş it aminoasit olu ş ur? A. 257 B. 256 C. 255 D. 20 E. 4 CEVAP: D

16 Uzun ince roketi olup kaz tüyünden yapılan tüylü bir topla oynanan oyunun adı nedir? CEVAP: Badminton

17 Göktürklerin di ş i bir kurttan türediklerini anlatan destanımız hangisidir? CEVAP: BOZKURT DESTANI

18 Hücrenin su kaybederek büzülmesine ne ad verilir? CEVAP: PLAZMOL İ Z

19 “küçücük, dolabı, temizlikçi, rastlamak” kelimelerinden hangisinde bir ses olayı yoktur? CEVAP: rastlamak

20 32 ki ş ilik bir sınıfta İ ngilizce bilenlerin sayısı 20, Almanca bilmeyenlerin sayısı 18, en çok bir dil bilenlerin sayısı 24 ise bu sınıfta İ ngilizce ve Almanca bilmeyen kaç ki ş i vardır? CEVAP: 24

21 Radyo dalgaları atmosferin hangi katmanında yansıtılmaktadır ? A. Mezosfer B. Troposfer C. Ozon tabakası D. Termosfer CEVAP: D

22 Waiter: Can I take your order? Mary: ___________________. A. I want to have a bath B. I want to be a cook C. I’d like to have a pizza D. I’d like to see a doctor CEVAP: C

23 X → 3. periyot 2A Y → 4. periyot 2A Z → 3. periyot 6A X, Y, Z elementlerinin atom çaplarını kar ş ıla ş tırınız. CEVAP: Y> X >Z

24 Bir durumun veya olayın olu ş nedenini gerçek nedeni ile de ğ il de hayali bir nedenle açıklama sanatına ne ad verilir? CEVAP: HÜSN’Ü TAL İ L

25 Deutsch_________ ich sehr sponend. A. finde B. hänge C. spreche D. wohne CEVAP: A

26 Kütlesi 5kg olan bir kutuya parma ğ ınızla sürekli sabit bir kuvvet uyguladı ğ ımızda hareket eden kutunun hızlanma ivmesi 0.6 m/s² oluyor. Parma ğ ımızla kutuya uygulanan kuvvet kaç N olur? CEVAP: 3N


"9.SINIF BİLGİ YARIŞMASI SORULARI. Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi görevi verilen kurulun ba ş kanlı ğ ına a ş a ğ ıdaki sahabileriden hangisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları