Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 3621 SAYILI KIYI KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

3 Artvin İli Kıyı Kenar Çizgisi Mevcut Durum Özeti
3621 Sayılı Kıyı Kanununa göre Çoruh Nehri havzası ve Baraj Gölü kıyısı ile Arhavi, Hopa İlçelerinde kıyı kenar çizgisi envanter çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucu elde edilen bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

4 Artvin İli Kıyı Kenar Çizgisi Çalışmaları
İlimiz Arhavi ve Hopa ilçeleri sahil şeridine ait halihazır haritaların tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce temin edilerek Müdürlüğümüze iletilmiş, Müdürlüğümüzce yapılan kıyı kenar çizgisi tespitleri Bakanlığımızca onaylanmış ve askı ilan süreci tamamlanmış olup, ilimiz sınırları dahilinde Gürcistan sınırından Rize İl sınırına kadar Karadeniz kıyı kesimine ait kıyı kenar çizgisinin tamamı Bakanlığımızca onaylıdır. Ayrıca, İlimiz sınırları dahilinde baraj gölleri, doğal göller ve Çoruh Nehrinin akarsu özelliği gösteren Kıyı Kanununa tabi kısımlarında kıyı kenar çizgisi çalışmalarımız devam etmektedir. Çoruh Nehrinin, İlimiz Merkez Çayağzı Mahallesi Köprübaşı Mevkii ve Deriner Barajı arasının kıyı kenar çizgisi tespiti, Müdürlüğümüz programına alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

5 Artvin İli Karadeniz Kıyısı Kıyı Kenar Çizgisini Gösterir 1/100 000 Ölçekli Memleket Haritası

6 DOLGU İMAR PLANI ÇALIŞMALARI

7

8

9 Dolgu İmar Planı Teklif ve Çalışmaları
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce Bakanlığımızdan onayı talep edilen; Artvin İli Karadeniz Sahil Yolu Artvin İl Sınırı-Arhavi-Hopa Arası Karayolu ve Kıyı Yapıları Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planının, plan hazırlama süreci devam etmekte olup, Bakanlığımızca ilgili Kurum görüşleri alınmaya devam edilmektedir. İlimiz Arhavi ve Hopa Belediye Başkanlıklarının Bakanlığımıza yapmış oldukları dolgu teklifleri ile birlikte kıyıda planlama ve uygulama bütünlüğünün gerçekleştirilebilmesi amacıyla İlimiz Karadeniz kıyısında yer alan kıyı yapılarının da söz konusu plana dahil edilmesi Müdürlüğümüzce mütalaa edilmektedir.

10 Dolgu İmar Planı Teklif ve Çalışmaları
Valiliğimiz İl Özel İdaresince yürütülmekte olan İlimiz Merkez İlçe-Seyitler Köyü Teleferik Projesi Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planına ait planlama bölgesinin Çoruh Nehri kıyısında kalan kısmının dolgu imar planı çalışması ile birlikte planlama ve uygulamada bütünlüğün sağlanması amacıyla Bakanlığımızca onanmasına karar verilen söz konusu projenin planlama süreci devam etmektedir. Ayrıca, İlimiz genelinde konut, ticaret, turizm ve sanayi gibi ekonomik gelişme ve kalkınmayı doğrudan etkileyen özellikte yapılaşmaya uygun yeterli alan bulunmaması nedeniyle arazi elde etme çalışmaları kapsamında Merkez Sümbüllü Köyü sınırları içerisinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 198 Ada 1 ve 2 sayılı Parsel sınırları boyunca Borçka Baraj Gölünde doldurma yapmak suretiyle arazi elde edilmesi düşünülmektedir. Konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde dolgu imar planı yapılarak hayata geçirilebilmesi amacıyla Bakanlığımıza görüş sorulmuş olup, gelecek cevabi yazıya uygun olarak bu planlama çalışmaları yapılacaktır.

11 İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI

12

13 İSKAN İSKAN ÇALIŞMALARI

14

15 Sıra No Barajın Adı Yetkili Kuruluş Durumu 1 Yusufeli Barajı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Baraj yapımından etkilenen yerleşim yerlerinde (ilçe merkezi hariç) 16/04/2013 tarihi itibariyle 1 ay süreyle askıya çıkarılan İskan Duyuruları askıdan indirilerek tutanağa bağlanmıştır. Yusufeli barajı ile ilgili olarak 08/05/2013 tarihinde Başbakanlık tarafından bir genelge (2013/5) yayımlanmıştır. Bu genelge doğrultusunda hak sahipliği çalışmaları YİGM tarafından yürütülmekte olup; İlçe merkezi ve köylerin plan, proje ve inşaat çalışmaları maliyeti DSİ’ ce karşılanıp TOKİ tarafından yürütülecektir. Devlet eliyle iskana hak sahibi olanların aldıkları veya alacakları kamulaştırma bedelinin ne kadarını iskan için ödeyeceklerini veya borçlanacakları TOKİ tarafından belirlenecek olup, DSİ, YİGM ve TOKİ arasında yapılacak protokol hükümlerine göre bu miktar, TOKİ’ nin hesabına yatırılacaktır. Ayrıca yeni köy yerleşim yerlerinin seçimi, bu protokole göre tespit edilecek olup, devlet eliyle iskan istemeyip fiziksel iskan isteyenler için yeni yerin plan, proje ve inşaat çalışmaları maliyeti DSİ’ ce karşılanıp TOKİ tarafından yürütülecektir. Fiziksel iskan isteyen hak sahiplerinin konutları ise hak sahipleri tarafından inşa edilecek olup, fiziksel iskan kapsamında YİGM’ nden kredi talep edebilecekler ve kredilerin temini ve hak sahiplerine ödenmesi işlemleri YİGM’ nce yapılacaktır. 2 Bayram Barajı LNS Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Barajın yapımından etkilenecek olan yerleşim birimlerine ilişkin olarak gerekli belgelerin ve Ek-1 Formun doldurularak Müdürlüğümüze gönderilmesi 21/05/2012 tarih ve 2313 sayılı yazı ile EPDK’dan talep edilmiş olup; EPDK’nın 17/09/2012 tarih ve sayılı yazısında Bayram Barajı’nın üretim lisansının LNS Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildiği, ancak ilgili şirket tarafından projeyle ilgili herhangi bir kamulaştırma talebi yapılmadığından proje için alınmış Kamu Yararı Kararı ya da Kamulaştırma Kararı bulunmadığı, talep edilen belgelerin kamulaştırma işleminin başlamasından sonra gönderilebileceği belirtilmiştir. 01/02/2013 tarih ve 483 sayılı yazı ile LNS Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden gerekli belgeler talep edilmiştir. 3 Bağlık Barajı EPDK Barajın yapımından etkilenecek olan yerleşim birimlerine ilişkin olarak gerekli belgelerin ve Ek-1 Formun doldurularak Müdürlüğümüze gönderilmesi 21/05/2012 tarih ve 2313 sayılı yazı ile EPDK’dan talep edilmiş olup; EPDK’nın 17/09/2012 tarih ve sayılı yazısında Bağlık Barajı ile ilgili EPDK tarafından verilmiş bir üretim lisansının bulunmadığı, konuyla ilgili DSİ Genel Müdürlüğüne başvurulması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle konuyla ilgili olarak DSİ 26. Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmış ve bu durum 02/10/2012 tarih ve 4229 sayılı yazımız ile de Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. Son olarak DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün 20/11/2012 tarih ve sayılı yazısı ile Bağlık Barajının 4628 sayılı Yasa kapsamına alındığı bildirilmiştir.

16 Askı İndirme Tutanağı Örnekleri

17 İSKAN 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

18 Artvin ili Yusufeli İlçesi Altıparmak Köyü Doğal Sit Alanı Çalışması
Valiliğimizce, İlimiz Yusufeli İlçesi Altıparmak Köyü Barhal Çayı Vadisi, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ile Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı özelliğinde Doğal Sit Alanı olarak tescil ve onayı için Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna teklif edilmiş, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca karara bağlanan alan, tarih ve 1287 sayılı Bakanlığımız Makam Olur’ u ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Altıparmak Köyünün idari sınırları içerisinde bulunan Kışla Deresi boyunca, Bakanlığımızca Doğal Sit Alanı olarak onaylanan Barhal Çayı Vadisi ile aynı özelliklere sahip olan bölgenin de Doğal Sit Alanı olarak tespit, tescil ve onaylanması çalışmaları için Trabzon Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonuna müracaat edilmesi planlanmaktadır.

19 MÜCAVİR ALAN ÇALIŞMALARI
İSKAN MÜCAVİR ALAN ÇALIŞMALARI

20 Mücavir Alan Teklifleri
3194 Sayılı İmar Kanununun 45.maddesine göre ilgili belediyesince talep edilen Kemalpaşa belediyesinin mücavir alanı teklifi incelenerek sonuçlandırılmıştır. Artvin Belediye Başkanlığının Merkez İlçe, Şehitlik Köyü, Başot, Vanat, Harhavuç mevkilerine ilişkin tarihli 2889 sayılı yazı ile Müdürlüğümüze iletilen teklif dosyası Bakanlığımızca incelenmiş, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün /11/2012 tarihli ve sayılı yazısı ile teklifin, onaylı 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Kararlarına aykırılık içermesinden ötürü bu aşamada değerlendirilemeyeceği belirtilmiş olup, Müdürlüğümüzce ilgili Belediyesi ve İl İdare Kurulu Müdürlüğü bilgilendirilmiştir. Hopa İlçe Belediye Başkanlığının Sugören ve Esenkıyı Köyleri mücavir alan teklif dosyasına ilişkin Müdürlüğümüzce teknik inceleme yapılmış olup, inceleme neticesinde belirlenen eksiklikler İl İdare Kurulu Müdürlüğüne ve tamamlanmak üzere ilgili Belediyesine bildirilmiştir.

21 PATLAYICI MADDE DEPOLARININ PROJE ONAYLARI VE PATLAYICI MADDE RAPORLARINA İLİŞKİN ENVANTER BİLGİLERİ İCMAL TABLOSU 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (15-05) TOPLAM 2013 Müdürlüğümüzce Gerçekleştirilen Proje Onayı ve Patlayıcı Madde Raporu ( Adet) 3 21 29 25 34 46 31 15 207

22 DOKAP Eylem Planı ile İlgili Çalışmalar
07/05/2013 tarihinde Giresun İli’ nde yapılan DOKAP Eylem Planı-Kentleşme ve Altyapı Çalıştayında DOKAP idaresi tarafından yapılacak olan eylem planına esas olmak üzere; a) Planlama b) Ulaşım c) Kentsel Dönüşüm d) Altyapı alanlarında Alt Çalışma Grupları kurulmuştur. Müdürlüğümüz İmar ve Planlama Şubesi adına ‘planlama’ alt çalışma grubuna katılım sağlanmış olup, 1) Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na alt ölçekte, Nazım ve Uygulama İmar planlarına ise üst ölçekte esas teşkil edecek 1/25000 ölçekli İl bazında Çevre Düzeni Planlarının yapılması gerektiği, 2) Planlama çalışmalarında kullanılmak üzere CBS veri tabanlarının ivedilikle oluşturulması gerektiği ve kurumlar arası bilgi, belge, harita ve planların bu veri tabanında paylaşılarak gerek erişim kolaylığının sağlanması, gerekse planlamada şeffaflık yaklaşımı doğrultusunda kurumlar arası işbirliğinin pekişmesi açısından CBS uygulamalarının önem teşkil ettiği bildirilerek yapılacak çalışmalara önerilerde bulunulmuştur.


"İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları