Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Uz. Deniz Özcan

2 Öğretme - Öğrenme Kuramları (Modelleri): Öğrenme – öğretme etkinliklerine yön veren temel felsefe ya da bakış açısıdır. Öğretim Stratejisi (Yaklaşımı) :Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yol ya da yollar bütünüdür. Öğretim Yöntemi (Öğrenme Yolları) : Hedefe ulaşmak için seçilen en kısa ya da en düzenli yoldur. Öğretim Tekniği (Uygulama Biçimi) :Hedefe ulaşmak için seçilen yöntemi uygulamaya koyma biçimidir.

3 Strateji - Yöntem - Teknik İlişkisi
Model Strateji Yöntem Teknik

4 YAKLAŞIM: Dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan oldukça genel bir yoldur.
YÖNTEM: Öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği, araç-gereç ve kaynakları ilişkili bir biçimde hizmete sunan bir öğretme yoludur. TEKNİK: Öğretim materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini yapılandırmada izlenen özel bir yoldur.

5 ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETME YAKLAŞIMI Açıklayıcı ve yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği bir öğretme yoludur. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETME YAKLAŞIMI Belli bir problemle ilgili verileri toplayıp analiz ederek soyutlamalara ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayalı, güdüleyici bir öğretme yoludur. ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRETME YAKLAŞIMI Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere dayalı olan problemlerin çözümü için uygulanan bir tür problem çözme yaklaşımıdır.

6 Anlatım Tartışma Örnek Olay Gösterip Yaptırma Problem Çözme
Öğretim Yöntemleri Anlatım Tartışma Örnek Olay Gösterip Yaptırma Problem Çözme

7 Beyin Fırtınası Soru Cevap Grup Çalışması Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama

8 Öğretim Strateji, yöntem ve teknikleri seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar;
Her öğrenenin aynı yöntemle öğrenmesi olası değildir. Her yöntem her öğrenenin ilgisini eşit düzeyde çekmez. Tek bir yöntem,tek başına bütün konulara uygun değildir. Bir öğretim yöntemi, belirlenen bütün hedeflere ulaşmayı sağlamada yeterli değildir.

9 Her eğitici bütün yöntemleri çok becerili kullanamayabilir
Her eğitici bütün yöntemleri çok becerili kullanamayabilir. Bazı eğiticiler bazı yöntemlere yatkındır. Bazı yöntemler uzun zaman gerektirir. Bazı yöntemler özel fiziksel koşullar gerektirir. Bazı yöntemler parasal kaynak gerektirir.

10 Öğrenilenlerin Kalıcılığı
% 10 % 20 % 30 % 50 % 70 % 90 OKUMA DUYMA GÖRME DUYMA ve GÖRME SÖYLEME YAPMA Akılda Tutma 10

11 HEDEF (Öğrenme çıktıları), YAKLAŞIM, YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ
Stratejiler Yöntemler Teknikler Bilişsel Alan Duyuşsal Alan Devinişsel Alan Sunuş Yoluyla Öğretme (Expository Teaching) Anlatım Soru-Cevap, Takrir, Sempozyum Bilgi Alma Uyarılma Buluş Yoluyla Öğretme (Discovery Teaching) Örnek olay, Tartışma Küçük-Büyük Grup Tartışması, soru-cevap, Panel, açık oturum Kavrama, Analiz, Değerlendirme Tepkide Bulunma, Değer verme Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme (İnquiry Teaching) Örnek Olay Problem Çözme Gösterip yaptırma, Çalıştay, Soru-cevap, Beyin Fırtınası, Gösteri, Rol oynama, Deney, Gözlem, Proje,Gezi Uygulama, Analiz, Sentez, Örgütleme, Kişilik haline getirme Uyarılma, Kılavuz denetiminde yapma, Beceri haline getirme, Duruma uydurma, yaratma

12 Katılımcıya, dinleme ve not tutma alışkanlığı kazandırır.
ANLATIM YÖNTEMİ Eğitici odaklıdır! Bilginin katılımcılara kısa sürede ve düzenli olarak aktarılmasını içerir! Katılımcıya, dinleme ve not tutma alışkanlığı kazandırır.

13 TARTIŞMA YÖNTEMİ Bir konu üzerinde; katılımcıları düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve önceden verilen bilgileri pekiştirmek amacı ile kullanılır. Tartışılacak konu ya da sorun önceden belirlenmelidir. Katılımcıların “tümünün” düşünce ve görüşlerini rahatça söylemelerine olanak sağlanmalıdır.

14 ÖRNEK OLAY Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin, eğitim ortamında çözülmesidir. Gazete haberi, tutanak, öykü, kanun maddesinin yorumu vd. örnek olay için bir araç olabilir!

15 Bir çalışma konusu, örnek olay seçilir, yazılı ve görsel malzemelerle sunulur.
Konu/problem ile ilgili bilgi toplanır, sorular yöneltilir, verilerle desteklenir. Olay incelenir. Amaçlar, sorular, ilke ve kurallar tartışılır. Grup planlama teknikleri uygulanır Karar vermek için alternatifler belirlenir. Gruplar kararlarını ve nedenlerini ortaya koyarlar. Tüm grup seçimini yapar ve karar verilir. Sonuçların değerlendirmesi yapılır. Paylaşılan düşünme biçimleri ve sonuçları, karar verme süreci, yaşamda/işyerinde uygulama biçim ve olanakları incelenir.

16 GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ
Bir işlemin uygulanmasını; bir araç-gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama, sonra da katılımcıya alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Kazandırılacak beceriler, önce eğitici tarafından yapılarak katılımcılara gösterilmelidir. Her katılımcıya; istenilen beceriyi kazanması için, yeterli zaman ve tekrar yapma şansı verilmelidir.

17 PROBLEM ÇÖZME Problem çözme; bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, karar verme, sorgulama süreçlerini içermektedir. Problem çözme sürecinde düşünürken, tümevarım ve tümdengelim yapılabilir.

18 Teknikler Teknik, bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi, ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü olarak tanımlanabilir.

19 Çok sayıda fikri, bir grup katılımcıdan, kısa sürede elde etmek.
BEYİN FIRTINASI Çok sayıda fikri, bir grup katılımcıdan, kısa sürede elde etmek. Değerlendirmeyi sonraya bırakıp, serbest ve neşeli bir ortam yaratmak, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesini sağlamak, önerilen fikirleri gruplandırmak ve birlikte geliştirmek.

20 Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlamak.
Yaratıcı düşünceleri, sorun çözerek işe koşmak. Fikir üretilecek konunun, problemin seçilmesi, Katılımcıların görüş bildirmesi - düşünüp mümkün olduğu kadar çok ve farklı fikir üretmek, bunu yaparken fikirler birleştirilir ve geliştirilir, Fikirlerin toparlanması

21 Gösteri Gösteri, izleyici grubun önünde bir işin nasıl yapılacağını göstermek ya da genel ilkeleri açıklamak için başvurulan bir tekniktir.

22 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

23 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği'nin temelinde, altı farklı bakışı simgeleyen farklı renklerdeki şapkaları takarak düşüncelerimizi ortaya koymak ve yaratıcılığımızı geliştirmek yatıyor.

24 Beyaz şapka : Tarafsız şapkadır. Bilinen verilerden yola çıkar
Beyaz şapka : Tarafsız şapkadır. Bilinen verilerden yola çıkar. Görüşülen konu ile ilgili net bilgi, sayılar, araştırmalar, kanıtlanmış verileri ortaya koyar.(objektif) Örnek: Hangi bilgilere sahibiz?, Hangi bilgiler eksik? İhtiyacımız olan bilgiyi nasıl elde ederiz?

25 Kırmızı şapka : Duygusal şapkadır
Kırmızı şapka : Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan, sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı verir.(subjektif) Örnek: bu olay, durum, öneri veya sorun hakkında neler hissediyorum, önsezilerim, izlenimlerim ne?

26 Sarı şapka : İyimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konulur
Sarı şapka : İyimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konulur. Övgü, olumlu görüşler söylenir. Getirileri göz önüne alınır. (objektif) Örnek: bu olayın bize sağlayacağı çıkarlar, yararlar ne olabilir?

27 Siyah şapka : Kötümser şapkadır
Siyah şapka : Kötümser şapkadır. Eleştiri, olumsuz görüşler ile görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı problemler ortaya çıkarılır. (objektif) Örnek: Bu önerinin bize zararları ne olabilir?

28 Yeşil şapka : Yenilikçi şapkadır
Yeşil şapka : Yenilikçi şapkadır. Belli kuralların, normların reddedilmesini, olaylara daha tepeden bakmayı temel alır. Konuyla ilgili alternatifler ve yeni yaklaşımlar araştırılır. Önemli olan fikrin saçma olup olmaması değil, orijinal, yeni, üretken olmasıdır. (spekülatif) Örnek: Bu konudaki değişik önerileriniz neler olabilir?

29 Mavi şapka : Serinkanlı şapkadır. Düşünce sistematize edilir
Mavi şapka : Serinkanlı şapkadır. Düşünce sistematize edilir. Geniş ve farklı görülerin sentezidir. Mavi şapka zekasına erişildiğinde öğrenciler farklı durumları karşılaştırabilir, uzlaştırılabilir ve en iyi fikirlere ulaşabilir. Sonuç ortaya çıkartılır ve özetlenir. "düşünmenin düşünülmesi", tüm süreci gözden geçirme Örnek: Ne oldu?(geçmiş), Ne oluyor?(şimdi), Sonra neler olmalı?(gelecek)

30 Bu yöntem hem okulda hem de iş yönetiminde kullanılabilir
Bu yöntem hem okulda hem de iş yönetiminde kullanılabilir. Bir yöntemin aracı olarak iş toplantılarında, belli bir konuyu görüşmek ve konu üzerinde karara varmak için kullanılır. Öğretim aracı olarak ise çok yönlü düşünme için bir öğretim yöntemi olarak kullanılır.

31 Katılımcılara üzerinde görüşme yapacakları konu verilir
Katılımcılara üzerinde görüşme yapacakları konu verilir. Örneğin: “Ülkenizde kurulacak bir nükleer santralın çevreye, ekonomiye ve toplumsal yaşama olan etkileri nelerdir?” gibi bir konu sorulabilir. Tüm katılımcıların konuya yaklaşırken, şapkaların renklerinin temsil ettiği şekilde yaklaşımlarda bulunmaları istenir. Katılımcılar şapkaları sırasıyla takarak düşünme ve önerilerini aktarırlar.

32 Bir karara varma ve sonuçların ortaya çıkması kolaylaşır.
ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI Bir konu üzerinde daldan dala atlanarak belirtilen görüşler bir sisteme konulmuş olur. Zaman kaybı önlenir. Bir karara varma ve sonuçların ortaya çıkması kolaylaşır. Düşünme sürecine odaklanıp geliştirmek

33 Yaratıcılığı cesaretlendirmek, paralel ve lateral düşünme
İletişimi iyileştirme Karar verme sürecini hızlandırma Tartışmalardan kaçınma

34 Grupları yüzyüze oturtmak
GRUP ÇALIŞMALARI En az 2 ve en çok 6-8 katılımcının bir araya gelerek, aynı konu üzerinde ortak amaçlarla yaptıkları etkinlik. Ön bilgi vermek Grupları yüzyüze oturtmak Her defasında, grubu başka kişilerle oluşturmak Etkinliklerde 5-20 dakikayı geçmemek

35 Rol Yapma Rol yapma öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan bir öğretme tekniğidir. Rol yapma sosyodrama olarak da adlandırılır. Diğer bir tanımla öğrencilere, insan ilişkileri konusunda daha çok bilgi, çok bilgi beceri anlayış kazandırmayı öngören ve oyun (drama) tekniklerinden yararlanma temeline dayalı deneysel bir eğitim tekniğidir.

36 Drama Drama tekniği ile öğrenciler hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Problem çözme ve iletişim kurma yeteneğini geliştirir.

37 Drama Tekniğinin Yararları
Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir. Kişinin kendine olan güvenini arttırır. Anlama yeteneğini ve yaratıcılığı arttırır. Akıcı konuşmayı geliştirir. Dile hakimiyeti ve iyi ifade yeteneğini geliştirir. Bilgilerin etkin kullanımını sağlayarak onları pekiştirir.

38 TEŞEKKÜRLER


"ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları