Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZDA İZLENEN HUKUKİ VE MALİ PROSEDÜRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZDA İZLENEN HUKUKİ VE MALİ PROSEDÜRLER"— Sunum transkripti:

1 SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZDA İZLENEN HUKUKİ VE MALİ PROSEDÜRLER
HALKA AÇILMA HALKA ARZDA İZLENEN HUKUKİ VE MALİ PROSEDÜRLER Tülin DEMİR AKGÖZ Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başuzmanı Kocaeli Sanayi Odası, 10 Nisan 2015 1

2 Sunum Planı Temel Mevzuat Temel Kavramlar
Payların İlk Halka Arzı – Ön Şartlar Mevcut Payların İlk Halka Arzı Sermaye Artırımı Yoluyla Payların İlk Halka Arzı Payların İlk Halka Arzında İzahname İzahname Formatı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Tanıtım ve Reklamlar İzahnameden Doğan Sorumluluk Satış süreci Paylara İlişkin Kurul Ücreti Payların İlk Halka Arzı Sonrasında Uyulacak Esaslar

3 Temel Mevzuat 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
II-5.1. sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği VII sayılı Pay Tebliği

4 Temel Kavramlar Halka açık ortaklık
Payları halka arz edilmiş edilmiş sayılan anonim ortaklık İhraç Halka arz İhraççı Halka arz eden İzahname

5 Payların İlk Halka Arzı – Ön Şartlar 1
Mevcut ödenmiş ya da çıkarılmış sermayenin tamamının ödenmiş olması Ödenmiş ya da çıkarılmış sermayede başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde, mevzuatın izin verdiği fonlar hariç olmak üzere, varlıkların gerçeğe uygun değere taşınması suretiyle oluşan değer artış fonları ve benzeri fonların bulunmaması Son iki yıla ait finansal tablolar itibariyla; a) Aktif toplamının 10 milyon TL’den az olmaması b) Net satış hasılatının 5 milyon TL’den az olmaması c) Tescil edilmiş sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kalmaması

6 Payların İlk Halka Arzı – Ön Şartlar 2
Başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde anonim ortaklığa dönüşüm varsa; dönüşüm öncesi bilançoda yer alan öz kaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporu Dönüşüm sonrasında, dönüşüm öncesindeki mevcut iç kaynakların sermayeye eklenebilmesi için, bunların sermayeye eklenmesinde ilgili mevzuat açısından herhangi bir sakınca bulunmaması -Eklenemeyecek olanlar -Varlıkları gerçek değerine taşıyan değer artış fonları -Ara dönemde oluşan kar -İlgili mevzuatın izin vermediği fonlar ve yedek akçeler

7 Payların İlk Halka Arzı – Ön Şartlar 3
Toplulaştırma yapılmışsa, tescil edilen sermayenin sicilden terkini veya eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı Azaltım ve artırım: Sermayeye dahil edilen tutar kadar sermaye azaltılması ve aynı anda artırılması Artırım tutarının yetkili organ onayından geçmiş dönüşüm öncesindeki son yıllık hesap dönemine ait finansal tablolarda yer alan sermayeye eklenebilir iç kaynaklardan ve/veya nakit olarak karşılanması

8 Payların İlk Halka Arzı – Ön Şartlar 4
İzahnamede yer alacak en son tarihli finansal tablolara göre ilişkili taraflardan olan ticari olmayan alacaklarının tüm alacaklar toplamına olan oranı yüzde yirmiyi veya aktif toplamına olan oranın %10’u geçmemesi %10’un geçmesi durumunda, mevcut pay satışından elde edilecek fonun alacak tahsilinde kullanılacağı ve hükmün dolanılması suretiyle tekrar alacak oluşmayacağının ortaklık ve halka arz edenler tarafından taahhüt edilmesi ve taahhüdün Kurulca uygun görülmesi İlişkili tarafın bir kamu kurumu olması halinde, ilişkili taraflardan olan alacakların hesaplanmasında kamu kurumundan olan alacaklar dikkate alınmaz.

9 Payların İlk Halka Arzı – Ön Şartlar 5
Ek satış hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değeri; a) 22 milyon TL'nin altında ise satılamayan payların tamamı için b) 22 milyon TL ile 44 milyon TL arasında ise, satılamayan payların 22 milyon TL’na kadar olan kısmının tamamı, aşan kısmının ise yarısı için (2015 yılı için) halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak ortaklığa karşı yüklenimde bulunması -Payları GİP’te işlem görecek ortaklıklarda bu yükümlülük piyasa danışmanı tarafından da yerine getirilebilir -Fiyat aralığı ile talep toplanması halinde hesaplamada taban fiyat esas alınır

10 Mevcut Payların İlk Halka Arzı
Şirket esas sözleşmesinin Kurul düzenlemelerine ve Kanunun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için madde tadil tasarıları ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı Kurul uygun görüşü için Kurula başvuru Kurul uygun görüş karar tarihinden itibaren 6 ay içinde genel kurulda değişikliklerin karara bağlanması Payların üzerinde rehin veya teminata verilmek suretiyle ya da başka bir şekilde devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici kayıtların olmaması İzahname onayı için yetkili kuruluş tarafından Kurula başvuru

11 Sermaye Artırımı Yoluyla Payların İlk Halka Arzı
Şirket esas sözleşmesinin Kurul düzenlemelerine ve Kanunun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için madde tadil tasarıları ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı Kurul uygun görüşü için Kurula başvuru Kurul uygun görüş karar tarihinden itibaren 6 ay içinde genel kurulda değişikliklerin karara bağlanması Ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması ES sistemi: artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin satın alma taahhütnamesi verilmesi İzahname onayı için ortaklık veya yetkili kuruluş tarafından Kurula başvuru

12 Payların İlk Halka Arzında İzahname -1
Payların ilk arzında izahname hazırlanması ve izahnamenin Kurulca onaylanması zorunlu İzahname ve izahnamede yer alacak bilgiler, mevzuatın öngördüğü ve Kurulca gerekli görülen bilgileri açıklıkla ortaya koyacak ayrıntıda hazırlanmalı İzahname Kurulca belirlenen standartlara uygun, tam ve güncel olmalı İzahname yatırımcılar tarafından kolaylıkla analiz edilebilir, anlaşılabilir ve değerlendirilebilir bir şekilde hazırlanmalı

13 Payların İlk Halka Arzında İzahname -2
İzahname bir ya da birden fazla belge şeklinde hazırlanabilir. Halka arz edilecek payların, halka arz fiyatına göre piyasa değeri 44 milyon TL’nin altında ise izahnamenin birden fazla belge olarak düzenlenmesi gerekir : a) İhraççı bilgi dokümanı (İBD) b) Sermaye piyasası aracı notu (SPAN) c) Özet İzahname, güncelliğinin korunması kaydıyla, 12 ay boyunca gerçekleştirilecek ihraçlar için geçerlidir. 3 parçalı izahnamenin geçerlilik süresi Kurulca onaylanan İBD’nin ilk yayım tarihinde başlar.

14 Payların İlk Halka Arzında İzahname - 3
İzahnamenin onaylanmasına ilişkin başvuru, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış izahname ile diğer bilgi ve belgelerin Kurula sunulmasından itibaren 20 iş günü içinde Kurul tarafından karara bağlanır İzahnamenin onaylanmasına ilişkin başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde başvuru sahibi yazı ile ya da elektronik ortamda bilgilendirilerek, eksikliklerin 20 iş günü içinde giderilmesi istenir Makul sebeplerin varlığı halinde talep üzerine başvuru sahibine 20 iş gününe kadar ek süre verilebilir Kurul tarafından karara bağlama süresi eksik veya ek bilgi ve belgelerin tamamının Kurula sunulduğu tarihten itibaren baştan işlemeye başlar

15 Payların İlk Halka Arzında İzahname - 4
a) İzahnamenin yeterli incelemeye imkan sağlamayacak derecede eksik olarak hazırlanmış olduğu sonucuna varılması b) Kurulca onaylanacak izahname kapsamındaki sermaye piyasası aracına ilişkin Kurul düzenlemelerinde belirtilen ve başvuru sırasında Kurula iletilmesi gereken bilgi ve belgelerin Kurula iletilmemesi veya eksik iletilmesi c) Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerdeki eksiklikler ile Kurulca talep edilen ek bilgi ve belgelerin Kurulca verilen süreler içerisinde Kurula iletilmemesi durumunda başvuru Kurulca işlemden kaldırılır. Kurulca 20 işgünü  içerisinde izahnamenin onayı ile ilgili bir karar alınmamış olması, izahnamenin Kurulca onaylandığı veya onaylanmadığı anlamına gelmez.

16 İzahname Formatı - 1 İzahname Format ve Kılavuzu Kurulun internet sitesinde (www.spk.gov.tr) yer almaktadır. İzahnamede “İçindekiler”, “Kısaltma ve Tanımlar”, “Borsa Görüşü”, “Diğer Kurumlardan Alınan Görüşler” ve “Geleceğe Yönelik Açıklamalar” başlıklarından sonra takibeden bölümler yer alır:

17 İzahname Formatı - 2 İzahnamenin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler Özet
Bağımsız Denetçiler Seçilmiş Finansal Bilgiler Risk Faktörleri İhraççı Hakkında Bilgiler Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler Grup Hakkında Bilgiler Maddi Duran Varlıklar Hakkında Bilgiler Faaliyetlere ve Finansal Duruma İlişkin Değerlendirmeler İhraççının Fon Kaynakları Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar Eğilim Bilgileri Kâr Tahminleri ve Beklentileri İdari Yapı, Yönetim Organları ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret ve Benzeri Menfaatler Yönetim Kurulu Uygulamaları Personel Hakkında Bilgiler Ana Pay Sahipleri İlişkili Taraflar ve İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Hakkında Bilgiler Diğer Bilgiler Önemli Sözleşmeler İhraççının Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler İhraç ve Halka Arz Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler Halka Arza İlişkin Hususlar Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler Mevcut Payların Satışına İlişkin Bilgiler ile Taahhütler Halka Arz Geliri ve Maliyetleri Sulanma Etkisi Uzman Raporları ve Üçüncü Kişilerden Alınan Bilgiler İştirakler Hakkında Bilgiler İncelemeye Açık Belgeler Paylar ile İlgili Vergilendirme Esasları Ekler

18 Tasaruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Halka arz edilecek paylara ilişkin tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulca onaylanması zorunlu

19 Tanıtım ve Reklamlar Metinler, reklam olduğu kolayca farkedilecek şekilde oluşturulmalı Yapılacak tanıtım ve reklamlarda, yatırım kararlarının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerektiği hususunda bir uyarıya yer verilmesi zorunlu İzahnamenin onaylanması için Kurula yapılan başvurudan sonra, ancak, izahnamenin yayımlanmasından önce yapılacak tanıtım ve reklamların sadece ihraççının faaliyet gösterdiği sektör ve sektördeki konumu ile faaliyet  konusu ve ürettiği mal ya da hizmetler hakkında olmalı İzahname onaylanmadıysa izahnamenin henüz onaylanmadığı; onaylanmışsa nerede ilan edileceği hususlarında bir uyarıya yer verilmesi zorunlu İzahnamenin onaylanmasından ve yayımlanmasından sonra halka arzla ilgili olarak yapılan tanıtım ve reklamlarda ise izahnamenin temin edileceği yerler ile KAP da dahil olmak üzere izahnamenin ilan edildiği internet siteleri belirtilmeli İhraççı, halka arz eden ya da yetkili kuruluş tarafından açıklanan ve yurt dışı dahil olmak üzere genel ya da belirli bir yatırımcı grubunu hedef alan bilgilere izahnamede de yer verilmesi zorunlu olup, tasarruf sahipleri arasında bilgi eşitsizliğine neden olacak işlemlerde bulunulamaz

20 İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusundan Doğan Sorumluluk
Kanunun 10 uncu, 32 nci ve 63 üncü maddelerinde yer alan hükümler uygulanır 10’uncu Madde: - İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kişilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluşlar, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. - Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden sorumludur. İhraççı ve varsa halka arz eden ile yetkili kuruluşlar, payın değerine ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını bilinçli olarak vermelerine engel olabilecek herhangi bir işlem yapılmaması ve yapay piyasa yaratılmaması için gereken önlemlerin alınmasından sorumludurlar. İhraç süreci boyunca görevleri nedeniyle içsel bilgiye ulaşabilecek durumda olan kişiler öğrendikleri içsel bilgilerin izahname ile kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasından sorumludurlar.

21 Uygulanabilecek Satış Yöntemleri
Satış Süreci - 1 Uygulanabilecek Satış Yöntemleri Borsada Satış Talep toplama yoluyla satış yöntemi; a) Sabit fiyatla talep toplama: Sabit bir fiyat belirlenerek talep toplanır b) Fiyat teklifi alarak talep toplama: Asgari bir satış fiyatı belirlenir ve bunun üzerindeki fiyat teklifleri toplanır. c) Fiyat aralığı ile talep toplama : Taban ve tavan fiyat belirlenerek bu fiyat aralığından yatırımcıların talepleri toplanır (tavan fiyat, taban fiyatın yüzde yirmi fazlasını aşmayacak şekilde belirlenmeli)

22 Tahsisatlar - Dağıtım Esasları – Teşvikler
Satış Süreci - 2 Tahsisatlar - Dağıtım Esasları – Teşvikler İzahnamede yer vermek şartıyla payların, izahnamede nitelikleri tanımlanan yatırımcı grupları arasında tahsis edilmek suretiyle satışı mümkün Payların nominal değerinin, en az %10’u yurt içi bireysel yatırımcılara ve %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmeli Dağıtım sırasında her bir yatırımcıya dahil olduğu grup içerisinde eşit ve adil davranılmalı İzahnamede yer verilmek suretiyle, nitelikli yatırımcı ve/veya kurumsal yatırımcı grupları için dağıtımıda farklı ilkeler belirlenebilir Çalışanlar ayrı bir yatırımcı grubu olarak belirlenmişse bireysel yatırımcılarla aynı dağıtım ilkelerine tabi tutulmalı Belirli yatırımcı gruplarına nakdi ve/veya gayri nakdi teşviklerin sağlanması Tebliğdeki koşullar çerçevesinde mümkün

23 Satış Süreci - 3 Satış Sonuçları
Yetkili kuruluş, ihracın nihai tutarını, yatırımcı grupları bazında dağıtımı yapılan payların tutarı, oranı ve yatırımcı sayısı hakkındaki bilgileri de içerecek şekilde hazırlanan dağıtım sonuçlarını, ek satış hakkı ile tahsisatın kaydırılması ile ilgili sonuçları ve halka arz edilen payların nominal değerinin %5’inden fazlasını satın alan kişi ve kurumları, dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden 2 iş günü içerisinde Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde açıklar. Ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıkları pay alımlarının, orana bağlı olmaksızın kamuya açıklanması zorunludur.

24 Paylara İlişkin Kurul Ücreti
Ortaklıklar ya da halka arz edenler, satışı yapılacak payların, nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değerinin binde ikisi tutarında ücreti izahnamenin veya sermaye piyasası aracı notu ile özetin Kurulca onaylanarak teslimi öncesinde Kurul adına açılan hesaba yatırmak zorundadır. Payların ilk halka arzında, payların halka arz fiyatı ile nominal değeri arasındaki farka ilişkin kısmı için hesaplanan Kurul ücreti binde bir olarak uygulanır. Payların ilk halka arzında ayrıca ortaklığın satışı yapılmayacak paylarının nominal değeri üzerinden binde iki tutarında Kurul ücreti alınır. GİP’te işlem gören ve görecek olan paylar için Kurul ücreti on binde bir oranında uygulanır.

25 Payların İlk Halka Arzı Sonrasında Uyulacak Esaslar
Pay Sahiplerine Yönelik Kısıtlama -İzahname onay tarihi itibariyle mevcut sermayede payı %10 ve üzeri ortaklar, -Yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar Sahip oldukları payları, ortaklık paylarının borsada işlem gördüğü tarihten itibaren 1 yıl içinde halka arz fiyatının altında borsada satamazlar Satışa Hazır Bekletilen Paylar Ek satış hariç halka arz edilecek payların piyasa değeri 44 milyon TL’nin altında ise halka arz edilecek payların nominal değerinin %25 kadar paylar da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilmeli Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Payların ilk halka arzında, paylar borsada işlem görmeye başladıktan sonra, aracı kurum tarafından fiyat istikrarını sağlamak amacıyla pay alımında bulunulabilir.

26 TEŞEKKÜRLER!


"SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZDA İZLENEN HUKUKİ VE MALİ PROSEDÜRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları