Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ (OCAK 2014) MİLLÎ EĞİTİMBAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ OCAK 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ (OCAK 2014) MİLLÎ EĞİTİMBAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ OCAK 2014."— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ (OCAK 2014) MİLLÎ EĞİTİMBAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ OCAK 2014 OCAK 2014 ARAŞTIRMA, STRATEJİK PLANLAMA ve KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ

2 AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönerge’nin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına bağlı kurumlarda, eğitimde kalite yönetim sisteminin kurulmasına ve sistemin emsallerine göre üstün başarı gösteren kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

3 KAPSAM: MADDE 2 Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması ile kalite uygulamalarında başarı gösteren Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve her türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsar.

4 MADDE 3 Bu Yönerge,  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu (13-14 maddesi)  5018 sayılı Kamu Mâli Yönetimi ve Kontrol Kanunu (9.maddesi)  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2. maddesi) DAYANAK:

5 TANIMLAR Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında bu Yönerge ile oluşturulan organizasyon ve belirtilen görevler çerçevesinde hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı faaliyetler bütününü,

6 Kalite belgesi: Yılın kaliteli kurum kategorisinde il ve ilçe düzeyinde dereceye giren okul/kurumlara verilen belgeyi, Kalite beratı: Yılın kaliteli okulu/kurumu kategorisinde Bakanlık değerlendirmesi sonucu dereceye giren kurumlara verilen belgeyi,

7 Okul gelişim yönetim ekibi(OGYE): Okullarda, paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin nitelik ve kalitesini, öğrenci başarısını artırmak, okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirmek, okulun kurumsal performansını değerlendirmek için stratejik planı yaparak eğitimde planlı ve sürekli bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla oluşturulan ekibi,

8 Öz değerlendirme: Kurumların kalite yönetim sistemlerini Toplam Kalite Yönetimi Modeli girdi ve sonuç kriterleri ile kıyaslayarak kapsamlı sistematik ve düzenli olarak gözden geçirme faaliyetlerini,

9 İLKOKUL-ORTAOKUL-GENEL LİSE ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1. Kriter: Liderlik100 Puan 6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 80 puan 2. Kriter: Kurumun Planı100 puan 7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 60 puan 3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi 100 puan 7b. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 70 puan 4. Kriter: İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi 100 puan 8. Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 50 puan 5. Kriter: Süreç Yönetimi100 puan9a. Kriter: Finansal Sonuçlar50 puan 6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 40 puan 9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 120 puan 6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 30 puan

10 TEMEL ESASLAR MADDE 5 (1) Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında Toplam Kalite Yönetimi anlayışı esas alınır. (2) Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi ve ödül süreci, model kriterlerine göre yürütülür. (3)Eğitimde kalite ödül sürecinde değerlendirme model kriterlerine göre yapılır.

11 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki, Sorumluluklar ile İzleme ve Değerlendirme; Okul ve kurumların görev ve sorumlulukları: MADDE 6 (1) Kurumlar, yılda bir kez model kriterlerini esas alarak öz değerlendirme yapar. (2) Kurumlar, öz değerlendirme sonucu ortaya çıkan iyileştirme konularını, stratejik planı da dikkate alarak öncelikli olarak iyileştirir.

12 (3)Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, bu Yönerge’de açıklanan rapor formatına uyarak hazırlayacakları kurum ya da ekip başvuru raporu ile en az bir kategoride eğitimde kalite ödülü sürecine katılır.

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ödüllendirme-Ödül kategorileri MADDE 7 Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarında başarı gösteren kurumlar, Yılın kaliteli kurumu, Yılın kaliteli ekibi ödülü olmak üzere iki kategoride ödüllendirilir.

14 Temel eğitim kurumları Genel ortaöğretim kurumları Mesleki ve teknik eğitim kurumları Öğrencisiz kurumlar YILIN KAL İ TEL İ EK İ B İ YILIN KAL İ TEL İ KURUMU Okul öncesi e ğ itim kurumları, ilkokullar, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, temel e ğ itim düzeyindeki özel ö ğ retim ve özel e ğ itim kurumları, Mesleki ve teknik e ğ itim vermeyen, Ortaö ğ retim düzeyindeki tüm resmi, özel ö ğ retim ve özel e ğ itim kurumları ile Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip liseleri, Ortaö ğ retim düzeyindeki her tür mesleki ve teknik e ğ itim veren okullar ile Mesleki e ğ itim veren özel ö ğ retim ve özel e ğ itim kurumları, İ l-ilçe millî e ğ itim müdürlükleri,Ö ğ retmenevleri,Akşam sanat okulları, Rehberlik ve araştırma merkezleri, Halk e ğ itim merkezleri, Mesleki e ğ itim merkezleri,Hizmet içi e ğ itim merkezleri, Olgunlaşma enstitüleri, Bilim sanat merkezleri ve Bakanlı ğ a ba ğ lı di ğ er e ğ itim kurumları

15 Yılın kaliteli ekibi kategorisinde tüm kurumlar başvurabilir.

16 ÖDÜLE BAŞVURU MADDE 8 (1) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar ödüle başvurabilir. (2) OKUL/KURUM KATEGOR İ S İ FORMATI EK İ P KATEGOR İ S İ FORMATI 40 SAYFA RAPOR15 SAYFA RAPOR 40 SAYFA EK15 SAYFA EK

17 (3) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri; gelen başvuruları, kalite kurulunca değerlendirerek kurum kategorisinde yer alan her alt kategorinin ve ekip kategorisinin en iyi üç raporunu belirleyip, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderir.

18 (4) İl merkezi ve ilçelerden gelen raporlar, İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin tarafından aynı usulle değerlendirilerek tüm kategorilerde il birincisi olanlar Bakanlığa gönderilir.

19 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ MADDE 9- (1) Ödül için yapılacak değerlendirmelerde; yılın kaliteli kurumu ve yılın kaliteli ekibi kategorilerinde Bakanlık tarafından belirlenmiş olan kriterler kullanılır. Her değerlendirme, kriterlere bağlı olarak puanlama usulüne göre yapılır. (2) Raporların değerlendirilmesi, bu Yönergeye göre seçilen değerlendiriciler tarafından yapılır. Değerlendirme sonuçları il-ilçe kalite kurullarına sunulur. Kalite kurullarının değerlendirmesinden Sonra il birincisi raporlar Bakanlığa gönderilir.

20 DEĞERLENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MADDE 10- (1) Değerlendirme sürecinde güvenirlik, objektiflik, şeffaflık ve genellik esastır. (2) Ekiplerin değerlendirilmesinde kurumun bulunduğu çevrenin şartları dikkate alınır. (3) Ödül başvuru raporunda ifade edilen her bir husus okulun gerçek durumu ile uyumlu olmalı, kriterler Arasında tutarlılık ve neden-sonuç ilişkisi bulunmalıdır. (4) Kurum değerlendirme raporlarının hazırlanmasında dışarıdan hizmet alınamaz, hizmet alımının tespit edilmesi hâlinde rapor, değerlendirme dışında tutulur.

21 DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ MADDE 12 (1) Kalite ödülü değerlendiricileri; Bakanlık merkez teşkilatında Başkanlıkça, taşra teşkilatında ise il millî eğitim müdürlüğünce eğitime alınır. 17-21 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA İLÇE TKY ÖDÜL DEĞERLENDİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ

22 İLÇELERKONTENJANİLÇELERKONTENJAN ALTINDAĞ5ÇAMLIDERE1 ÇANKAYA5ÇUBUK2 ETİMESGUT5ELMADAĞ1 GÖLBAŞI5EVREN1 KEÇİÖREN5GÜDÜL1 MAMAK5HAYMANA1 PURSAKLAR5KALECİK1 SİNCAN5KAZAN1 YENİMAHALLE5KIZILCAHAMAM1 AKYURT1NALLIHAN1 AYAŞ1POLATLI2 BALA1ŞEREFLİKOÇHİSAR1 BEYPAZARI1 TOPLAM = 63

23 ÖDÜLLENDİRME MADDE 13 (2) YILIN KALİTELİ KURUMUKATEGORİSİNDE; A) İLÇE VE İL düzeyindeki değerlendirmelerde : BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ALAN KURUMLARA : Kalite Belgesi, derece ödülü ve plaket B) BAKANLIK düzeyindeki değerlendirmelerde : BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ALAN KURUMLARA: Kalite Beratı, derece ödülü, plaket ve Öz değerlendirme ekip üyelerinin her birine Başarı Belgesi

24 ÖDÜLLENDİRME MADDE 13 C) İLÇE düzeyindeki değerlendirmeler sonucunda; KURUM KATEGORİSİNDE EN AZ 500 PUAN ALANLARA: “İlçe Kalite Belgesi” Ç) İL düzeyindeki değerlendirmeler sonucunda; KURUM KATEGORİSİNDE EN AZ 600 PUAN ALANLARA: “İl Kalite Belgesi” D) BAKANLIK düzeyinde yapılan değerlendirmelerde; SAHA DEĞERLENDİRMESİNE KALDIĞI HÂLDE DERECEYE GİREMEYEN KURUMLARA: “ Teşvik ödülü ve plaket ” verilir.

25 ÖDÜLLENDİRME (3) YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİNDE; (A) İLÇE VE İL düzeyindeki değerlendirmelerde; BİRİNCİLİK,İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ALAN KURUMLARA : Derece ödülü ve plaket B) BAKANLIK düzeyindeki değerlendirmelerde; BİRİNCİLİK,İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ALAN KURUMLARA : Derece ödülü, plaket ve ekip üyelerinin her birine başarı belgesi verilir C) BAKANLIK düzeyinde yapılan değerlendirmelerde; SAHA DEĞERLENDİRMESİNE KALDIĞI HÂLDE DERECEYE GİREMEYEN KURUMLARA: Teşvik ödülü ve plaket verilir

26 ÖDÜLLENDİRME İlçe düzeyinde herhangi bir ödül kategorisinde değerlendirme yapılabilmesi için o kategoride en az 3 başvurunun olması gerekir. Başvuru sayısının üçün altında olması hâlinde; başvuru raporları ilçe değerlendirilmesi yapılmaksızın başvuru raporları il düzeyinde değerlendirilir.

27

28

29

30 (5)Her bir kategoride il-ilçe düzeyinde Gerçekleştirilecek ödül töreni ve Paylaşım toplantıları ödül süreci takvimine göre düzenlenir. (6)Başarı belgeleri, ilçe ve il düzeyinde derece ödülü alan kurum ya da ekibin bulunduğu mahallin mülki amirince, Bakanlık düzeyinde, Bakan yada Müsteşar tarafından verilir. (7)Derece ve teşvik ödülü alan kurum ve ekiplere yukarıda sayılan Ödüllerin yanında ayni ödüller de verilebilir.

31 TAR İ HFAAL İ YET SORUMLULAR 21 Şubat 2014 Okul-kurum raporlarının İ lçe Kalite Kuruluna teslimi Kurum Müdürlü ğ ü 14 Mart 2014 İ lçe’de ilk üçe giren raporların İ l’e teslimi İ lçe Kalite Kurulu 17-21 Mart 2014 Tüm ilçelerde paylaşım toplantısı ve ödül töreninin yapılması İ lçe Kalite Kurulu 17 Mart -4 Nisan 2014 İ l de ğ erlendirmesi İ l Kalite Kurulu 7-18 Nisan 2014 Kategorilerde il birincileri olan raporların Bakanlı ğ a teslimi İ l Kalite Kurulu 21Nisan – 12 Mayıs 2014 Bakanlık de ğ erlendirmesi Bakanlık 21-25 Nisan 2014 Tüm illerde paylaşım toplantısı ve ödül töreninin yapılması İ l Kalite Kurulu 05-30 Mayıs 2014 Saha ziyaretine kalanların açıklanarak ziyaretlerinin yapılması Bakanlık 02 Haziran 2014 Finale kalanların açıklanmasıBakanlık Haziran 2014 E ğ itimde Kalite Yönetimi Uygulamaları 10. Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni’nin yapılması Bakanlık

32 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MADDE 15 (1) İlde, Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi yayınlanan eklerde belirlenen göstergeler esas alınarak yapılır. Bu form, Millî Eğitim Müdürlüklerinin kalite kurulları tarafından yılda bir kez, tüm ili esas alarak doldurulur ve temmuz ayının ilk haftasında Başkanlığa gönderilir.

33 EKYS UYGULAMALARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013- 2014 Yılı GERÇEKLEŞME DURUMU AÇIKLAMA (Gerçekleşmeme durumunda nedenler) 1. 2013- 2014 Eğitim öğretim yılında Okul/Kurumumuz "Yılın Kaliteli Okul/Kurum" kategorisinde eğitimde kalite ödülüne başvurmuştur. EVET HAYIR 2. 2013- 2014 Eğitim öğretim yılında Okul/Kurumumuz "Yılın Kaliteli Ekibi" kategorisinde eğitimde kalite ödülüne başvurmuştur. EVET HAYIR 3.Okul/Kurumumuzda, Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi (EKYS) temsilcisi vardır. VAR YOK 4. Okul/Kurumumuzun stratejik planı bulunmaktadır. EVET HAYIR 5. Okul/Kurumumuzda,yılda bir kez öz değerlendirme yapılmaktadır. EVET HAYIR 6. Okul/Kurumumuzda, özdeğerlendirme sonuçlarına göre iyileştirme çalışması yapılmaktadır. EVET HAYIR 7. Okul/Kurumumuzda, memnuniyet anketleri (öğrenci, veli, çalışan vb.) düzenli olarak uygulanmaktadır. EVET HAYIR 8. Okul/Kurumumuzda "Eğitimde Kalite Ödülü Değerlendirici Eğitimine" katılan kişi sayısı. 9. Okul/Kurumumuzda Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan "Tazeleme Eğitimine" EKYS temsilcisinin katılım durumu EVET HAYIR 10. Okul/Kurumumuzda Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan "Tazeleme Eğitimine" katılan EKYS temsilcisine verilen hizmet içi eğitim saati. 11. Okul/Kurumumuzda Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, yöneticilerin yönetim ve işletme becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitimlere katılan sayısı. 12. Okul/Kurumumuzda,Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında EKYS temsilcilerine ve yöneticilerin yönetim ve işletme becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen (**) eğitim alanları sayısı.

34 YENİ MATRİSLER (KURUM RAPORU)

35 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Ödülü Modeli Öğrenci, Veli, İşletme ve Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Sonuçlar % 25 Çalışanlar ile İlgili Sonuçlar % 13 Okul/KurumPlanı % 9 İnsan Kaynakları Yönetimi % 6 Maddi Kaynakların, Bilgi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi % 4 SüreçYönetimi % 12 Finansalve Temel Performans Sonuçları % 17 GİRDİLERSONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Sonuçları % 5 İŞLEMLER Liderlik % 9

36 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Ödülü Modeli Öğrenci, Veli, İşletme ve Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Sonuçlar % 15 Öğrenci, Veli, İşletme ve Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Sonuçlar % 15 Çalışanlar ile İlgili Sonuçlar % 13 Çalışanlar ile İlgili Sonuçlar % 13 Okul/KurumPlanı % 10Okul/KurumPlanı İnsan Kaynakları Yönetimi % 10 İnsan Kaynakları Yönetimi % 10 Maddi Kaynakların, Bilgi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi % 10Maddi Kaynakların, Bilgi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi % 10 SüreçYönetimi SüreçYönetimi Finansalve Temel Performans Sonuçları % 17Finansalve Temel Performans Sonuçları % 17 GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Sonuçları % 5 Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Sonuçları % 5 İŞLEMLER Liderlik % 10

37 ESK İ S İ STEM PUAN DE Ğ ERLEND İ RME MANTI Ğ I VE ARALI Ğ I Sayısal Sonuç E ğ ilim Gösterme Hedef ve Hedefe Ulaşma Karşılaştırma ( İ l Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İ yilerle) Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması Kapsam Kriter Göstergelerinin Tamamını Kapsaması Alanla İ lgili Olanları Kapsaması

38 Değerlendirme Mantığı Sayısal Sonuç Kriterin göstergeleri ile ilgili 2 yıllık /periyot sonuç var Kriterin göstergeleri ile ilgili 3 yıllık /periyot sonuç var Sonuçların okul/kuruma ait olması Bütünsellik-Yaklaşımdan Kaynaklanma Sonuçların zamanında gerçekleşmiş, güvenilir ve doğru olması Girdilerle sonuçların anlaşılır şekilde ilişkilendirilmesi Hedef Hedefin belirlenmiş olması Hedefe erişme Hedef uygunluğu Eğilim Olumsuz eğilimlerin varlığı Olumlu eğilimlerin varlığı ve/veya iyi performansın sürdürülmesi Karşılaştırma Temel sonuçların dış kurum sonuçlarıyla karşılaştırılması Kurum sonuçlarının karşılaştırma verilerine göre iyi durumda olması Sürdürülebilirlik Sonuçların uygun biçimde kırılımlandırılmış olması Mevcut kanıtların, olumlu performansın gelecekte de sürdürülebileceğine ilişkin güven vermesi YEN İ S İ STEM PUAN DE Ğ ERLEND İ RME MANTI Ğ I VE ARALI Ğ I

39 YENİ MATRİSLER (EKİP RAPORU)

40 ESKİ YENİ EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU PUANLAMA MATRİSİ

41 ESKİ YENİ EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU PUANLAMA MATRİSİ

42 Çeşitli ve Son Hükümler-Ödül takvimi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler-Ödül takvimi TEKRAR BAŞVURMA MADDE 17- (1) Yılın kaliteli kurumu kategorilerinde Bakanlıktan “Kalite Beratı” alan kurum üç yıl süre ile aynı kategoride ödüle başvuramaz. “Kalite Beratı” nın geçerlik süresi, alındığı tarihten itibaren üç yıldır. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT MADDE 18- (1) Bu Yönerge’nin yürürlüğe girmesiyle aşağıdaki Yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır: a) Kasım 1999 tarihli ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi, b) Ocak 2005 tarihli ve 2568 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi. YÜRÜRLÜK MADDE 19- (1) Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

43 www.meb.gov.tr/tky ankara.meb.gov.tr/arge

44 KALİTELİ EĞİTİM, KALİTELİ YÖNETİMLE MÜMKÜNDÜR. HEPİNİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ… ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA, STRATEJİK PLANLAMA ve KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ


"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ (OCAK 2014) MİLLÎ EĞİTİMBAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ OCAK 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları