Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI."— Sunum transkripti:

1 CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI

2 YARIŞMACI GRUPLAR 5/A 5/B 5/E

3 TÜRKÇE

4 SORU 1 Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde küçümseme anlamı vardır? a.Kardeşim küçük oldu ğ u için bunu tek başına kaldıramaz. b.Bakkaldan bir ekmek almayı bile beceremiyormuş. c.Arkadaşına kötü davrandı ğ ı için kimse onunla oynamıyor. d.Yüzmeyi bilmedi ğ i için denize girmekten korkuyor.

5 CEVAP b.Bakkaldan bir ekmek almayı bile beceremiyormuş.

6 SORU 2 Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur? a. Aç doymam, tok acıkmam dermiş. b. Her çok, azdan oluşur. c. Her inişin bir çıkışı vardır. d. Sütten a ğ zı yanan, yo ğ urdu üfleyerek yer.

7 CEVAP

8 SORU 3 Aşa ğ ıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır? a. Bu gün sırtı durmadan a ğ rıdı. b. Tatlı diliyle her sorunun üstesinden gelirdi. c. Sorular karşısında uyanık olmalıyız d.Acı bir yüzle baktı.

9 CEVAP a. Bu gün sırtı durmadan a ğ rıdı.

10 SORU 4 Aşa ğ ıdaki sözcük çiftlerinden hangisi di ğ erlerinden farklıdır? a. Büyük-küçük b. İ yi-kötü c. Tasa-endişe d. Kalın-ince

11 CEVAP c. Tasa-endişe

12 MATEMAT İ K

13 SORU 5 I.Kare II.Eşkenar Üçgen III.Dörtgen IV.Eşkenar dörtgen Yukarıdakilerden kaç tanesi Düzgün Çokgendir? A)1 B)2 C)3 D)4

14 CEVAP C)3

15 SORU 6 23/4 Kesrinin bileşik kesir olarak yazılışı aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) 5 ¼ B) 5 2/4 C) 5 3/4 D) 5 4/3

16 CEVAP C) 5 3/4

17 SORU 7 3km kaç metredir? A)30 B)300 C)3000 D) 0,3

18 CEVAP C)3000

19 SORU 8 Aşa ğ ıdaki paralel kenar dörtgende” a “ açısı kaç derecedir? A. 70 B. 80 C. 140 D. 180

20 CEVAP B. 80

21 FEN B İ LG İ S İ

22 SORU 9 Pasif içici kimdir? A) Ara sıra sigara içen kişi B) Sıklıkla sigara içen kişi C) Sigara içenlerin çevresinde olan kişi D) Sigaradan nefret eden kişi

23 CEVAP C) Sigara içenlerin çevresinde olan kişi

24 SORU 10 Bol su buharı taşıyan havanın yeryüzüne yakın yerlerde yo ğ unlaşmasıyla meydana gelen olaya ne ad verilir? A) Nem B) Kıra ğ ı C) Çiy D) Sis

25 CEVAP

26 SORU 11 Aşa ğ ıdakilerden hangisi böbreklerimize zarar veren bir davranış de ğ ildir? A ) Üşütme ve temizli ğ e dikkat etmeme B ) Bol su içme C ) Sigara ve alkol kullanma D ) Baharatlı yiyecekler yemek

27 B ) Bol su içme

28 SOSYAL B İ LG İ LER

29 SORU 12 Aysun, Yaren, Elif ve Necla bir arkadaş grubudur. Arkadaşlardan hangisi grup içindeki rolünü en iyi şekilde benimsemiştir? A-Aysun, sürekli ödevlerini Elif’ten alır. B-Yaren, gerekirse haklarını kavga ederek arar. C-Elif, grupta uzlaştırıcı rolünü benimsemiştir. D-Necla, her zaman grubun lideri olmak ister.

30 CEVAP C-Elif, grupta uzlaştırıcı rolünü benimsemiştir.

31 SORU13 Aşa ğ ıdaki tarihi mekan ve yapılar bulundukları şehirlerle eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Selimiye Cami – Edirne B) Sümela Manastırı – Konya C) Anıtkabir – Ankara D) Ayasofya Müzesi- İ stanbul

32 CEVAP B) Sümela Manastırı – Konya

33 SORU 14 I- Şapka giyilmesi hakkında kanunun kabul edilmesi ( Kıyafet İ nkılabı) II- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (MTA) kurulması III-Millet Mekteplerinin açılması Yukarıda verilenlerin e ğ itim, toplumsal ve ekonomik alanlarla ilişkisi, aşa ğ ıdakilerin hangisinde do ğ ru olarak sıralanmıştır? E ğ itim Toplumsal Ekonomik A II I III B II III I C I III II D III I II

34 CEVAP

35 İ NG İ L İ ZCE

36 SORU 15 River ---lake---Mountain ---Sea ( Farklı olanı seçiniz ) a) River b) Lake c) Mountain d) Sea

37 CEVAP c) Mountain

38 SORU 16 What is the capital city of England ? a) Paris b) London c) Ankara d) Berlin

39 CEVAP b) London

40 Soru 17 Where is he ? He is ……….….. the table. A) behind B) between C) under D) on

41 CEVAP C) under

42 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLKA B İ LG İ S İ

43 SORU 18 Allahın subuti sıfatlarından ‘Basar’ hangi anlama gelir? A) İ şitmesi B)Görmesi C)Bilmesi D)Güçlü olması

44 CEVAP B)Görmesi

45 GENEL KÜLTÜR

46 SORU 19 Ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük barajının adı nedir? A)Keban B)Atatürk C)Hirfanlı D)Büyük Menderes

47 CEVAP Do ğ ru Yanıt: ATATÜRK BARAJI

48 SORU 20 Ülkemizde do ğ an ve ülkemizde denize dökülen en uzun nehrimizin adı nedir? A)Kızılırmak B)Fırat C)Meriç D)Gediz

49 CEVAP A)Kızılırmak

50 YEDEK SORULAR

51 YEDEK SORU 1 1. yalnız iki tanesini 2. kırk elli akasyadan 3. yol boyunca sıralanan 4. seçmişti serçeler Aşa ğ ıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlı ve kurallı diziliş şekli hangisidir? a. 3-1-2-4 b. 1-2-3-4 c. 3-2-1-4 d. 4-1-3-2

52 CEVAP c. 3-2-1-4

53 YEDEK SORU 2 1,21X2,5 işleminin sonucu kaçtır? A)3025 B)302,5 C)3,025 D)30,25

54 CEVAP C) 3,025

55 YEDEK SORU 3 Aşa ğ ıdaki olayların hangisi için dışarıdan ısı alması gerekir? A ) Yapraklar üzerinde çi ğ oluşması B ) Suyun donması C ) Göllerden suyun buharlaşması D ) Kar oluşması

56 CEVAP C ) Göllerden suyun buharlaşması

57 YEDEK SORU 4 Aile grubu içinde yaşayan bir çocu ğ un hak ve özgürlükleri hangi seçenekte do ğ ru verilmiştir? A-Çocuk bir bireydir. Toplum içinde, bir bireyin sahip olması gereken tüm hak ve özgürlüklere sahiptir. B-Çocuk aile içindeki tüm sorumlulukları yüklenmelidir. C-Çocuk daha küçüktür. Hiçbir sorumluluk üstlenmemelidir. D-Çocuklarında çalışmaya ve para kazanmaya hakları vardır. Bu onların sorumlulu ğ udur.

58 CEVAP A-Çocuk bir bireydir. Toplum içinde, bir bireyin sahip olması gereken tüm hak ve özgürlüklere sahiptir.

59 YEDEK SORU 5 Ankara is famous for its_________ a-) cat b-) dog c-) goat d-) rabbit

60 CEVAP a-) cat

61 YARIŞMA SONA ERD İ


"CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları