Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadir ÇETİN Eğitim Müfettişi Cep:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadir ÇETİN Eğitim Müfettişi Cep:"— Sunum transkripti:

1 Kadir ÇETİN Eğitim Müfettişi Cep:05055036960
GÜNLÜK PLAN Kadir ÇETİN Eğitim Müfettişi Cep:

2 Günlük Plan Nedir ? Günlük Plan; bir gün içinde kazandırılması istenen amaç ve kazanımlar, kavramlar, eğitim durumları ve değerlendirme bölümünden oluşan hazırlığa günlük plan denir. Öğretmenin bir günde yapacağı çalışmaları gösteren plândır. Çocukların okula gelişlerinden ayrılışlarına kadar geçen süre içerisinde yapılacak etkinlikleri kapsar.

3 GÜNLÜK PLAN VE ÖZELLİKLERİ
Günlük plan, o gün için belirlenen amaçları ve kazanımları, kavramları, etkinliklerin hangi ortamda ve hangi yöntemle gerçekleştirileceğini, etkinliklerdeki öğrenme süreçlerini, kullanılacak materyal, araç ve gereçleri, etkinlikler arası geçişleri, beslenme, tuvalet, temizlik gibi gün içindeki rutin etkinlikleri, varsa planlanan aile katılımı çalışmalarını ve değerlendirme boyutunu içeren ve her gün öğretmen tarafından hazırlanan bir plandır. Yıllık planda olduğu gibi günlük plan hazırlanırken de çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları mutlaka göz önünde bulundurulur. Günlük plan hazırlanırken fazla ayrıntıdan sakınılmalı; ancak çok kısa ya da dağınık bir plan yapmamaya özen gösterilmeli, değişik tekniklere yer verilmeli, farklı kaynaklardan yararlanılmalı, çocukların eğlenerek öğrenecekleri çeşitli eğitim ortamları oluşturmaya dikkat edilmelidir.

4 AMAÇ VE KAZANIMLAR Psikomotor alan Sosyal-Duygusal alan Bişsel alan
Dil alanı Özbakım becerileri

5 GÜNLÜK PLANDA ANA BAŞLIKLAR
Okul Adı Yaş Grubu (36-48,48-60,60-72) Tarih Amaçlar ve kazanılması beklenen kazanımlar. 1.Psikomotor alan ve KBD 2.Sosyal-Duygusal alan ve KBD 3.Bişsel alan ve KBD 4.Dil alanı ve KBD 5.Özbakım becerileri ve KBD 6.Eğitim Durumu(Etkinlikler-Kavramlar-Yöntem ve Teknikler) Değerlendirme Okul Müdürü isim- imza Öğretmen isim- imza

6 Amaçlar ve Kazanımlar Programda amaç ve kazanımlar gelişim alanlarına göre gruplandırılmıştır. Dil becerileri ile öz bakım becerileri ayrı gelişim alanları olmamalarına rağmen bu yaş grubu için taşıdıkları kritik önem nedeniyle ayrı gruplar olarak ele alınmıştır.

7 Amaçlar ve Kazanımlar Programdan kazanımların seçilmesi sırasında; özellikle o gruptaki çocukların gelişim özelliklerine uygunluk ve mümkün olduğunca tüm gelişim alanlarına yer verme gibi iki önemli ilkeye dikkat edilmelidir. Bir gün için amaç ve kazanımlar belirlenirken gelişim alanları arasındaki dengenin bozulmamasına özen gösterilmelidir. Ancak eğitim-öğretim yılının belli dönemlerinde, belli tercihlerle (Örneğin,ilk aylarda öz bakım becerilerine ve sosyal-duygusal gelişime ağırlık verilmiş olabilir.) bir süre bu dengenin bozulması doğal karşılanmalı, daha sonra eksik bırakılan amaçlara daha fazla vurgu yapılmalıdır.

8 Amaçlar ve Kazanımlar Gelişim alanlarından amaç ve kazanımlar seçilirken, bir amacın tüm kazanımlarının birlikte ele alınması gerekmemektedir. Önce basit ve / veya temel kazanımlar ele alınmalı, daha sonra aynı amacın daha üst ya da karmaşık kazanımları seçilerek etkinlikler düzenlenmelidir. Etkinlikler düzenlenirken çocuğun yapabildiklerinden başlanmalıdır. Amaç ve kazanımların tek bir etkinlikle ya da bir gün içinde kazanılamayacağı dikkate alınarak, tercihen farklı etkinlik ve konularla aynı amaç ve kazanımlara tekrar yer verilmelidir. Bu tekrarlar kazanımların pekiştirilmesi için de önemli ve gereklidir.

9 Amaçlar ve Kazanımlar Bir amaç ve kazanımın her çocuk için aynı sürede kazanılamayacağı gerçeği de her zaman göz önünde tutulmalı ve amaçlar yıl içinde tekrarlanmalıdır. Öğrenme sürecinde belirlenen amaç ve kazanımların çocuklar tarafından kazanılıp kazanılmadığını belirlemek için öğretmenlerin sürekli olarak çocukları gözlemlemeleri gerekmektedir.

10 Amaçlar ve Kazanımlar Amaçlar seçilirken,seçilen amacın birden fazla gelişim alanına hizmet etmesine dikkat edilmelidir. Belli bir amacın bir günde gerçekleştirilmesi beklenmemelidir. Amaç ve kazanılması beklenen kazanımların tekrarlanırken,farklı yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

11 Amaçlar ve Kazanımlar Günlük plan için programdan amaç seçilirken yeni kazanımlar eklenmek istendiğinde bu kazanımların amaçlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Günlük plan için eğitim programından amaç ve kazanımlar seçilirken,bir amacın kazanımlarının tümünün bir gün içinde ele alınması zorunlu değildir.

12 İYİ BİR ÖĞRETİM PLÂNININ ÖZELLİKLERİ
Amacımıza ulaşmak için bizi başarıya götürecek olan plânda bulunması gereken temel özellikler bilinmeli ve plân bu doğrultuda hazırlanmalıdır. İyi bir öğretim plânında bulunması gereken temel özellikler şu şekilde sıralanabilir. 1. Programın amaçlarına ve ilkelerine uygun olmalıdır. 2. Çocukların gelişim düzeyine ve yeteneklerine uygun olmalı, onların ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermelidir. 3. Çocukları aktif olarak eğitime katmalıdır. 4. Her plân belli bir süreyi kapsamalıdır. 5. Plân son anda yapılacak değişikliklere imkan verecek şekilde esnek olmalıdır 6. Plân başka öğretmenler tarafından da anlaşılacak ve uygulanabilecek nitelikte olmalıdır. Plân amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının, nasıl değerlendirileceğini belirtmelidir.

13 GÜNLÜK PLÂN HAZIRLAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR;
Plân, çocuğun yaratıcı, motivasyonu yüksek, çevreye ve diğer bireylere karşı duyarlı, orijinal fikirler üretebilen, düşünebilen birey olarak sosyal yaşama hazırlık yapmalarını hedefler. Bu nedenle plân hazırlamadan önce öğretmenler dört soruya cevap aramalıdır. Çocukların gelişim düzeyi nedir? Çocuklara hangi kazanımları kazandırmak istiyoruz? Amacımıza ulaşmak için hangi yöntemleri izlemeliyiz? Amacımıza ulaştığımızı nasıl anlayabiliriz? Bütün bu sorulara cevap bulduktan sonra öğretmen plânını daha etkili hazırlar ve amaçlarına daha kolay ulaşır.

14 GÜNLÜK PLÂN HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
1.Çocukların yetiştikleri aile ortamı ve geldikleri çevre bireysel farklılıkları ortaya çıkarır. Plân hazırlarken de çocukların içinde bulundukları çevre ve gelişim düzeyleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Buradan yola çıkarak plân hazırlarken; 2.Seçilen amaç ve kazanılması beklenen kazanımlar çocuğun gelişimine uygun olmalıdır. 3.Basit kazanımdan karmaşık kazanımlara doğru yol izlenmelidir. Örneğin; çocuklara öncelikle ana renkler ve ara renkler öğretilir. Daha sonra verilen nesnelerin tonlarına göre sıralamaları beklenir. 4.Etkinlikler belli bir sıra izlemelidir. Sakin etkinlik ve hareketli etkinlik birbirini takip etmelidir. Örneğin; Türkçe dil etkinliğinden sonra oyun etkinliği, oyun etkinliğinden sonra fen doğa etkinliği gibi.

15 GÜNLÜK PLÂN HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
5.Plân çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecek ve geliştirebilecek nitelikte olmalıdır. 6.Eğitimde kullanılacak araç gereçler önceden hazırlanıp düzenlenmelidir. 7.Eğitim için hazırlanan ortam çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde düzenlenmelidir. 8.Okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulmalıdır. 9.Etkinlikler plânlanırken ve uygulanırken ayrı ayrı alınabileceği gibi birleştirilmiş etkinliklerde yapılabilir.

16 EĞİTİM DURUMU Planlanan eğitim durumları,seçilen amaç ve kazanımları kazandıracak nitelikte olmalıdır. Eğitim durumlarında farklı yöntem,teknik ve materyallere yer verilmelidir. Etkinlikler;çocukların gelişim düzeylerine uygun,onları araştırmaya yöneltici,ilgi çekici,yaratıcılığı destekleyici ve eğlendirici olmalıdır. Eğitim durumları düzenlenirken etkinliklerin bütünleştirilmesine ve birden fazla etkinliğin bir arada ele alınmasına özen gösterilmelidir. Bir etkinlikten diğerine geçerken etkinlikler arasında bağlantılar kurulmasına da dikkat edilmelidir. Etkinlikler açıklanırken,kullanılacak araç-gereç ve materyallerin ayrıca belirtilmesi gerekmemektedir.Bunlar yeri geldikçe etkinlikler içinde belirtilmelidir. Her konu, her çeşit etkinlik, her ortam, kısaca her şey öğretmen tarafından amaç ve kazanımlara ulaşmak amacıyla kullanılabilir. Bu konuda öğretmen özgürdür.

17 RUTİN ETKİNLİKLER Rutin etkinlikler diyebileceğimiz kahvaltı, öğle yemeği, uyku vb. günlük işlerin planda belirtilmesi gerekmemektedir. Ancak çocukların, olayların zaman içinde yer alışlarını daha iyi kavrayabilmeleri için okula geliş, kahvaltı, toplanma gibi günlük işlerin belli zamanlarda aksatılmadan yapılması, öğretmenin özen göstermesi gereken bir konudur. Etkinliklerin her birinin neleri içerdiği yapılacak uygulamalarda birliktelik sağlama açısından önemlidir. Aşağıda bu bağlamda her etkinlik tek tek açıklanmaktadır.

18 SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ
Serbest zaman etkinlikleri programın ilk etkinlikleridir. Bu etkinliklerin çocukları diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği vardır. Ancak her gün serbest etkinlikle başlama zorunluluğu da yoktur. Öğretmen isterse çocukların ilgisini çekmek ya da o günkü etkinliklere çocuğu hazırlamak amacıyla serbest zaman yerine farklı bir etkinlikle de güne başlayabilir. Öğretmen serbest zaman etkinliklerinde çocukların bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik olarak çok sayıda seçeneği aynı anda sunmalıdır. Serbest zaman etkinlikleri ilgi köşelerinde oyun ve sanat etkinliklerinden oluşmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında ilgi köşeleri evcilik, fen ve matematik, sanat, resimli kitap, blok, müzik, kukla, eğitici oyuncak köşeleri ile amaçlar ve kazanımlar doğrultusunda düzenlenen geçici ilgi köşelerini içermektedir. Serbest zaman içinde sanat etkinlikleri de yapılabilir. Bu etkinlikler yoğurma maddeleri, kağıt çalışmaları, boya çalışmaları ve kolaj gibi çalışmalardan oluşur.Serbest zaman diliminde çocuklar yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynayacakları köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler. Köşelerde oyun olarak da isimlendirilen serbest zaman etkinlikleri çocuk oyunlarından “yapılandırılmamış oyun” kategorisi içinde değerlendirilmektedir.

19 TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ Çocukların dil gelişimi açısından önemli bir yeri olan ve her gün tekrar edilen bir grup etkinliğidir. Plânlama çocukların yaşları, gelişim düzeyleri ve ilgi süreleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Türkçe dil etkinlikleri çocukların kelime dağarcığının gelişmesi, sosyal ve duygusal gelişimlerine yarar sağlaması, düşüncelerini ifade edebilmesi, yaratıcı düşüne bilmesi, kelimeleri doğru ve yerinde kullanabilmesi, kitap sevgisini kazanması açısından önemli rol oynamaktadır. Türkçe dil etkinlikleri okul öncesi eğitim programlarında üç bölümde oluşmaktadır. 1- Hikaye öncesi etkinlikler: Bilmece, şiir, tekerleme, parmak oyunu. 2- Hikaye anlatma: Kullanılacak teknik çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olmalı, hikayeler ilgi çekici olmalıdır. Öğretmen her gün farklı teknikleri kullanarak hikayeyi anlatmalıdır. Hikaye anlatırken farklı tekniklerin kullanılması dikkat süresinin artırılması açısından da önemlidir. Kullanılabilecek teknikler; Hikaye kartı, kuklalar, tepegöz, televizyon şeridi, pazen tahta, slayt ve iyi resimlenmiş hikaye kitabı. 3- Hikaye sonrası etkinlikler: Pandomim, drama, dramatizasyon, hikaye tamamlama, hikayeye isim bulma, doğaçlama, rol oynama, hikaye oluşturma.

20 OYUN ve HARAKET ETKİNLİĞİ
Öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış, kuralları olan ve grupça oynanan etkinliklerdir. Sınıf içinde ya da bahçede oynanabilir. Öğretmenin belli bir amaca ulaşmak üzere başlattığı; ancak sürecin tamamen çocuk tarafından yönlendirildiği oyunlar “yarı yapılandırılmış oyunlardır. Yarı yapılandırılmış oyunlar, oyunun öğrenme yöntemi ve tekniği olarak kullanıldığı kategoridir. Aynı zamanda çocuk merkezlidir. Bu oyunlarda çocuğun inisiyatifini kullanması önemlidir. Böylelikle çocuğun yaratıcılığı desteklenir. Herhangi bir materyalle oynanan, kuralları önceden belirlenmiş olan ya da öğretmenin belli bir amaç ya da kazanıma ulaşmak için başlattığı ve süreçte öğretmenin ve çocuğun aktif olduğu oyunlar ise “yapılandırılmış oyun”dur. Okul öncesi çocuğunun temel gereksinimlerinden biri de harekettir. Çocukların hareket gereksinimleri oyun etkinlikleri sırasında doğal olarak karşılanabilir. Ancak, programda yer alan psikomotor alandaki amaçlara ulaşmak için özellikle planlanmış beden eğitimi çalışmalarının (hareket gelişimi) yapılmasına da önem verilmelidir. Bu çalışmalar beden koordinasyonu, denge, hız, güç vb. etkinlikleri içerebilir.

21 MÜZİK ETKİNLİĞİ Her çocuğun müziğe karşı bir ilgisi vardır. Her çocuk müziğe karşı aynı ölçüde yetenekli değildir. Fakat bütün çocuklar müziği sever. Okul öncesi eğitimde müziğin amacı çocuğun duyduklarını ritim melodi ile serbestçe ifade edebilmelerini sağlamak ve çocukta ritim duygusunu ve müzik sevgisini geliştirmektir. Müzik etkinliği çocukların dil gelişimini etkiler. Ritme karşı duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur, kendilerini ifade etmelerine yardım eder, güven ve başarı duygusu kazandırır. Müzik etkinlikleri günlük planda yer alan diğer etkinlikler sırasında da kullanılabilen etkinliklerdir. Ses dinleme ve ayırt etme çalışmaları, şarkı söyleme, ritim çalışmaları, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma ve çeşitli işitsel algı etkinliklerini içermektedir.

22 FEN VE MATEMETİK ETKİNLİKLERİ
Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Bu etkinlikler; Deneyler,Araçları tanıma ve kullanma, Çeşitli çalışma yöntem ve tekniklerini kullanma, Keşifler, icatlar,Mutfak çalışmaları, Doğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler, kamplar,Koleksiyonlar, İlgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri konuk olarak çağırma, Başvuru kitaplarını, diğer kitapları ve dergileri inceleme, Fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme,Belgesel vb. izleme gibi çalışmalardan oluşmaktadır. Ayrıca Fen ve Matematik etkinlikleri sırasında çocukları doğaya çıkarıp; onları, doğayı ve doğadaki canlı ve cansız varlıkları tanıtmaya, sevdirmeye ve korumaya yönelik bilgi ve becerilerle donatmanın önemli olduğu da unutulmamalıdır.

23 OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermekte, asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Bu çalışmalar yalnızca son aylara yoğunlaştırılmamalıdır. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları tüm yıl içinde, çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilmelidir. Harf öğretimi değildir,Küçük kasları geliştirici,Bitişik Eğik El Yazısı’na uygun yatay, helezonik çizgiler kullanılarak yapılan çalışmalardır.

24 OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Aşağıda verilen çalışmalar ilköğretime hazırlık çalışmalarının bir bölümünü oluşturmaktadır. Görsel algılama çalışmaları;El-göz koordinasyonu,Şekil-zemin ayrımı,Şekil sabitliği,Mekânda konum,Mekânsal ilişkiler İşitsel algı çalışmaları ( Fonolojik duyarlılık );Dinleme,Konuşma, Sesleri ayırt etme,Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme Dikkat ve bellek çalışmaları Temel kavram çalışmaları Problem çözme çalışmaları El becerisi çalışmaları Çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb. Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları

25 DRAMA ETKİNLİĞİ Bu çalışmalar çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşur.

26 ALAN GEZİLERİ ETKİNLİĞİ
Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, meslekî ve güncel önem taşıyan her mekân çocuk için doğal öğrenme alanıdır. Bu alanlar; içinde bulunulan yörenin tarihî bir binası, müzesi, bir ressamın sanat atölyesi, matbaa, fabrika vb. olabilir. Alan gezileri yalnızca fen çalışmaları kapsamında düşünülmemelidir. Çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla da çeşitli çevre gezileri yapılmalıdır.

27 SANAT ETKİNLİĞİ Sanat çalışmaları gün içinde çeşitli formlarda çocuklar için etkili bir öğrenme fırsatı olarak da kullanılabilir. Sanat çalışmalarından eğitim programındaki amaç ve kazanımlara ulaşmada teknik olarak da yararlanılabilir. Çok sayıda sanatsal teknik kullanılarak yapılabilecek çalışmalar vardır. Bu çalışmaların günlük plan içinde yer alması beklenir. Sanat çalışmaları yalnızca serbest zamanda yapılan etkinlikler değildir. Bazen tek başına bir sanat çalışması yapılabildiği gibi bazen de diğer etkinliklerin tamamlayıcısı olarak yapılabilir.

28 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ETKİNLİKLERİ ÇİZELGESİ (Tam gün, yarım gün, ikili eğitim)
Bir günlük eğitim içinde (tam gün eğitim); sabah ve ikindi kahvaltı sürelerinin 30 dakika, öğle yemeği süresinin dakika, uyku / dinlenme süresinin ise dakika arasında yapılmasına özen gösterilmelidir. Öğretmen, bu çizelgede yer alan eğitim etkinliklerinden, o gün içinde yapacaklarını belirlemeli, etkinlikleri zaman bloklarına ayırmalı ve günlük planında bu etkinliklere yer vermelidir. Bir gün içinde, yukarıda sıralanan etkinliklerin hepsine yer verilmesi gerekli değildir. Örneğin, alan gezisi yapıldığında bu etkinliklerden bazılarına yer verilmeyebilir. Ayrıca bir yada birkaç çalışma, bir etkinlik içinde bütünleştirilebilir. Çocukların, olayların zaman içinde yer alışlarını daha iyi kavrayabilmeleri için okula geliş, kahvaltı, toplanma, temizlik, öğle yemeği, uyku/dinlenme gibi günlük işlerin zamanında yapılmasına özen gösterilmesi önerilmektedir. Ancak ikili ya da yarım gün eğitim yapılan kurumlarda öğle yemeği ile uyku / dinlenme etkinlikleri yer almamaktadır.

29 ETKİNLİKLER… Etkinlikler açıklanırken, kullanılacak araç-gereç ve materyallerin ayrıca belirtilmesi gerekmemektedir. Bunlar yeri geldikçe etkinlikler içinde belirtilmelidir. Etkinlikler arası geçişe yer verilmelidir. Etkinlikler birbirinden bağımsız olmamalıdır. Eğitim durumlarında farklı yöntem, teknik ve materyallere yer verilmelidir. Etkinlikler; çocukların gelişim düzeylerine uygun, onları araştırmaya yöneltici, ilgi çekici, yaratıcılığı destekleyici ve eğlendirici olmalıdır. Uygulanmış olan her günlük planın değerlendirme kısmı doldurulmuş (çocuk, öğretmen, program açısından) olmalıdır.

30 GÜNLÜK PLANI DEĞERLENDİRME
Çocuk Açısından: Çocuklar programdaki davranışları kazandılar mı? Çocuklar etkinliklere katıldı mı? Program çocukların gelişim düzeyine uygun mu?

31 GÜNLÜK PLANI DEĞERLENDİRME
Öğretmen Açısından: Etkinlikler çocukların ilgisini çekebilecek şekilde sunuldu mu? Program kolay uygulanabildi mi? Çocuklar etkinliklere kolay ilgi gösterdiler mi? Öğretmen kendini yeterli hissedebildi mi? Çocuklar ve öğretmen eğlenceli vakit geçirdi mi? Etkinliklerin sıralaması doğru muydu? Bir etkinlikten diğerine geçiş akıcı bir biçimde sağlanabildi mi?

32 GÜNLÜK PLANI DEĞERLENDİRME
Program Açısından: Çocukları aktif kıldı mı? Amaç ve kazanılması beklenen kazanımlar gerçekleşti mi? Etkinliklerin gün içindeki dağılımında aktif-pasif sırasına dikkat edilmiş mi? Etkinlik çeşitliliğine yer verildi mi? Etkinlikler süre açısından yeterli miydi? Hedef ve davranışlar yeterli miydi?

33 Evcilik Köşesi Blok Köşesi Müzik Köşesi Kitap Köşesi Sanat Köşesi
Fen ve Matematik Köşesi Bilgisayar Köşesi Blok Köşesi Müzik Köşesi Kitap Köşesi Sanat Köşesi Kukla Köşesi

34 DİKKAT…… Mevzuat Öğretmenlerin Planlı Çalışmasını Gerektirir
Öğretim planlı, programlı ve güdümlü bir çalışmadır. Bu nedenle öğretmen yıllık ve günlük planlar hazırlamalıdır. Öğretmenlerin her gün yapacakları etkinlikler için ayrıca “Etkinlik Planı” hazırlamaları gerekmemektedir. Öğretmen kılavuz kitabında verilen etkinlikler öğretmene yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Öğretmenler kendileri ya da bulundukları okul için “etkinlik havuzu” oluşturmak istediklerinde bu örneklerde benimsenen planı kullanabilirler. Öğretmenlerden yalnızca yıllık plan ve günlük planlar hazırlamaları beklenmektedir. Planlarda yer verilen etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve tüm gelişim alanlarını geliştirmeye dönük olarak hazırlanması önem taşımaktadır. Yıllık ve günlük planlarda yer verilen kazanımların hangi gelişim alanlarına ait olduğu belirtilmelidir.

35 DİKKAT…. Günlük plan hazırlanırken amaç ve kazanımlar yıllık plandan seçilmeli, programdaki kazanım numarası aynen alınmalı (yeniden sıra numarası verilmemeli) ve kodlanarak yazılmalıdır. Günlük plandaki her etkinliğin karşısına da, o etkinliğin amaçladığı kazanımlar yine yıllık plandan kodlanarak yazılmalıdır. Alanlarla ilgili kodlama şu şekilde olmalıdır: Psikomotor Alan : PMA Sosyal-Duygusal Alan: SDA Dil Alanı: DA Bilişsel Alan : BA Özbakım Becerileri : ÖB Örneğin günlük plandaki bir etkinlik bilişsel alanın 5. amacını, 5. amacın 1,2 ve 4. kazanımlarını karşılıyorsa etkinliğin karşısına yapacağımız kodlama şu şekilde olmalıdır: BA A5: K 1,2,4

36 DİKKAT… Günlük planlar hazırlanırken öğrenme sürecinde yer verilen etkinlikler; bir bütün olarak düşünülmeli, günlük yaşam deneyimlerinden seçilmelidir. Etkinlikler sıralanırken aktif-pasif etkinlik dengesi dikkate alınmalı, bu etkinliklerde farklı ortamların, farklı köşelerin, farklı materyallerin ve farklı çalışma şekillerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Günlük planlarda yer verilen etkinliklerin sayısı ve sırası, o gün için belirlenen amaç ve kazanımların sayısına ve özelliklerine göre değişiklik gösterecektir. Bir günlük plan için “ideal etkinlik sayısı” diye bir kavram söz konusu değildir. Günlük planlar, program ve Öğretmen kılavuz kitabındaki örneklerde de görüleceği gibi çizelge şeklinde ya da çizelge şekli verilmeden düz metin şeklinde hazırlanabilir.

37 DİKKAT… Eğitim programlarındaki amaç ve kazanımların günlük planın amaç ve kazanımlar bölümüne kodlanarak yazılması gerekmektedir. Uygulamalar sırasında ortaya çıkan durumlar doğrultusunda önceden hazırlanmış olan planlarda gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yapılması doğaldır. Öğretmen Kılavuz Kitabı'nda yer alan yıllık ve günlük plan örnekleri belli bir ildeki, belli bir yerel bölgedeki belli bir okul, bu okulun öğretmen ve öğrencilerinin özellikleri ile o okulun tüm koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle verilen yıllık ve günlük plan örnekleri hazırlandıkları okullara özgüdür. Herhangi bir okulun tıpatıp aynı başka bir okul olamayacağı gerçeğinden hareketle bu örnek planların kendi okulunuz için aynen alınıp uygulanması son derece yanlış olacaktır. Bu örneklerden yararlanarak ya da esinlenerek mutlaka kendi grubunuza uygun yıllık ve günlük planlar hazırlamanız gerekmektedir.

38 DİKKAT…. • Yıllık ve günlük planların ana çerçevelerini program kitabından, örnek olarak verilen yıllık ve günlük planları ise öğretmen kılavuz kitabından inceleyerek bu programdaki yıllık ve günlük plan mantığını ve yolunu kavramaya çalışınız. • Yıllık ve günlük planlara programdan seçerek alacağınız kazanımları sıralarken programdaki kazanım numaralarına sadık kalınız,yeniden sıra numarası vermeyiniz. • Öğretmen kılavuz kitabında 53 ayrı etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikleri tek tek inceleyiniz.

39 DİKKAT….. • Burada yer alan etkinlikler, etkinlikte baskın olan gelişim alanına göre gruplandırılmıştır. Doğal olarak belli bir gelişim alanında yer alan bir etkinlik aynı zamanda diğer gelişim alanlarındaki bazı amaçları da kazandırmaktadır. Ancak her etkinliğin başında yalnızca baskın olan gelişim alanına ve bu alandaki amaçlara ve kazanımlara yer verilmiştir.

40 DİKKAT.. • Bu etkinliklerden kendi grubunuzdaki çocukların özelliklerini, eğitim ortamlarınızın durumunu ve olanaklarınızı göz önünde bulundurarak herhangi bir ya da birkaç etkinliği seçip planınıza alabilirsiniz. • Etkinliklerden bir ya da birkaçını kendi planınıza alırken o etkinliğe ait amaçları ve kazanımları inceleyiniz. Bu amaç ve kazanımlar sizin planınızda zaten yer alıyorsa tekrar yazmanıza gerek yoktur. Yer almıyorsa planınızdaki gelişim alanlarını dikkate alarak seçtiğiniz etkinliğe ait amaç ve kazanımları uygun yerlere ekleyiniz.

41 DİKKAT…. Etkinliğin öğrenme süreci, değerlendirme ve aile katılımı bölümlerini de aynı mantıkla kendi günlük planınızdaki ilgili alt başlıklara uygun sıra ile ekleyiniz. Ancak günlük planınızın değerlendirme bölümü hem çocukların, hem planın, hem de öğretmenin öz değerlendirmesini içermektedir. Bu nedenle seçtiğiniz etkinliğin “Etkinliğin Değerlendirilmesi” bölümünü günlük planınıza eklerken, aynen almak yerine günlük planınızın ilgili bölümüne gerekli düzenlemeleri yaparak ve günlük plandaki diğer etkinliklerin değerlendirilmesiyle bütünleştirerek almanız gerekmektedir.

42 DİKKAT.. Etkinliklerde yer alan “Etkinlikle İlgili İpuçları” ve “Önerilen Diğer Etkinlikler” başlıkları altındaki bilgilerin günlük plana eklenmesi gerekmemektedir. O bilgiler size görüş kazandırmak ve katkı sağlamak, başka etkinlikler düzenlemede fikir vermek üzere hazırlanmıştır.

43 DİKKAT…. • Sizden beklenen, kendi yaratıcılığınızı ve araştırmacı kişiliğinizi ortaya koyarak öğretmen kılavuz kitabında verilen bu etkinlikleri çeşitlendirmeniz ve zenginleştirmenizdir. • Verilen etkinliklerden mutlaka etkinlik seçilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Kendi etkinliklerinizi oluşturabiliyorsanız, öğretmen kılavuz kitabındaki etkinlikleri size zenginlik katacağı için yalnızca incelemekle yetinebilirsiniz.

44 ANA SINIFI BELGELERİ 1.İşletme Defteri (Okul Öncesi Eğt.Kur.Yön.Ek;8) 2.Karar Defteri (Okul Öncesi Eğt.Kur.Yön.Ek;8) 3..e-okul kayıtları. 4.Aday Kayıt Formu (.(Okul Öncesi Eğt.Kur.Yön.Ek;1) 5.Acil durumlarda başvuru formu. (.(Okul Öncesi Eğt.Kur.Yön.Ek;3) 6.İnceleme Formu. (.(Okul Öncesi Eğt.Kur.Yön.Ek;5) 7.Ebebeyn katılım formu. . (Program Kitabı S:85) 8.Aile eğitimi ihtiyaç belirleme formu. (Program Kitabı S:79) 9.Kazanım değerlendirme formu. . (Program Kitabı S:116) 10.Anekdot kayıt formu. . (Program Kitabı S:95) 11.Oyun gözlem formu. . (Program Kitabı S:93) 12.Sistematik gözlem formu. . (Program Kitabı S:94)

45 13.Gelişim raporu. (Ek;10) . (Program Kitabı S:95)
14.Öğretmen Öz Değerlendirme formu. (Program Kitabı S:125) 15.Çevre incelemesi. 16.Veli toplantısı tutanakları. 17.Beslenme Listesi. 18.Zümreler.(Okul Öncesi Eğt.Kur.Yön.Mad:23) 19.Yıllık ve Günlük planlar,Yıllık çalışma programı,Çalışma takvimi. 20.Yılık Plan ve Günlük planlarda kavramlar listesi (Program Kitabı S:131) 21.Değerlendirme (Günlük ve Yıllık Planda) 22.Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları. 23.Köşeler. 24.Mevsim Şeridi. 25.Atatürk Köşesi.

46 26.Çocuğunuzla ilgili haber var. . (Program Kitabı S:94)
27.Belirli gün ve haftalar. (Program Kitabı S:130) 28.Okulöncesi Eğitim Kurumları devam çizelgesi. (.(Okul Öncesi Eğt.Kur.Yön.Ek;4) 29.Sözleşme örneği. (.(Okul Öncesi Eğt.Kur.Yön.Ek;6) 30.Öğretmen çalışma (Eğitim saatleri)Devam Takip Defteri. (Okul Öncesi Eğt.Kur.Yön.Ek;9) 31.Katılım belgesi.(Ek:11) 32.Öğrenci dosyası. Mad.56 33.Gözlem gelişim Dosyası ( Mad.55) 34.Kısa not. . (Program Kitabı S:95)

47 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDER BAŞARILAR DİLERİM Kadir ÇETİN Eğitim Müfettişi Cep:


"Kadir ÇETİN Eğitim Müfettişi Cep:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları